آمار کل " واردات از" کشور (سنگاپور) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 قزوين سنگاپور 84143030 کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 262,588 199,625,869,807 Rls. 5,543,599 $
2 8 1396 قزوين سنگاپور 84143030 کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 201,664 131,842,110,843 Rls. 3,790,623 $
3 11 1396 قزوين سنگاپور 84143030 کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 143,052 111,644,142,159 Rls. 3,042,475 $
4 7 1396 قزوين سنگاپور 84143030 کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 160,648 106,873,253,622 Rls. 3,148,480 $
5 9 1396 قزوين سنگاپور 84143030 کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 132,048 95,411,303,639 Rls. 2,702,416 $
6 6 1396 قزوين سنگاپور 84143030 کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 130,707 93,040,241,358 Rls. 2,813,644 $
7 12 1396 قزوين سنگاپور 84143030 کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 99,036 80,390,090,007 Rls. 2,163,209 $
8 5 1396 قزوين سنگاپور 84143030 کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 102,430 68,537,218,041 Rls. 2,093,845 $
9 4 1396 قزوين سنگاپور 84143030 کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 38,288 26,783,925,735 Rls. 823,620 $
10 3 1396 قزوين سنگاپور 84143030 کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 34,460 15,946,174,559 Rls. 491,459 $
11 9 1396 قزوين سنگاپور 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 3,693 13,549,972,406 Rls. 384,048 $
12 12 1396 قزوين سنگاپور 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 3,283 13,146,359,293 Rls. 354,717 $
13 12 1396 قزوين سنگاپور 76081000 لوله ا زآلومينيوم غيرممزوج. 21,836 12,642,833,621 Rls. 338,638 $
14 10 1396 قزوين سنگاپور 85371030 ---كنترل پنل مربوط به سيستم تهويه مطبوع وسايل نقليه موتوري 4,312 8,124,896,334 Rls. 228,298 $
15 2 1396 قزوين سنگاپور 84143030 کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 11,004 7,490,055,964 Rls. 230,925 $
16 12 1396 قزوين سنگاپور 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 434 7,258,986,610 Rls. 196,331 $
17 12 1396 قزوين سنگاپور 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 1,035 6,736,983,046 Rls. 182,461 $
18 12 1396 قزوين سنگاپور 85371030 ---كنترل پنل مربوط به سيستم تهويه مطبوع وسايل نقليه موتوري 3,102 6,479,888,166 Rls. 173,190 $
19 2 1396 قزوين سنگاپور 84149030 اجزا ء وقطعات برا ي کمپرسورهاي تعرفه هاي 84143030و84143040 3,717 5,825,564,515 Rls. 179,530 $
20 10 1396 قزوين سنگاپور 83113000 ميله هاي ا ندودشده ومفتول پرشده ا زفلزمعمولي برا ي لحيم کاري ياجوشكاري باشعله 1,200 5,744,125,647 Rls. 160,630 $
21 11 1396 قزوين سنگاپور 85371030 ---كنترل پنل مربوط به سيستم تهويه مطبوع وسايل نقليه موتوري 2,238 4,847,900,835 Rls. 131,195 $
22 11 1396 قزوين سنگاپور 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 1,231 4,841,508,354 Rls. 132,448 $
23 12 1396 قزوين سنگاپور 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 320 4,141,149,419 Rls. 111,396 $
24 9 1396 قزوين سنگاپور 85371030 ---كنترل پنل مربوط به سيستم تهويه مطبوع وسايل نقليه موتوري 1,674 3,424,846,242 Rls. 97,192 $
25 12 1396 قزوين سنگاپور 85332910 مقاومت را ه ا ندا ز وکنترل کننده سرعت موتورهاي ا لکتريکي 957 3,352,888,816 Rls. 90,666 $
26 11 1396 قزوين سنگاپور 85332910 مقاومت را ه ا ندا ز وکنترل کننده سرعت موتورهاي ا لکتريکي 957 3,299,949,820 Rls. 90,276 $
27 12 1396 قزوين سنگاپور 27101950 روغن صنعتي 7,962 3,019,346,874 Rls. 81,485 $
28 9 1396 قزوين سنگاپور 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 196 2,966,217,181 Rls. 84,019 $
29 12 1396 قزوين سنگاپور 73182900 ک ک ساير 315 2,949,137,497 Rls. 79,655 $
30 11 1396 قزوين سنگاپور 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 147 2,381,918,407 Rls. 65,162 $
31 9 1396 قزوين سنگاپور 73182900 ک ک ساير 210 1,805,187,847 Rls. 51,133 $
