آمار کل " واردات از" کشور (استراليا) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 شهيدرجايي استراليا 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 3,304,375 130,349,109,067 Rls. 3,633,769 $
2 11 1396 شهيدرجايي استراليا 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 3,146,730 127,348,695,688 Rls. 3,472,570 $
3 12 1396 شهيدرجايي استراليا 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 2,384,240 103,509,937,230 Rls. 2,784,371 $
4 1 1396 شهيدرجايي استراليا 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 3,056,920 81,029,189,366 Rls. 2,499,076 $
5 4 1396 شهيدرجايي استراليا 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 1,696,460 51,184,129,229 Rls. 1,576,049 $
6 9 1396 شهيدرجايي استراليا 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 1,265,620 46,739,826,135 Rls. 1,329,078 $
7 6 1396 شهيدرجايي استراليا 73023000 سوزن ريل تقاطعي ،ميله سوزنباني وسايرقطعات تقاطعي راه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 179,300 37,653,170,292 Rls. 1,144,089 $
8 5 1396 شهيدرجايي استراليا 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 985,290 31,489,719,597 Rls. 964,352 $
9 6 1396 شهيدرجايي استراليا 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 631,710 21,718,493,296 Rls. 662,052 $
10 8 1396 شهيدرجايي استراليا 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 405,180 15,557,716,661 Rls. 445,760 $
11 9 1396 شهيدرجايي استراليا 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 20,981 14,498,877,561 Rls. 411,432 $
12 8 1396 شهيدرجايي استراليا 02044200 ساير قطعات گوشت هاي از نوع گوسفند ، منجمد به صورت با استخوان 50,048 11,909,650,007 Rls. 345,989 $
13 5 1396 شهيدرجايي استراليا 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 337,067 11,564,588,347 Rls. 354,101 $
14 9 1396 شهيدرجايي استراليا 48109200 ساير کاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 478,322 10,530,383,194 Rls. 299,593 $
15 10 1396 شهيدرجايي استراليا 07135000 باقلا Vicia faba) از نوع (Major و باقلاي علوفهکاي Vicia fabaاز نوع equina؛ Vicia faba از نوع Minorخشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 416,000 8,853,549,040 Rls. 245,550 $
16 11 1396 شهيدرجايي استراليا 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 44,200 8,838,535,400 Rls. 250,800 $
17 8 1396 شهيدرجايي استراليا 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غيرمدور. 354,000 8,547,133,195 Rls. 256,740 $
18 6 1396 شهيدرجايي استراليا 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 243,519 8,364,385,573 Rls. 253,774 $
19 9 1396 شهيدرجايي استراليا 07135000 باقلا Vicia faba) از نوع (Major و باقلاي علوفهکاي Vicia fabaاز نوع equina؛ Vicia faba از نوع Minorخشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 339,875 8,201,378,131 Rls. 236,700 $
20 4 1396 شهيدرجايي استراليا 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 357,353 7,758,496,355 Rls. 238,760 $
21 10 1396 شهيدرجايي استراليا 31029000 ساير کودهايمعدني يا شيميائي، ا زوته، همچنين مخلوطکهاي غيرمذكور در شمارهکهاي فرعي قبلي 39,200 6,552,873,280 Rls. 181,828 $
22 6 1396 شهيدرجايي استراليا 44069200 -- غ?ر از سوزن? برگ­ها 248,500 5,544,663,390 Rls. 168,475 $
23 7 1396 شهيدرجايي استراليا 84822000 رولبيرينگ مخروطي,هم چنين رولبيرينگ هاي جفت وجورشده مخروطي وغلتک مخروطي. 6,237 5,058,441,465 Rls. 149,678 $
