آمار کل " واردات از" کشور (ازبكستان) گمرک (سرخس)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1396 سرخس ازبكستان 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 1,969,953 151,458,192,283 Rls. 4,297,906 $
2 8 1396 سرخس ازبكستان 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 1,033,023 77,719,246,584 Rls. 2,222,282 $
3 3 1396 سرخس ازبكستان 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 889,400 68,147,209,630 Rls. 2,099,792 $
4 10 1396 سرخس ازبكستان 07133310 لوبيا چيتي 1,091,000 45,327,435,102 Rls. 1,260,781 $
5 9 1396 سرخس ازبكستان 50020000 ا بريشم خام ( نتابيده ) 30,000 43,511,497,120 Rls. 1,237,909 $
6 4 1396 سرخس ازبكستان 50020000 ا بريشم خام ( نتابيده ) 30,000 39,297,817,000 Rls. 1,209,758 $
7 10 1396 سرخس ازبكستان 52051300 نخ يك لا ، از الياف شانه نزده ، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسي تكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 459,446 35,244,772,775 Rls. 982,548 $
8 7 1396 سرخس ازبكستان 50020000 ا بريشم خام ( نتابيده ) 25,000 34,748,369,600 Rls. 1,034,790 $
9 12 1396 سرخس ازبكستان 50020000 ا بريشم خام ( نتابيده ) 21,710 34,158,346,873 Rls. 918,053 $
10 2 1396 سرخس ازبكستان 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 499,602 32,975,643,596 Rls. 1,016,574 $
11 1 1396 سرخس ازبكستان 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 499,791 32,033,900,757 Rls. 987,847 $
12 10 1396 سرخس ازبكستان 50020000 ا بريشم خام ( نتابيده ) 20,000 29,732,616,160 Rls. 830,171 $
13 5 1396 سرخس ازبكستان 50020000 ا بريشم خام ( نتابيده ) 20,000 26,925,377,440 Rls. 821,805 $
14 11 1396 سرخس ازبكستان 07133310 لوبيا چيتي 613,000 26,110,989,282 Rls. 711,009 $
15 2 1396 سرخس ازبكستان 50020000 ا بريشم خام ( نتابيده ) 20,000 24,640,145,920 Rls. 759,711 $
16 8 1396 سرخس ازبكستان 31042000 كلرور پتاسيم 1,951,500 23,923,622,782 Rls. 679,832 $
17 9 1396 سرخس ازبكستان 52051300 نخ يك لا ، از الياف شانه نزده ، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسي تكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 299,780 21,982,912,442 Rls. 623,445 $
18 3 1396 سرخس ازبكستان 31022100 سولفات آمونيوم 2,582,400 21,310,245,949 Rls. 656,756 $
19 11 1396 سرخس ازبكستان 31022100 سولفات آمونيوم 1,637,850 16,623,387,778 Rls. 450,390 $
20 11 1396 سرخس ازبكستان 28362000 کربنات دي سديم 992,000 15,150,491,120 Rls. 414,112 $
21 12 1396 سرخس ازبكستان 31022100 سولفات آمونيوم 1,447,000 15,096,225,733 Rls. 402,821 $
22 6 1396 سرخس ازبكستان 50020000 ا بريشم خام ( نتابيده ) 10,000 13,664,285,440 Rls. 413,568 $
23 1 1396 منطقه ويزه اقتصادي سرخس ازبكستان 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 225,932 13,299,294,662 Rls. 410,118 $
24 4 1396 سرخس ازبكستان 31022100 سولفات آمونيوم 1,574,350 12,983,557,830 Rls. 399,563 $
25 9 1396 سرخس ازبكستان 28362000 کربنات دي سديم 1,020,000 12,391,016,400 Rls. 351,400 $
26 6 1396 سرخس ازبكستان 07133310 لوبيا چيتي 281,500 10,361,133,036 Rls. 312,595 $
27 4 1396 منطقه ويزه اقتصادي سرخس ازبكستان 50020000 ا بريشم خام ( نتابيده ) 7,997 10,312,814,877 Rls. 316,879 $
28 9 1396 سرخس ازبكستان 31042000 كلرور پتاسيم 819,000 10,223,546,911 Rls. 289,626 $
