آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 قزوين امارات متحده عربي 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 104,504 188,056,258,392 Rls. 5,277,023 $
2 4 1396 قزوين امارات متحده عربي 84143030 کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 203,872 130,055,960,679 Rls. 4,002,880 $
3 5 1396 قزوين امارات متحده عربي 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 58,254 107,236,855,634 Rls. 3,293,316 $
4 11 1396 قزوين امارات متحده عربي 95089090 جايگاه تيراندازي و ساير تفريحات در هواي آزاد 236,565 102,666,090,000 Rls. 3,165,971 $
5 2 1396 قزوين امارات متحده عربي 84143030 کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 152,856 95,340,683,976 Rls. 2,939,101 $
6 3 1396 قزوين امارات متحده عربي 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 999,599 86,013,739,303 Rls. 2,650,652 $
7 3 1396 قزوين امارات متحده عربي 84143030 کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 155,104 85,429,213,259 Rls. 2,632,540 $
8 4 1396 قزوين امارات متحده عربي 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 847,123 72,537,571,900 Rls. 2,232,277 $
9 8 1396 قزوين امارات متحده عربي 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 45,079 58,942,936,694 Rls. 1,719,807 $
10 11 1396 قزوين امارات متحده عربي 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 74,153 57,189,622,840 Rls. 1,554,556 $
11 12 1396 قزوين امارات متحده عربي 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 34,699 55,527,659,889 Rls. 1,488,833 $
12 4 1396 قزوين امارات متحده عربي 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 78,909 52,414,665,408 Rls. 1,609,553 $
13 1 1396 قزوين امارات متحده عربي 84143030 کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 76,651 47,751,775,689 Rls. 1,472,509 $
14 9 1396 قزوين امارات متحده عربي 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 66,063 47,442,740,688 Rls. 1,344,719 $
15 8 1396 قزوين امارات متحده عربي 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 59,867 43,601,567,123 Rls. 1,253,030 $
16 3 1396 قزوين امارات متحده عربي 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 64,324 43,004,871,000 Rls. 1,325,418 $
17 12 1396 قزوين امارات متحده عربي 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 55,021 42,932,477,357 Rls. 1,147,467 $
18 5 1396 قزوين امارات متحده عربي 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 26,557 42,122,753,404 Rls. 1,286,516 $
19 6 1396 قزوين امارات متحده عربي 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 18,763 39,743,472,752 Rls. 1,198,211 $
20 6 1396 قزوين امارات متحده عربي 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 18,950 35,346,059,840 Rls. 1,069,796 $
21 1 1396 قزوين امارات متحده عربي 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 434,687 35,323,664,294 Rls. 1,089,324 $
22 7 1396 قزوين امارات متحده عربي 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 200,000 34,508,550,000 Rls. 1,036,573 $
23 3 1396 قزوين امارات متحده عربي 52029100 ا لياف پس مانده پنبه به جز آخال نخ 395,000 34,151,569,650 Rls. 1,052,404 $
24 10 1396 قزوين امارات متحده عربي 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 46,384 34,143,076,800 Rls. 946,946 $
25 8 1396 قزوين امارات متحده عربي 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 168,605 33,705,223,556 Rls. 972,415 $
26 12 1396 قزوين امارات متحده عربي 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 48,553 32,229,230,000 Rls. 865,116 $
27 2 1396 قزوين امارات متحده عربي 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 391,000 32,221,242,570 Rls. 993,348 $
28 5 1396 قزوين امارات متحده عربي 40082900 ميله،ترکه يا پروفيله از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده از کائوچوي غيرا سفنجي 18,054 31,819,099,982 Rls. 971,864 $
29 5 1396 قزوين امارات متحده عربي 84143030 کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 44,016 29,788,512,260 Rls. 913,898 $
30 10 1396 قزوين امارات متحده عربي 40082900 ميله،ترکه يا پروفيله از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده از کائوچوي غيرا سفنجي 19,140 28,642,114,518 Rls. 800,954 $
31 5 1396 قزوين امارات متحده عربي 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 40,265 27,148,339,417 Rls. 831,137 $
32 1 1396 قزوين امارات متحده عربي 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 40,684 27,013,162,176 Rls. 833,276 $
33 12 1396 قزوين امارات متحده عربي 40082900 ميله،ترکه يا پروفيله از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده از کائوچوي غيرا سفنجي 26,714 26,665,329,582 Rls. 720,663 $
34 8 1396 قزوين امارات متحده عربي 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 45,945 26,636,340,835 Rls. 769,944 $
