آمار کل " واردات از" کشور (جمهوري كره) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 9,620 58,060,188,983 Rls. 1,561,807 $
2 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 72107010 ک ک ک با ضخامت حداقل 4/0 و حداکثر 6/0 ميلي­متر و عرض حداقل 600 و کمتر از 1100 ميلي­متر 839,992 30,342,356,874 Rls. 935,178 $
3 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 32,147 23,488,070,308 Rls. 642,289 $
4 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 11,198 18,643,262,500 Rls. 501,500 $
5 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 210,000 17,202,083,114 Rls. 483,354 $
6 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 84518000 ماشين هاي چلاندن, آهارزدن, پردا خت کردن), اندودن ،يااغشتن نخ هاي نسجي,پارچه ها يااشياء نسجي 54,000 16,595,069,005 Rls. 510,775 $
7 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 72107010 ک ک ک با ضخامت حداقل 4/0 و حداکثر 6/0 ميلي­متر و عرض حداقل 600 و کمتر از 1100 ميلي­متر 403,116 16,114,010,460 Rls. 493,375 $
8 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 10,077 15,474,259,500 Rls. 451,500 $
9 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 72107010 ک ک ک با ضخامت حداقل 4/0 و حداکثر 6/0 ميلي­متر و عرض حداقل 600 و کمتر از 1100 ميلي­متر 445,767 15,275,366,720 Rls. 470,888 $
10 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 4,256 13,441,400,603 Rls. 413,316 $
11 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 860 12,869,572,000 Rls. 388,000 $
12 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 87089421 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 28,929 12,538,199,654 Rls. 378,593 $
13 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 87089421 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 28,646 12,100,883,607 Rls. 372,166 $
14 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 14,000 10,479,964,656 Rls. 322,015 $
15 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 96,000 9,969,890,638 Rls. 270,784 $
16 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 11,000 8,388,530,436 Rls. 258,498 $
17 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 3,264 8,312,481,870 Rls. 256,289 $
18 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 96,000 7,968,401,527 Rls. 243,865 $
19 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 3,450 7,903,666,350 Rls. 217,798 $
20 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 82073000 ا بزا رهابرا ي پرس کردن, منگنه کردن يا پانچ کردن. 2,450 7,578,407,200 Rls. 233,757 $
21 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 87089421 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 13,880 7,303,125,937 Rls. 224,057 $
22 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 72107010 ک ک ک با ضخامت حداقل 4/0 و حداکثر 6/0 ميلي­متر و عرض حداقل 600 و کمتر از 1100 ميلي­متر 195,811 7,249,382,338 Rls. 223,443 $
23 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 84323100 ک ک دستگاه­ها? كاشت مستقيم بذر، نشاء و جابه­جا کردن بدون خاک­ورز? (No-Till) 17,850 7,063,459,200 Rls. 192,355 $
24 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي وا شياءساخته شده ا زآن. 12,495 6,048,357,630 Rls. 162,700 $
25 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 73063010 لوله هاي به قطريک سانتيمتروکمتر،باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 40,800 5,738,500,534 Rls. 172,128 $
26 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 29172000 اسيدهاي پلي كربوكسيليك سيكلانيك، سيكلنيك يا سيكلوترپنيك،کانيدريدها، هالوژنورها، پراكسيدها، پراكسي اسيدهاي آنها و مشتقات آنها 123,600 5,698,065,170 Rls. 167,025 $
27 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 69,000 5,635,540,053 Rls. 173,546 $
28 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 73063010 لوله هاي به قطريک سانتيمتروکمتر،باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 40,800 5,595,197,390 Rls. 172,494 $
29 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غيرازرديف 37013020 6,300 5,555,153,827 Rls. 156,092 $
30 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 2,270 5,436,676,140 Rls. 167,571 $
31 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 31,000 5,412,684,153 Rls. 166,862 $
32 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 87089411 غربيلك هاي فرمان، لوله هاي فرمان ، جعبه هاي فرمان براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 14,765 5,295,277,000 Rls. 151,445 $
33 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 34,664 5,229,637,613 Rls. 161,216 $
34 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 35030090 ک ک ک ساير 20,000 5,191,161,760 Rls. 142,014 $
