آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (شهركرد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 شهركرد چين 84193900 ساير خشک کننده هاي غيرخانگي,که درجاي ديگرمذکوريامشمول نباشد 1,918,448 776,287,801,654 Rls. 21,559,120 $
2 8 1396 شهركرد چين 84193900 ساير خشک کننده هاي غيرخانگي,که درجاي ديگرمذکوريامشمول نباشد 2,655,540 727,997,407,093 Rls. 20,885,187 $
3 12 1396 شهركرد چين 84193900 ساير خشک کننده هاي غيرخانگي,که درجاي ديگرمذکوريامشمول نباشد 1,307,873 594,255,178,034 Rls. 15,923,046 $
4 5 1396 شهركرد چين 84193900 ساير خشک کننده هاي غيرخانگي,که درجاي ديگرمذکوريامشمول نباشد 544,780 555,452,944,093 Rls. 16,912,080 $
5 11 1396 شهركرد چين 84193900 ساير خشک کننده هاي غيرخانگي,که درجاي ديگرمذکوريامشمول نباشد 1,210,391 463,010,571,058 Rls. 12,570,067 $
6 9 1396 شهركرد چين 84193900 ساير خشک کننده هاي غيرخانگي,که درجاي ديگرمذکوريامشمول نباشد 665,780 339,609,057,723 Rls. 9,590,948 $
7 3 1396 شهركرد چين 84193900 ساير خشک کننده هاي غيرخانگي,که درجاي ديگرمذکوريامشمول نباشد 1,283,924 326,186,876,969 Rls. 10,053,008 $
8 7 1396 شهركرد چين 84193900 ساير خشک کننده هاي غيرخانگي,که درجاي ديگرمذکوريامشمول نباشد 762,976 272,929,292,999 Rls. 8,080,738 $
9 6 1396 شهركرد چين 84193900 ساير خشک کننده هاي غيرخانگي,که درجاي ديگرمذکوريامشمول نباشد 554,189 152,921,468,371 Rls. 4,626,751 $
10 2 1396 شهركرد چين 84193900 ساير خشک کننده هاي غيرخانگي,که درجاي ديگرمذکوريامشمول نباشد 589,886 147,513,222,340 Rls. 4,546,036 $
11 11 1396 شهركرد چين 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 245,421 40,063,550,600 Rls. 1,120,345 $
12 4 1396 شهركرد چين 84193900 ساير خشک کننده هاي غيرخانگي,که درجاي ديگرمذکوريامشمول نباشد 121,844 32,535,092,778 Rls. 1,001,234 $
13 2 1396 شهركرد چين 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 153,148 21,263,436,389 Rls. 655,488 $
14 8 1396 شهركرد چين 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کاراييحداقل 35/1 131,644 14,706,184,824 Rls. 430,114 $
15 3 1396 شهركرد چين 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 74,094 10,879,953,747 Rls. 335,333 $
16 4 1396 شهركرد چين 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 66,100 9,610,376,573 Rls. 295,928 $
17 12 1396 شهركرد چين 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کاراييحداقل 35/1 69,552 8,202,494,160 Rls. 219,230 $
18 1 1396 شهركرد چين 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 57,806 8,180,143,740 Rls. 252,289 $
19 10 1396 شهركرد چين 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کاراييحداقل 35/1 69,552 7,477,456,680 Rls. 209,101 $
20 7 1396 شهركرد چين 85168090 ساير مقاومت هاي گرم كننده الكتريكي غير از فندك خودرو 29,840 7,459,873,375 Rls. 224,043 $
21 6 1396 شهركرد چين 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کاراييحداقل 35/1 69,552 7,004,045,700 Rls. 210,389 $
22 5 1396 شهركرد چين 85168090 ساير مقاومت هاي گرم كننده الكتريكي غير از فندك خودرو 29,631 6,996,352,856 Rls. 214,225 $
23 10 1396 شهركرد چين 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 76,942 6,954,835,664 Rls. 197,356 $
