آمار کل " واردات از" کشور (فرانسه) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 شهيدرجايي فرانسه 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 2,019,056 1,251,598,389,538 Rls. 33,935,876 $
2 10 1396 شهيدرجايي فرانسه 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 1,345,673 712,307,098,574 Rls. 19,963,360 $
3 7 1396 شهيدرجايي فرانسه 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 1,540,638 480,059,069,638 Rls. 14,205,715 $
4 11 1396 شهيدرجايي فرانسه 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 717,162 448,516,878,490 Rls. 12,390,047 $
5 9 1396 شهيدرجايي فرانسه 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 961,647 404,669,749,389 Rls. 11,483,465 $
6 4 1396 شهيدرجايي فرانسه 87084010 جعبه دنده برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي 383,492 325,000,000,000 Rls. 10,009,563 $
7 9 1396 شهيدرجايي فرانسه 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 820,605 300,805,000,000 Rls. 8,862,337 $
8 6 1396 شهيدرجايي فرانسه 87084010 جعبه دنده برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي 512,648 295,347,780,977 Rls. 8,853,968 $
9 6 1396 شهيدرجايي فرانسه 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 820,605 272,551,000,000 Rls. 8,387,468 $
10 5 1396 شهيدرجايي فرانسه 84413000 ماشين هابرا ي ساختن کارتن, جعبه, وغيره ا زکاغذيامقوا (غيراز ساختن به طريق قالب گيري ) 49,075 225,014,000,000 Rls. 6,933,977 $
11 6 1396 شهيدرجايي فرانسه 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 518,495 216,960,560,779 Rls. 6,621,274 $
12 1 1396 شهيدرجايي فرانسه 85261000 دستگاههاي را دا ر 10,000 174,144,353,088 Rls. 5,370,185 $
13 8 1396 شهيدرجايي فرانسه 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 462,712 160,951,359,585 Rls. 4,699,744 $
14 12 1396 شهيدرجايي فرانسه 85030020 انواع روتور مخصوص ژنراتور نيروگاهي 70,450 117,492,000,000 Rls. 3,179,595 $
15 9 1396 شهيدرجايي فرانسه 85414010 پانل هاي خورشيدي (تبديل كننده انرژي خورشيدي به الكتريسته) 578,760 101,613,176,950 Rls. 2,883,625 $
16 12 1396 شهيدرجايي فرانسه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 104,901 95,115,234,674 Rls. 2,558,497 $
17 12 1396 شهيدرجايي فرانسه 98870431 ----قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل كمتر از 14% (كاميون وكاميونت) 157,080 77,444,939,310 Rls. 2,090,056 $
18 10 1396 شهيدرجايي فرانسه 98870431 ----قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل كمتر از 14% (كاميون وكاميونت) 158,483 74,919,898,272 Rls. 2,095,075 $
19 11 1396 شهيدرجايي فرانسه 85414010 پانل هاي خورشيدي (تبديل كننده انرژي خورشيدي به الكتريسته) 396,864 73,972,648,189 Rls. 2,098,455 $
20 8 1396 شهيدرجايي فرانسه 98870431 ----قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل كمتر از 14% (كاميون وكاميونت) 158,933 71,303,588,064 Rls. 2,090,095 $
21 9 1396 شهيدرجايي فرانسه 84068200 توربينهاي بخار(غيرا زآنهائيکه برا? وسايل نقليه آبي بکارميرود) بقدرت حدا کثر40مگاوات 132,711 67,776,110,500 Rls. 2,063,375 $
22 8 1396 شهيدرجايي فرانسه 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 37,130 61,462,760,590 Rls. 1,800,282 $
23 1 1396 شهيدرجايي فرانسه 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 20,583 54,305,375,466 Rls. 1,674,645 $
24 11 1396 شهيدرجايي فرانسه 84451300 ماشين هاي کشش يافتيله كني الياف (ِِdrawing and roving machines) 30,303 54,252,352,470 Rls. 1,478,292 $
