آمار کل " واردات از" کشور (مالزي) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 شهيدرجايي مالزي 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي,به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد 2,741,760 177,271,971,432 Rls. 4,819,709 $
2 10 1396 شهيدرجايي مالزي 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي,به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد 2,923,200 172,408,213,354 Rls. 4,800,776 $
3 12 1396 شهيدرجايي مالزي 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي,به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد 2,499,840 162,484,914,643 Rls. 4,352,787 $
4 10 1396 شهيدرجايي مالزي 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 2,551,475 156,134,356,138 Rls. 4,391,057 $
5 4 1396 شهيدرجايي مالزي 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 5,817,979 153,328,577,423 Rls. 4,724,568 $
6 4 1396 شهيدرجايي مالزي 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 2,319,600 150,214,300,553 Rls. 4,626,141 $
7 11 1396 شهيدرجايي مالزي 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 2,243,200 137,997,083,068 Rls. 3,810,390 $
8 6 1396 شهيدرجايي مالزي 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي,به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد 1,874,880 135,993,298,562 Rls. 4,111,591 $
9 5 1396 شهيدرجايي مالزي 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 2,052,880 134,699,859,167 Rls. 4,129,519 $
10 6 1396 شهيدرجايي مالزي 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 2,965,100 130,356,580,222 Rls. 3,951,154 $
11 8 1396 شهيدرجايي مالزي 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 2,122,755 118,589,879,919 Rls. 3,475,571 $
12 7 1396 شهيدرجايي مالزي 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي,به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد 1,753,440 118,362,790,966 Rls. 3,529,524 $
13 7 1396 شهيدرجايي مالزي 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 1,988,840 106,383,361,396 Rls. 3,182,081 $
14 4 1396 شهيدرجايي مالزي 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 1,467,600 103,457,238,815 Rls. 3,184,422 $
15 9 1396 شهيدرجايي مالزي 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 1,764,000 103,126,142,127 Rls. 2,931,508 $
16 5 1396 شهيدرجايي مالزي 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 1,518,080 97,728,312,489 Rls. 2,993,685 $
17 4 1396 شهيدرجايي مالزي 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 2,540,125 95,009,483,223 Rls. 2,923,809 $
18 9 1396 شهيدرجايي مالزي 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي,به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد 1,491,840 93,323,607,350 Rls. 2,645,998 $
19 12 1396 شهيدرجايي مالزي 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 1,423,800 92,141,522,855 Rls. 2,485,102 $
20 12 1396 شهيدرجايي مالزي 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 1,743,700 90,621,597,417 Rls. 2,441,097 $
21 8 1396 شهيدرجايي مالزي 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 1,625,040 89,314,689,406 Rls. 2,600,940 $
22 8 1396 شهيدرجايي مالزي 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي,به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد 1,512,000 88,210,369,598 Rls. 2,530,913 $
23 11 1396 شهيدرجايي مالزي 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 1,405,440 87,839,864,367 Rls. 2,394,577 $
24 6 1396 شهيدرجايي مالزي 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 1,622,080 86,179,670,440 Rls. 2,613,778 $
25 4 1396 شهيدرجايي مالزي 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي,به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد 1,108,800 84,894,516,766 Rls. 2,608,572 $
26 5 1396 شهيدرجايي مالزي 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي,به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد 1,411,200 84,493,659,065 Rls. 2,577,559 $
27 1 1396 شهيدرجايي مالزي 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 1,227,560 81,670,956,321 Rls. 2,518,777 $
28 10 1396 شهيدرجايي مالزي 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 1,110,160 75,460,679,050 Rls. 2,100,934 $
29 5 1396 شهيدرجايي مالزي 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 1,893,000 73,717,330,140 Rls. 2,256,036 $
