آمار کل " واردات از" کشور (اسپانيا) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 87032290 ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 377,720 140,568,167,880 Rls. 4,333,389 $
2 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 87032290 ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 174,230 65,334,105,420 Rls. 2,015,895 $
3 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 87032290 ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 117,040 43,420,625,600 Rls. 1,338,128 $
4 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 85059090 ساير ابزارهاي مغناطيسي والكترومغناطيسي واجزاء وقطعات غير از اشياء مشمول رديف 85051100 لغايت 85059010 12,673 39,444,931,775 Rls. 1,098,344 $
5 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 85059090 ساير ابزارهاي مغناطيسي والكترومغناطيسي واجزاء وقطعات غير از اشياء مشمول رديف 85051100 لغايت 85059010 13,421 35,258,958,385 Rls. 1,086,552 $
6 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 21069080 کمكمل غذايي، 14,790 33,431,093,056 Rls. 1,020,516 $
7 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 85059090 ساير ابزارهاي مغناطيسي والكترومغناطيسي واجزاء وقطعات غير از اشياء مشمول رديف 85051100 لغايت 85059010 8,928 31,316,901,685 Rls. 851,640 $
8 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 63,872 28,354,000,688 Rls. 858,151 $
9 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 85059090 ساير ابزارهاي مغناطيسي والكترومغناطيسي واجزاء وقطعات غير از اشياء مشمول رديف 85051100 لغايت 85059010 9,290 26,792,124,364 Rls. 821,033 $
10 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 40,815 25,881,192,485 Rls. 695,273 $
11 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 43,804 23,210,093,721 Rls. 645,393 $
12 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 85059090 ساير ابزارهاي مغناطيسي والكترومغناطيسي واجزاء وقطعات غير از اشياء مشمول رديف 85051100 لغايت 85059010 8,236 23,169,184,095 Rls. 714,291 $
13 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 85059090 ساير ابزارهاي مغناطيسي والكترومغناطيسي واجزاء وقطعات غير از اشياء مشمول رديف 85051100 لغايت 85059010 7,948 22,950,263,234 Rls. 659,234 $
14 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 85059090 ساير ابزارهاي مغناطيسي والكترومغناطيسي واجزاء وقطعات غير از اشياء مشمول رديف 85051100 لغايت 85059010 7,619 21,953,592,309 Rls. 662,596 $
15 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 1,939 21,621,726,000 Rls. 585,130 $
16 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 13,398 20,252,215,950 Rls. 621,549 $
17 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 85176120 ک ک ک دستگاه گيرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه (STM1) و بالاتر 7,849 19,028,623,900 Rls. 559,955 $
18 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 90328910 اكسي پيلوت 13,408 17,931,936,247 Rls. 483,941 $
19 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 139,476 16,343,692,661 Rls. 504,155 $
20 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 61,468 14,698,463,600 Rls. 453,041 $
21 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 49,925 14,661,595,319 Rls. 435,274 $
22 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 39,156 13,856,949,615 Rls. 375,887 $
23 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 90330020 ساير ترموكوبلکها 9,105 13,629,448,000 Rls. 410,909 $
24 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 84821000 بلبرينگ. 19,958 13,498,085,462 Rls. 399,860 $
25 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 31,740 13,290,089,292 Rls. 409,598 $
26 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 98870224 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 50 % به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 10,761 13,226,437,844 Rls. 379,267 $
27 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 89,800 13,055,760,000 Rls. 402,335 $
28 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 38249990 ک ک ک ساير 103,680 12,307,659,598 Rls. 335,167 $
29 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 84241000 دستگاههاي آتش نشان، حتي پرشده 58,169 12,256,168,553 Rls. 366,300 $
30 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 4,004 12,175,821,917 Rls. 365,416 $
31 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 41,020 12,020,714,698 Rls. 370,482 $