35 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 27,368 5,169,288,398 Rls. 138,828 $
36 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 73063010 لوله هاي به قطريک سانتيمتروکمتر،باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 37,351 5,017,625,094 Rls. 154,641 $
37 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 87089421 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 14,766 5,004,428,000 Rls. 148,249 $
38 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 35030090 ک ک ک ساير 20,000 4,966,478,400 Rls. 137,808 $
39 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 16,630 4,878,127,228 Rls. 148,222 $
40 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 87089421 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 14,766 4,877,340,000 Rls. 150,266 $
41 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 35030090 ک ک ک ساير 20,000 4,836,370,800 Rls. 137,198 $
42 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 48102900 سايرکاغذا ندوده برا ي نوشتن بابيش ا ز10 %وزن کل ا لياف آن ا زا لياف حاصل ا زيک فرآيندمکانيکي 216,799 4,769,325,429 Rls. 135,338 $
43 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 33,861 4,735,203,960 Rls. 136,252 $
44 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 70,000 4,697,217,867 Rls. 144,779 $
45 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 39072090 ساير پلي ا ترهابه ا شکال ا بتدا يي غيرمذکوردر جاي ديگر 70,400 4,622,167,757 Rls. 134,863 $
46 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 35030090 ک ک ک ساير 20,000 4,533,473,000 Rls. 132,888 $
47 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 85352110 سکسيونر براي ولتاژ كمتر از 72.5 كيلوولت وبيشتر از 1000ولت 47,800 4,469,976,940 Rls. 137,754 $
48 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 35030090 ک ک ک ساير 20,000 4,398,702,840 Rls. 131,187 $
49 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 73061990 ساير لوله هاخطي جوش داده شده ازفولاد زنگ نزن براي استفاده درخطوط نفت ياگاز ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي از8اينچ به بالاغيراز 73069100 27,368 4,386,506,324 Rls. 121,716 $
50 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 89,600 4,072,923,039 Rls. 115,583 $
51 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 5,810 4,045,085,174 Rls. 114,793 $
52 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 39022000 پلي ا يزوبوتيلن به ا شکال ا بتدا ئي 44,000 4,035,908,800 Rls. 123,200 $
53 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 40,000 3,986,395,263 Rls. 106,877 $
54 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 85352110 سکسيونر براي ولتاژ كمتر از 72.5 كيلوولت وبيشتر از 1000ولت 44,156 3,983,517,995 Rls. 122,781 $
55 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 48,000 3,967,454,769 Rls. 116,889 $
56 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 85352110 سکسيونر براي ولتاژ كمتر از 72.5 كيلوولت وبيشتر از 1000ولت 41,200 3,914,083,578 Rls. 118,465 $
57 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 72125010 ک ک ک با پوشش آلومينايز 63,955 3,835,074,104 Rls. 103,163 $
58 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 85352110 سکسيونر براي ولتاژ كمتر از 72.5 كيلوولت وبيشتر از 1000ولت 36,500 3,784,286,283 Rls. 107,191 $
59 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 33079010 مايع مخصوص شستشوي لنزهاي چشمي 16,800 3,719,511,576 Rls. 109,584 $
60 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 90066100 دستگاه توليدنورآذرخشي بالامپ تخليه (ا لکترونيکي) 2,612 3,693,864,960 Rls. 103,296 $
61 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شکال ا بتدا ئي 32,000 3,638,633,284 Rls. 103,221 $
62 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 121,280 3,619,451,819 Rls. 111,214 $
63 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 89,600 3,601,689,922 Rls. 109,437 $
64 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غيرمدور. 70,545 3,430,459,901 Rls. 102,310 $
65 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 51,000 3,389,296,836 Rls. 104,485 $
66 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 72109000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmبه نحوديگري روکش آبکاري ياا ندودشده غيرمذکوردرجاي ديگر 14,899 3,351,476,640 Rls. 103,319 $
67 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 5,213 3,349,258,609 Rls. 102,294 $
68 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 73182200 وا شرها,که درجاي ديگرگفته نشده حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 2,930 3,293,486,196 Rls. 101,532 $
