آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1396 شهيدرجايي ترکيه 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 12,500,000 455,062,470,000 Rls. 13,912,540 $
2 11 1396 شهيدرجايي ترکيه 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 12,580,000 401,548,310,625 Rls. 10,985,072 $
3 8 1396 شهيدرجايي ترکيه 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 13,998,102 334,236,000,000 Rls. 9,709,978 $
4 5 1396 شهيدرجايي ترکيه 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 7,734,080 200,118,580,360 Rls. 6,120,435 $
5 7 1396 شهيدرجايي ترکيه 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 7,100,000 178,296,524,630 Rls. 5,329,821 $
6 8 1396 شهيدرجايي ترکيه 26080010 ک ک ک سنگ رو? 9,437,609 172,752,522,743 Rls. 4,955,807 $
7 6 1396 شهيدرجايي ترکيه 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 6,452,604 160,568,202,392 Rls. 4,823,975 $
8 1 1396 شهيدرجايي ترکيه 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 6,888,355 147,589,146,191 Rls. 4,551,868 $
9 12 1396 شهيدرجايي ترکيه 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 3,447,820 127,700,000,000 Rls. 3,890,690 $
10 4 1396 شهيدرجايي ترکيه 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 4,000,000 108,577,260,000 Rls. 3,345,883 $
11 10 1396 شهيدرجايي ترکيه 74094000 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس -نيکل يامس -نيکل -روي ، به ضخامت بيش ا ز0.15 ميليمتر. 391,320 107,901,680,209 Rls. 2,992,613 $
12 5 1396 شهيدرجايي ترکيه 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 2,867,310 106,984,752,321 Rls. 3,270,950 $
13 10 1396 شهيدرجايي ترکيه 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 2,423,184 102,291,436,510 Rls. 2,875,530 $
14 7 1396 شهيدرجايي ترکيه 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 2,492,289 93,915,575,442 Rls. 2,786,255 $
15 11 1396 شهيدرجايي ترکيه 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 965,226 87,299,985,766 Rls. 2,362,332 $
16 12 1396 شهيدرجايي ترکيه 84212110 ک ک ک فيلترهاي مخصوص دستگاه تصف?ه آب 46,439 82,386,371,857 Rls. 2,229,370 $
17 1 1396 شهيدرجايي ترکيه 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 2,126,177 79,120,408,818 Rls. 2,440,387 $
18 6 1396 شهيدرجايي ترکيه 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 2,037,898 73,625,379,700 Rls. 2,211,570 $
19 9 1396 شهيدرجايي ترکيه 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 2,483,168 72,912,455,091 Rls. 2,070,282 $
20 10 1396 شهيدرجايي ترکيه 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 2,231,724 69,841,910,882 Rls. 1,955,247 $
21 8 1396 شهيدرجايي ترکيه 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 1,804,410 69,781,643,264 Rls. 2,041,680 $
22 11 1396 شهيدرجايي ترکيه 85176220 مودم حتي با قابليت روتر و access point 34,116 60,764,340,000 Rls. 1,716,587 $
23 12 1396 شهيدرجايي ترکيه 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 261,791 60,233,290,948 Rls. 1,644,886 $
24 12 1396 شهيدرجايي ترکيه 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 974,000 58,417,197,060 Rls. 1,583,654 $
25 8 1396 شهيدرجايي ترکيه 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 2,058,061 57,815,246,706 Rls. 1,657,663 $
26 9 1396 شهيدرجايي ترکيه 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 1,598,884 57,371,406,763 Rls. 1,638,993 $
27 5 1396 شهيدرجايي ترکيه 59039030 ک ک ک نوار پهلوي پوشک سه لايه، متشکل از دو لايه منسوج در طرفين و يک لايه مياني فيلم الاستيک 236,168 55,578,525,568 Rls. 1,697,978 $
28 11 1396 شهيدرجايي ترکيه 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 882,000 51,910,689,838 Rls. 1,417,809 $
29 9 1396 شهيدرجايي ترکيه 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 3,642,175 50,512,611,440 Rls. 1,444,662 $
30 8 1396 شهيدرجايي ترکيه 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 971,600 48,726,736,514 Rls. 1,422,057 $
31 4 1396 شهيدرجايي ترکيه 59039030 ک ک ک نوار پهلوي پوشک سه لايه، متشکل از دو لايه منسوج در طرفين و يک لايه مياني فيلم الاستيک 198,556 44,910,257,653 Rls. 1,382,279 $
32 12 1396 شهيدرجايي ترکيه 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 1,400,000 44,687,412,000 Rls. 1,222,504 $
33 12 1396 شهيدرجايي ترکيه 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 976,662 43,031,796,427 Rls. 1,161,327 $
34 10 1396 شهيدرجايي ترکيه 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 730,000 41,532,645,024 Rls. 1,153,671 $
