آمار کل " واردات از" کشور (اندونزي) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1396 شهيدرجايي اندونزي 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 8,749,930 243,087,783,073 Rls. 7,498,754 $
2 7 1396 شهيدرجايي اندونزي 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 4,156,473 151,085,695,580 Rls. 4,497,341 $
3 8 1396 شهيدرجايي اندونزي 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 4,921,683 139,338,896,828 Rls. 4,046,118 $
4 10 1396 شهيدرجايي اندونزي 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 3,640,220 111,096,726,640 Rls. 3,095,362 $
5 11 1396 شهيدرجايي اندونزي 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 3,150,749 110,493,888,289 Rls. 2,998,415 $
6 9 1396 شهيدرجايي اندونزي 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 3,370,689 103,467,679,965 Rls. 2,935,154 $
7 12 1396 شهيدرجايي اندونزي 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 1,120,140 87,712,212,116 Rls. 2,364,787 $
8 12 1396 شهيدرجايي اندونزي 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 2,494,005 87,673,093,046 Rls. 2,359,995 $
9 6 1396 شهيدرجايي اندونزي 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 2,889,163 84,921,459,698 Rls. 2,562,949 $
10 12 1396 شهيدرجايي اندونزي 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 2,483,904 83,446,207,202 Rls. 2,236,530 $
11 6 1396 شهيدرجايي اندونزي 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 2,294,980 74,015,106,444 Rls. 2,228,514 $
12 7 1396 شهيدرجايي اندونزي 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 2,403,634 73,864,722,018 Rls. 2,192,971 $
13 12 1396 شهيدرجايي اندونزي 08011100 نارگيل رنده خشک کرده 802,000 56,735,872,880 Rls. 1,538,160 $
14 11 1396 شهيدرجايي اندونزي 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 1,687,675 55,882,676,031 Rls. 1,517,355 $
15 8 1396 شهيدرجايي اندونزي 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 1,822,765 52,206,386,113 Rls. 1,504,516 $
16 10 1396 شهيدرجايي اندونزي 08011100 نارگيل رنده خشک کرده 754,150 44,878,158,954 Rls. 1,252,272 $
17 5 1396 شهيدرجايي اندونزي 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 487,500 43,456,769,850 Rls. 1,331,645 $
18 9 1396 شهيدرجايي اندونزي 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي,به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد 604,800 37,171,874,074 Rls. 1,054,702 $
19 4 1396 شهيدرجايي اندونزي 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 1,309,950 36,624,972,413 Rls. 1,125,602 $
20 10 1396 شهيدرجايي اندونزي 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 502,920 36,216,126,888 Rls. 1,016,060 $
21 9 1396 شهيدرجايي اندونزي 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 1,237,467 35,959,947,272 Rls. 1,020,073 $
22 7 1396 شهيدرجايي اندونزي 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 477,052 35,890,101,460 Rls. 1,057,395 $
23 9 1396 شهيدرجايي اندونزي 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 525,780 35,450,167,898 Rls. 1,005,892 $
24 6 1396 شهيدرجايي اندونزي 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 986,000 33,470,886,152 Rls. 1,017,492 $
25 10 1396 شهيدرجايي اندونزي 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 1,097,449 31,933,564,588 Rls. 892,166 $
26 4 1396 شهيدرجايي اندونزي 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 403,200 31,356,353,508 Rls. 966,060 $
27 5 1396 شهيدرجايي اندونزي 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 480,060 31,020,907,308 Rls. 949,843 $
28 9 1396 شهيدرجايي اندونزي 38231100 اسيد استئاريك 911,000 30,112,461,666 Rls. 854,095 $
29 7 1396 شهيدرجايي اندونزي 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 452,900 29,862,421,169 Rls. 880,912 $
30 5 1396 شهيدرجايي اندونزي 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 1,029,016 29,115,565,140 Rls. 893,723 $
31 10 1396 شهيدرجايي اندونزي 34012030 صابون چيپس 880,000 29,036,260,980 Rls. 805,014 $
32 11 1396 شهيدرجايي اندونزي 08011100 نارگيل رنده خشک کرده 468,000 27,946,283,328 Rls. 766,189 $
33 10 1396 شهيدرجايي اندونزي 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 377,070 26,968,949,106 Rls. 754,166 $
34 5 1396 شهيدرجايي اندونزي 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 1,001,469 26,259,923,425 Rls. 800,856 $
35 11 1396 شهيدرجايي اندونزي 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 272,400 24,516,549,723 Rls. 668,379 $