29 5 1396 سرخس ازبكستان 07133310 لوبيا چيتي 261,500 8,683,959,735 Rls. 265,072 $
30 8 1396 سرخس ازبكستان 52051300 نخ يك لا ، از الياف شانه نزده ، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسي تكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 108,582 7,966,443,063 Rls. 227,352 $
31 5 1396 منطقه ويزه اقتصادي سرخس ازبكستان 50020000 ا بريشم خام ( نتابيده ) 6,000 7,940,478,000 Rls. 243,133 $
32 9 1396 سرخس ازبكستان 07133310 لوبيا چيتي 185,000 7,448,319,666 Rls. 210,001 $
33 9 1396 سرخس ازبكستان 07133200 ک لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 197,000 7,044,454,980 Rls. 199,497 $
34 11 1396 سرخس ازبكستان 31042000 كلرور پتاسيم 502,000 6,909,979,800 Rls. 186,484 $
35 6 1396 منطقه ويزه اقتصادي سرخس ازبكستان 50020000 ا بريشم خام ( نتابيده ) 5,000 6,539,961,000 Rls. 199,255 $
36 11 1396 سرخس ازبكستان 52051300 نخ يك لا ، از الياف شانه نزده ، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسي تكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 79,975 6,272,422,988 Rls. 171,006 $
37 8 1396 سرخس ازبكستان 07133310 لوبيا چيتي 156,000 6,025,816,866 Rls. 173,136 $
38 10 1396 سرخس ازبكستان 07133100 لوبيا از گونهکهاي (Uigna Mllugo Hepper ((Wilezek L or L Radiara vigna خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 161,000 5,758,877,600 Rls. 159,100 $
39 10 1396 سرخس ازبكستان 07133390 لوبياي سفيد (Phadealus Vulgaris) 154,000 5,740,050,375 Rls. 160,303 $
40 7 1396 سرخس ازبكستان 07133310 لوبيا چيتي 143,500 5,286,152,181 Rls. 156,589 $
41 12 1396 سرخس ازبكستان 07133310 لوبيا چيتي 119,000 5,165,046,350 Rls. 138,393 $
42 7 1396 سرخس ازبكستان 52051300 نخ يك لا ، از الياف شانه نزده ، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسي تكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 60,080 4,489,000,404 Rls. 133,314 $
43 7 1396 سرخس ازبكستان 07133200 ک لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 132,000 4,417,577,054 Rls. 130,362 $
44 8 1396 سرخس ازبكستان 07133390 لوبياي سفيد (Phadealus Vulgaris) 113,500 3,888,934,000 Rls. 111,698 $
45 10 1396 سرخس ازبكستان 31022100 سولفات آمونيوم 378,000 3,394,244,700 Rls. 93,953 $
46 11 1396 سرخس ازبكستان 50020000 ا بريشم خام ( نتابيده ) 2,180 3,329,402,698 Rls. 92,340 $
47 5 1396 سرخس ازبكستان 52051200 ک نخ يك لا ، از الياف شانه نزده ، كه اندازه آن كمتر از 29/714 دسيکتكس بوده ليكن كمتر از 56/232 دسيکتكس نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 14 بوده ولي از 43 بيشتر نباشد) 59,957 3,283,464,020 Rls. 100,324 $
48 5 1396 سرخس ازبكستان 52051300 نخ يك لا ، از الياف شانه نزده ، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسي تكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 40,040 2,841,953,928 Rls. 86,675 $
49 2 1396 سرخس ازبكستان 52052300 نخ يك لا ، از الياف شانه زده ، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسيکتكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 44,000 2,737,017,448 Rls. 84,374 $
50 3 1396 سرخس ازبكستان 52052300 نخ يك لا ، از الياف شانه زده ، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسيکتكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 41,958 2,614,831,176 Rls. 80,560 $
