آمار کل " واردات از" کشور (سنگاپور) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1396 شهيدرجايي سنگاپور 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 39,559,973 1,035,227,316,293 Rls. 31,572,153 $
2 11 1396 شهيدرجايي سنگاپور 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 17,498,977 500,458,538,777 Rls. 14,652,271 $
3 12 1396 شهيدرجايي سنگاپور 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 15,897,379 437,194,236,443 Rls. 11,730,868 $
4 8 1396 شهيدرجايي سنگاپور 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 2,248,340 97,308,176,059 Rls. 2,843,979 $
5 6 1396 شهيدرجايي سنگاپور 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 2,998,440 75,760,983,792 Rls. 2,293,008 $
6 8 1396 شهيدرجايي سنگاپور 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 2,997,866 75,032,838,647 Rls. 2,245,148 $
7 7 1396 شهيدرجايي سنگاپور 15119020 --- R.B.D مورد مصرف در صنايع آرايشي و بهداشتي 2,997,012 73,008,780,551 Rls. 2,162,775 $
8 11 1396 شهيدرجايي سنگاپور 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 607,200 65,239,444,254 Rls. 1,779,488 $
9 10 1396 شهيدرجايي سنگاپور 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي,به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد 1,048,000 63,480,477,880 Rls. 1,767,225 $
10 4 1396 شهيدرجايي سنگاپور 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي,به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد 806,400 56,762,284,320 Rls. 1,745,856 $
11 4 1396 شهيدرجايي سنگاپور 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 699,120 54,929,895,948 Rls. 1,689,767 $
12 12 1396 شهيدرجايي سنگاپور 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي,به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد 846,400 51,711,747,864 Rls. 1,382,635 $
13 7 1396 شهيدرجايي سنگاپور 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 1,196,684 50,797,451,289 Rls. 1,508,105 $
14 6 1396 شهيدرجايي سنگاپور 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي,به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد 705,600 44,807,189,213 Rls. 1,353,344 $
15 11 1396 شهيدرجايي سنگاپور 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي,به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد 705,600 44,047,168,704 Rls. 1,198,207 $
16 9 1396 شهيدرجايي سنگاپور 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي,به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد 725,760 42,657,669,432 Rls. 1,209,704 $
17 10 1396 شهيدرجايي سنگاپور 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 368,000 40,957,611,674 Rls. 1,144,305 $
18 9 1396 شهيدرجايي سنگاپور 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 656,912 40,852,301,463 Rls. 1,158,941 $
19 1 1396 شهيدرجايي سنگاپور 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 948,617 40,460,867,005 Rls. 1,248,173 $
20 8 1396 شهيدرجايي سنگاپور 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي,به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد 725,600 40,116,174,621 Rls. 1,158,915 $
21 5 1396 شهيدرجايي سنگاپور 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 481,160 33,723,661,535 Rls. 1,033,535 $
22 9 1396 شهيدرجايي سنگاپور 48025600 کاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا کثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435وديگرا ز297 mmبيشترنباشد 1,042,824 32,987,009,071 Rls. 934,371 $
