آمار کل " واردات از" کشور (آفريقاي جنوبي) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 87041090 دا مپرهابرا ي ا ستفاده درخارج ا زشاهرا ههاباوزن ناخالص بيش ا ز30تن 340,000 106,276,000,000 Rls. 3,180,000 $
2 12 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 72192200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4لغايت 10mm. 351,242 41,227,580,235 Rls. 1,111,028 $
3 4 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 11,975 32,686,742,502 Rls. 1,007,265 $
4 6 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 29,332 27,148,609,770 Rls. 827,147 $
5 10 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 72193300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 1لغايت 3mm. 202,882 21,133,631,347 Rls. 590,985 $
6 7 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 72193300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 1لغايت 3mm. 204,344 19,966,911,347 Rls. 588,266 $
7 10 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 19,200 16,842,343,381 Rls. 467,116 $
8 7 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 72193200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3mmيابيشترولي کمترا ز75/4 mm 119,866 12,074,744,144 Rls. 355,746 $
9 10 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 26140000 سنگ تتيان وکنسانتره هاي آن 308,000 11,508,241,360 Rls. 319,177 $
10 7 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 25,000 9,811,270,000 Rls. 293,575 $
11 9 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 193,117 8,672,951,902 Rls. 248,046 $
12 11 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 26151090 ک ک ک ساير 150,000 8,603,062,500 Rls. 232,176 $
13 6 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 4,590 8,260,268,720 Rls. 252,153 $
14 12 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 72192100 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت غير طومار , باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بيش ا ز10.mm 65,378 7,996,947,312 Rls. 213,736 $
15 7 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 72192200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4لغايت 10mm. 71,568 7,855,129,615 Rls. 231,428 $
16 6 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 85042200 ترا نسفورماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت بيشتر از650 کيلوولت آمپروحداكثر 10000كيلو ولت آمپر 12,123 7,435,109,450 Rls. 226,528 $
17 8 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 35,345 6,754,458,000 Rls. 199,000 $
18 11 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 17026000 ساير فروکتوزها و شربت هاي فروکتوز ,که حاوي بيش از 50% وزني فروکتوز باشد به استثناي قندمعكوس 44,800 6,729,300,480 Rls. 182,094 $
19 9 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 72193300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 1لغايت 3mm. 134,847 6,257,607,112 Rls. 178,967 $
20 5 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 5,040 5,825,579,380 Rls. 177,490 $
21 11 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 5,900 5,819,094,800 Rls. 161,390 $
22 12 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 29051900 ساير مونوالکل هاي اشباع شده غير از موارد مذکور در رديف هاي 29051100 لغايت 29051700 54,400 5,120,989,792 Rls. 137,754 $
23 7 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 29302000 تيوكارباماتکها و دي تيو كارباماتکها 92,700 4,941,764,694 Rls. 146,392 $
24 7 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 26100010 ک ک ک سنگ كروم 297,000 4,883,635,152 Rls. 143,152 $
25 9 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 26100010 ک ک ک سنگ كروم 274,000 4,739,866,890 Rls. 134,510 $
26 5 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 26100010 ک ک ک سنگ كروم 270,000 4,674,528,320 Rls. 143,413 $
27 5 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 26140000 سنگ تتيان وکنسانتره هاي آن 140,000 4,468,660,800 Rls. 136,635 $
28 10 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 17,884 4,461,066,850 Rls. 123,784 $
29 10 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 26100010 ک ک ک سنگ كروم 216,000 4,344,786,894 Rls. 120,501 $
30 5 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 29302000 تيوكارباماتکها و دي تيو كارباماتکها 74,160 3,674,368,440 Rls. 112,901 $
31 10 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 25085000 آندالوزيت، سيانيت، سيليمانيت 216,000 3,663,352,460 Rls. 102,443 $
32 6 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 72193300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 1لغايت 3mm. 76,806 3,331,844,199 Rls. 101,512 $
33 11 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 64,464 3,321,854,416 Rls. 91,539 $