51 10 1396 سرخس ازبكستان 28362000 کربنات دي سديم 239,900 2,596,032,000 Rls. 72,000 $
52 1 1396 سرخس ازبكستان 52052300 نخ يك لا ، از الياف شانه زده ، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسيکتكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 43,184 2,585,613,217 Rls. 79,759 $
53 9 1396 سرخس ازبكستان 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 48,000 2,578,356,000 Rls. 73,142 $
54 2 1396 سرخس ازبكستان 52051200 ک نخ يك لا ، از الياف شانه نزده ، كه اندازه آن كمتر از 29/714 دسيکتكس بوده ليكن كمتر از 56/232 دسيکتكس نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 14 بوده ولي از 43 بيشتر نباشد) 42,046 2,505,061,735 Rls. 77,228 $
55 6 1396 سرخس ازبكستان 52051200 ک نخ يك لا ، از الياف شانه نزده ، كه اندازه آن كمتر از 29/714 دسيکتكس بوده ليكن كمتر از 56/232 دسيکتكس نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 14 بوده ولي از 43 بيشتر نباشد) 39,997 2,275,086,624 Rls. 68,461 $
56 2 1396 سرخس ازبكستان 14042000 لينتر پنبه 175,842 2,262,709,540 Rls. 69,760 $
57 7 1396 سرخس ازبكستان 52051200 ک نخ يك لا ، از الياف شانه نزده ، كه اندازه آن كمتر از 29/714 دسيکتكس بوده ليكن كمتر از 56/232 دسيکتكس نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 14 بوده ولي از 43 بيشتر نباشد) 39,860 2,259,853,727 Rls. 66,991 $
58 4 1396 سرخس ازبكستان 14042000 لينتر پنبه 164,623 2,193,371,632 Rls. 67,395 $
59 2 1396 سرخس ازبكستان 52052400 ک نخ يك لا ، از الياف شانه زده ، كه اندازه آن كمتر از 31/192 دسي تكس بوده ولي كمتراز 125 دسيکتكس نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 52 بوده ولي از 80 بيشتر نباشد) 20,496 1,828,391,796 Rls. 56,364 $
60 4 1396 سرخس ازبكستان 07133310 لوبيا چيتي 48,000 1,718,376,000 Rls. 52,800 $
61 10 1396 سرخس ازبكستان 52052400 ک نخ يك لا ، از الياف شانه زده ، كه اندازه آن كمتر از 31/192 دسي تكس بوده ولي كمتراز 125 دسيکتكس نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 52 بوده ولي از 80 بيشتر نباشد) 20,051 1,662,029,664 Rls. 46,118 $
62 4 1396 سرخس ازبكستان 52052400 ک نخ يك لا ، از الياف شانه زده ، كه اندازه آن كمتر از 31/192 دسي تكس بوده ولي كمتراز 125 دسيکتكس نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 52 بوده ولي از 80 بيشتر نباشد) 20,000 1,611,504,000 Rls. 49,600 $
63 9 1396 سرخس ازبكستان 07133390 لوبياي سفيد (Phadealus Vulgaris) 48,000 1,510,648,168 Rls. 42,869 $
64 2 1396 سرخس ازبكستان 07133310 لوبيا چيتي 45,500 1,493,746,080 Rls. 46,043 $
65 4 1396 سرخس ازبكستان 52051300 نخ يك لا ، از الياف شانه نزده ، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسي تكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 20,000 1,493,068,000 Rls. 46,000 $
66 6 1396 سرخس ازبكستان 07133200 ک لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 44,000 1,470,691,288 Rls. 44,006 $
67 6 1396 سرخس ازبكستان 52051400 نخ يك لا ، از الياف شانه نزده ، كه اندازه آن كمتر از 31/192 دسيکتكس بوده ولي از 125 دسي تكس كمتر نباشد (نمره آن درسيستم متريك بيش از 52 بوده ولي از 80 بيشتر نباشد) 19,962 1,416,145,832 Rls. 42,862 $
68 4 1396 سرخس ازبكستان 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 26,912 1,325,972,751 Rls. 40,680 $
69 10 1396 سرخس ازبكستان 14042000 لينتر پنبه 67,480 1,308,735,736 Rls. 36,598 $