24 5 1396 شهركرد چين 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کاراييحداقل 35/1 69,552 6,726,991,680 Rls. 205,687 $
25 5 1396 شهركرد چين 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 22,988 6,638,587,470 Rls. 203,669 $
26 5 1396 شهركرد چين 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 45,278 6,620,239,904 Rls. 202,552 $
27 5 1396 شهركرد چين 76061190 ساير به شکل مربع يا مستطيل از آلومينيوم غير ممزوج بغير از ورق کامپوزيتي 46,085 6,591,092,414 Rls. 201,816 $
28 4 1396 شهركرد چين 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کاراييحداقل 35/1 69,552 6,428,394,900 Rls. 198,053 $
29 6 1396 شهركرد چين 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 22,890 6,386,183,555 Rls. 194,317 $
30 2 1396 شهركرد چين 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کاراييحداقل 35/1 69,552 6,241,220,100 Rls. 192,339 $
31 10 1396 شهركرد چين 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 16,432 5,429,275,350 Rls. 150,650 $
32 8 1396 شهركرد چين 85371040 --- كنترل پنل الکتريکي مخصوص لوازم خانگي ، يخچال ، لباسشويي و ... 6,330 5,201,207,015 Rls. 152,461 $
33 7 1396 شهركرد چين 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 9,309 5,196,138,719 Rls. 153,928 $
34 10 1396 شهركرد چين 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 7,220 5,174,730,688 Rls. 146,843 $
35 9 1396 شهركرد چين 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 20,670 4,670,356,307 Rls. 135,679 $
36 4 1396 شهركرد چين 85371040 --- كنترل پنل الکتريکي مخصوص لوازم خانگي ، يخچال ، لباسشويي و ... 5,948 4,644,265,980 Rls. 142,484 $
37 5 1396 شهركرد چين 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 6,942 4,515,417,945 Rls. 138,531 $
38 12 1396 شهركرد چين 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 24,606 4,382,343,000 Rls. 117,492 $
39 11 1396 شهركرد چين 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 800 4,343,030,618 Rls. 118,811 $
40 6 1396 شهركرد چين 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 5,663 3,816,483,440 Rls. 115,511 $
41 10 1396 شهركرد چين 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 22,496 3,637,024,308 Rls. 102,195 $
42 4 1396 شهركرد چين 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 83,991 3,591,889,697 Rls. 110,317 $
43 7 1396 شهركرد چين 56081100 تورگره باف مهياشده برا ي ماهيگيري, ا زموا دنسجي سنتتيک يامصنوعي. 23,611 3,524,794,949 Rls. 105,470 $
44 11 1396 شهركرد چين 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 649 3,416,166,086 Rls. 93,455 $
45 8 1396 شهركرد چين 85011090 سايرا لکتروموتورهابه قدرت حداكثر 37.5 وات بجزباجريان متناوب وياجريان مستقيم 12و24ولت 19,200 3,020,976,000 Rls. 86,400 $
46 6 1396 شهركرد چين 85011090 سايرا لکتروموتورهابه قدرت حداكثر 37.5 وات بجزباجريان متناوب وياجريان مستقيم 12و24ولت 19,200 2,887,488,000 Rls. 86,400 $
47 5 1396 شهركرد چين 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 62,234 2,862,821,550 Rls. 87,280 $
48 5 1396 شهركرد چين 85011090 سايرا لکتروموتورهابه قدرت حداكثر 37.5 وات بجزباجريان متناوب وياجريان مستقيم 12و24ولت 19,200 2,821,737,600 Rls. 86,400 $
