آمار کل " واردات از" کشور (ژاپن) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1396 شهيدرجايي ژاپن 98870321 ک ک ک ک با ساخت داخل كمتر از 20 درصد 1,541,046 506,730,570,982 Rls. 15,614,696 $
2 12 1396 شهيدرجايي ژاپن 98870321 ک ک ک ک با ساخت داخل كمتر از 20 درصد 1,013,101 404,318,423,184 Rls. 10,899,426 $
3 11 1396 شهيدرجايي ژاپن 98870313 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50%به استثناي لاستيك 728,999 318,643,660,633 Rls. 8,712,567 $
4 10 1396 شهيدرجايي ژاپن 98870313 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50%به استثناي لاستيك 675,321 282,386,239,843 Rls. 7,852,811 $
5 9 1396 شهيدرجايي ژاپن 98870313 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50%به استثناي لاستيك 674,505 277,003,045,888 Rls. 7,860,403 $
6 6 1396 شهيدرجايي ژاپن 98870433 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل 30% تا كمتر از 40% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك 743,071 265,982,548,490 Rls. 8,113,378 $
7 5 1396 شهيدرجايي ژاپن 98870433 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل 30% تا كمتر از 40% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك 739,351 255,710,664,593 Rls. 7,824,566 $
8 8 1396 شهيدرجايي ژاپن 98870433 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل 30% تا كمتر از 40% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك 591,028 248,872,389,651 Rls. 7,291,827 $
9 7 1396 شهيدرجايي ژاپن 98870313 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50%به استثناي لاستيك 622,608 245,617,216,780 Rls. 7,308,883 $
10 12 1396 شهيدرجايي ژاپن 98870313 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50%به استثناي لاستيك 467,871 214,739,167,104 Rls. 5,770,132 $
11 7 1396 شهيدرجايي ژاپن 98870433 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل 30% تا كمتر از 40% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك 584,830 206,187,544,054 Rls. 6,146,831 $
12 1 1396 شهيدرجايي ژاپن 98870313 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50%به استثناي لاستيك 519,206 201,007,557,940 Rls. 6,197,617 $
13 4 1396 شهيدرجايي ژاپن 98870433 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل 30% تا كمتر از 40% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك 565,333 197,422,329,897 Rls. 6,076,703 $
14 10 1396 شهيدرجايي ژاپن 98870433 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل 30% تا كمتر از 40% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك 445,746 193,216,191,533 Rls. 5,423,525 $
15 11 1396 شهيدرجايي ژاپن 98870321 ک ک ک ک با ساخت داخل كمتر از 20 درصد 525,521 189,220,298,603 Rls. 5,238,425 $
16 6 1396 شهيدرجايي ژاپن 98870321 ک ک ک ک با ساخت داخل كمتر از 20 درصد 563,490 184,569,334,560 Rls. 5,608,134 $
17 5 1396 شهيدرجايي ژاپن 98870321 ک ک ک ک با ساخت داخل كمتر از 20 درصد 563,297 184,514,547,456 Rls. 5,684,314 $
18 12 1396 شهيدرجايي ژاپن 87041090 دا مپرهابرا ي ا ستفاده درخارج ا زشاهرا ههاباوزن ناخالص بيش ا ز30تن 406,006 183,257,000,000 Rls. 4,959,339 $
19 6 1396 شهيدرجايي ژاپن 98870313 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50%به استثناي لاستيك 466,525 181,612,920,806 Rls. 5,543,914 $
20 5 1396 شهيدرجايي ژاپن 98870313 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50%به استثناي لاستيك 466,965 177,900,180,595 Rls. 5,451,330 $
21 10 1396 شهيدرجايي ژاپن 98870321 ک ک ک ک با ساخت داخل كمتر از 20 درصد 450,322 161,333,980,272 Rls. 4,539,239 $
22 9 1396 شهيدرجايي ژاپن 98870321 ک ک ک ک با ساخت داخل كمتر از 20 درصد 450,650 152,441,288,064 Rls. 4,359,825 $