25 5 1396 شهيدرجايي فرانسه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 22,921 52,645,169,658 Rls. 1,621,947 $
26 10 1396 شهيدرجايي فرانسه 29309090 ساير ترکيبات آلي- گوگردي، که درجاي ديگري مذکورنباشند 262,400 48,225,007,740 Rls. 1,358,304 $
27 12 1396 شهيدرجايي فرانسه 72109000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmبه نحوديگري روکش آبکاري ياا ندودشده غيرمذکوردرجاي ديگر 167,211 46,425,468,166 Rls. 1,248,836 $
28 6 1396 شهيدرجايي فرانسه 84451300 ماشين هاي کشش يافتيله كني الياف (ِِdrawing and roving machines) 35,192 45,477,350,440 Rls. 1,366,055 $
29 10 1396 شهيدرجايي فرانسه 84451300 ماشين هاي کشش يافتيله كني الياف (ِِdrawing and roving machines) 31,974 43,997,769,630 Rls. 1,212,427 $
30 7 1396 شهيدرجايي فرانسه 86080000 ملحقات ومهارکننده هاي خط را ه آهن ياتراموا ; تجهيزا ت مکانيکي علامت دا دن ،ايمني ياكنترل ترافيك براي راه آهن ،تراموا،جاده وراههاي آبي داخلي 140,172 40,233,347,020 Rls. 1,203,154 $
31 9 1396 شهيدرجايي فرانسه 35030020 ک ک ک کپسول دارو?? از نوع ژلات?ن 140,000 38,237,962,000 Rls. 1,084,538 $
32 6 1396 شهيدرجايي فرانسه 84621000 ماشين هاي آهنگري يامنگنه کاري قالبي(ا زجمله پرس ها)وچکش ها 87,010 37,746,395,000 Rls. 1,146,923 $
33 5 1396 شهيدرجايي فرانسه 86080000 ملحقات ومهارکننده هاي خط را ه آهن ياتراموا ; تجهيزا ت مکانيکي علامت دا دن ،ايمني ياكنترل ترافيك براي راه آهن ،تراموا،جاده وراههاي آبي داخلي 114,500 35,726,704,640 Rls. 1,090,592 $
34 8 1396 شهيدرجايي فرانسه 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 40,096 35,693,989,017 Rls. 1,046,284 $
35 12 1396 شهيدرجايي فرانسه 25233000 سيمان آلومينو 987,000 33,890,320,548 Rls. 908,902 $
36 6 1396 شهيدرجايي فرانسه 84451100 ماشين هاي حلاجي(Cardingmachines ) 43,417 33,847,136,125 Rls. 1,016,705 $
37 6 1396 شهيدرجايي فرانسه 84773000 ماشين هاي قالب گيري دميدني براي کارکردن روي کائوچو يا موادپلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد 24,082 33,803,693,250 Rls. 1,027,124 $
38 1 1396 شهيدرجايي فرانسه 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 4,000 31,748,837,364 Rls. 979,056 $
39 12 1396 شهيدرجايي فرانسه 23091000 فرآورده هاي غذائي برا ي سگ يا گربه , بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 291,236 30,395,801,252 Rls. 817,464 $
40 10 1396 شهيدرجايي فرانسه 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 145,790 29,106,365,371 Rls. 825,689 $
41 5 1396 شهيدرجايي فرانسه 84459000 ماشين آلات ودستگاههاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 25,977 27,720,720,000 Rls. 844,577 $
42 4 1396 شهيدرجايي فرانسه 84451100 ماشين هاي حلاجي(Cardingmachines ) 42,917 27,303,750,000 Rls. 841,202 $
43 1 1396 شهيدرجايي فرانسه 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 252,000 26,267,030,750 Rls. 810,536 $
44 1 1396 شهيدرجايي فرانسه 84459000 ماشين آلات ودستگاههاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 25,142 24,751,440,000 Rls. 763,038 $
45 1 1396 شهيدرجايي فرانسه 29309090 ساير ترکيبات آلي- گوگردي، که درجاي ديگري مذکورنباشند 166,400 24,597,431,040 Rls. 758,291 $
46 11 1396 شهيدرجايي فرانسه 23099010 خوراك اماده ابزيان 387,500 24,262,290,861 Rls. 664,061 $
47 9 1396 شهيدرجايي فرانسه 23091000 فرآورده هاي غذائي برا ي سگ يا گربه , بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 194,898 23,155,454,939 Rls. 658,192 $
48 12 1396 شهيدرجايي فرانسه 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 117,200 22,891,946,360 Rls. 617,799 $