35 11 1396 قزوين امارات متحده عربي 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 64,973 25,855,430,280 Rls. 705,127 $
36 7 1396 قزوين امارات متحده عربي 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 33,887 25,126,400,336 Rls. 749,371 $
37 11 1396 قزوين امارات متحده عربي 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 6,416 24,841,165,278 Rls. 672,200 $
38 9 1396 قزوين امارات متحده عربي 84143030 کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 33,012 23,510,866,564 Rls. 667,164 $
39 5 1396 قزوين امارات متحده عربي 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 138,315 22,629,795,039 Rls. 691,809 $
40 2 1396 قزوين امارات متحده عربي 76081000 لوله ا زآلومينيوم غيرممزوج. 47,349 22,290,202,117 Rls. 687,098 $
41 10 1396 قزوين امارات متحده عربي 84186920 ک ک ک دستگاه­ها? سرد کننده مخصوص نصب بر رو? کانت?نرها? سردخانه­دار و اتاق­ها? ?خچال? رو? خودرو 25,500 22,027,890,844 Rls. 620,545 $
42 12 1396 قزوين امارات متحده عربي 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 71,400 19,878,575,976 Rls. 531,300 $
43 4 1396 قزوين امارات متحده عربي 40082900 ميله،ترکه يا پروفيله از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده از کائوچوي غيرا سفنجي 13,722 19,423,447,793 Rls. 597,828 $
44 6 1396 قزوين امارات متحده عربي 40082900 ميله،ترکه يا پروفيله از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده از کائوچوي غيرا سفنجي 13,151 19,327,100,092 Rls. 584,961 $
45 9 1396 قزوين امارات متحده عربي 40082900 ميله،ترکه يا پروفيله از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده از کائوچوي غيرا سفنجي 12,876 19,054,757,799 Rls. 540,545 $
46 11 1396 قزوين امارات متحده عربي 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 29,390 18,884,081,866 Rls. 520,941 $
47 8 1396 قزوين امارات متحده عربي 40082900 ميله،ترکه يا پروفيله از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده از کائوچوي غيرا سفنجي 10,587 18,161,532,825 Rls. 529,908 $
48 7 1396 قزوين امارات متحده عربي 40082900 ميله،ترکه يا پروفيله از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده از کائوچوي غيرا سفنجي 10,368 18,037,930,464 Rls. 534,346 $
49 9 1396 قزوين امارات متحده عربي 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 6,589 16,631,646,999 Rls. 471,098 $
50 2 1396 قزوين امارات متحده عربي 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 4,925 16,345,179,559 Rls. 503,791 $
51 9 1396 قزوين امارات متحده عربي 76081000 لوله ا زآلومينيوم غيرممزوج. 26,404 15,523,593,946 Rls. 439,978 $
52 4 1396 قزوين امارات متحده عربي 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 4,310 14,341,871,220 Rls. 440,882 $
53 12 1396 قزوين امارات متحده عربي 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 5,999 14,212,402,370 Rls. 379,223 $
54 7 1396 قزوين امارات متحده عربي 84143030 کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 31,812 14,115,152,078 Rls. 420,971 $
55 2 1396 قزوين امارات متحده عربي 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 18,099 12,899,948,544 Rls. 397,692 $
56 11 1396 قزوين امارات متحده عربي 85219010 ---نمايشگرهاي توأم شده بادستگاه پخش ويديو حتي بازي فاقد گيرنده تلويزيون از نوع قابل نصب بر روي صندلي يا سقف وسايل نقليه (Headrest or Ceiling Car DVD Player) 1,920 12,058,272,000 Rls. 337,200 $
57 4 1396 قزوين امارات متحده عربي 76081000 لوله ا زآلومينيوم غيرممزوج. 23,221 11,316,744,061 Rls. 347,527 $
58 12 1396 قزوين امارات متحده عربي 40093100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقطباموا دنسجي بدون لوا زم وملحقات 28,227 11,230,089,830 Rls. 302,581 $
59 10 1396 قزوين امارات متحده عربي 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 19,980 11,064,209,265 Rls. 310,888 $
60 6 1396 قزوين امارات متحده عربي 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 56,024 11,036,575,200 Rls. 334,527 $
61 12 1396 قزوين امارات متحده عربي 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 49,649 11,022,305,164 Rls. 297,466 $
62 9 1396 قزوين امارات متحده عربي 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 40,951 10,960,745,650 Rls. 310,899 $
63 8 1396 قزوين امارات متحده عربي 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 73,495 10,881,396,261 Rls. 313,257 $
64 11 1396 قزوين امارات متحده عربي 40093100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقطباموا دنسجي بدون لوا زم وملحقات 28,224 10,853,700,824 Rls. 296,473 $
65 8 1396 قزوين امارات متحده عربي 40093100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقطباموا دنسجي بدون لوا زم وملحقات 41,595 9,692,847,901 Rls. 281,756 $
66 6 1396 قزوين امارات متحده عربي 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 2,873 9,672,695,872 Rls. 293,905 $