49 11 1396 شهركرد چين 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 10,300 2,755,333,305 Rls. 75,377 $
50 8 1396 شهركرد چين 76061190 ساير به شکل مربع يا مستطيل از آلومينيوم غير ممزوج بغير از ورق کامپوزيتي 22,563 2,536,429,573 Rls. 74,007 $
51 3 1396 شهركرد چين 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 55,680 2,328,704,200 Rls. 71,757 $
52 2 1396 شهركرد چين 85319010 ماژول نمايشگر متشكل ازصفحه lcdياledياپلاسمافقط داراي برد آدرس دهي 8,340 2,196,039,203 Rls. 67,698 $
53 5 1396 شهركرد چين 90321000 ترموستات 3,750 2,127,573,435 Rls. 65,273 $
54 2 1396 شهركرد چين 85439000 ا جزا ء وقطعات ماشين هاودستگاههاي برقي دا را ي عمل خاص , که در جاي ديگر مذکور نباشد 8,890 2,073,951,995 Rls. 63,942 $
55 6 1396 شهركرد چين 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 85,550 2,070,600,000 Rls. 63,623 $
56 10 1396 شهركرد چين 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 18,791 2,018,145,606 Rls. 57,269 $
57 7 1396 شهركرد چين 85371040 --- كنترل پنل الکتريکي مخصوص لوازم خانگي ، يخچال ، لباسشويي و ... 2,384 1,978,916,357 Rls. 58,622 $
58 5 1396 شهركرد چين 84137010 پمپ کولر آبي 11,952 1,849,121,016 Rls. 56,619 $
59 1 1396 شهركرد چين 85319010 ماژول نمايشگر متشكل ازصفحه lcdياledياپلاسمافقط داراي برد آدرس دهي 5,507 1,806,118,200 Rls. 55,710 $
60 5 1396 شهركرد چين 73144100 ساير تور,شبکه, پرچين ازآهن ياازفولاد ،ا بکاري شده ياا ندوده شده باروي که درجاي ديگرگفته نشده 7,820 1,802,045,500 Rls. 55,100 $
61 7 1396 شهركرد چين 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 38,118 1,678,753,425 Rls. 49,890 $
62 12 1396 شهركرد چين 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 22,395 1,468,185,923 Rls. 39,402 $
63 6 1396 شهركرد چين 90321000 ترموستات 2,500 1,433,018,632 Rls. 43,591 $
64 11 1396 شهركرد چين 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 24,724 1,359,998,462 Rls. 36,938 $
65 11 1396 شهركرد چين 85011020 ا لکتروموتورهاي جريان متناوب به قدرت حداكثر 37.5 وات 16,931 1,286,880,518 Rls. 35,462 $
66 2 1396 شهركرد چين 76061190 ساير به شکل مربع يا مستطيل از آلومينيوم غير ممزوج بغير از ورق کامپوزيتي 11,249 1,234,196,253 Rls. 38,047 $
67 2 1396 شهركرد چين 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 6,123 1,221,502,100 Rls. 37,660 $
68 11 1396 شهركرد چين 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 27,040 1,214,528,000 Rls. 33,963 $
69 7 1396 شهركرد چين 73063010 لوله هاي به قطريک سانتيمتروکمتر،باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 23,070 1,198,054,168 Rls. 35,297 $
70 4 1396 شهركرد چين 94054040 ---چراغ هاي شيلنگي ويا نواري متشكل از ديودهاي نورافشان (LED)حتي داراي تجهيزات نصب پيچي ، چسب و... 588 1,147,278,810 Rls. 35,198 $
71 6 1396 شهركرد چين 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 25,694 1,131,061,725 Rls. 33,975 $
72 8 1396 شهركرد چين 83022000 غلتک وچرخ ا زفلزمعمولي. 10,800 1,105,326,000 Rls. 32,400 $
73 10 1396 شهركرد چين 91070000 کليد قطع ووصل ساعتي داراي انواع محرک ساعت يا داراي موتورسنکرون. 7,597 972,849,922 Rls. 27,606 $
74 10 1396 شهركرد چين 85123090 دستگاههاي علامت دادن سمعي غيرمذکور درجاي ديگر 974 931,448,548 Rls. 26,432 $