23 10 1396 شهيدرجايي ژاپن 84082090 موتورپيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديف 84082010 309,472 151,575,137,096 Rls. 4,244,070 $
24 5 1396 شهيدرجايي ژاپن 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 4,413,944 141,527,924,532 Rls. 4,335,372 $
25 12 1396 شهيدرجايي ژاپن 98870433 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل 30% تا كمتر از 40% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك 289,206 135,017,868,664 Rls. 3,629,919 $
26 11 1396 شهيدرجايي ژاپن 98870433 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل 30% تا كمتر از 40% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك 284,058 131,436,858,234 Rls. 3,591,205 $
27 5 1396 شهيدرجايي ژاپن 85023910 مجموعه تورب?ن ژنراتور ن?روگاه? 4,503 131,138,000,000 Rls. 4,035,629 $
28 12 1396 شهيدرجايي ژاپن 84082090 موتورپيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديف 84082010 244,368 126,431,423,307 Rls. 3,407,803 $
29 8 1396 شهيدرجايي ژاپن 98870321 ک ک ک ک با ساخت داخل كمتر از 20 درصد 376,450 126,417,895,259 Rls. 3,715,353 $
30 11 1396 شهيدرجايي ژاپن 84118200 سا?ر تورب?ن ها? گاز? با قدرت ب?شتر از 5000 ک?لووات 15,750 125,223,709,000 Rls. 3,472,520 $
31 7 1396 شهيدرجايي ژاپن 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 1,397,600 103,669,703,050 Rls. 3,068,414 $
32 4 1396 شهيدرجايي ژاپن 98870313 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50%به استثناي لاستيك 260,549 101,963,497,937 Rls. 3,153,081 $
33 12 1396 شهيدرجايي ژاپن 29291090 --- ساير 726,350 99,514,427,581 Rls. 2,671,808 $
34 7 1396 شهيدرجايي ژاپن 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 2,956,860 96,719,611,764 Rls. 2,904,533 $
35 8 1396 شهيدرجايي ژاپن 98870313 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50%به استثناي لاستيك 207,540 82,601,277,773 Rls. 2,421,260 $
36 12 1396 شهيدرجايي ژاپن 84454000 ماشين هاي نخ پيچي(ا زجمله ماسوره پيچي)قرقره پيچي يابازکردن موا دنسجي 81,244 80,377,236,800 Rls. 2,148,262 $
37 8 1396 شهيدرجايي ژاپن 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 2,707,497 79,614,537,628 Rls. 2,307,504 $
38 8 1396 شهيدرجايي ژاپن 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 1,062,300 78,442,348,444 Rls. 2,267,541 $
39 4 1396 شهيدرجايي ژاپن 84295221 بيلهاي مکانيکي نوبا قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش از200 اسب بخار 376,512 77,679,545,085 Rls. 2,390,873 $
40 9 1396 شهيدرجايي ژاپن 84082090 موتورپيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديف 84082010 153,232 75,730,655,971 Rls. 2,150,667 $
41 12 1396 شهيدرجايي ژاپن 98870432 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك 209,910 75,257,035,107 Rls. 2,024,134 $
42 11 1396 شهيدرجايي ژاپن 87041090 دا مپرهابرا ي ا ستفاده درخارج ا زشاهرا ههاباوزن ناخالص بيش ا ز30تن 160,815 73,447,262,900 Rls. 1,987,640 $
43 8 1396 شهيدرجايي ژاپن 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 30,532 68,327,007,788 Rls. 2,002,844 $
44 8 1396 شهيدرجايي ژاپن 29291090 --- ساير 716,800 67,507,559,736 Rls. 1,951,295 $
45 4 1396 شهيدرجايي ژاپن 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 2,116,367 65,933,698,945 Rls. 2,031,355 $
46 8 1396 شهيدرجايي ژاپن 84295211 ا نوا ع بيل مکانيکي نو ،به قدرت 200ا سب بخاروکمتر باقابليت چرخش فوقاني 360درجه 357,759 64,565,967,600 Rls. 1,906,818 $
47 8 1396 شهيدرجايي ژاپن 87085019 ----محورهاي محرک باديفرا نسيل ،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري, سوا ري کار،وا نت وترا کتوركشاورزي 261,688 60,571,391,065 Rls. 1,755,654 $