32 9 1396 قزوين سنگاپور 85332910 مقاومت را ه ا ندا ز وکنترل کننده سرعت موتورهاي ا لکتريکي 547 1,761,191,779 Rls. 49,886 $
33 1 1396 قزوين سنگاپور 84593100 ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, باکنترل شماره ا ي 16,450 1,549,676,000 Rls. 47,800 $
34 11 1396 قزوين سنگاپور 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 230 1,475,753,879 Rls. 40,372 $
35 3 1396 قزوين سنگاپور 84563000 ماشين هاي ابزار که با فرآيندهاي تخليه الکتريکي عمل ميکنند براي کار کردن روي هر نوع مواد 9,635 973,500,000 Rls. 30,000 $
36 11 1396 قزوين سنگاپور 73182900 ک ک ساير 105 966,396,296 Rls. 26,437 $
37 9 1396 قزوين سنگاپور 84601900 ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت برا ي فلزا ت, با دقت 0/01 (يك صدم) ميليمترکه درجاي ديگرمذکورنباشد 7,500 944,432,000 Rls. 26,800 $
38 2 1396 قزوين سنگاپور 84593100 ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, باکنترل شماره ا ي 6,900 802,840,500 Rls. 24,750 $
39 10 1396 قزوين سنگاپور 73182200 وا شرها,که درجاي ديگرگفته نشده حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 772 695,230,700 Rls. 19,442 $
40 9 1396 قزوين سنگاپور 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 115 689,162,492 Rls. 19,521 $
41 9 1396 قزوين سنگاپور 84592100 ماشينهاي سوراخ کردن بابردا شتن فلز,باکنترل شماره اي 3,000 475,740,000 Rls. 13,500 $
42 12 1396 قزوين سنگاپور 76090000 لوازم و اتصالات لولهکكشي (Fittings) (مثلاً، كوپلينگ، زانويي، مهره و ماسوره (Sleeves) از آلومينيوم. 2,288 474,660,634 Rls. 12,768 $
43 9 1396 قزوين سنگاپور 32139000 رنگها برا ي نقاشي هنري, آموزش, تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگهاي مشابه غيرازرنگهابه صورت مجموعه 125 398,869,606 Rls. 11,315 $
44 2 1396 قزوين سنگاپور 73182200 وا شرها,که درجاي ديگرگفته نشده حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 400 393,643,040 Rls. 12,131 $
45 2 1396 قزوين سنگاپور 74082100 مفتول از آلياژ مس براساس مس وروي (برنج brass) 2,000 373,163,500 Rls. 11,500 $
46 9 1396 قزوين سنگاپور 84563000 ماشين هاي ابزار که با فرآيندهاي تخليه الکتريکي عمل ميکنند براي کار کردن روي هر نوع مواد 2,300 327,732,000 Rls. 9,300 $
47 2 1396 قزوين سنگاپور 84581100 ماشين ترا ش افقي براي بردا شتن فلزباکنترل شماره اي 2,400 283,832,500 Rls. 8,750 $
48 1 1396 قزوين سنگاپور 84592100 ماشينهاي سوراخ کردن بابردا شتن فلز,باکنترل شماره اي 1,900 249,634,000 Rls. 7,700 $
49 7 1396 قزوين سنگاپور 32139000 رنگها برا ي نقاشي هنري, آموزش, تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگهاي مشابه غيرازرنگهابه صورت مجموعه 75 230,327,542 Rls. 6,752 $
50 10 1396 قزوين سنگاپور 73182900 ک ک ساير 143 224,240,702 Rls. 6,271 $
51 5 1396 قزوين سنگاپور 85340000 مدا رهاي چاپي 6 193,469,624 Rls. 5,906 $
52 12 1396 قزوين سنگاپور 73209090 فنر وتيغه براي فنر از آهن يا از فولاد غير مذكور 58 72,100,558 Rls. 1,939 $
53 3 1396 قزوين سنگاپور 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 32 68,908,334 Rls. 2,123 $
54 3 1396 قزوين سنگاپور 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 2 63,650,138 Rls. 1,961 $
55 3 1396 قزوين سنگاپور 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 6 49,141,412 Rls. 1,514 $
56 3 1396 قزوين سنگاپور 90172000 آلات رسامي ,خط کشي يامحاسبه رياضي غير از ميز وماشين ترسيم . 1 27,005,056 Rls. 832 $
57 12 1396 قزوين سنگاپور 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 10 18,025,140 Rls. 485 $
58 5 1396 قزوين سنگاپور 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 1 17,352,622 Rls. 530 $
59 3 1396 قزوين سنگاپور 40103200 تسمه انتقال نيرو بيکانتها، با مقطع ذوزنقه (تسمه V شكل)، غير شياردار، داراي محيط خارجي بيش از 60 سانتيمتر و حداكثر 180 سانتيمتر 5 11,782,254 Rls. 363 $
60 3 1396 قزوين سنگاپور 85340000 مدا رهاي چاپي 0 9,282,988 Rls. 286 $
مجموع کل
1,067,944,791,960 ريال
مجموع کل
30,457,699 دلار
[1]