34 7 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 29171990 ساير اسيدهاي پلي کربوکسيليک غيرحلقوي انيدريدها ، هالوژنورها ، پراکسيدها وپراکسي اسيدها ومشتقات آنها غير از فروس فوصارات . 79,200 3,013,391,040 Rls. 88,781 $
35 8 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 29400000 قندهاي خالص از لحاظ شيميايي، غير از ساكارز، لاكتوز، مالتوز، گلوكز و فركتوز (لوولوز)؛ استرها، استالکها و استرهاي قند و املاح آن، غير از محصولات مشمول شمارهکهاي 3729، 3829 يا 3929. 22,400 2,995,379,968 Rls. 85,219 $
36 8 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 6,750 2,669,510,778 Rls. 77,552 $
37 5 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 38040090 مواد قليايي باقيمانده از ساختن خميرچوب کنسانتره ... به غير از نوع تجزيه ناپذير ) سخت 168,000 2,643,940,116 Rls. 80,842 $
38 11 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 38160090 کک ک کک ساير 75,375 2,626,392,270 Rls. 71,850 $
39 8 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 6,525 2,623,920,216 Rls. 76,228 $
40 5 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 2,080 2,574,118,672 Rls. 78,818 $
41 10 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 15,246 2,554,134,864 Rls. 70,838 $
42 10 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 26,352 2,544,256,086 Rls. 71,148 $
43 11 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 31051090 سايرکودهابه شکل قرص ياا شکال هماننددربسته.... ناخالص کمترا ز10کيلوگرم غيرمذکور 12,443 2,507,448,924 Rls. 69,097 $
44 1 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 32012000 عصاره درخت ابريشم يا شب خسب 56,000 2,484,352,920 Rls. 76,588 $
45 8 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 38160090 کک ک کک ساير 75,375 2,381,469,258 Rls. 68,110 $
46 5 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 25301020 ورميکوليت وکلريت 180,000 2,322,769,500 Rls. 71,371 $
47 10 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 28191000 تري ا کسيدکروم 18,000 2,271,908,520 Rls. 63,837 $
48 5 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 38160090 کک ک کک ساير 75,375 2,171,998,093 Rls. 66,636 $
49 9 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 32012000 عصاره درخت ابريشم يا شب خسب 37,000 2,116,121,760 Rls. 59,940 $
50 1 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 72029950 موا د تلقيحي جوا نه زا (INOCULANT) داراي حداقل يكي از عناصر SR, ZR, CA, BA كه درصد وزني هر يك از آن مساوي يا كمترا ز9%باشد 25,200 2,094,180,480 Rls. 64,579 $
51 8 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 4,840 2,018,870,160 Rls. 59,480 $
52 6 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 38040090 مواد قليايي باقيمانده از ساختن خميرچوب کنسانتره ... به غير از نوع تجزيه ناپذير ) سخت 108,000 1,993,489,920 Rls. 60,572 $
53 12 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 84362900 ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور,که درجاي ديگرمذکورنباشد 25,470 1,861,789,568 Rls. 50,384 $
54 5 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 25085000 آندالوزيت، سيانيت، سيليمانيت 135,000 1,708,443,374 Rls. 52,052 $
55 9 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 25085000 آندالوزيت، سيانيت، سيليمانيت 108,000 1,561,911,897 Rls. 44,322 $
56 5 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 84362900 ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور,که درجاي ديگرمذکورنباشد 23,115 1,495,233,694 Rls. 45,873 $
57 5 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 29141300 4متيل پنتان2 اون (متيل ايزوبوتيل ستن) 26,400 1,451,457,600 Rls. 44,380 $
58 12 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 40091190 لوله وشيلنگ از كائوچوي ولكانيزه مستحكم نشده ياجور نشده به نحوي ديگر با ساير مواد بدون لوازم وملحقات بجز رديف 40091110 5,159 1,378,432,168 Rls. 38,732 $
59 11 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 72022120 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز80درصدولي مساوي يا کمترا ز 90درصد وزني سيليسيوم 25,000 1,238,362,125 Rls. 34,125 $
60 4 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 4,767 1,168,488,000 Rls. 36,000 $
61 11 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 26100090 ک ک ک كنستانترهک كروم 54,000 1,158,992,172 Rls. 32,144 $
62 10 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 38249990 ک ک ک ساير 1,370 1,148,078,105 Rls. 31,857 $
63 6 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 23,644 1,130,272,151 Rls. 34,076 $
64 12 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 32012000 عصاره درخت ابريشم يا شب خسب 18,500 1,117,851,030 Rls. 29,970 $
65 6 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 31010000 کود حيوا ني يا نباتي، حتي مخلوط شده با يكديگر ياعمل آورده شده ازلحاظ شيميائي 6,161 1,102,668,640 Rls. 33,595 $
66 7 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 32012000 عصاره درخت ابريشم يا شب خسب 20,000 1,054,153,500 Rls. 30,900 $
