آمار کل " واردات از" کشور (ايالات متحده آمريكا) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1396 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 4,498,110 141,611,285,498 Rls. 4,294,520 $
2 9 1396 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 21069080 کمكمل غذايي، 130,298 87,812,283,468 Rls. 2,490,888 $
3 11 1396 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 2,603,830 81,971,952,851 Rls. 2,259,250 $
4 12 1396 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 21069080 کمكمل غذايي، 136,490 75,984,724,228 Rls. 2,037,179 $
5 8 1396 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 21069080 کمكمل غذايي، 137,896 74,728,853,410 Rls. 2,160,533 $
6 10 1396 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 21069080 کمكمل غذايي، 87,769 69,269,619,738 Rls. 1,928,474 $
7 7 1396 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 2,101,047 68,154,429,521 Rls. 2,047,235 $
8 12 1396 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 2,156,215 65,867,897,604 Rls. 1,769,614 $
9 7 1396 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 21069080 کمكمل غذايي، 76,930 60,810,888,734 Rls. 1,791,612 $
10 5 1396 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 1,809,928 51,728,464,182 Rls. 1,583,683 $
11 9 1396 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 1,666,271 49,977,061,503 Rls. 1,421,376 $
12 10 1396 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 1,382,893 41,980,937,330 Rls. 1,169,694 $
13 11 1396 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 21069080 کمكمل غذايي، 49,922 37,421,369,049 Rls. 1,017,436 $
14 12 1396 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 27,666 30,861,359,955 Rls. 830,205 $
15 8 1396 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 940,156 28,083,968,516 Rls. 815,814 $
16 11 1396 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 101,900 26,880,467,831 Rls. 733,808 $
17 8 1396 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 124,400 19,774,132,700 Rls. 573,915 $
18 4 1396 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 4,328 19,600,358,153 Rls. 604,097 $
19 4 1396 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 4,028 19,263,517,403 Rls. 593,747 $
20 7 1396 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 30049059 ساير مكمل هاي دارويي براي مصرف انسان بجز رديف هاي 30049050 و 30049051 8,480 16,117,729,575 Rls. 477,463 $
21 9 1396 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 12,726 14,228,055,209 Rls. 403,015 $
22 6 1396 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 90192090 ---سايردستگاههاي درمان تنفس 7,826 13,775,450,750 Rls. 416,750 $
23 10 1396 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 59,000 13,617,641,500 Rls. 381,141 $
24 10 1396 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 36,000 12,321,699,264 Rls. 346,222 $
25 4 1396 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 389,318 12,308,186,974 Rls. 378,190 $
26 10 1396 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 90,000 12,216,676,950 Rls. 338,867 $
27 7 1396 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 112,000 11,730,300,120 Rls. 343,846 $
28 12 1396 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 94,000 11,208,299,240 Rls. 302,486 $
29 11 1396 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 16,960 10,869,281,280 Rls. 299,520 $
30 9 1396 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 16,000 10,576,228,800 Rls. 300,120 $
31 12 1396 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 99,000 9,696,653,800 Rls. 261,656 $
32 1 1396 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 47031100 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, سفيدنشده, تيره کاج 458,190 9,693,690,320 Rls. 298,930 $
33 7 1396 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 38,000 9,068,608,950 Rls. 272,404 $
34 7 1396 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 29053200 پروپيلن گليکول (پروپان 1,2-دي ئول ) 172,000 8,806,346,941 Rls. 262,641 $
35 11 1396 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 39269030 مصنوعات ازموادپلاستيكي جهت مصارف پزشکي 4,735 8,803,457,377 Rls. 242,593 $
36 12 1396 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 90192090 ---سايردستگاههاي درمان تنفس 6,930 8,688,802,050 Rls. 232,950 $
37 9 1396 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 23021000 سبوس , فضولات و ساير آخال ذرت 150,000 8,528,978,700 Rls. 241,950 $