23 1 1396 شهيدرجايي سنگاپور 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي,به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد 504,000 31,508,731,094 Rls. 971,802 $
24 9 1396 شهيدرجايي سنگاپور 15132919 ----روغن پالم كرنل تصفيه شده RBD غيراز استئارين وپالم كرنل استئارين 744,676 31,227,339,956 Rls. 888,261 $
25 5 1396 شهيدرجايي سنگاپور 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 191,200 30,635,244,192 Rls. 936,676 $
26 6 1396 شهيدرجايي سنگاپور 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 423,200 28,607,764,661 Rls. 867,128 $
27 6 1396 شهيدرجايي سنگاپور 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 552,787 26,859,920,331 Rls. 812,952 $
28 5 1396 شهيدرجايي سنگاپور 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 180,396 25,956,729,354 Rls. 799,114 $
29 5 1396 شهيدرجايي سنگاپور 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 502,870 25,643,526,097 Rls. 783,402 $
30 10 1396 شهيدرجايي سنگاپور 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 999,884 25,207,889,738 Rls. 718,131 $
31 1 1396 شهيدرجايي سنگاپور 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 386,400 24,890,710,400 Rls. 767,729 $
32 6 1396 شهيدرجايي سنگاپور 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 951,870 23,680,698,009 Rls. 716,728 $
33 5 1396 شهيدرجايي سنگاپور 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي,به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد 383,040 23,351,678,421 Rls. 710,883 $
34 12 1396 شهيدرجايي سنگاپور 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 116,800 22,810,672,680 Rls. 617,255 $
35 9 1396 شهيدرجايي سنگاپور 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 239,200 22,146,599,536 Rls. 628,321 $
36 12 1396 شهيدرجايي سنگاپور 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 184,000 21,027,442,720 Rls. 568,713 $
37 8 1396 شهيدرجايي سنگاپور 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 108,800 19,903,062,144 Rls. 576,439 $
38 7 1396 شهيدرجايي سنگاپور 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 276,000 19,112,584,160 Rls. 569,179 $
39 8 1396 شهيدرجايي سنگاپور 48025600 کاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا کثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435وديگرا ز297 mmبيشترنباشد 587,774 18,414,159,908 Rls. 526,646 $
40 6 1396 شهيدرجايي سنگاپور 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 134,400 17,673,578,104 Rls. 531,996 $
41 5 1396 شهيدرجايي سنگاپور 55101100 نخ يک لا,دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره مصنوعي,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 294,296 17,335,912,689 Rls. 527,602 $
42 4 1396 شهيدرجايي سنگاپور 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 45,033 17,079,405,750 Rls. 526,200 $
43 4 1396 شهيدرجايي سنگاپور 73011000 پالپلانش ا زآهن ياا زفولاد. 342,741 16,853,448,692 Rls. 519,018 $
44 9 1396 شهيدرجايي سنگاپور 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 397,409 14,175,828,511 Rls. 402,266 $
45 4 1396 شهيدرجايي سنگاپور 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 292,293 13,473,611,202 Rls. 414,700 $
46 10 1396 شهيدرجايي سنگاپور 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 371,307 13,422,047,101 Rls. 372,431 $
47 9 1396 شهيدرجايي سنگاپور 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 515,037 12,506,128,434 Rls. 363,318 $
48 7 1396 شهيدرجايي سنگاپور 27101940 روغن پايه معدني 293,338 12,112,328,600 Rls. 358,809 $