32 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 85059090 ساير ابزارهاي مغناطيسي والكترومغناطيسي واجزاء وقطعات غير از اشياء مشمول رديف 85051100 لغايت 85059010 4,373 11,760,992,004 Rls. 347,836 $
33 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 1,496 11,513,953,750 Rls. 314,985 $
34 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 4,411 11,230,966,672 Rls. 318,601 $
35 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 33021010 ا سانس کولا ازانواعي كه درصنايع غذايي يانوشابه سازي مورداستفاده قرارميگيرد 3,400 10,851,772,480 Rls. 296,870 $
36 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 85059090 ساير ابزارهاي مغناطيسي والكترومغناطيسي واجزاء وقطعات غير از اشياء مشمول رديف 85051100 لغايت 85059010 3,683 10,684,826,564 Rls. 287,420 $
37 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 85059090 ساير ابزارهاي مغناطيسي والكترومغناطيسي واجزاء وقطعات غير از اشياء مشمول رديف 85051100 لغايت 85059010 3,275 10,438,881,806 Rls. 295,226 $
38 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 37,010 10,234,960,620 Rls. 313,203 $
39 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 34,163 9,991,877,638 Rls. 278,360 $
40 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 1,401 9,662,253,000 Rls. 274,894 $
41 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 31,664 9,436,541,881 Rls. 253,313 $
42 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 1,384 9,428,571,000 Rls. 279,307 $
43 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 25,954 9,135,049,787 Rls. 246,194 $
44 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 36,540 8,992,186,650 Rls. 276,728 $
45 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 48054000 کاغذ و مقوا ي صافي ,به شکل رول يا ورق 73,869 8,921,370,615 Rls. 238,803 $
46 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 98870224 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 50 % به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 8,258 8,749,905,345 Rls. 269,576 $
47 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 38,495 8,576,819,076 Rls. 261,348 $
48 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 33021010 ا سانس کولا ازانواعي كه درصنايع غذايي يانوشابه سازي مورداستفاده قرارميگيرد 3,000 8,493,563,505 Rls. 261,792 $
49 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 37013090 سايرصفحات وفيلم هاي عکاسي تخت غيرمذکورحساس شده عکسبردا ري نشده که هرضلع بيش ا ز255mmباشد 5,491 8,304,535,611 Rls. 253,923 $
50 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 33,875 8,091,966,215 Rls. 248,862 $
51 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 24,223 7,860,072,636 Rls. 242,327 $
52 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 43,134 7,688,472,787 Rls. 230,056 $
53 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 19,200 7,665,377,808 Rls. 234,710 $
54 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 30042011 سايرداروهاي دا را ي ساير ا نتي بيوتيک هامخصوص طيور داراي توليد مشابه داخلي 28,668 7,578,983,255 Rls. 215,072 $
55 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 21,974 7,526,284,209 Rls. 216,997 $
56 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 21069080 کمكمل غذايي، 16,105 7,418,706,096 Rls. 200,579 $
57 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 6,982 7,365,160,044 Rls. 202,958 $
58 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 66,726 7,338,167,637 Rls. 200,254 $
59 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 5,723 7,313,188,232 Rls. 207,515 $
60 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 24,708 7,159,210,599 Rls. 212,922 $
61 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 85059090 ساير ابزارهاي مغناطيسي والكترومغناطيسي واجزاء وقطعات غير از اشياء مشمول رديف 85051100 لغايت 85059010 3,213 7,148,748,150 Rls. 219,806 $
62 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 20,500 7,058,386,750 Rls. 212,021 $
63 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 90330020 ساير ترموكوبلکها 4,424 6,978,301,740 Rls. 198,605 $
64 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 90330020 ساير ترموكوبلکها 4,767 6,968,303,850 Rls. 214,375 $
65 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 48054000 کاغذ و مقوا ي صافي ,به شکل رول يا ورق 58,685 6,821,006,339 Rls. 200,961 $
66 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 98870224 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 50 % به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 5,126 6,670,718,964 Rls. 187,438 $