67 8 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 32012000 عصاره درخت ابريشم يا شب خسب 20,000 1,032,660,000 Rls. 30,000 $
68 4 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 29201900 ساير استرهاي تيوفسفريک( فسفروتيواك ها)ئتيوونمکهاي آنها؛ مشتقات هالوژنه ، سولفونه ، نيتراته يا نيتروزه آنها غير از پاراتيون ومتيل -پاراتيون 19,800 1,022,850,180 Rls. 31,482 $
69 9 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 72193200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3mmيابيشترولي کمترا ز75/4 mm 14,017 1,018,251,536 Rls. 29,122 $
70 8 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 19,880 1,017,309,300 Rls. 29,820 $
71 1 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 26100000 سنگ کروم وکنسانتره هاي آن 54,000 1,007,824,356 Rls. 31,079 $
72 5 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 32012000 عصاره درخت ابريشم يا شب خسب 18,500 969,666,400 Rls. 29,600 $
73 9 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 8,500 898,569,000 Rls. 25,500 $
74 7 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 6,426 862,497,720 Rls. 25,723 $
75 10 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 39219080 ورق پلي پروپيلن تقويت شده با الياف شيشه ومواد سلولزي ( wood stok) 2,720 803,017,384 Rls. 22,564 $
76 5 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 29161200 استرهاي اسيد اكريليك 14,400 800,777,920 Rls. 24,485 $
77 5 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 73158900 زنجيرکه درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 19,771 779,325,568 Rls. 23,744 $
78 8 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 40082900 ميله،ترکه يا پروفيله از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده از کائوچوي غيرا سفنجي 1,676 733,719,693 Rls. 20,875 $
79 6 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 15,868 675,564,727 Rls. 20,583 $
80 8 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 84289090 --- سا?ر 11,280 660,863,982 Rls. 19,282 $
81 8 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 150 602,063,196 Rls. 17,738 $
82 6 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 84289090 --- سا?ر 10,363 585,989,181 Rls. 17,602 $
83 7 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 10,000 549,734,283 Rls. 16,513 $
84 1 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 25051090 ساير شن وماسه هاي سيليسي وکوا رتزي غير مذكور درتعرفه 25051010 48,000 506,924,640 Rls. 15,632 $
85 1 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 25301020 ورميکوليت وکلريت 39,535 490,279,040 Rls. 15,124 $
86 5 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 29051200 پروپان- 1-ئول (ا لکل پروپيليک )وپروپان 2-ئول (ا لکل ا يزوپروپيليک ) 12,800 480,569,732 Rls. 14,715 $
87 6 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 72192200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4لغايت 10mm. 8,836 383,282,845 Rls. 11,678 $
88 11 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 68029310 سنگ خارا (گران?ت)، پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 23,392 344,695,360 Rls. 9,560 $
89 6 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 72193200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3mmيابيشترولي کمترا ز75/4 mm 7,392 320,674,444 Rls. 9,770 $
90 9 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 38040090 مواد قليايي باقيمانده از ساختن خميرچوب کنسانتره ... به غير از نوع تجزيه ناپذير ) سخت 24,000 311,802,960 Rls. 8,832 $
91 8 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 400 282,668,976 Rls. 8,328 $
92 8 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 85059010 سرهاي الكترومغناطيسي 250 252,087,234 Rls. 7,427 $
93 4 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 28209000 سايرا کسيدهاي منگنز(باستثناي دي ا کسيدمنگنز) 2,000 227,098,296 Rls. 6,998 $
94 10 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 29309090 ساير ترکيبات آلي- گوگردي، که درجاي ديگري مذکورنباشند 3,400 196,824,208 Rls. 5,504 $
95 9 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 72192200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4لغايت 10mm. 4,457 193,183,814 Rls. 5,525 $
96 9 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 72193100 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بيش ا ز75/4 mm. 2,699 189,420,453 Rls. 5,417 $
97 8 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 12129990 ک ک ک ساير 1,008 116,496,737 Rls. 3,332 $
98 9 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 38160090 کک ک کک ساير 14,400 112,508,525 Rls. 3,193 $
99 12 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 68159990 سايرا شياساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غيرمذکور در جاي ديگر 165 65,861,751 Rls. 1,766 $
مجموع کل
514,191,153,274 ريال
مجموع کل
14,986,258 دلار
[1]