35 10 1396 شهيدرجايي ترکيه 33061000 مواد پاكکكننده دندان 375,213 40,869,662,974 Rls. 1,148,845 $
36 7 1396 شهيدرجايي ترکيه 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 752,800 40,827,066,444 Rls. 1,217,627 $
37 11 1396 شهيدرجايي ترکيه 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کاراييحداقل 35/1 263,636 40,682,399,744 Rls. 1,117,689 $
38 9 1396 شهيدرجايي ترکيه 59039030 ک ک ک نوار پهلوي پوشک سه لايه، متشکل از دو لايه منسوج در طرفين و يک لايه مياني فيلم الاستيک 156,494 40,585,355,022 Rls. 1,155,216 $
39 8 1396 شهيدرجايي ترکيه 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 1,580,000 40,060,038,900 Rls. 1,163,792 $
40 5 1396 شهيدرجايي ترکيه 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,196,830 39,914,687,422 Rls. 1,222,165 $
41 1 1396 شهيدرجايي ترکيه 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 990,000 39,612,296,354 Rls. 1,221,546 $
42 9 1396 شهيدرجايي ترکيه 26080040 ک ک ک کنسانتره رو? سولف?د? 1,181,425 39,519,410,690 Rls. 1,121,499 $
43 7 1396 شهيدرجايي ترکيه 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کاراييحداقل 35/1 286,134 39,447,114,960 Rls. 1,175,276 $
44 4 1396 شهيدرجايي ترکيه 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 198,558 39,177,713,292 Rls. 1,207,249 $
45 8 1396 شهيدرجايي ترکيه 84459000 ماشين آلات ودستگاههاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 54,130 37,637,100,000 Rls. 1,093,403 $
46 5 1396 شهيدرجايي ترکيه 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 737,000 37,479,002,200 Rls. 1,146,121 $
47 11 1396 شهيدرجايي ترکيه 04021030 ---شير خشك صنعتي 342,000 37,461,820,830 Rls. 1,013,797 $
48 9 1396 شهيدرجايي ترکيه 84571000 دستگاه متمرکزماشين کاري برا ي کارکردن روي فلزا ت 84,600 36,037,806,835 Rls. 1,023,220 $
49 7 1396 شهيدرجايي ترکيه 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 1,388,744 35,616,233,882 Rls. 1,067,169 $
50 9 1396 شهيدرجايي ترکيه 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 1,334,826 35,196,465,490 Rls. 998,546 $
51 9 1396 شهيدرجايي ترکيه 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 660,000 35,073,466,560 Rls. 994,964 $
52 6 1396 شهيدرجايي ترکيه 72085410 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده ،به شكل غير طومار باپهناي 600mmيابيشترباعرض بيش از 1850mmوضخامت 5/2تا3ميلي متر 1,046,602 34,347,974,252 Rls. 1,049,019 $
53 7 1396 شهيدرجايي ترکيه 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 492,500 34,246,281,750 Rls. 1,016,293 $
54 11 1396 شهيدرجايي ترکيه 59039030 ک ک ک نوار پهلوي پوشک سه لايه، متشکل از دو لايه منسوج در طرفين و يک لايه مياني فيلم الاستيک 119,229 33,600,444,375 Rls. 916,869 $
55 8 1396 شهيدرجايي ترکيه 04021030 ---شير خشك صنعتي 342,000 32,888,648,610 Rls. 964,052 $
56 9 1396 شهيدرجايي ترکيه 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 958,435 31,671,394,125 Rls. 905,803 $
57 5 1396 شهيدرجايي ترکيه 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 887,662 31,523,272,368 Rls. 963,775 $
58 4 1396 شهيدرجايي ترکيه 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 640,000 31,141,084,500 Rls. 956,862 $
59 12 1396 شهيدرجايي ترکيه 28046900 حاوي كمتر ا ز99/99 درصد وزني سيليسيم 406,000 31,021,533,000 Rls. 839,441 $
60 10 1396 شهيدرجايي ترکيه 59039030 ک ک ک نوار پهلوي پوشک سه لايه، متشکل از دو لايه منسوج در طرفين و يک لايه مياني فيلم الاستيک 116,836 30,557,331,594 Rls. 856,798 $
61 10 1396 شهيدرجايي ترکيه 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 457,210 30,293,214,376 Rls. 840,171 $
62 6 1396 شهيدرجايي ترکيه 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 812,810 29,497,807,067 Rls. 898,508 $
63 10 1396 شهيدرجايي ترکيه 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 382,500 28,216,795,950 Rls. 788,882 $
64 4 1396 شهيدرجايي ترکيه 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 1,100,000 27,979,688,000 Rls. 858,405 $
65 5 1396 شهيدرجايي ترکيه 69021000 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50 درصد وزني عناصر منيزيم ، كلسيم ، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم ، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم 768,091 27,550,417,664 Rls. 842,391 $
66 4 1396 شهيدرجايي ترکيه 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 5,320 27,176,625,000 Rls. 835,048 $