49 11 1396 شهيدرجايي سنگاپور 80011000 قلع, غيرممزوج, بصورت کارنشده. 14,022 11,957,176,274 Rls. 324,023 $
50 7 1396 شهيدرجايي سنگاپور 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي,به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد 221,760 11,944,793,952 Rls. 356,832 $
51 7 1396 شهيدرجايي سنگاپور 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 341,984 11,731,942,609 Rls. 350,359 $
52 4 1396 شهيدرجايي سنگاپور 55101100 نخ يک لا,دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره مصنوعي,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 192,973 11,092,065,048 Rls. 340,823 $
53 10 1396 شهيدرجايي سنگاپور 39023020 كوپليمر هاي پرو پيلن گريدفيلم 192,000 10,949,596,452 Rls. 307,668 $
54 9 1396 شهيدرجايي سنگاپور 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 76,000 9,570,206,520 Rls. 271,572 $
55 9 1396 شهيدرجايي سنگاپور 27101940 روغن پايه معدني 199,197 8,592,304,548 Rls. 243,822 $
56 4 1396 شهيدرجايي سنگاپور 55095100 ساير نخها از الياف غيريکسره پلي استر,مخلوط باا لياف غيريکسره مصنوعي,غيرخرده فروشي غير از نخ دوخت 131,725 7,571,578,291 Rls. 232,650 $
57 5 1396 شهيدرجايي سنگاپور 39023020 كوپليمر هاي پرو پيلن گريدفيلم 144,000 7,441,041,600 Rls. 227,520 $
58 12 1396 شهيدرجايي سنگاپور 84143030 کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 18,035 7,428,085,450 Rls. 199,814 $
59 9 1396 شهيدرجايي سنگاپور 73011000 پالپلانش ا زآهن ياا زفولاد. 119,298 7,169,372,351 Rls. 203,381 $
60 11 1396 شهيدرجايي سنگاپور 40012100 صفحات دودي ا ز کائوچوي طبيعي 99,999 6,950,975,000 Rls. 190,156 $
61 5 1396 شهيدرجايي سنگاپور 73011000 پالپلانش ا زآهن ياا زفولاد. 114,043 6,814,083,518 Rls. 207,607 $
62 7 1396 شهيدرجايي سنگاپور 40012100 صفحات دودي ا ز کائوچوي طبيعي 100,000 6,710,283,000 Rls. 196,696 $
63 10 1396 شهيدرجايي سنگاپور 90303300 ساير، فاقد وسيله ثبت 1,489 6,677,843,437 Rls. 189,507 $
64 5 1396 شهيدرجايي سنگاپور 84185000 ساير مبلمان (Furniture) (صندوقچهکها (Chests)، كابينتکها، پيشخوانکهاي (Display Counters) نمايش، ويترينکها (Show cases) و غيره) براي نگهداري و نمايش، يكپارچه شده با تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده". 17,199 6,461,260,956 Rls. 197,840 $
65 11 1396 شهيدرجايي سنگاپور 83113000 ميله هاي ا ندودشده ومفتول پرشده ا زفلزمعمولي برا ي لحيم کاري ياجوشكاري باشعله 9,950 6,457,629,600 Rls. 179,100 $
66 9 1396 شهيدرجايي سنگاپور 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 100,800 6,197,209,557 Rls. 175,538 $
67 12 1396 شهيدرجايي سنگاپور 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 56,000 6,096,316,800 Rls. 164,979 $
68 6 1396 شهيدرجايي سنگاپور 90303300 ساير، فاقد وسيله ثبت 2,405 6,051,480,848 Rls. 183,156 $
69 8 1396 شهيدرجايي سنگاپور 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 104,875 6,005,672,321 Rls. 174,472 $
70 8 1396 شهيدرجايي سنگاپور 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 100,800 5,955,888,960 Rls. 173,026 $
71 11 1396 شهيدرجايي سنگاپور 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 83,900 5,794,243,070 Rls. 158,512 $
72 9 1396 شهيدرجايي سنگاپور 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 427 5,546,622,450 Rls. 157,803 $
73 12 1396 شهيدرجايي سنگاپور 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 100,000 5,422,990,300 Rls. 145,877 $
74 8 1396 شهيدرجايي سنگاپور 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 153,425 5,315,228,221 Rls. 154,761 $
75 5 1396 شهيدرجايي سنگاپور 80030000 ميله, پروفيل ومفتول ا زقلع. 10,260 5,013,557,250 Rls. 154,050 $