30 10 1396 شهيدرجايي مالزي 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 1,566,600 72,410,714,175 Rls. 2,015,372 $
31 12 1396 شهيدرجايي مالزي 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 1,168,760 70,549,140,384 Rls. 1,896,935 $
32 1 1396 شهيدرجايي مالزي 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي,به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد 1,108,800 70,241,719,968 Rls. 2,165,843 $
33 7 1396 شهيدرجايي مالزي 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 1,569,250 69,700,003,213 Rls. 2,072,061 $
34 7 1396 شهيدرجايي مالزي 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 1,065,920 66,153,752,236 Rls. 1,985,117 $
35 12 1396 شهيدرجايي مالزي 76129020 قوطي بدون درز آلومينيومي براي انواع نوشابه و نوشيدني 235,896 65,138,315,747 Rls. 1,752,100 $
36 1 1396 شهيدرجايي مالزي 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 955,600 63,171,599,780 Rls. 1,948,772 $
37 11 1396 شهيدرجايي مالزي 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 1,283,000 61,233,693,515 Rls. 1,675,939 $
38 5 1396 شهيدرجايي مالزي 40012200 کائوچوي طبيعي خاص ا زلحاظ تكنيكي باشکال ا بتدا ئي يابشکل صفحه, ورق 1,028,160 60,468,969,165 Rls. 1,849,776 $
39 9 1396 شهيدرجايي مالزي 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 1,043,040 57,782,734,854 Rls. 1,651,432 $
40 9 1396 شهيدرجايي مالزي 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 1,319,600 55,819,837,196 Rls. 1,587,171 $
41 6 1396 شهيدرجايي مالزي 15132919 ----روغن پالم كرنل تصفيه شده RBD غيراز استئارين وپالم كرنل استئارين 1,273,340 54,863,141,516 Rls. 1,669,180 $
42 8 1396 شهيدرجايي مالزي 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 1,369,600 52,968,034,681 Rls. 1,542,361 $
43 12 1396 شهيدرجايي مالزي 40012200 کائوچوي طبيعي خاص ا زلحاظ تكنيكي باشکال ا بتدا ئي يابشکل صفحه, ورق 685,440 50,958,614,120 Rls. 1,369,341 $
44 7 1396 شهيدرجايي مالزي 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 1,998,031 46,407,626,667 Rls. 1,388,618 $
45 9 1396 شهيدرجايي مالزي 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 1,999,167 45,344,968,091 Rls. 1,317,325 $
46 10 1396 شهيدرجايي مالزي 40012200 کائوچوي طبيعي خاص ا زلحاظ تكنيكي باشکال ا بتدا ئي يابشکل صفحه, ورق 705,600 44,984,170,047 Rls. 1,254,219 $
47 4 1396 شهيدرجايي مالزي 84792000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا ستخرا ج ياتهيه چربيهاياروغن هاي نباتي ثابت ياحيوا ني. 50,677 43,957,384,000 Rls. 1,352,952 $
48 6 1396 شهيدرجايي مالزي 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 847,720 43,417,546,407 Rls. 1,313,383 $
49 11 1396 شهيدرجايي مالزي 40012200 کائوچوي طبيعي خاص ا زلحاظ تكنيكي باشکال ا بتدا ئي يابشکل صفحه, ورق 624,640 40,467,865,204 Rls. 1,099,187 $
50 8 1396 شهيدرجايي مالزي 15132919 ----روغن پالم كرنل تصفيه شده RBD غيراز استئارين وپالم كرنل استئارين 810,720 38,673,834,762 Rls. 1,128,850 $
51 9 1396 شهيدرجايي مالزي 84752900 ماشين هاي ساختن ياعمل آوردن شيشه ياا شياءشيشه ا ي با حرا رت (غيرا زا لياف ا پتيکي). 40,000 38,097,052,182 Rls. 1,081,074 $
52 7 1396 شهيدرجايي مالزي 40012200 کائوچوي طبيعي خاص ا زلحاظ تكنيكي باشکال ا بتدا ئي يابشکل صفحه, ورق 604,800 37,328,614,848 Rls. 1,123,505 $
53 5 1396 شهيدرجايي مالزي 84752900 ماشين هاي ساختن ياعمل آوردن شيشه ياا شياءشيشه ا ي با حرا رت (غيرا زا لياف ا پتيکي). 40,000 35,293,789,698 Rls. 1,075,309 $
54 7 1396 شهيدرجايي مالزي 80011000 قلع, غيرممزوج, بصورت کارنشده. 40,000 34,179,765,793 Rls. 1,013,539 $
55 5 1396 شهيدرجايي مالزي 29054500 گليسرول 1,200,000 32,589,180,240 Rls. 996,023 $
56 11 1396 شهيدرجايي مالزي 38231100 اسيد استئاريك 896,000 31,805,611,542 Rls. 869,980 $
57 8 1396 شهيدرجايي مالزي 40151920 دستكش معاينه 363,773 31,217,587,891 Rls. 905,660 $
58 11 1396 شهيدرجايي مالزي 15132912 روغن RBD ؛ پالم کرنل استئار?ن 537,600 28,158,334,580 Rls. 778,620 $
59 4 1396 شهيدرجايي مالزي 40151920 دستكش معاينه 331,791 28,143,154,697 Rls. 866,032 $
60 5 1396 شهيدرجايي مالزي 80011000 قلع, غيرممزوج, بصورت کارنشده. 50,000 27,845,150,000 Rls. 850,000 $
61 9 1396 شهيدرجايي مالزي 15132919 ----روغن پالم كرنل تصفيه شده RBD غيراز استئارين وپالم كرنل استئارين 583,400 27,751,823,886 Rls. 787,899 $