24 9 1396 شهيدرجايي استراليا 02042100 لاشه و شقه حيوا نات ا ز نوع گوسفند (باستثناي بره ) تازه يا سرد کرده 20,463 5,026,921,557 Rls. 142,604 $
25 10 1396 شهيدرجايي استراليا 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 23,168 5,004,009,882 Rls. 139,933 $
26 7 1396 شهيدرجايي استراليا 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 22,080 4,521,033,216 Rls. 135,279 $
27 9 1396 شهيدرجايي استراليا 07132010 لپه 229,950 4,445,255,430 Rls. 126,469 $
28 8 1396 شهيدرجايي استراليا 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 20,992 4,339,550,413 Rls. 126,617 $
29 7 1396 شهيدرجايي استراليا 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 125,000 3,744,722,995 Rls. 110,327 $
30 4 1396 شهيدرجايي استراليا 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 19,904 3,741,667,430 Rls. 115,302 $
31 1 1396 شهيدرجايي استراليا 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 4,748 3,605,522,276 Rls. 111,186 $
32 7 1396 شهيدرجايي استراليا 31010000 کود حيوا ني يا نباتي، حتي مخلوط شده با يكديگر ياعمل آورده شده ازلحاظ شيميائي 58,502 3,160,378,021 Rls. 94,168 $
33 8 1396 شهيدرجايي استراليا 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 97,332 3,047,529,198 Rls. 87,159 $
34 12 1396 شهيدرجايي استراليا 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 45,619 2,958,154,931 Rls. 79,574 $
35 12 1396 شهيدرجايي استراليا 84248910 پاشنده مخصوص ظروف اسپري داراي مکانيزم پمپ يا شير ،توام شده با نازل پاشش 1,240 2,385,916,000 Rls. 64,390 $
36 12 1396 شهيدرجايي استراليا 84624900 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها)بدون كنترل شماره اي 13,000 2,185,903,632 Rls. 59,799 $
37 7 1396 شهيدرجايي استراليا 85149000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي گرمازاي صنعتي يا آزمايشگاهي مشمول رديف 8514 1,860 2,176,849,310 Rls. 67,001 $
38 5 1396 شهيدرجايي استراليا 38089229 ک ک ک ک ساير LD50 حداكثر 2000 محصول آماده شيميايي 15,951 2,142,363,449 Rls. 65,598 $
39 8 1396 شهيدرجايي استراليا 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 1,270 2,032,741,695 Rls. 59,310 $
40 12 1396 شهيدرجايي استراليا 23099040 خوراك آماده دام و طيور 58,445 1,862,790,300 Rls. 51,941 $
41 4 1396 شهيدرجايي استراليا 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 98,573 1,819,000,098 Rls. 55,978 $
42 6 1396 شهيدرجايي استراليا 15091010 روغن زيتون بكر (virgin) 8,213 1,770,536,232 Rls. 54,319 $
43 9 1396 شهيدرجايي استراليا 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 49,920 1,729,576,307 Rls. 49,466 $
44 10 1396 شهيدرجايي استراليا 85291090 ساير آنتنهاي هوا يي ورفلکتورآ نتن هوا يي وقطعات مربوطه بجزموا ردمذکور 1,607 1,715,480,328 Rls. 47,972 $
45 5 1396 شهيدرجايي استراليا 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 2,500 1,671,042,944 Rls. 51,094 $
46 6 1396 شهيدرجايي استراليا 31010000 کود حيوا ني يا نباتي، حتي مخلوط شده با يكديگر ياعمل آورده شده ازلحاظ شيميائي 20,000 1,525,774,000 Rls. 46,000 $
47 8 1396 شهيدرجايي استراليا 73151100 زنجيرغلتکي باحلقه هاي مفصل بندي شده از چدن ،آهن يا از فولاد. 8,546 1,333,134,681 Rls. 38,128 $
48 5 1396 شهيدرجايي استراليا 23099040 خوراك آماده دام و طيور 43,730 1,276,886,034 Rls. 39,348 $
49 1 1396 شهيدرجايي استراليا 23099040 خوراك آماده دام و طيور 43,650 1,244,952,283 Rls. 38,416 $