38 9 1396 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 90192090 ---سايردستگاههاي درمان تنفس 6,930 8,166,870,000 Rls. 231,750 $
39 1 1396 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 7,004 7,302,608,933 Rls. 225,445 $
40 1 1396 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 252,702 6,543,796,601 Rls. 201,806 $
41 6 1396 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 11,500 6,431,719,000 Rls. 196,142 $
42 7 1396 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 293,670 6,397,132,252 Rls. 190,788 $
43 7 1396 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 87139000 صندلي چرخدا ر معلولين ، که باموتوريا به نحو ديگري باعمل مکانيکي را نده شود 20,000 5,340,110,108 Rls. 163,012 $
44 6 1396 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 23021000 سبوس , فضولات و ساير آخال ذرت 99,900 5,285,480,261 Rls. 159,972 $
45 12 1396 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 40118090 ک ک ک سا?ر 20,942 5,116,095,600 Rls. 137,164 $
46 12 1396 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 32089030 ساير موا د ا فزودني رنگ براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ريسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي 5,670 4,991,517,615 Rls. 135,070 $
47 12 1396 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 04041000 آب پن?ر وآب پن?ر تغ??ر ?افته (Modified Whey) حت? غل?ظ شده ?ا به آن قند ?ا سا?ر مواد ش?ر?ن کننده اضافه شده 18,500 4,833,694,300 Rls. 130,450 $
48 4 1396 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 80,000 4,494,290,431 Rls. 138,308 $
49 11 1396 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 90192090 ---سايردستگاههاي درمان تنفس 900 4,386,480,000 Rls. 120,000 $
50 11 1396 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 5,755 4,204,116,939 Rls. 115,851 $
51 5 1396 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 29231090 کولين واملاح آن غير از کولين کلرايد 75% مايع وکولين کلرايد 60% پودر 19,125 4,100,019,200 Rls. 125,540 $
52 11 1396 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 11,010 3,973,763,015 Rls. 108,215 $
53 5 1396 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 21069080 کمكمل غذايي، 5,903 3,924,678,492 Rls. 120,003 $
54 1 1396 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 18,725 3,645,845,575 Rls. 112,464 $
55 12 1396 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 12092100 بذر گ?اهان علوفه ا? ؛ بذر ?ونجه (alfalfa ) 12,000 3,300,552,000 Rls. 88,784 $
56 12 1396 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن که درجاي ديگرمذکورنباشند. 3,448 3,106,752,000 Rls. 88,000 $
57 11 1396 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 90184100 يونيت دندا نپزشکي,حتي توام با ساير تجهيزا ت دندانپزشکي روي يک پايه مشترک 3,500 2,887,766,000 Rls. 79,000 $
58 12 1396 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 31010000 کود حيوا ني يا نباتي، حتي مخلوط شده با يكديگر ياعمل آورده شده ازلحاظ شيميائي 50,000 2,827,220,200 Rls. 76,300 $
59 5 1396 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 21061010 مواد پروتئيني تكستوره 18,000 2,756,391,560 Rls. 83,980 $
60 10 1396 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 31010000 کود حيوا ني يا نباتي، حتي مخلوط شده با يكديگر ياعمل آورده شده ازلحاظ شيميائي 50,000 2,751,072,800 Rls. 76,300 $
61 4 1396 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 21061010 مواد پروتئيني تكستوره 18,000 2,725,234,980 Rls. 83,980 $
62 9 1396 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 31049000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي ،پتاسه که در جاي ديگري مذکور نباشد 50,000 2,688,659,400 Rls. 76,300 $
63 7 1396 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 31049000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي ،پتاسه که در جاي ديگري مذکور نباشد 50,000 2,589,774,600 Rls. 76,300 $
64 8 1396 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 35011000 كازئين 14,400 2,567,056,800 Rls. 76,560 $
65 11 1396 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 14,574 2,480,584,860 Rls. 67,130 $
66 5 1396 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 31049000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي ،پتاسه که در جاي ديگري مذکور نباشد 50,000 2,388,131,100 Rls. 72,900 $