69 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 960 3,212,968,550 Rls. 99,059 $
70 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 90183210 سرسوزن سرنگ و سرسوزن دندا نپزشکي 5,583 3,193,972,320 Rls. 90,640 $
71 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 76081000 لوله ا زآلومينيوم غيرممزوج. 22,605 3,184,257,680 Rls. 97,203 $
72 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 21,559 3,181,106,429 Rls. 98,007 $
73 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 29051200 پروپان- 1-ئول (ا لکل پروپيليک )وپروپان 2-ئول (ا لکل ا يزوپروپيليک ) 76,800 3,118,666,744 Rls. 96,207 $
74 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 13023900 لعاب ها و موا د غليظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذکور يا مشمول درجاي ديگر 9,000 3,094,078,073 Rls. 95,352 $
75 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 38089910 --- كارت يا نوار آغشته به چسب بدون ماده سمي براي از بين بردن حشرات، جونده ها ، آفات و... 9,100 3,085,859,523 Rls. 94,979 $
76 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 32081060 ورني ويژه مرکب چاپ فلکسوبراساس پلي استرها 60,000 3,082,469,400 Rls. 87,477 $
77 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 16,100 3,074,054,970 Rls. 90,109 $
78 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 2,098 3,067,795,596 Rls. 86,369 $
79 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 90183210 سرسوزن سرنگ و سرسوزن دندا نپزشکي 5,581 3,039,214,800 Rls. 90,940 $
80 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 39204330 ورق از الياژ ABS / PVC 18,720 2,968,949,312 Rls. 82,617 $
81 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 38089910 --- كارت يا نوار آغشته به چسب بدون ماده سمي براي از بين بردن حشرات، جونده ها ، آفات و... 8,400 2,965,201,470 Rls. 87,840 $
82 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 39204310 نوا ر ولبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 39,009 2,888,423,972 Rls. 79,018 $
83 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 21,020 2,803,800,110 Rls. 86,438 $
84 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 85371020 --- دستگاه كنترل پنل لمسي (نمايشگر hmi) همراه با cpu و داراي قابليت برنامه ريزي 2,407 2,776,033,888 Rls. 78,003 $
85 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 76081000 لوله ا زآلومينيوم غيرممزوج. 19,316 2,631,644,368 Rls. 81,126 $
86 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 76081000 لوله ا زآلومينيوم غيرممزوج. 18,391 2,533,833,370 Rls. 77,976 $
87 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 23,904 2,418,130,194 Rls. 67,946 $
88 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 38101010 ترکيبات برا ي پاک کردن وپردا خت سطح فلزا ت 18,000 2,363,287,680 Rls. 67,236 $
89 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 32081060 ورني ويژه مرکب چاپ فلکسوبراساس پلي استرها 43,000 2,319,109,375 Rls. 62,587 $
90 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 85043400 ترا نسفورماتورهابه قدرت بيشترا زKVA 500 30,100 2,308,775,138 Rls. 64,563 $
91 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 17,305 2,274,273,562 Rls. 61,178 $
92 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 37079020 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاهکهاي فتوكپي و پرينتر 5,342 2,259,558,521 Rls. 69,546 $
93 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 10,000 2,220,207,360 Rls. 61,577 $
94 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 37079020 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاهکهاي فتوكپي و پرينتر 4,637 2,219,329,007 Rls. 63,141 $
95 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 38101010 ترکيبات برا ي پاک کردن وپردا خت سطح فلزا ت 18,000 2,216,503,440 Rls. 68,337 $
96 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 10,712 2,208,122,640 Rls. 62,640 $
97 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 29053200 پروپيلن گليکول (پروپان 1,2-دي ئول ) 34,400 2,186,339,398 Rls. 59,811 $
98 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 38101010 ترکيبات برا ي پاک کردن وپردا خت سطح فلزا ت 18,000 2,122,248,960 Rls. 65,210 $
99 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 73061990 ساير لوله هاخطي جوش داده شده ازفولاد زنگ نزن براي استفاده درخطوط نفت ياگاز ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي از8اينچ به بالاغيراز 73069100 13,600 2,120,925,547 Rls. 60,076 $
100 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 37079020 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاهکهاي فتوكپي و پرينتر 7,102 2,049,834,066 Rls. 62,041 $
مجموع کل
632,461,350,998 ريال
مجموع کل
18,503,567 دلار