36 6 1396 شهيدرجايي اندونزي 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 952,355 23,373,372,015 Rls. 704,734 $
37 1 1396 شهيدرجايي اندونزي 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 341,432 22,843,356,824 Rls. 704,533 $
38 11 1396 شهيدرجايي اندونزي 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 699,063 22,293,011,479 Rls. 609,780 $
39 8 1396 شهيدرجايي اندونزي 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي,به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد 302,400 22,266,904,968 Rls. 642,398 $
40 8 1396 شهيدرجايي اندونزي 26020000 سنگ منگنز وکكنسانتره آن، از جمله سنگکهاي منگنز آهنکدار وکكنسانترهکهاي آلي كه بر حسب وزن خشك حاوي 20 درصد يا بيشتر منگنز باشد. 1,100,000 22,252,880,760 Rls. 647,777 $
41 12 1396 شهيدرجايي اندونزي 34012030 صابون چيپس 640,000 21,834,325,840 Rls. 588,296 $
42 9 1396 شهيدرجايي اندونزي 08011100 نارگيل رنده خشک کرده 377,000 21,477,950,816 Rls. 608,677 $
43 4 1396 شهيدرجايي اندونزي 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي,به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد 403,200 21,389,094,720 Rls. 657,216 $
44 4 1396 شهيدرجايي اندونزي 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 800,540 21,386,761,734 Rls. 658,435 $
45 5 1396 شهيدرجايي اندونزي 15131990 روغن نارگيل تصفيه شده عرضه شده بصورت غير خرده فروشي واجزاءآن 298,120 21,270,966,770 Rls. 650,879 $
46 5 1396 شهيدرجايي اندونزي 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 576,100 20,683,526,056 Rls. 634,147 $
47 9 1396 شهيدرجايي اندونزي 34012030 صابون چيپس 640,000 20,675,938,920 Rls. 586,494 $
48 11 1396 شهيدرجايي اندونزي 09011190 قهوه ، بونداده ؛ كافئين نگرفته غير مذكور 238,200 20,674,648,620 Rls. 562,860 $
49 12 1396 شهيدرجايي اندونزي 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 398,233 20,430,327,101 Rls. 547,468 $
50 10 1396 شهيدرجايي اندونزي 48025800 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن بيش ا ز150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10%ا زا لياف مکانيكي 677,100 20,158,993,270 Rls. 563,729 $
51 4 1396 شهيدرجايي اندونزي 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 320,040 19,584,164,238 Rls. 601,860 $
52 12 1396 شهيدرجايي اندونزي 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 493,000 19,416,164,100 Rls. 525,400 $
53 11 1396 شهيدرجايي اندونزي 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 493,000 19,300,794,705 Rls. 528,008 $
54 12 1396 شهيدرجايي اندونزي 48025800 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن بيش ا ز150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10%ا زا لياف مکانيكي 532,663 18,748,769,478 Rls. 504,960 $
55 4 1396 شهيدرجايي اندونزي 38237020 لوريل ميرستيل الكل 195,000 18,371,028,750 Rls. 564,481 $
56 6 1396 شهيدرجايي اندونزي 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 244,299 18,161,839,871 Rls. 547,555 $
57 11 1396 شهيدرجايي اندونزي 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 330,000 17,986,314,653 Rls. 494,620 $
58 12 1396 شهيدرجايي اندونزي 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 195,000 17,688,499,920 Rls. 478,689 $
59 12 1396 شهيدرجايي اندونزي 09011190 قهوه ، بونداده ؛ كافئين نگرفته غير مذكور 199,880 17,653,099,164 Rls. 472,805 $
60 10 1396 شهيدرجايي اندونزي 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي,به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد 302,400 17,050,646,189 Rls. 474,995 $
61 6 1396 شهيدرجايي اندونزي 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 251,460 16,761,377,055 Rls. 507,306 $
62 8 1396 شهيدرجايي اندونزي 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 675,062 16,674,282,217 Rls. 476,488 $
63 6 1396 شهيدرجايي اندونزي 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 195,000 16,122,385,500 Rls. 489,878 $
64 6 1396 شهيدرجايي اندونزي 38231100 اسيد استئاريك 476,000 15,996,256,164 Rls. 483,830 $
65 9 1396 شهيدرجايي اندونزي 27101940 روغن پايه معدني 400,000 15,911,470,550 Rls. 451,697 $
66 9 1396 شهيدرجايي اندونزي 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 493,000 15,861,609,450 Rls. 460,799 $
67 1 1396 شهيدرجايي اندونزي 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 600,151 15,626,779,238 Rls. 481,976 $
68 11 1396 شهيدرجايي اندونزي 48025800 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن بيش ا ز150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10%ا زا لياف مکانيكي 463,673 15,476,649,225 Rls. 418,797 $