50 5 1396 شهيدرجايي استراليا 84659100 ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, وغيره 2,000 1,109,857,800 Rls. 33,879 $
51 11 1396 شهيدرجايي استراليا 84254100 سيستم بالابرثابت ا زنوعي که درتعميرگاههابکارميروند 1,350 1,066,288,896 Rls. 28,856 $
52 7 1396 شهيدرجايي استراليا 31049000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي ،پتاسه که در جاي ديگري مذکور نباشد 7,000 1,021,751,324 Rls. 30,103 $
53 6 1396 شهيدرجايي استراليا 27101940 روغن پايه معدني 14,400 993,227,184 Rls. 30,261 $
54 6 1396 شهيدرجايي استراليا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 3,195 988,446,448 Rls. 30,034 $
55 1 1396 شهيدرجايي استراليا 84313900 قطعات مربوط;ماشين آلات شماره 8428(غيرا زآسانسور,بالاکشنده هاي محفظه دا رياپلکان متحرک ) 6,870 876,533,080 Rls. 27,030 $
56 8 1396 شهيدرجايي استراليا 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 6,400 849,882,000 Rls. 24,797 $
57 4 1396 شهيدرجايي استراليا 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 12,380 843,843,084 Rls. 25,998 $
58 1 1396 شهيدرجايي استراليا 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 168 733,993,638 Rls. 22,634 $
59 12 1396 شهيدرجايي استراليا 85352120 دژنکتور براي ولتاژ كمتر از 72.5 كيلوولت وبيشتر از 1000ولت 3,100 716,036,420 Rls. 19,261 $
60 12 1396 شهيدرجايي استراليا 48084000 كاغذ كرافت ، كرپ شده يا چين دار شده ،کحتي نقش برجسته يا سوراخ شده 9,078 682,082,251 Rls. 18,408 $
61 11 1396 شهيدرجايي استراليا 68062090 ورميکوليت متورق کف جوش و محصولات معدني متسع همانند حتي مخلوط شده آنها باهم 22,646 635,190,000 Rls. 17,763 $
62 9 1396 شهيدرجايي استراليا 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري, کشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي موادغير فلزي 6,540 561,582,000 Rls. 15,931 $
63 11 1396 شهيدرجايي استراليا 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 4,000 540,381,000 Rls. 14,623 $
64 10 1396 شهيدرجايي استراليا 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 4,200 530,195,000 Rls. 14,712 $
65 9 1396 شهيدرجايي استراليا 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 396 508,377,124 Rls. 14,400 $
66 1 1396 شهيدرجايي استراليا 85149000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي گرمازاي صنعتي يا آزمايشگاهي مشمول رديف 8514 460 496,950,160 Rls. 15,320 $
67 5 1396 شهيدرجايي استراليا 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 25,930 476,285,792 Rls. 14,584 $
68 6 1396 شهيدرجايي استراليا 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 25,760 475,761,454 Rls. 14,495 $
69 10 1396 شهيدرجايي استراليا 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 2,140 475,113,150 Rls. 13,350 $
70 1 1396 شهيدرجايي استراليا 85041090 سايرمتعادل کننده هاي جريان برا ي لامپ ولوله تخليه بجزا لقايي وا لکترونيکي 555 426,518,080 Rls. 13,173 $
71 11 1396 شهيدرجايي استراليا 73151290 ک ک ک سايرزنجيرها بجز زنجير شني مختص ماشين هاي راه سازي 3,067 418,829,686 Rls. 11,458 $
72 11 1396 شهيدرجايي استراليا 69039010 قطعات چيدمان واگنکهاي كورهکها از جنس ريکكريستالايزسيليكون كاربايد (RSIC) و نيترات باندسيليكون كاربايد (NSIC) 11,008 393,321,040 Rls. 10,760 $
73 12 1396 شهيدرجايي استراليا 84411000 ماشينهاي برش 5,500 391,127,800 Rls. 10,700 $
74 4 1396 شهيدرجايي استراليا 28249090 ساير غير از سرنج ومين اورانژ 5,000 372,466,688 Rls. 11,462 $
