آمار کل " واردات از" کشور (اتيوپي) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1396 شهيدرجايي اتيوپي 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 4,320,000 143,029,461,519 Rls. 4,400,627 $
2 12 1396 شهيدرجايي اتيوپي 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 1,920,000 100,162,296,072 Rls. 2,688,361 $
3 5 1396 شهيدرجايي اتيوپي 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 2,352,000 82,969,574,736 Rls. 2,537,681 $
4 7 1396 شهيدرجايي اتيوپي 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 2,184,000 82,124,809,368 Rls. 2,452,490 $
5 10 1396 شهيدرجايي اتيوپي 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 1,568,000 64,885,151,560 Rls. 1,818,946 $
6 6 1396 شهيدرجايي اتيوپي 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 1,752,000 58,194,563,691 Rls. 1,760,364 $
7 8 1396 شهيدرجايي اتيوپي 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 1,608,000 57,774,733,014 Rls. 1,681,929 $
8 11 1396 شهيدرجايي اتيوپي 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 1,104,000 49,846,295,980 Rls. 1,369,790 $
9 1 1396 شهيدرجايي اتيوپي 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 1,438,000 46,637,094,630 Rls. 1,438,467 $
10 9 1396 شهيدرجايي اتيوپي 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 1,032,000 39,622,342,920 Rls. 1,126,264 $
11 12 1396 شهيدرجايي اتيوپي 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 418,000 23,092,143,190 Rls. 618,996 $
12 12 1396 شهيدرجايي اتيوپي 07133310 لوبيا چيتي 360,000 18,274,699,070 Rls. 489,834 $
13 11 1396 شهيدرجايي اتيوپي 07133200 ک لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 432,000 15,716,102,640 Rls. 431,320 $
14 11 1396 شهيدرجايي اتيوپي 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 323,000 13,728,672,072 Rls. 377,396 $
15 4 1396 شهيدرجايي اتيوپي 07133200 ک لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 288,000 10,131,912,672 Rls. 311,401 $
16 7 1396 شهيدرجايي اتيوپي 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 190,000 9,358,109,064 Rls. 277,363 $
17 6 1396 شهيدرجايي اتيوپي 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 171,000 7,697,985,742 Rls. 232,083 $
18 10 1396 شهيدرجايي اتيوپي 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 114,000 5,739,867,510 Rls. 163,301 $
19 12 1396 شهيدرجايي اتيوپي 07133200 ک لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 120,000 4,516,994,920 Rls. 120,727 $
20 10 1396 شهيدرجايي اتيوپي 07133200 ک لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 120,000 4,370,973,600 Rls. 121,227 $
21 9 1396 شهيدرجايي اتيوپي 07133200 ک لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 120,000 4,257,662,400 Rls. 120,600 $
22 6 1396 شهيدرجايي اتيوپي 07133200 ک لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 120,000 3,949,320,000 Rls. 120,000 $
23 8 1396 شهيدرجايي اتيوپي 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 76,000 3,761,280,000 Rls. 107,573 $
24 9 1396 شهيدرجايي اتيوپي 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 76,000 3,477,437,304 Rls. 98,500 $
25 5 1396 شهيدرجايي اتيوپي 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 76,000 3,127,141,600 Rls. 95,939 $
26 9 1396 شهيدرجايي اتيوپي 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 56,000 2,767,833,600 Rls. 78,400 $
27 10 1396 شهيدرجايي اتيوپي 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 28,000 996,492,000 Rls. 28,000 $
مجموع کل
860,210,950,874 ريال
مجموع کل
25,067,579 دلار
[1]