67 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 30042011 سايرداروهاي دا را ي ساير ا نتي بيوتيک هامخصوص طيور داراي توليد مشابه داخلي 19,874 6,579,477,450 Rls. 178,055 $
68 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 1,223 6,525,723,600 Rls. 185,122 $
69 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 1,867 6,450,242,879 Rls. 174,557 $
70 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 24,418 6,405,522,453 Rls. 195,454 $
71 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 98870224 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 50 % به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 4,311 6,405,518,958 Rls. 173,347 $
72 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 91022900 ساعت مچي غيربرقي ,حتي بايک زمان شمارغيربرقي بدون كوك خودكار ،غيرازرد يف 91012900 3,400 6,325,723,905 Rls. 169,595 $
73 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 98870224 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 50 % به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 6,143 6,197,882,180 Rls. 191,064 $
74 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 2,592 6,188,216,130 Rls. 180,557 $
75 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 5,318 6,122,391,751 Rls. 165,301 $
76 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 84651000 ماشين هائي که ا نوا ع مختلف عمليات ماشين کاري را بدون تعويض ا بزا رهاا نجام ميدهند براي كار روي چوب ،استخوان ،موادپلاستيكي سخت وغيره 16,592 6,019,530,000 Rls. 184,960 $
77 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 21069080 کمكمل غذايي، 12,840 5,964,198,724 Rls. 180,840 $
78 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 2,300 5,858,571,600 Rls. 164,617 $
79 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 918 5,826,566,000 Rls. 179,334 $
80 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 3,489 5,814,922,424 Rls. 178,399 $
81 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 75,000 5,810,563,750 Rls. 178,029 $
82 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 38089221 - - - - LD50 حداكثر 2000 محصول اماده شيميايي 9,072 5,782,903,632 Rls. 177,990 $
83 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 94029090 سايرمبلهاي پزشکي,جرا حي,دندا نپزشکي وتختخوا ب بيمارستاني واجزاء قطعات آنها كه درجاي ديگري ذكر نشده باشند . 60,996 5,730,939,099 Rls. 163,047 $
84 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 1,530 5,645,080,000 Rls. 164,709 $
85 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 38249990 ک ک ک ساير 40,320 5,562,853,025 Rls. 149,640 $
86 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 25,193 5,557,481,107 Rls. 165,747 $
87 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 1,530 5,408,900,000 Rls. 164,349 $
88 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 8,061 5,402,038,805 Rls. 151,531 $
89 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 14,400 5,352,902,592 Rls. 165,070 $
90 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 16,640 5,231,850,096 Rls. 161,337 $
91 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 24,600 5,176,867,586 Rls. 159,559 $
92 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 84818036 --- شير مخصوص اجاق گاز (ترموکوبل­دار) 7,807 5,097,971,592 Rls. 157,160 $
93 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 114,400 5,077,095,332 Rls. 156,508 $
94 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 29215900 سايرپلي آميدهاي بودا رومشتقات آنها,غيرمذکوردرجاي ديگر;ا ملاح ا ين محصولات 200 5,052,633,750 Rls. 155,251 $
95 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 30042011 سايرداروهاي دا را ي ساير ا نتي بيوتيک هامخصوص طيور داراي توليد مشابه داخلي 16,820 4,937,609,800 Rls. 152,187 $
96 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 27101920 گريس 37,000 4,849,954,980 Rls. 149,510 $
97 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 84,575 4,806,311,109 Rls. 139,226 $
98 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 90330020 ساير ترموكوبلکها 2,231 4,789,309,344 Rls. 129,400 $
99 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 90330020 ساير ترموكوبلکها 3,565 4,694,845,134 Rls. 144,773 $
100 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 81,360 4,639,817,536 Rls. 136,197 $
مجموع کل
1,307,293,122,991 ريال
مجموع کل
38,594,960 دلار