70 3 1396 سرخس ازبكستان 52052400 ک نخ يك لا ، از الياف شانه زده ، كه اندازه آن كمتر از 31/192 دسي تكس بوده ولي كمتراز 125 دسيکتكس نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 52 بوده ولي از 80 بيشتر نباشد) 19,980 1,296,723,463 Rls. 39,959 $
71 1 1396 سرخس ازبكستان 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 27,510 1,244,887,426 Rls. 38,377 $
72 4 1396 سرخس ازبكستان 52051200 ک نخ يك لا ، از الياف شانه نزده ، كه اندازه آن كمتر از 29/714 دسيکتكس بوده ليكن كمتر از 56/232 دسيکتكس نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 14 بوده ولي از 43 بيشتر نباشد) 20,470 1,223,930,790 Rls. 37,671 $
73 9 1396 سرخس ازبكستان 31022100 سولفات آمونيوم 126,000 1,065,990,240 Rls. 30,240 $
74 11 1396 سرخس ازبكستان 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 26,000 1,056,608,940 Rls. 28,740 $
75 1 1396 سرخس ازبكستان 14042000 لينتر پنبه 70,500 906,812,864 Rls. 27,955 $
76 5 1396 سرخس ازبكستان 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 26,400 854,725,001 Rls. 26,087 $
77 11 1396 سرخس ازبكستان 07133200 ک لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 22,000 844,670,750 Rls. 23,107 $
78 12 1396 سرخس ازبكستان 07133100 لوبيا از گونهکهاي (Uigna Mllugo Hepper ((Wilezek L or L Radiara vigna خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 24,000 829,815,360 Rls. 22,179 $
79 5 1396 سرخس ازبكستان 27101940 روغن پايه معدني 56,340 826,423,965 Rls. 25,179 $
80 12 1396 سرخس ازبكستان 07133390 لوبياي سفيد (Phadealus Vulgaris) 24,000 825,600,960 Rls. 22,135 $
81 11 1396 سرخس ازبكستان 07133390 لوبياي سفيد (Phadealus Vulgaris) 24,000 821,808,000 Rls. 22,380 $
82 11 1396 سرخس ازبكستان 25070010 کائولن 120,000 808,557,300 Rls. 22,200 $
83 6 1396 سرخس ازبكستان 07133390 لوبياي سفيد (Phadealus Vulgaris) 24,000 798,984,000 Rls. 24,000 $
84 1 1396 سرخس ازبكستان 07133310 لوبيا چيتي 22,000 788,986,737 Rls. 24,333 $
85 7 1396 سرخس ازبكستان 07133390 لوبياي سفيد (Phadealus Vulgaris) 24,000 775,449,600 Rls. 22,730 $
86 8 1396 سرخس ازبكستان 07133200 ک لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 22,000 695,642,112 Rls. 19,895 $
87 3 1396 سرخس ازبكستان 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 15,400 476,613,957 Rls. 14,686 $
88 6 1396 سرخس ازبكستان 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 12,200 458,423,325 Rls. 13,727 $
89 2 1396 سرخس ازبكستان 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 12,800 399,598,982 Rls. 12,314 $
90 6 1396 سرخس ازبكستان 25070010 کائولن 66,000 329,604,000 Rls. 9,900 $
91 3 1396 سرخس ازبكستان 14042000 لينتر پنبه 23,500 318,514,525 Rls. 9,815 $
92 3 1396 سرخس ازبكستان 52029900 آخال پنبه که درجاي ديگرگفته نشده. 22,087 315,323,236 Rls. 9,719 $
93 2 1396 سرخس ازبكستان 52029900 آخال پنبه که درجاي ديگرگفته نشده. 21,878 312,238,562 Rls. 9,626 $
94 2 1396 سرخس ازبكستان 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 9,800 127,160,880 Rls. 3,920 $
95 2 1396 سرخس ازبكستان 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه براساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 5,292 68,666,875 Rls. 2,117 $
مجموع کل
1,071,699,638,754 ريال
مجموع کل
31,136,629 دلار
[1]