آمار کل " واردات از" کشور (آرژانتين) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 شهيدرجايي آرژانتين 15071000 روغن خام سويا ک، حتي صمغ گرفته . 29,976,220 978,896,000,000 Rls. 26,332,094 $
2 10 1396 شهيدرجايي آرژانتين 15071000 روغن خام سويا ک، حتي صمغ گرفته . 29,835,223 888,624,000,000 Rls. 24,969,056 $
3 7 1396 شهيدرجايي آرژانتين 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 481,134 15,147,768,460 Rls. 458,468 $
4 8 1396 شهيدرجايي آرژانتين 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 416,453 13,877,454,408 Rls. 396,896 $
5 6 1396 شهيدرجايي آرژانتين 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 410,573 13,420,428,246 Rls. 403,125 $
6 9 1396 شهيدرجايي آرژانتين 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 75,044 11,913,706,926 Rls. 337,968 $
7 1 1396 شهيدرجايي آرژانتين 28100010 ا سيد بريک 425,000 9,626,988,000 Rls. 296,953 $
8 12 1396 شهيدرجايي آرژانتين 28100010 ا سيد بريک 350,000 9,587,252,850 Rls. 258,737 $
9 8 1396 شهيدرجايي آرژانتين 28100010 ا سيد بريک 350,000 8,503,985,326 Rls. 241,941 $
10 9 1396 شهيدرجايي آرژانتين 10059090 ذرت (بلال سبز) 260,000 6,712,889,040 Rls. 190,431 $
11 8 1396 شهيدرجايي آرژانتين 10059090 ذرت (بلال سبز) 260,000 6,475,725,360 Rls. 189,820 $
12 7 1396 شهيدرجايي آرژانتين 10059090 ذرت (بلال سبز) 260,000 6,392,332,440 Rls. 189,363 $
13 6 1396 شهيدرجايي آرژانتين 28100010 ا سيد بريک 250,000 6,177,823,750 Rls. 185,570 $
14 4 1396 شهيدرجايي آرژانتين 28100010 ا سيد بريک 250,000 5,962,218,750 Rls. 183,199 $
15 10 1396 شهيدرجايي آرژانتين 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 4,115 4,214,359,000 Rls. 116,884 $
16 11 1396 شهيدرجايي آرژانتين 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 5,952 3,561,765,350 Rls. 98,150 $
17 11 1396 شهيدرجايي آرژانتين 10059090 ذرت (بلال سبز) 130,000 3,372,344,000 Rls. 92,256 $
18 1 1396 شهيدرجايي آرژانتين 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 7,352 3,015,125,015 Rls. 93,054 $
19 6 1396 شهيدرجايي آرژانتين 10059090 ذرت (بلال سبز) 130,000 2,923,174,400 Rls. 88,474 $
20 4 1396 شهيدرجايي آرژانتين 38160090 کک ک کک ساير 300,000 2,531,974,820 Rls. 77,931 $
21 10 1396 شهيدرجايي آرژانتين 28100010 ا سيد بريک 75,000 1,889,690,250 Rls. 52,844 $
22 1 1396 شهيدرجايي آرژانتين 84131100 تلمبه هاي توزيع سوخت ياموا د روا ن کننده مورد استفاده درجايگاه توزيع بنزين يادرتعميرگاه 296 869,721,523 Rls. 26,842 $
23 9 1396 شهيدرجايي آرژانتين 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 3,187 642,670,644 Rls. 18,238 $
24 11 1396 شهيدرجايي آرژانتين 85371020 --- دستگاه كنترل پنل لمسي (نمايشگر hmi) همراه با cpu و داراي قابليت برنامه ريزي 220 544,335,000 Rls. 15,000 $
25 1 1396 شهيدرجايي آرژانتين 85371020 --- دستگاه كنترل پنل لمسي (نمايشگر hmi) همراه با cpu و داراي قابليت برنامه ريزي 210 498,342,760 Rls. 15,380 $
26 8 1396 شهيدرجايي آرژانتين 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 3,215 280,401,612 Rls. 8,146 $
27 8 1396 شهيدرجايي آرژانتين 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 177 12,185,388 Rls. 354 $
مجموع کل
2,005,674,663,318 ريال
مجموع کل
55,337,174 دلار
[1]