48 9 1396 شهيدرجايي ژاپن 98870432 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك 180,034 60,478,912,108 Rls. 1,720,525 $
49 10 1396 شهيدرجايي ژاپن 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 8,733 57,954,239,322 Rls. 1,711,766 $
50 5 1396 شهيدرجايي ژاپن 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 753,400 57,516,345,760 Rls. 1,759,211 $
51 1 1396 شهيدرجايي ژاپن 84295221 بيلهاي مکانيکي نوبا قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش از200 اسب بخار 205,512 55,992,058,080 Rls. 1,726,658 $
52 10 1396 شهيدرجايي ژاپن 87085019 ----محورهاي محرک باديفرا نسيل ،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري, سوا ري کار،وا نت وترا کتوركشاورزي 274,512 55,196,124,265 Rls. 1,549,517 $
53 11 1396 شهيدرجايي ژاپن 87085019 ----محورهاي محرک باديفرا نسيل ،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري, سوا ري کار،وا نت وترا کتوركشاورزي 235,640 50,829,476,553 Rls. 1,389,369 $
54 7 1396 شهيدرجايي ژاپن 29291090 --- ساير 521,300 50,185,449,060 Rls. 1,488,780 $
55 6 1396 شهيدرجايي ژاپن 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 624,000 49,574,101,200 Rls. 1,500,403 $
56 7 1396 شهيدرجايي ژاپن 98870321 ک ک ک ک با ساخت داخل كمتر از 20 درصد 150,644 49,329,856,250 Rls. 1,498,767 $
57 4 1396 شهيدرجايي ژاپن 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 19,613 49,187,297,431 Rls. 1,515,154 $
58 10 1396 شهيدرجايي ژاپن 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 1,506,749 49,000,946,416 Rls. 1,371,238 $
59 8 1396 شهيدرجايي ژاپن 84082090 موتورپيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديف 84082010 100,176 46,679,699,016 Rls. 1,364,898 $
60 12 1396 شهيدرجايي ژاپن 84295221 بيلهاي مکانيکي نوبا قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش از200 اسب بخار 245,528 46,156,227,480 Rls. 1,264,921 $
61 5 1396 شهيدرجايي ژاپن 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 692,973 45,525,243,639 Rls. 1,391,997 $
62 12 1396 شهيدرجايي ژاپن 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 17,796 45,078,487,478 Rls. 1,216,562 $
63 12 1396 شهيدرجايي ژاپن 87085019 ----محورهاي محرک باديفرا نسيل ،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري, سوا ري کار،وا نت وترا کتوركشاورزي 194,788 44,201,523,310 Rls. 1,188,133 $
64 1 1396 شهيدرجايي ژاپن 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 1,502,233 43,814,954,877 Rls. 1,351,146 $
65 9 1396 شهيدرجايي ژاپن 72105000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده... باا کسيدهاي کروم ياباکروم وا کسيدهاي کروم. 1,403,128 41,457,613,109 Rls. 1,176,458 $
66 9 1396 شهيدرجايي ژاپن 29291090 --- ساير 447,400 41,417,620,287 Rls. 1,175,146 $
67 6 1396 شهيدرجايي ژاپن 84295221 بيلهاي مکانيکي نوبا قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش از200 اسب بخار 221,750 38,675,009,700 Rls. 1,175,139 $
68 1 1396 شهيدرجايي ژاپن 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 632,600 38,423,859,270 Rls. 1,184,897 $
69 4 1396 شهيدرجايي ژاپن 38151100 کاتاليزورهاي تقويت شده بانيکل ياترکيبات نيکل به عنوا ن ماده فعال 159,840 37,667,542,752 Rls. 1,155,623 $
70 11 1396 شهيدرجايي ژاپن 29291090 --- ساير 343,840 37,494,447,304 Rls. 1,033,077 $
71 1 1396 شهيدرجايي ژاپن 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 2,070 37,475,272,365 Rls. 1,155,788 $
72 11 1396 شهيدرجايي ژاپن 94019020 اجزاء وقطعات نشيمنهاي وسايل نقليه زميني 50,058 37,125,866,871 Rls. 1,013,080 $