75 5 1396 شهركرد چين 83022000 غلتک وچرخ ا زفلزمعمولي. 10,800 912,469,500 Rls. 27,900 $
76 2 1396 شهركرد چين 85011090 سايرا لکتروموتورهابه قدرت حداكثر 37.5 وات بجزباجريان متناوب وياجريان مستقيم 12و24ولت 3,623 814,280,675 Rls. 25,105 $
77 8 1396 شهركرد چين 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 16,000 679,022,480 Rls. 19,812 $
78 2 1396 شهركرد چين 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 15,405 635,624,548 Rls. 19,597 $
79 3 1396 شهركرد چين 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 36,576 573,240,000 Rls. 17,665 $
80 4 1396 شهركرد چين 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 9,610 549,652,505 Rls. 16,889 $
81 6 1396 شهركرد چين 94056000 چرا غهاي تبليغاتي,علائم نورا ني,تابلوهاي نورا ني را هنما و ا شياء همانند 968 425,448,102 Rls. 12,911 $
82 11 1396 شهركرد چين 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 45 355,034,277 Rls. 9,713 $
83 9 1396 شهركرد چين 84137010 پمپ کولر آبي 2,050 346,224,400 Rls. 10,058 $
84 7 1396 شهركرد چين 94054040 ---چراغ هاي شيلنگي ويا نواري متشكل از ديودهاي نورافشان (LED)حتي داراي تجهيزات نصب پيچي ، چسب و... 170 316,033,034 Rls. 9,362 $
85 8 1396 شهركرد چين 85269200 دستگاههاي کنترل ا ز را ه دور را ديوئي 570 308,365,485 Rls. 9,039 $
86 10 1396 شهركرد چين 73181490 ساير پيچ خودکارا زچدن ،آهن يا فولاد غيرا زجنس ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده 6,880 307,303,306 Rls. 8,720 $
87 7 1396 شهركرد چين 84411000 ماشينهاي برش 680 278,324,400 Rls. 8,200 $
88 4 1396 شهركرد چين 85439000 ا جزا ء وقطعات ماشين هاودستگاههاي برقي دا را ي عمل خاص , که در جاي ديگر مذکور نباشد 530 275,362,560 Rls. 8,448 $
89 5 1396 شهركرد چين 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 19,590 246,100,000 Rls. 7,478 $
90 7 1396 شهركرد چين 84804100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي. 2,000 184,415,000 Rls. 5,500 $
91 4 1396 شهركرد چين 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 11,529 143,310,000 Rls. 4,416 $
92 11 1396 شهركرد چين 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 136 141,381,944 Rls. 3,896 $
93 5 1396 شهركرد چين 94056000 چرا غهاي تبليغاتي,علائم نورا ني,تابلوهاي نورا ني را هنما و ا شياء همانند 255 126,924,930 Rls. 3,894 $
94 7 1396 شهركرد چين 85395000 ک لامپ­ها? ساخته شده از د?ودها? ساطع - نور 225 117,305,575 Rls. 3,475 $
95 12 1396 شهركرد چين 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 248 114,472,978 Rls. 3,079 $
96 10 1396 شهركرد چين 73181410 پيچ خودکارا زجنس ا ستنلس استيل ،حديدشده 846 105,987,730 Rls. 3,008 $
97 2 1396 شهركرد چين 40029900 سايرمحصولات کائوچوي سنتتيک وشبه كائوچو که درجاي ديگرمذکورنباشد(غيرا زشيره يا لاتکس ) 2,000 103,110,865 Rls. 3,179 $
98 2 1396 شهركرد چين 94056000 چرا غهاي تبليغاتي,علائم نورا ني,تابلوهاي نورا ني را هنما و ا شياء همانند 117 82,157,855 Rls. 2,533 $
99 8 1396 شهركرد چين 82089000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مکانيکي که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 65 74,029,680 Rls. 2,160 $
100 4 1396 شهركرد چين 84289090 --- سا?ر 240 68,702,495 Rls. 2,111 $
مجموع کل
4,707,476,819,895 ريال
مجموع کل
135,159,802 دلار