آمار کل " واردات از" کشور (فنلاند) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 85176120 ک ک ک دستگاه گيرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه (STM1) و بالاتر 102,736 167,193,441,104 Rls. 5,034,753 $
2 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 3,794 153,319,836,200 Rls. 4,522,579 $
3 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 85176120 ک ک ک دستگاه گيرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه (STM1) و بالاتر 71,778 129,336,935,210 Rls. 3,958,360 $
4 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 69091920 هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دود اگزوز خودرو (substrate)بدون محافظ فلزي و پوشش داده شده ( coating) 31,966 120,088,283,580 Rls. 3,351,579 $
5 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 69091920 هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دود اگزوز خودرو (substrate)بدون محافظ فلزي و پوشش داده شده ( coating) 27,838 113,476,711,440 Rls. 3,101,587 $
6 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 69091920 هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دود اگزوز خودرو (substrate)بدون محافظ فلزي و پوشش داده شده ( coating) 29,382 99,938,039,104 Rls. 3,009,124 $
7 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 69091920 هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دود اگزوز خودرو (substrate)بدون محافظ فلزي و پوشش داده شده ( coating) 18,020 81,935,558,514 Rls. 2,221,119 $
8 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 69091920 هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دود اگزوز خودرو (substrate)بدون محافظ فلزي و پوشش داده شده ( coating) 23,103 81,048,212,710 Rls. 2,497,720 $
9 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 85176120 ک ک ک دستگاه گيرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه (STM1) و بالاتر 49,440 78,241,291,189 Rls. 2,408,626 $
10 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 69091920 هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دود اگزوز خودرو (substrate)بدون محافظ فلزي و پوشش داده شده ( coating) 22,021 76,366,312,682 Rls. 2,355,065 $
11 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 69091920 هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دود اگزوز خودرو (substrate)بدون محافظ فلزي و پوشش داده شده ( coating) 18,481 67,446,023,757 Rls. 2,076,586 $
12 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 69091920 هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دود اگزوز خودرو (substrate)بدون محافظ فلزي و پوشش داده شده ( coating) 19,846 64,563,819,230 Rls. 1,984,435 $
13 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 85176120 ک ک ک دستگاه گيرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه (STM1) و بالاتر 30,161 57,516,138,586 Rls. 1,578,948 $
14 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 69091920 هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دود اگزوز خودرو (substrate)بدون محافظ فلزي و پوشش داده شده ( coating) 15,296 54,676,432,219 Rls. 1,580,993 $
15 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 69091920 هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دود اگزوز خودرو (substrate)بدون محافظ فلزي و پوشش داده شده ( coating) 14,329 49,492,678,582 Rls. 1,451,559 $
16 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 85176120 ک ک ک دستگاه گيرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه (STM1) و بالاتر 108,906 48,407,412,163 Rls. 1,494,915 $
17 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 69091920 هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دود اگزوز خودرو (substrate)بدون محافظ فلزي و پوشش داده شده ( coating) 12,682 44,466,402,224 Rls. 1,359,579 $
18 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 3,120 40,305,378,000 Rls. 1,188,914 $
19 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 979 38,450,816,400 Rls. 1,132,839 $
20 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 85176120 ک ک ک دستگاه گيرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه (STM1) و بالاتر 15,162 36,426,037,897 Rls. 979,853 $
21 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 38151200 کاتال?زورها? تقو?ت شده با فلز گرانبها ?ا ترک?بات فلز گرانبها به عنوان ماده فعال 5,650 36,420,043,169 Rls. 1,018,457 $
22 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 85176120 ک ک ک دستگاه گيرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه (STM1) و بالاتر 2,425 35,152,543,922 Rls. 1,083,717 $
23 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 85176120 ک ک ک دستگاه گيرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه (STM1) و بالاتر 36,218 33,689,045,675 Rls. 955,385 $
24 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 85177090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8517 بجز ماژول نمايشگر، انتن مخابراتي و رك مربوط به تجهيزات ارتباطي و مخابراتي 3,389 31,567,194,821 Rls. 931,157 $
25 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 69091920 هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دود اگزوز خودرو (substrate)بدون محافظ فلزي و پوشش داده شده ( coating) 8,837 26,793,360,132 Rls. 827,137 $
26 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 10,111 25,202,616,894 Rls. 689,462 $