73 11 1396 شهيدرجايي ژاپن 84291121 بلدوزرنو وچرخ زنجيري باقدرت موتوربيش از330اسب بخار 105,100 36,687,848,020 Rls. 999,097 $
74 11 1396 شهيدرجايي ژاپن 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 166,374 36,535,690,937 Rls. 996,974 $
75 9 1396 شهيدرجايي ژاپن 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 1,121,748 36,157,819,413 Rls. 1,028,331 $
76 12 1396 شهيدرجايي ژاپن 98870223 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 40% تا كمتر از 50% به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 72,310 35,729,912,784 Rls. 958,467 $
77 11 1396 شهيدرجايي ژاپن 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 466,070 35,566,085,071 Rls. 962,494 $
78 5 1396 شهيدرجايي ژاپن 72105000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده... باا کسيدهاي کروم ياباکروم وا کسيدهاي کروم. 1,153,681 35,106,217,946 Rls. 1,074,205 $
79 7 1396 شهيدرجايي ژاپن 40118090 ک ک ک سا?ر 134,008 34,003,592,000 Rls. 1,036,000 $
80 10 1396 شهيدرجايي ژاپن 94019020 اجزاء وقطعات نشيمنهاي وسايل نقليه زميني 47,257 33,637,531,636 Rls. 936,553 $
81 10 1396 شهيدرجايي ژاپن 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 467,081 33,413,039,220 Rls. 927,136 $
82 10 1396 شهيدرجايي ژاپن 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 157,224 33,138,322,895 Rls. 922,643 $
83 12 1396 شهيدرجايي ژاپن 84295921 ک ک ک ک نو 110,047 32,887,549,200 Rls. 887,557 $
84 9 1396 شهيدرجايي ژاپن 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 466,157 32,871,184,046 Rls. 931,090 $
85 4 1396 شهيدرجايي ژاپن 29291090 --- ساير 440,600 32,460,241,384 Rls. 999,429 $
86 11 1396 شهيدرجايي ژاپن 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 36,417 32,373,383,621 Rls. 883,934 $
87 8 1396 شهيدرجايي ژاپن 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 465,835 32,355,248,181 Rls. 920,517 $
88 9 1396 شهيدرجايي ژاپن 90311010 دستگاه بالانسي چرخ خودرو 14,685 32,309,729,176 Rls. 919,222 $
89 7 1396 شهيدرجايي ژاپن 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 465,887 31,805,878,259 Rls. 951,702 $
90 12 1396 شهيدرجايي ژاپن 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 4,360 30,814,135,453 Rls. 854,619 $
91 11 1396 شهيدرجايي ژاپن 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارروي سنگ, سرا ميک, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 30,000 30,438,970,848 Rls. 823,744 $
92 11 1396 شهيدرجايي ژاپن 90221200 دستگاههاي توموگرا في كه توسط يك ماشين خودكار داده پردازي هدايت مي شوند 3,641 30,315,220,000 Rls. 829,328 $
93 9 1396 شهيدرجايي ژاپن 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 21,100 30,013,070,320 Rls. 851,410 $
94 10 1396 شهيدرجايي ژاپن 84295921 ک ک ک ک نو 110,047 29,814,665,100 Rls. 837,749 $
95 8 1396 شهيدرجايي ژاپن 55029000 ک ک سا?ر 198,958 29,473,536,948 Rls. 868,350 $
96 10 1396 شهيدرجايي ژاپن 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 34,068 29,154,108,415 Rls. 811,724 $
97 6 1396 شهيدرجايي ژاپن 87088021 ----سيبك فرمان براي سواري، وانت وتراكتوركشاورزي 84,918 28,792,993,628 Rls. 872,903 $
98 12 1396 شهيدرجايي ژاپن 84233000 باسکول توزين ثابت وترازوها وباسكول كيسه گيري ياكيله گيري ،همچينين ترازوهاي قيفي شكل 8,404 28,540,051,894 Rls. 770,229 $
99 10 1396 شهيدرجايي ژاپن 98870432 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك 76,944 27,887,948,621 Rls. 773,462 $
100 5 1396 شهيدرجايي ژاپن 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 19,800 27,672,244,480 Rls. 847,308 $
مجموع کل
9,719,773,075,593 ريال
مجموع کل
281,607,869 دلار