49 10 1396 شهيدرجايي فرانسه 84385000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن گوشت ياپرندگان خانگي 8,870 22,744,140,000 Rls. 660,744 $
50 8 1396 شهيدرجايي فرانسه 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 60,747 22,725,347,428 Rls. 673,204 $
51 11 1396 شهيدرجايي فرانسه 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 128,734 22,406,994,036 Rls. 606,381 $
52 10 1396 شهيدرجايي فرانسه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 25,229 22,198,734,032 Rls. 629,930 $
53 4 1396 شهيدرجايي فرانسه 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 120,544 22,036,620,415 Rls. 678,154 $
54 11 1396 شهيدرجايي فرانسه 84453000 ماشين هاي دولاکردن ياتابيدن نخ نسجي 14,880 20,597,180,400 Rls. 567,587 $
55 11 1396 شهيدرجايي فرانسه 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 19,600 20,512,132,027 Rls. 558,219 $
56 4 1396 شهيدرجايي فرانسه 84451900 ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 18,134 19,729,195,000 Rls. 607,239 $
57 12 1396 شهيدرجايي فرانسه 30049059 ساير مكمل هاي دارويي براي مصرف انسان بجز رديف هاي 30049050 و 30049051 22,840 18,930,488,852 Rls. 508,332 $
58 11 1396 شهيدرجايي فرانسه 84451900 ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 13,111 18,829,479,600 Rls. 518,876 $
59 8 1396 شهيدرجايي فرانسه 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 14,774 18,399,353,410 Rls. 548,743 $
60 11 1396 شهيدرجايي فرانسه 35030000 ژلاتين (از جمله آنهاييکكه به صورت ورقهکهاي مربع يا مستطيل عرضه شده، حتي كار شده در سطح يا رنگ شده) و مشتقات آنها؛ سريشم ماهي (Isinglass)؛ ساير چسبکهاي حيواني، باستثناي چسبکهاي كازئين مشمول شماره 0135. 60,000 18,187,686,000 Rls. 495,294 $
61 7 1396 شهيدرجايي فرانسه 23091000 فرآورده هاي غذائي برا ي سگ يا گربه , بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 225,440 17,265,339,655 Rls. 517,739 $
62 8 1396 شهيدرجايي فرانسه 23091000 فرآورده هاي غذائي برا ي سگ يا گربه , بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 193,730 17,019,123,695 Rls. 492,126 $
63 8 1396 شهيدرجايي فرانسه 40118090 ک ک ک سا?ر 59,880 16,968,616,048 Rls. 489,524 $
64 12 1396 شهيدرجايي فرانسه 85414010 پانل هاي خورشيدي (تبديل كننده انرژي خورشيدي به الكتريسته) 82,680 16,934,066,340 Rls. 457,010 $
65 12 1396 شهيدرجايي فرانسه 29362100 ويتامين هاي A و مشتقات آنها ,مخلوط نشده 6,000 16,522,515,435 Rls. 447,098 $
66 5 1396 شهيدرجايي فرانسه 33079090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديفهاي 33071000 لغايت 33079010 38,394 15,913,211,621 Rls. 490,271 $
67 5 1396 شهيدرجايي فرانسه 35030020 ک ک ک کپسول دارو?? از نوع ژلات?ن 60,000 15,781,440,000 Rls. 481,744 $
68 6 1396 شهيدرجايي فرانسه 35030090 ک ک ک ساير 60,000 15,626,544,000 Rls. 472,958 $
69 11 1396 شهيدرجايي فرانسه 40118090 ک ک ک سا?ر 55,919 14,856,536,104 Rls. 411,793 $
70 11 1396 شهيدرجايي فرانسه 23091000 فرآورده هاي غذائي برا ي سگ يا گربه , بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 148,489 13,971,841,909 Rls. 383,340 $
71 12 1396 شهيدرجايي فرانسه 04021030 ---شير خشك صنعتي 150,000 13,649,157,750 Rls. 367,160 $
72 4 1396 شهيدرجايي فرانسه 84821000 بلبرينگ. 21,482 13,241,185,798 Rls. 407,229 $
73 6 1396 شهيدرجايي فرانسه 23091000 فرآورده هاي غذائي برا ي سگ يا گربه , بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 180,976 13,075,300,501 Rls. 398,194 $