67 12 1396 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 90273010 ا سپکتروفتومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءالبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 90 1,819,716,250 Rls. 48,950 $
68 12 1396 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 18,500 1,665,621,045 Rls. 45,359 $
69 11 1396 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 3,836 1,603,951,160 Rls. 44,485 $
70 8 1396 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 16041400 فرآورده ها و کنسروهاي ماهي تن , ليستائو بونيت (بااستثناي قيمه شده ) 8,640 1,518,436,800 Rls. 43,200 $
71 4 1396 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 10051000 بذر ذرت 10,776 1,498,878,000 Rls. 46,189 $
72 6 1396 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 25199090 ا کسيدهاي منيزيم حتي خالص 20,000 1,359,952,000 Rls. 41,322 $
73 4 1396 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 21033000 آرد و زبره خردل و خردل آماده 19,000 1,352,116,950 Rls. 41,610 $
74 12 1396 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 21033000 آرد و زبره خردل و خردل آماده 19,000 1,310,232,875 Rls. 35,245 $
75 9 1396 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 21033000 آرد و زبره خردل و خردل آماده 19,000 1,267,477,080 Rls. 35,967 $
76 6 1396 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 21033000 آرد و زبره خردل و خردل آماده 19,000 1,177,456,847 Rls. 35,777 $
77 11 1396 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 689 924,280,830 Rls. 25,470 $
78 8 1396 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 240 797,259,000 Rls. 23,161 $
79 6 1396 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 4,000 784,700,000 Rls. 23,750 $
80 4 1396 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 40082120 ک ک ک تكيهکگاه (ضربهکگير يا لرزهکگير) براساس لاستيك جهت سازهک 3,050 692,098,050 Rls. 21,266 $
81 5 1396 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 21061011 ک ک ک ک مواد پروتئيني تكستوره سويا 14,288 680,413,608 Rls. 20,805 $
82 10 1396 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 5,000 666,243,900 Rls. 18,900 $
83 7 1396 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذکوردرجاي ديگر 2,670 648,185,000 Rls. 19,000 $
84 8 1396 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 200 622,726,650 Rls. 17,810 $
85 12 1396 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 12092910 تخم چمن براي كشت 999 578,531,290 Rls. 15,755 $
86 8 1396 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 7,812 518,126,828 Rls. 15,052 $
87 8 1396 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 30 381,468,150 Rls. 10,910 $
88 12 1396 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 34031900 - - ساير فراورده ها داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي مواد معدني غير مذكور در جاي ديگر 2,800 371,924,092 Rls. 10,064 $
89 10 1396 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 1,000 356,155,418 Rls. 9,882 $
90 4 1396 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 10071000 ک بذر 2,880 336,379,392 Rls. 10,368 $
91 12 1396 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 1,480 316,811,700 Rls. 8,550 $
92 7 1396 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 265 266,452,200 Rls. 8,004 $
93 11 1396 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 38249940 --- پاک­کننده­ها? صنعت? 1,453 256,671,558 Rls. 6,946 $
94 9 1396 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 25202000 ک گچ 19,500 242,246,908 Rls. 6,892 $
95 8 1396 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 50 188,811,000 Rls. 5,400 $
96 11 1396 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 477 175,692,582 Rls. 4,755 $
97 11 1396 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 82141090 ساير مصنوعات چاقو سازي به غير از مدادتراش وتيغه آن 106 149,256,657 Rls. 4,113 $
98 9 1396 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 4,000 105,447,000 Rls. 3,000 $
99 5 1396 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 92099400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي آلات موسيقي مشمول 9207 847 99,652,878 Rls. 3,042 $
100 8 1396 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 84849020 مجموعه ياجورشده هايي ازدرزگيرها واشرهاي همانند باتركيبات مختلف ،مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ، ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 30 71,036,586 Rls. 2,064 $
مجموع کل
1,401,051,484,380 ريال
مجموع کل
40,194,401 دلار