62 8 1396 شهيدرجايي مالزي 40012200 کائوچوي طبيعي خاص ا زلحاظ تكنيكي باشکال ا بتدا ئي يابشکل صفحه, ورق 403,200 27,197,155,188 Rls. 778,998 $
63 10 1396 شهيدرجايي مالزي 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 999,847 26,481,498,282 Rls. 751,461 $
64 5 1396 شهيدرجايي مالزي 40151920 دستكش معاينه 329,845 26,140,050,256 Rls. 800,771 $
65 9 1396 شهيدرجايي مالزي 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 2,099,272 24,879,977,543 Rls. 706,016 $
66 6 1396 شهيدرجايي مالزي 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 999,830 24,553,871,971 Rls. 743,156 $
67 5 1396 شهيدرجايي مالزي 38237020 لوريل ميرستيل الكل 298,360 24,503,957,045 Rls. 748,929 $
68 5 1396 شهيدرجايي مالزي 38231100 اسيد استئاريك 747,000 24,415,458,638 Rls. 746,968 $
69 12 1396 شهيدرجايي مالزي 40151100 دستکش جرا حي ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده 81,724 23,929,627,969 Rls. 648,212 $
70 7 1396 شهيدرجايي مالزي 40151920 دستكش معاينه 264,997 23,412,106,559 Rls. 696,811 $
71 10 1396 شهيدرجايي مالزي 38231100 اسيد استئاريك 677,000 22,889,006,561 Rls. 636,884 $
72 7 1396 شهيدرجايي مالزي 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 393,780 22,694,273,831 Rls. 665,229 $
73 6 1396 شهيدرجايي مالزي 38231100 اسيد استئاريك 700,500 22,601,102,072 Rls. 681,299 $
74 12 1396 شهيدرجايي مالزي 15131990 روغن نارگيل تصفيه شده عرضه شده بصورت غير خرده فروشي واجزاءآن 338,400 21,381,526,519 Rls. 575,351 $
75 1 1396 شهيدرجايي مالزي 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 601,500 21,124,331,675 Rls. 651,712 $
76 9 1396 شهيدرجايي مالزي 38231100 اسيد استئاريك 615,000 20,319,043,560 Rls. 576,142 $
77 9 1396 شهيدرجايي مالزي 40151920 دستكش معاينه 257,024 20,090,218,458 Rls. 573,497 $
78 5 1396 شهيدرجايي مالزي 40151100 دستکش جرا حي ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده 74,637 19,481,304,919 Rls. 596,154 $
79 11 1396 شهيدرجايي مالزي 29054500 گليسرول 520,000 19,353,323,050 Rls. 527,855 $
80 12 1396 شهيدرجايي مالزي 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 4,820 19,156,152,500 Rls. 516,979 $
81 12 1396 شهيدرجايي مالزي 38231100 اسيد استئاريك 526,000 19,047,679,134 Rls. 511,522 $
82 4 1396 شهيدرجايي مالزي 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 72,451 19,022,416,040 Rls. 585,326 $
83 9 1396 شهيدرجايي مالزي 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 230,680 18,554,390,662 Rls. 525,935 $
84 4 1396 شهيدرجايي مالزي 15132919 ----روغن پالم كرنل تصفيه شده RBD غيراز استئارين وپالم كرنل استئارين 415,280 17,957,945,914 Rls. 552,579 $
85 10 1396 شهيدرجايي مالزي 80011000 قلع, غيرممزوج, بصورت کارنشده. 20,000 17,956,400,000 Rls. 502,136 $
86 8 1396 شهيدرجايي مالزي 38231100 اسيد استئاريك 598,000 17,903,991,699 Rls. 517,583 $
87 7 1396 شهيدرجايي مالزي 40151100 دستکش جرا حي ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده 63,928 16,893,985,200 Rls. 502,430 $
88 12 1396 شهيدرجايي مالزي 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 582,000 16,813,988,580 Rls. 459,542 $
89 7 1396 شهيدرجايي مالزي 38231100 اسيد استئاريك 526,000 16,801,257,828 Rls. 496,147 $
90 1 1396 شهيدرجايي مالزي 40151920 دستكش معاينه 210,201 16,173,776,381 Rls. 498,991 $
91 6 1396 شهيدرجايي مالزي 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 558,720 16,169,644,512 Rls. 492,576 $
92 6 1396 شهيدرجايي مالزي 40151920 دستكش معاينه 198,272 16,071,214,976 Rls. 487,005 $
93 4 1396 شهيدرجايي مالزي 38231100 اسيد استئاريك 517,600 16,003,864,582 Rls. 492,325 $
94 1 1396 شهيدرجايي مالزي 29054500 گليسرول 800,000 15,979,136,392 Rls. 492,913 $
95 10 1396 شهيدرجايي مالزي 40151920 دستكش معاينه 173,346 15,035,362,754 Rls. 423,802 $
96 11 1396 شهيدرجايي مالزي 73011000 پالپلانش ا زآهن ياا زفولاد. 241,549 14,868,754,754 Rls. 406,762 $
97 12 1396 شهيدرجايي مالزي 15132919 ----روغن پالم كرنل تصفيه شده RBD غيراز استئارين وپالم كرنل استئارين 245,760 14,625,415,476 Rls. 394,706 $
98 11 1396 شهيدرجايي مالزي 39076120 ک ک ک گر?د بطر? 352,000 14,314,408,416 Rls. 389,815 $
99 6 1396 شهيدرجايي مالزي 29054500 گليسرول 540,000 14,299,894,848 Rls. 432,814 $
100 7 1396 شهيدرجايي مالزي 38237020 لوريل ميرستيل الكل 196,720 14,156,181,297 Rls. 417,070 $
مجموع کل
5,571,792,253,398 ريال
مجموع کل
162,300,553 دلار