74 11 1396 شهيدرجايي فرانسه 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 90,000 13,016,261,250 Rls. 356,083 $
75 9 1396 شهيدرجايي فرانسه 33012990 اسانس هاي روغني غير از اسانس روغني گل محمدي 9,800 12,662,494,020 Rls. 359,209 $
76 9 1396 شهيدرجايي فرانسه 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 7,479 12,624,077,641 Rls. 359,159 $
77 9 1396 شهيدرجايي فرانسه 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 23,736 12,588,837,867 Rls. 357,238 $
78 9 1396 شهيدرجايي فرانسه 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 7,433 12,428,853,556 Rls. 352,692 $
79 12 1396 شهيدرجايي فرانسه 35030090 ک ک ک ساير 40,000 12,220,264,000 Rls. 327,630 $
80 5 1396 شهيدرجايي فرانسه 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 220,000 11,438,324,000 Rls. 349,742 $
81 7 1396 شهيدرجايي فرانسه 33012990 اسانس هاي روغني غير از اسانس روغني گل محمدي 9,800 11,375,547,660 Rls. 339,265 $
82 10 1396 شهيدرجايي فرانسه 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 114,889 10,672,942,418 Rls. 297,035 $
83 5 1396 شهيدرجايي فرانسه 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 55,829 10,652,084,426 Rls. 325,165 $
84 12 1396 شهيدرجايي فرانسه 31043000 سولفات پتاسيم 336,000 10,622,445,120 Rls. 286,592 $
85 7 1396 شهيدرجايي فرانسه 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 56,839 10,453,753,826 Rls. 311,773 $
86 6 1396 شهيدرجايي فرانسه 35030020 ک ک ک کپسول دارو?? از نوع ژلات?ن 40,000 10,417,696,000 Rls. 315,306 $
87 11 1396 شهيدرجايي فرانسه 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 19,207 10,376,656,901 Rls. 282,581 $
88 6 1396 شهيدرجايي فرانسه 84481110 دا بي ژا کارد 10,596 10,286,060,960 Rls. 310,111 $
89 10 1396 شهيدرجايي فرانسه 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 16,690 10,249,289,087 Rls. 286,085 $
90 9 1396 شهيدرجايي فرانسه 31026000 املاح مضاعف و مخلوطکهاي نيترات كلسيم و نيترات آمونيوم 624,000 10,175,942,400 Rls. 289,509 $
91 5 1396 شهيدرجايي فرانسه 29362800 ويتامين E و مشتقات آن , مخلوط نشده 49,000 9,993,418,912 Rls. 305,562 $
92 10 1396 شهيدرجايي فرانسه 30049059 ساير مكمل هاي دارويي براي مصرف انسان بجز رديف هاي 30049050 و 30049051 8,820 9,712,257,682 Rls. 269,493 $
93 6 1396 شهيدرجايي فرانسه 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 128,570 9,669,240,000 Rls. 295,548 $
94 7 1396 شهيدرجايي فرانسه 87084010 جعبه دنده برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي 3,849 9,328,916,248 Rls. 274,849 $
95 9 1396 شهيدرجايي فرانسه 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 370,000 9,221,700,420 Rls. 261,520 $
96 11 1396 شهيدرجايي فرانسه 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 144,000 9,121,138,102 Rls. 248,390 $
97 12 1396 شهيدرجايي فرانسه 38109090 ساير موادمخصوص تسهيل لحيم كاري وجوش كاري وساير تركيبات كمكي براي لحيم كاري ياجوش دادن سطح فلزات ،فرآورده هابراي پوشاندن ياپركردن الكترودهاياميله هاي جوشكاري 122,755 9,059,497,493 Rls. 244,605 $
98 10 1396 شهيدرجايي فرانسه 23091000 فرآورده هاي غذائي برا ي سگ يا گربه , بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 105,068 9,050,331,979 Rls. 251,126 $
99 7 1396 شهيدرجايي فرانسه 31043000 سولفات پتاسيم 336,000 8,951,937,120 Rls. 266,982 $
100 9 1396 شهيدرجايي فرانسه 29362800 ويتامين E و مشتقات آن , مخلوط نشده 29,100 8,907,584,803 Rls. 252,770 $
مجموع کل
7,669,134,489,661 ريال
مجموع کل
220,685,576 دلار