69 5 1396 شهيدرجايي اندونزي 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي,به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد 201,600 15,454,185,264 Rls. 471,754 $
70 12 1396 شهيدرجايي اندونزي 26020000 سنگ منگنز وکكنسانتره آن، از جمله سنگکهاي منگنز آهنکدار وکكنسانترهکهاي آلي كه بر حسب وزن خشك حاوي 20 درصد يا بيشتر منگنز باشد. 687,500 15,284,775,000 Rls. 412,500 $
71 4 1396 شهيدرجايي اندونزي 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 194,994 15,056,724,217 Rls. 463,426 $
72 9 1396 شهيدرجايي اندونزي 09011190 قهوه ، بونداده ؛ كافئين نگرفته غير مذكور 172,800 14,826,351,360 Rls. 420,480 $
73 5 1396 شهيدرجايي اندونزي 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 195,968 14,792,749,634 Rls. 451,563 $
74 8 1396 شهيدرجايي اندونزي 48092000 کاغذهاي خودکپي,بصورت رول ياورق 334,487 14,782,915,752 Rls. 431,328 $
75 8 1396 شهيدرجايي اندونزي 38231100 اسيد استئاريك 476,000 14,475,989,166 Rls. 413,856 $
76 6 1396 شهيدرجايي اندونزي 08011100 نارگيل رنده خشک کرده 260,000 14,322,563,360 Rls. 431,420 $
77 8 1396 شهيدرجايي اندونزي 08011100 نارگيل رنده خشک کرده 260,000 14,289,223,520 Rls. 414,956 $
78 7 1396 شهيدرجايي اندونزي 08011100 نارگيل رنده خشک کرده 260,100 14,158,751,464 Rls. 420,369 $
79 7 1396 شهيدرجايي اندونزي 34012030 صابون چيپس 480,000 13,980,624,060 Rls. 416,112 $
80 11 1396 شهيدرجايي اندونزي 26020000 سنگ منگنز وکكنسانتره آن، از جمله سنگکهاي منگنز آهنکدار وکكنسانترهکهاي آلي كه بر حسب وزن خشك حاوي 20 درصد يا بيشتر منگنز باشد. 605,000 13,735,860,600 Rls. 377,025 $
81 4 1396 شهيدرجايي اندونزي 34012030 صابون چيپس 460,000 13,643,234,880 Rls. 419,342 $
82 11 1396 شهيدرجايي اندونزي 08011900 نارگيل باستثناي نارگيل خشک کرده 604,299 13,547,759,626 Rls. 367,705 $
83 4 1396 شهيدرجايي اندونزي 27101940 روغن پايه معدني 400,010 13,488,817,212 Rls. 414,467 $
84 7 1396 شهيدرجايي اندونزي 38237020 لوريل ميرستيل الكل 195,000 13,315,992,300 Rls. 392,316 $
85 8 1396 شهيدرجايي اندونزي 38237020 لوريل ميرستيل الكل 195,000 13,315,992,300 Rls. 392,316 $
86 6 1396 شهيدرجايي اندونزي 09011190 قهوه ، بونداده ؛ كافئين نگرفته غير مذكور 159,200 12,625,833,680 Rls. 381,872 $
87 10 1396 شهيدرجايي اندونزي 26020000 سنگ منگنز وکكنسانتره آن، از جمله سنگکهاي منگنز آهنکدار وکكنسانترهکهاي آلي كه بر حسب وزن خشك حاوي 20 درصد يا بيشتر منگنز باشد. 550,000 12,405,335,752 Rls. 346,500 $
88 8 1396 شهيدرجايي اندونزي 09011190 قهوه ، بونداده ؛ كافئين نگرفته غير مذكور 151,490 12,328,129,728 Rls. 361,547 $
89 10 1396 شهيدرجايي اندونزي 09011190 قهوه ، بونداده ؛ كافئين نگرفته غير مذكور 133,820 11,803,356,774 Rls. 328,366 $
90 7 1396 شهيدرجايي اندونزي 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 195,000 11,719,630,650 Rls. 345,284 $
91 8 1396 شهيدرجايي اندونزي 48025800 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن بيش ا ز150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10%ا زا لياف مکانيكي 413,507 11,706,428,602 Rls. 341,564 $
92 4 1396 شهيدرجايي اندونزي 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 516,346 11,588,663,086 Rls. 355,535 $
93 7 1396 شهيدرجايي اندونزي 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي,به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد 201,600 11,558,998,080 Rls. 344,736 $
94 12 1396 شهيدرجايي اندونزي 48102900 سايرکاغذا ندوده برا ي نوشتن بابيش ا ز10 %وزن کل ا لياف آن ا زا لياف حاصل ا زيک فرآيندمکانيکي 201,517 11,302,189,764 Rls. 303,016 $
95 11 1396 شهيدرجايي اندونزي 38231100 اسيد استئاريك 327,000 11,039,917,190 Rls. 300,722 $
96 9 1396 شهيدرجايي اندونزي 38061000 كولوفان؛ و اسيدهاي رزيني 211,200 10,743,208,480 Rls. 304,871 $
97 6 1396 شهيدرجايي اندونزي 34012030 صابون چيپس 380,000 10,694,041,560 Rls. 324,668 $
98 6 1396 شهيدرجايي اندونزي 48025800 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن بيش ا ز150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10%ا زا لياف مکانيكي 393,925 10,440,690,714 Rls. 313,620 $
99 9 1396 شهيدرجايي اندونزي 26020000 سنگ منگنز وکكنسانتره آن، از جمله سنگکهاي منگنز آهنکدار وکكنسانترهکهاي آلي كه بر حسب وزن خشك حاوي 20 درصد يا بيشتر منگنز باشد. 467,500 10,352,259,225 Rls. 294,525 $
100 6 1396 شهيدرجايي اندونزي 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 19,022 9,898,841,475 Rls. 300,280 $
مجموع کل
3,220,360,875,660 ريال
مجموع کل
93,079,065 دلار