آمار کل " واردات از" کشور (ايتاليا) گمرک (شهركرد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1396 شهركرد ايتاليا 84195090 --- سا?ر 515,585 264,024,140,500 Rls. 7,930,801 $
2 3 1396 شهركرد ايتاليا 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 162,660 85,113,411,950 Rls. 2,623,395 $
3 9 1396 شهركرد ايتاليا 84195090 --- سا?ر 181,500 78,053,890,950 Rls. 2,287,964 $
4 7 1396 شهركرد ايتاليا 73044100 سرد كشيده شده يا سرد نورد شده (سرد از ضخامت آن كاسته شده) 192,223 48,950,246,987 Rls. 1,434,860 $
5 6 1396 شهركرد ايتاليا 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 101,100 36,293,475,000 Rls. 1,090,189 $
6 3 1396 شهركرد ايتاليا 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 66,110 21,837,533,900 Rls. 673,084 $
7 11 1396 شهركرد ايتاليا 73044100 سرد كشيده شده يا سرد نورد شده (سرد از ضخامت آن كاسته شده) 29,750 20,055,721,965 Rls. 546,165 $
8 9 1396 شهركرد ايتاليا 84193900 ساير خشک کننده هاي غيرخانگي,که درجاي ديگرمذکوريامشمول نباشد 52,620 16,925,395,612 Rls. 479,419 $
9 8 1396 شهركرد ايتاليا 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 66,000 5,888,968,200 Rls. 168,410 $
10 9 1396 شهركرد ايتاليا 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 1,135 4,014,079,200 Rls. 117,663 $
11 8 1396 شهركرد ايتاليا 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 48,000 3,991,818,900 Rls. 114,366 $
12 11 1396 شهركرد ايتاليا 90261090 ساير آلات برا ي سنجش ياكنترل جريان ياسطح مايعات ،بجز موا رد مذکور 203 2,229,346,395 Rls. 60,326 $
13 8 1396 شهركرد ايتاليا 38099200 موا دتکميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي ا زنوع موردمصرف درصنعت کاغذ سازي غيرازموادنشاسته اي . 15,000 2,192,237,250 Rls. 62,209 $
14 5 1396 شهركرد ايتاليا 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 24,000 2,189,790,840 Rls. 66,845 $
15 6 1396 شهركرد ايتاليا 27101950 روغن صنعتي 20,700 2,187,546,272 Rls. 65,952 $
16 12 1396 شهركرد ايتاليا 38249990 ک ک ک ساير 20,000 1,811,628,000 Rls. 48,420 $
17 6 1396 شهركرد ايتاليا 38249990 ک ک ک ساير 20,000 1,561,794,000 Rls. 46,732 $
18 5 1396 شهركرد ايتاليا 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 16,000 1,177,419,200 Rls. 35,942 $
19 10 1396 شهركرد ايتاليا 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 7,000 755,876,100 Rls. 21,137 $
20 10 1396 شهركرد ايتاليا 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 2,000 332,416,100 Rls. 9,296 $
21 5 1396 شهركرد ايتاليا 38099200 موا دتکميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي ا زنوع موردمصرف درصنعت کاغذ سازي غيرازموادنشاسته اي . 2,000 303,444,600 Rls. 9,263 $
22 5 1396 شهركرد ايتاليا 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 150 175,104,360 Rls. 5,346 $
23 4 1396 شهركرد ايتاليا 73029000 لوا زم را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد, که درجاي ديگرذکرنشده. 1,010 156,541,500 Rls. 4,823 $
24 5 1396 شهركرد ايتاليا 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 360 85,487,424 Rls. 2,614 $
25 7 1396 شهركرد ايتاليا 73182200 وا شرها,که درجاي ديگرگفته نشده حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 55 14,835,166 Rls. 435 $
مجموع کل
600,322,150,371 ريال
مجموع کل
17,905,656 دلار
[1]