76 5 1396 شهيدرجايي سنگاپور 29054500 گليسرول 180,000 4,957,699,500 Rls. 152,100 $
77 12 1396 شهيدرجايي سنگاپور 27101940 روغن پايه معدني 100,020 4,733,631,431 Rls. 126,910 $
78 9 1396 شهيدرجايي سنگاپور 39053000 پلي الكل وينيليك , حتي دا را ي گروه هاي ا ستات غيرهيدروليزه 51,000 3,950,669,100 Rls. 112,073 $
79 5 1396 شهيدرجايي سنگاپور 29291090 --- ساير 52,440 3,669,906,695 Rls. 113,098 $
80 8 1396 شهيدرجايي سنگاپور 29212990 ساير پلي آمين هاي غيرحلقوي ومشتقات آنها بجز ترت بوتيل آمين كلاولانات 11,000 3,662,931,574 Rls. 104,212 $
81 7 1396 شهيدرجايي سنگاپور 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 30,400 3,558,747,120 Rls. 108,132 $
82 10 1396 شهيدرجايي سنگاپور 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 18,400 3,001,735,814 Rls. 83,291 $
83 8 1396 شهيدرجايي سنگاپور 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 36,800 2,966,227,200 Rls. 86,948 $
84 4 1396 شهيدرجايي سنگاپور 87071090 بدنه و ا تاق را ننده برا ي وسايط نقليه شماره 8703 بغير ا ز سوا ري 23,085 2,953,795,500 Rls. 90,900 $
85 6 1396 شهيدرجايي سنگاپور 84453000 ماشين هاي دولاکردن ياتابيدن نخ نسجي 24,000 2,897,625,000 Rls. 88,044 $
86 10 1396 شهيدرجايي سنگاپور 55092100 نخ يک لا,دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره, از پلي ا ستر,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 46,359 2,875,014,579 Rls. 79,737 $
87 10 1396 شهيدرجايي سنگاپور 90183916 آنژيوكت (iv cunnula) 3,760 2,836,652,700 Rls. 82,766 $
88 10 1396 شهيدرجايي سنگاپور 29159099 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها،هالوژنه ها ،پراكسيدها ،پراكسي اسيدهاي آنهامشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها،غير مذكور درجاي ديگر. 28,640 2,713,305,078 Rls. 75,288 $
89 8 1396 شهيدرجايي سنگاپور 38231100 اسيد استئاريك 85,000 2,673,348,600 Rls. 78,002 $
90 1 1396 شهيدرجايي سنگاپور 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 26,771 2,669,245,964 Rls. 82,313 $
91 10 1396 شهيدرجايي سنگاپور 39053000 پلي الكل وينيليك , حتي دا را ي گروه هاي ا ستات غيرهيدروليزه 34,000 2,666,280,000 Rls. 75,523 $
92 8 1396 شهيدرجايي سنگاپور 40012200 کائوچوي طبيعي خاص ا زلحاظ تكنيكي باشکال ا بتدا ئي يابشکل صفحه, ورق 40,320 2,564,337,485 Rls. 72,956 $
93 6 1396 شهيدرجايي سنگاپور 34021900 موا دآلي تانسيوا کتيف (غيرآنيونيك ،غيركاتونيك ،يونيك )حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 16,800 2,556,773,184 Rls. 77,083 $
94 7 1396 شهيدرجايي سنگاپور 76072000 ورق ونوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،روي تكيه گاه 19,437 2,490,575,928 Rls. 73,576 $
95 4 1396 شهيدرجايي سنگاپور 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 40,000 2,339,280,000 Rls. 72,000 $
96 8 1396 شهيدرجايي سنگاپور 40103990 سايرتسمه ومجموعه تسمه هاي ا نتقال نيروغيرمذکوردرجاي ديگر 2,565 2,328,621,250 Rls. 66,250 $
97 12 1396 شهيدرجايي سنگاپور 27101910 روغن موتور 19,896 2,107,573,407 Rls. 59,961 $
98 5 1396 شهيدرجايي سنگاپور 29054900 ساير پلي الکل ها غير مذکور در رديف هاي 29054100 لغايت 29054500 83,630 2,041,236,011 Rls. 62,501 $
99 11 1396 شهيدرجايي سنگاپور 90319000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي آلات ووسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 310 2,019,655,000 Rls. 55,000 $
100 11 1396 شهيدرجايي سنگاپور 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 24,000 1,977,671,040 Rls. 53,520 $
مجموع کل
3,829,270,854,862 ريال
مجموع کل
112,282,200 دلار