67 1 1396 شهيدرجايي ترکيه 59039030 ک ک ک نوار پهلوي پوشک سه لايه، متشکل از دو لايه منسوج در طرفين و يک لايه مياني فيلم الاستيک 133,426 26,854,263,552 Rls. 828,120 $
68 4 1396 شهيدرجايي ترکيه 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 753,082 26,616,534,677 Rls. 818,785 $
69 11 1396 شهيدرجايي ترکيه 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 349,350 26,569,123,662 Rls. 723,090 $
70 10 1396 شهيدرجايي ترکيه 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 39,656 25,339,956,271 Rls. 703,125 $
71 12 1396 شهيدرجايي ترکيه 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 181,725 25,293,817,686 Rls. 691,356 $
72 7 1396 شهيدرجايي ترکيه 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 8,560 24,708,382,000 Rls. 739,329 $
73 9 1396 شهيدرجايي ترکيه 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کاراييحداقل 35/1 176,394 24,506,979,742 Rls. 697,231 $
74 4 1396 شهيدرجايي ترکيه 84264100 جرثقيل ها; جرثقيل هاي دريک; جرثقيل هاي كابلي ; که درجاي ديگرمذکورنباشد، از نوع خودرو، باچرخهاي لاستيکي 83,376 24,495,220,000 Rls. 755,000 $
75 6 1396 شهيدرجايي ترکيه 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 67,381 23,174,969,117 Rls. 706,567 $
76 5 1396 شهيدرجايي ترکيه 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کاراييحداقل 35/1 175,583 22,769,979,200 Rls. 696,223 $
77 6 1396 شهيدرجايي ترکيه 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 130,861 22,510,054,556 Rls. 686,368 $
78 11 1396 شهيدرجايي ترکيه 33061000 مواد پاكکكننده دندان 213,101 22,104,196,743 Rls. 614,702 $
79 12 1396 شهيدرجايي ترکيه 17021100 از لحاظ وزن حاوي 99 درصد يا بيشتر لاكتوز، موسوم به لاكتوز بيکآب (Anhydre)، محاسبهکشده براساس ماده خشك باشد 396,000 21,946,470,432 Rls. 590,355 $
80 4 1396 شهيدرجايي ترکيه 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کاراييحداقل 35/1 171,624 21,872,651,400 Rls. 674,021 $
81 10 1396 شهيدرجايي ترکيه 28046900 حاوي كمتر ا ز99/99 درصد وزني سيليسيم 312,000 21,792,680,000 Rls. 617,287 $
82 4 1396 شهيدرجايي ترکيه 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 129,855 21,634,953,420 Rls. 666,625 $
83 10 1396 شهيدرجايي ترکيه 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 160,553 21,316,568,154 Rls. 609,423 $
84 11 1396 شهيدرجايي ترکيه 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 168,044 20,969,777,311 Rls. 586,403 $
85 4 1396 شهيدرجايي ترکيه 04021030 ---شير خشك صنعتي 292,500 20,941,028,875 Rls. 645,352 $
86 7 1396 شهيدرجايي ترکيه 28046900 حاوي كمتر ا ز99/99 درصد وزني سيليسيم 312,000 20,662,720,000 Rls. 622,953 $
87 10 1396 شهيدرجايي ترکيه 85176220 مودم حتي با قابليت روتر و access point 11,372 20,267,192,400 Rls. 574,077 $
88 10 1396 شهيدرجايي ترکيه 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 202,400 20,253,496,400 Rls. 564,299 $
89 11 1396 شهيدرجايي ترکيه 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 96,144 20,244,003,289 Rls. 566,107 $
90 9 1396 شهيدرجايي ترکيه 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 202,400 19,981,881,304 Rls. 564,934 $
91 6 1396 شهيدرجايي ترکيه 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 372,765 19,897,242,252 Rls. 606,519 $
92 4 1396 شهيدرجايي ترکيه 48119030 كاغذ حساس به حرارت (نرمال) به شكل رول يا ورق 400,000 18,915,869,250 Rls. 582,206 $
93 6 1396 شهيدرجايي ترکيه 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 93,239 17,867,834,864 Rls. 544,609 $
94 12 1396 شهيدرجايي ترکيه 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 189,000 17,339,370,300 Rls. 463,434 $
95 11 1396 شهيدرجايي ترکيه 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 490,792 17,164,378,905 Rls. 469,562 $
96 4 1396 شهيدرجايي ترکيه 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 153,186 16,619,505,044 Rls. 512,078 $
97 9 1396 شهيدرجايي ترکيه 72192100 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت غير طومار , باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بيش ا ز10.mm 135,414 16,547,181,368 Rls. 480,715 $
98 6 1396 شهيدرجايي ترکيه 28100010 ا سيد بريک 705,000 16,542,542,025 Rls. 499,382 $
99 7 1396 شهيدرجايي ترکيه 59039030 ک ک ک نوار پهلوي پوشک سه لايه، متشکل از دو لايه منسوج در طرفين و يک لايه مياني فيلم الاستيک 66,026 16,404,167,070 Rls. 489,239 $
100 12 1396 شهيدرجايي ترکيه 17021910 ک کک ک گالاکتوال?گوساکار?د 144,525 16,004,952,986 Rls. 427,768 $
مجموع کل
5,745,042,871,227 ريال
مجموع کل
167,644,040 دلار