آمار کل " واردات از" کشور (قزاقستان) گمرک (سرخس)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1396 سرخس قزاقستان 12051000 دانه هاي كلزا يا كانولا داراي مقدار كمي اسيد اروسيك : Rape or Repesseed or Colza Low Erucic Asid Conola) 5,876,088 91,280,288,311 Rls. 2,815,351 $
2 10 1396 سرخس قزاقستان 12051000 دانه هاي كلزا يا كانولا داراي مقدار كمي اسيد اروسيك : Rape or Repesseed or Colza Low Erucic Asid Conola) 3,360,005 58,607,537,467 Rls. 1,636,302 $
3 8 1396 سرخس قزاقستان 12051000 دانه هاي كلزا يا كانولا داراي مقدار كمي اسيد اروسيك : Rape or Repesseed or Colza Low Erucic Asid Conola) 2,739,750 51,749,334,441 Rls. 1,477,170 $
4 3 1396 سرخس قزاقستان 12051000 دانه هاي كلزا يا كانولا داراي مقدار كمي اسيد اروسيك : Rape or Repesseed or Colza Low Erucic Asid Conola) 2,395,206 40,287,546,099 Rls. 1,241,683 $
5 11 1396 سرخس قزاقستان 12040000 دانه كتان (بزرك)، حتي خردشده (Linseed, Flaxseed) 1,919,650 30,691,296,029 Rls. 832,751 $
6 9 1396 سرخس قزاقستان 12051000 دانه هاي كلزا يا كانولا داراي مقدار كمي اسيد اروسيك : Rape or Repesseed or Colza Low Erucic Asid Conola) 1,631,150 29,072,650,168 Rls. 825,436 $
7 8 1396 سرخس قزاقستان 10039000 جو باستثناي بذر 4,492,056 28,608,378,347 Rls. 825,959 $
8 2 1396 سرخس قزاقستان 12051000 دانه هاي كلزا يا كانولا داراي مقدار كمي اسيد اروسيك : Rape or Repesseed or Colza Low Erucic Asid Conola) 1,551,000 25,356,962,381 Rls. 781,724 $
9 12 1396 سرخس قزاقستان 12051000 دانه هاي كلزا يا كانولا داراي مقدار كمي اسيد اروسيك : Rape or Repesseed or Colza Low Erucic Asid Conola) 1,255,350 23,594,064,734 Rls. 634,675 $
10 10 1396 سرخس قزاقستان 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 585,650 19,465,222,696 Rls. 539,861 $
11 11 1396 سرخس قزاقستان 12051000 دانه هاي كلزا يا كانولا داراي مقدار كمي اسيد اروسيك : Rape or Repesseed or Colza Low Erucic Asid Conola) 834,480 15,514,170,728 Rls. 422,237 $
12 7 1396 سرخس قزاقستان 10039000 جو باستثناي بذر 2,311,922 14,133,814,786 Rls. 417,070 $
13 9 1396 سرخس قزاقستان 12040000 دانه كتان (بزرك)، حتي خردشده (Linseed, Flaxseed) 884,179 13,699,631,261 Rls. 386,698 $
14 10 1396 سرخس قزاقستان 12040000 دانه كتان (بزرك)، حتي خردشده (Linseed, Flaxseed) 862,850 13,355,080,013 Rls. 371,307 $
15 12 1396 سرخس قزاقستان 12040000 دانه كتان (بزرك)، حتي خردشده (Linseed, Flaxseed) 668,699 10,898,749,328 Rls. 294,445 $
16 12 1396 سرخس قزاقستان 10039000 جو باستثناي بذر 1,628,400 10,854,173,507 Rls. 302,315 $
17 9 1396 سرخس قزاقستان 10039000 جو باستثناي بذر 1,221,794 7,877,559,593 Rls. 223,362 $
18 10 1396 سرخس قزاقستان 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 127,000 7,173,772,800 Rls. 203,200 $
19 4 1396 سرخس قزاقستان 12040000 دانه كتان (بزرك)، حتي خردشده (Linseed, Flaxseed) 413,750 6,272,346,563 Rls. 192,728 $
20 12 1396 سرخس قزاقستان 23023000 سبوس , فضولات و ساير آخال گندم 987,700 6,244,584,731 Rls. 167,414 $
21 12 1396 سرخس قزاقستان 23031000 تفاله نشاسته سازي و تفاله هاي همانند 504,194 5,753,763,722 Rls. 154,620 $
22 4 1396 سرخس قزاقستان 12051000 دانه هاي كلزا يا كانولا داراي مقدار كمي اسيد اروسيك : Rape or Repesseed or Colza Low Erucic Asid Conola) 300,000 5,147,623,264 Rls. 158,169 $
23 11 1396 سرخس قزاقستان 23031000 تفاله نشاسته سازي و تفاله هاي همانند 447,078 5,040,187,324 Rls. 137,069 $
24 5 1396 سرخس قزاقستان 23031000 تفاله نشاسته سازي و تفاله هاي همانند 506,900 4,901,723,000 Rls. 149,630 $
25 4 1396 سرخس قزاقستان 23031000 تفاله نشاسته سازي و تفاله هاي همانند 411,217 4,606,706,006 Rls. 141,549 $
26 10 1396 سرخس قزاقستان 10039000 جو باستثناي بذر 707,400 4,591,548,885 Rls. 129,205 $
27 10 1396 سرخس قزاقستان 23023000 سبوس , فضولات و ساير آخال گندم 668,500 3,999,788,094 Rls. 111,904 $
28 9 1396 سرخس قزاقستان 23031000 تفاله نشاسته سازي و تفاله هاي همانند 384,400 3,917,900,900 Rls. 111,466 $
29 7 1396 سرخس قزاقستان 23031000 تفاله نشاسته سازي و تفاله هاي همانند 378,000 3,805,137,000 Rls. 113,485 $
30 6 1396 سرخس قزاقستان 23031000 تفاله نشاسته سازي و تفاله هاي همانند 380,800 3,782,867,200 Rls. 114,048 $
31 3 1396 سرخس قزاقستان 12040000 دانه كتان (بزرك)، حتي خردشده (Linseed, Flaxseed) 184,500 2,552,048,212 Rls. 78,643 $
32 11 1396 سرخس قزاقستان 23023000 سبوس , فضولات و ساير آخال گندم 370,000 2,538,675,450 Rls. 69,450 $
33 7 1396 سرخس قزاقستان 23023000 سبوس , فضولات و ساير آخال گندم 375,000 2,505,277,250 Rls. 73,822 $
34 6 1396 سرخس قزاقستان 10039000 جو باستثناي بذر 375,760 2,310,149,484 Rls. 69,520 $
35 4 1396 سرخس قزاقستان 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 63,000 2,250,584,132 Rls. 69,153 $
36 2 1396 سرخس قزاقستان 10039000 جو باستثناي بذر 388,450 2,177,711,298 Rls. 67,141 $
37 9 1396 سرخس قزاقستان 27131200 کک نفت تکليس شده 119,700 1,392,015,240 Rls. 39,501 $
38 6 1396 سرخس قزاقستان 23023000 سبوس , فضولات و ساير آخال گندم 187,500 1,276,466,250 Rls. 38,195 $
39 3 1396 سرخس قزاقستان 10039000 جو باستثناي بذر 193,950 1,120,287,008 Rls. 34,522 $
40 9 1396 سرخس قزاقستان 23023000 سبوس , فضولات و ساير آخال گندم 125,000 799,004,250 Rls. 22,666 $
مجموع کل
569,206,627,952 ريال
مجموع کل
16,475,446 دلار
[1]