75 11 1396 شهيدرجايي استراليا 28241000 منوا کسيدسرب (مردا رسنگ) 8,000 296,087,400 Rls. 8,100 $
76 5 1396 شهيدرجايي استراليا 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 560 247,695,238 Rls. 7,633 $
77 8 1396 شهيدرجايي استراليا 33043000 فرآوردهکها براي آرايش ناخن دست و پا 50 244,883,570 Rls. 7,145 $
78 5 1396 شهيدرجايي استراليا 19012000 مخلوط و خميرها براي تهيه محصولات خبازي، نان شيرينيکسازي يا بيسكويتکسازي شماره 0519 1,200 236,096,601 Rls. 7,275 $
79 8 1396 شهيدرجايي استراليا 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 35 228,538,644 Rls. 6,668 $
80 11 1396 شهيدرجايي استراليا 94039000 ا جزا ءوقطعات مبلهاي مشمول 9403 4,696 221,730,000 Rls. 6,000 $
81 7 1396 شهيدرجايي استراليا 87088011 ----كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 1,245 220,832,810 Rls. 6,710 $
82 1 1396 شهيدرجايي استراليا 33043000 فرآوردهکها براي آرايش ناخن دست و پا 51 210,290,623 Rls. 6,485 $
83 4 1396 شهيدرجايي استراليا 69039030 سايراشياء سراميکي نسوز که موادي كه بيش از 50 درصد وزني عناصر تشكيل دهنده آنها منيزيم، كلسيم، كروم به تنهايي يا بصورت اكسيد منيزيم MgO، اكسيد كلسيم CaO، اكسيد كروم Cr2O3 باشد. 1,100 199,349,408 Rls. 6,135 $
84 5 1396 شهيدرجايي استراليا 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 650 157,905,268 Rls. 4,866 $
85 4 1396 شهيدرجايي استراليا 85352120 دژنکتور براي ولتاژ كمتر از 72.5 كيلوولت وبيشتر از 1000ولت 850 155,737,080 Rls. 4,799 $
86 7 1396 شهيدرجايي استراليا 69039030 سايراشياء سراميکي نسوز که موادي كه بيش از 50 درصد وزني عناصر تشكيل دهنده آنها منيزيم، كلسيم، كروم به تنهايي يا بصورت اكسيد منيزيم MgO، اكسيد كلسيم CaO، اكسيد كروم Cr2O3 باشد. 1,110 154,957,600 Rls. 4,690 $
87 4 1396 شهيدرجايي استراليا 28241000 منوا کسيدسرب (مردا رسنگ) 1,000 152,987,936 Rls. 4,708 $
88 5 1396 شهيدرجايي استراليا 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 350 110,003,049 Rls. 3,390 $
89 6 1396 شهيدرجايي استراليا 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 152 105,698,000 Rls. 3,212 $
90 6 1396 شهيدرجايي استراليا 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين هاياحاوي ساير محصولات شماره 2936 که توليد دا خلي ندا رند 20 103,120,000 Rls. 3,133 $
91 9 1396 شهيدرجايي استراليا 34029020 پاكکكنندهکهاي صنعتي 1,000 93,144,850 Rls. 2,650 $
92 5 1396 شهيدرجايي استراليا 19051000 نان خشك و ترد (Crispbread)، موسوم به «كنكه بروت» (knackebrot) 93 42,356,668 Rls. 1,305 $
93 6 1396 شهيدرجايي استراليا 94031000 مبلهاي فلزي ا زا نواعي که در دفاتر کار مورد استفاده قرارميگيرند 2,610 33,291,000 Rls. 1,000 $
94 6 1396 شهيدرجايي استراليا 87088011 ----كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 183 33,169,000 Rls. 1,000 $
95 7 1396 شهيدرجايي استراليا 94031000 مبلهاي فلزي ا زا نواعي که در دفاتر کار مورد استفاده قرارميگيرند 2,060 26,554,000 Rls. 778 $
96 9 1396 شهيدرجايي استراليا 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 138 23,018,903 Rls. 653 $
97 5 1396 شهيدرجايي استراليا 19019090 ساير فراورده هاي غذايي از عصاره مالت كه فاقد كاكائو بوده غير مذكور 47 16,791,445 Rls. 517 $
98 10 1396 شهيدرجايي استراليا 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 8,300 3,628,900 Rls. 100 $
99 10 1396 شهيدرجايي استراليا 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 1,320 360,560 Rls. 10 $
مجموع کل
853,172,903,793 ريال
مجموع کل
24,544,918 دلار
[1]