27 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 84213910 فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودرو(catalist convertor)به صورت كامل 6,548 21,086,100,000 Rls. 618,037 $
28 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 6,499 20,824,125,000 Rls. 625,518 $
29 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 38151200 کاتال?زورها? تقو?ت شده با فلز گرانبها ?ا ترک?بات فلز گرانبها به عنوان ماده فعال 3,150 18,140,717,862 Rls. 542,810 $
30 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 85177020 ک ک ک آنتن مخابراتي 58,644 17,943,863,200 Rls. 529,302 $
31 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 38151200 کاتال?زورها? تقو?ت شده با فلز گرانبها ?ا ترک?بات فلز گرانبها به عنوان ماده فعال 3,150 17,376,271,328 Rls. 531,303 $
32 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 38151200 کاتال?زورها? تقو?ت شده با فلز گرانبها ?ا ترک?بات فلز گرانبها به عنوان ماده فعال 2,999 17,259,717,593 Rls. 505,928 $
33 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 85176120 ک ک ک دستگاه گيرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه (STM1) و بالاتر 41,878 16,278,664,160 Rls. 502,908 $
34 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 48109200 ساير کاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 289,780 14,553,571,748 Rls. 443,888 $
35 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 84212190 ک ک ک ساير 4,546 13,378,837,500 Rls. 412,189 $
36 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 4,019 13,338,990,000 Rls. 373,014 $
37 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 85177090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8517 بجز ماژول نمايشگر، انتن مخابراتي و رك مربوط به تجهيزات ارتباطي و مخابراتي 985 12,905,234,117 Rls. 371,597 $
38 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 3,905 12,412,500,000 Rls. 352,248 $
39 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 3,914 12,096,600,000 Rls. 352,948 $
40 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 10,280 10,708,362,000 Rls. 311,091 $
41 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 195,674 10,692,152,349 Rls. 326,366 $
42 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 3,269 10,674,037,500 Rls. 305,278 $
43 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 186,528 10,355,571,006 Rls. 312,159 $
44 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 780 10,108,116,000 Rls. 297,806 $
45 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 3,203 9,556,312,500 Rls. 294,421 $
46 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 48109200 ساير کاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 160,117 8,262,212,514 Rls. 247,725 $
47 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 133,825 7,066,732,933 Rls. 217,787 $
48 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 135,600 6,444,079,440 Rls. 198,712 $
49 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 7,250 6,037,239,600 Rls. 176,967 $
50 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 115,650 5,839,149,226 Rls. 179,582 $
51 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 1,475 5,736,103,678 Rls. 174,291 $
52 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 14,760 5,125,024,000 Rls. 156,925 $
53 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 85176210 دستگاههاي سويچينگ ( switching ) تلفني يا تلگرافي 10,773 4,670,950,606 Rls. 135,203 $
54 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 85,500 4,592,019,420 Rls. 135,924 $
55 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 85177020 ک ک ک آنتن مخابراتي 13,772 4,500,110,400 Rls. 132,582 $
56 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 85177090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8517 بجز ماژول نمايشگر، انتن مخابراتي و رك مربوط به تجهيزات ارتباطي و مخابراتي 10,890 4,484,263,000 Rls. 127,019 $
57 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 69091910 هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دوداگزوزخودرو بدون محافظ فلزي ازسراميك 11,572 4,470,227,073 Rls. 123,980 $
58 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 69091910 هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دوداگزوزخودرو بدون محافظ فلزي ازسراميك 9,567 3,899,272,133 Rls. 104,890 $
59 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 63,088 3,888,117,347 Rls. 105,995 $
60 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 62,519 3,791,037,747 Rls. 110,613 $
61 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 84289090 --- سا?ر 16,836 3,667,846,050 Rls. 112,701 $
62 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 3,942 3,428,630,200 Rls. 95,137 $
63 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 56,299 3,217,657,926 Rls. 89,632 $
64 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 84213930 هسته مرکزي فيلتر تصفيه دود اگزوز خودرو پوشش داده شده 1,986 3,181,050,000 Rls. 98,032 $
65 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 39201030 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ شده 22,000 2,920,365,698 Rls. 90,026 $
66 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 85044050 کنترل دور موتورInverter 3,000 2,648,429,250 Rls. 80,472 $