67 7 1396 قزوين امارات متحده عربي 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 22,212 9,556,894,461 Rls. 284,793 $
68 12 1396 قزوين امارات متحده عربي 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 87,280 9,365,778,631 Rls. 251,933 $
69 10 1396 قزوين امارات متحده عربي 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 18,619 9,315,543,660 Rls. 257,926 $
70 6 1396 قزوين امارات متحده عربي 76081000 لوله ا زآلومينيوم غيرممزوج. 15,988 9,315,269,693 Rls. 279,813 $
71 10 1396 قزوين امارات متحده عربي 76081000 لوله ا زآلومينيوم غيرممزوج. 25,002 9,310,756,673 Rls. 258,868 $
72 5 1396 قزوين امارات متحده عربي 59119000 ساير محصولات واشياء نسجي، براي مصارف فني، مذكور در يادداشت فصل 7 11,465 9,308,262,352 Rls. 284,613 $
73 2 1396 قزوين امارات متحده عربي 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 675 9,276,111,828 Rls. 285,929 $
74 7 1396 قزوين امارات متحده عربي 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 2,668 9,263,597,017 Rls. 272,924 $
75 2 1396 قزوين امارات متحده عربي 85332910 مقاومت را ه ا ندا ز وکنترل کننده سرعت موتورهاي ا لکتريکي 3,147 9,145,002,071 Rls. 281,880 $
76 1 1396 قزوين امارات متحده عربي 40082900 ميله،ترکه يا پروفيله از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده از کائوچوي غيرا سفنجي 5,966 9,054,531,864 Rls. 279,323 $
77 6 1396 قزوين امارات متحده عربي 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 13,337 8,814,891,312 Rls. 264,783 $
78 10 1396 قزوين امارات متحده عربي 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 733 8,272,173,755 Rls. 230,449 $
79 4 1396 قزوين امارات متحده عربي 40093100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقطباموا دنسجي بدون لوا زم وملحقات 23,659 8,204,370,025 Rls. 252,015 $
80 12 1396 قزوين امارات متحده عربي 85061010 قوه هاي ا ستوا نه ا ي شکل به سايزهاي قلميAA متوسط C وبزرگD بابي اكسيد منگنز 12,150 8,042,193,865 Rls. 215,614 $
81 3 1396 قزوين امارات متحده عربي 85371030 ---كنترل پنل مربوط به سيستم تهويه مطبوع وسايل نقليه موتوري 4,463 7,800,135,557 Rls. 240,418 $
82 5 1396 قزوين امارات متحده عربي 40093100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقطباموا دنسجي بدون لوا زم وملحقات 36,527 7,743,397,338 Rls. 235,824 $
83 6 1396 قزوين امارات متحده عربي 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 108,560 7,583,715,776 Rls. 229,210 $
84 2 1396 قزوين امارات متحده عربي 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 759 7,398,440,479 Rls. 228,100 $
85 2 1396 قزوين امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 61,192 7,267,795,838 Rls. 224,199 $
86 12 1396 قزوين امارات متحده عربي 29011000 هيدروکربورهاي غيرحلقوي, ا شباع شده 357,000 7,220,025,120 Rls. 193,312 $
87 6 1396 قزوين امارات متحده عربي 85371030 ---كنترل پنل مربوط به سيستم تهويه مطبوع وسايل نقليه موتوري 3,910 7,163,240,627 Rls. 217,655 $
88 8 1396 قزوين امارات متحده عربي 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 617 7,040,682,424 Rls. 203,589 $
89 10 1396 قزوين امارات متحده عربي 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 37,363 7,008,495,120 Rls. 195,987 $
90 12 1396 قزوين امارات متحده عربي 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 6,416 6,934,877,583 Rls. 187,367 $
91 9 1396 قزوين امارات متحده عربي 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 11,880 6,659,351,835 Rls. 188,629 $
92 10 1396 قزوين امارات متحده عربي 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 2,043 6,647,391,000 Rls. 184,363 $
93 11 1396 قزوين امارات متحده عربي 84186920 ک ک ک دستگاه­ها? سرد کننده مخصوص نصب بر رو? کانت?نرها? سردخانه­دار و اتاق­ها? ?خچال? رو? خودرو 7,000 6,620,732,712 Rls. 182,445 $
94 2 1396 قزوين امارات متحده عربي 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 67,000 6,620,050,690 Rls. 204,088 $
95 1 1396 قزوين امارات متحده عربي 40093100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقطباموا دنسجي بدون لوا زم وملحقات 19,597 6,539,812,812 Rls. 201,734 $
96 8 1396 قزوين امارات متحده عربي 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 1,847 6,504,386,368 Rls. 188,960 $
97 11 1396 قزوين امارات متحده عربي 82122000 تيغه هاي خودترا ش ا يمني(ا زجمله تيغه هاي تکميل نشده بشکل نوا ر). 29,125 6,444,094,848 Rls. 175,488 $
98 5 1396 قزوين امارات متحده عربي 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 416 6,424,046,937 Rls. 196,100 $
99 6 1396 قزوين امارات متحده عربي 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 50,355 6,326,688,222 Rls. 190,042 $
100 8 1396 قزوين امارات متحده عربي 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 415 6,321,004,032 Rls. 181,114 $
مجموع کل
2,654,774,728,009 ريال
مجموع کل
78,324,781 دلار