67 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 1,115 2,544,562,500 Rls. 72,211 $
68 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 44091000 چوب ا زتيره کاج, که هريک ا زلبه هايارويه هاي آن بطورپيوسته کارشده باشد 49,200 2,502,536,667 Rls. 73,724 $
69 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 41,300 2,441,219,430 Rls. 69,197 $
70 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 85177020 ک ک ک آنتن مخابراتي 17,833 2,438,242,141 Rls. 75,249 $
71 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 84289090 --- سا?ر 10,553 2,390,488,589 Rls. 72,832 $
72 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 84385000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن گوشت ياپرندگان خانگي 2,275 2,291,064,052 Rls. 70,627 $
73 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 85177090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8517 بجز ماژول نمايشگر، انتن مخابراتي و رك مربوط به تجهيزات ارتباطي و مخابراتي 31,483 2,271,329,194 Rls. 70,008 $
74 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 85361090 ساير فيوزها براي ولتاژ حداكثر 1000ولت ،غير مذكور درجاي ديگر 775 2,260,246,646 Rls. 69,567 $
75 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 85177090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8517 بجز ماژول نمايشگر، انتن مخابراتي و رك مربوط به تجهيزات ارتباطي و مخابراتي 8,185 2,252,603,752 Rls. 69,307 $
76 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 32091090 سايررنگهابرا ساس پليمرهاي ا کريليک يا وينيل غيرمذکور 11,500 2,005,876,551 Rls. 61,539 $
77 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 84123100 موتورهاوماشين هاي محرک پنوماتيک, باحرکت خطي(سيلندرها) 381 1,853,069,250 Rls. 57,035 $
78 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 25041010 کفلس كريستالين ( بجز گرد فلس) 5,000 1,838,645,000 Rls. 50,299 $
79 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 85176210 دستگاههاي سويچينگ ( switching ) تلفني يا تلگرافي 1,974 1,671,264,974 Rls. 51,550 $
80 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 44091000 چوب ا زتيره کاج, که هريک ا زلبه هايارويه هاي آن بطورپيوسته کارشده باشد 18,200 1,664,238,160 Rls. 50,797 $
81 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 44091000 چوب ا زتيره کاج, که هريک ا زلبه هايارويه هاي آن بطورپيوسته کارشده باشد 24,730 1,643,656,341 Rls. 49,833 $
82 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 1,450 1,612,778,718 Rls. 49,639 $
83 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 85177090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8517 بجز ماژول نمايشگر، انتن مخابراتي و رك مربوط به تجهيزات ارتباطي و مخابراتي 12,314 1,559,611,091 Rls. 48,132 $
84 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 25041090 سايرا شکال گرا فيت به صورت گرديافلس بجزفلس کريستالين 5,000 1,551,537,000 Rls. 45,962 $
85 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 84123900 موتورهاوماشين هاي محرک پنوماتيک (غيرا زحرکت خطي) 466 1,487,539,104 Rls. 43,826 $
86 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 84313190 سايرقطعات مربوط به اسانسور، بالاکشنده محفظه دار يا پلکان متحرک غيرمذکور 436 1,480,676,007 Rls. 45,501 $
87 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 30,100 1,444,550,150 Rls. 44,518 $
88 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 20,599 1,436,069,717 Rls. 38,630 $
89 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 85177090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8517 بجز ماژول نمايشگر، انتن مخابراتي و رك مربوط به تجهيزات ارتباطي و مخابراتي 16,941 1,405,410,030 Rls. 42,339 $
90 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 44079900 سايرچوبهاي ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده, به ضخامت بيش ا زmm6... غيرمذكور 22,385 1,389,887,019 Rls. 42,067 $
91 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 83091000 طشتک ا زفلزمعمولي. 15,596 1,367,356,654 Rls. 40,914 $
92 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 85177020 ک ک ک آنتن مخابراتي 18,588 1,339,434,656 Rls. 41,284 $
93 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 85149000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي گرمازاي صنعتي يا آزمايشگاهي مشمول رديف 8514 182 1,223,210,090 Rls. 37,649 $
94 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 84289090 --- سا?ر 4,381 1,171,024,569 Rls. 31,890 $
95 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 85176210 دستگاههاي سويچينگ ( switching ) تلفني يا تلگرافي 717 1,106,367,112 Rls. 32,312 $
96 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 44091000 چوب ا زتيره کاج, که هريک ا زلبه هايارويه هاي آن بطورپيوسته کارشده باشد 22,500 1,100,855,370 Rls. 33,926 $
97 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 84401000 ماشين آلات ودستگاههاي صحافي(همچنين ماشينهاي دوخت ا ورا ق ) 1,231 1,018,984,194 Rls. 28,080 $
98 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 235 971,483,340 Rls. 29,943 $
99 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 1,040 932,635,145 Rls. 25,088 $
100 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 48109200 ساير کاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 18,107 919,938,921 Rls. 27,843 $
مجموع کل
2,215,669,219,642 ريال
مجموع کل
65,390,772 دلار