آمار کل " واردات از" کشور (ليختن اشتاين) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 134,142 23,274,154,054 Rls. 635,232 $
2 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 650 18,619,287,560 Rls. 570,112 $
3 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 255 17,650,606,400 Rls. 544,470 $
4 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 84672990 سايرا بزار براي کارکردن دردست باموتورا لکتريکي غير ازموتورا ويزبراي دندا نپزشکي و دستگاه سنگ زني دستي 12,200 17,036,389,764 Rls. 469,464 $
5 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 22,528 16,824,682,989 Rls. 454,163 $
6 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 90183926 لوازم مصرفي جراحي قلب (صرفا شامل کليپس - رينگ - استابيلايزر (ثابت نگهدارنده ديواره قلب ) - کانولا - اکسيژناتور به همراهست مربوطه -گرافت - پانچ آئورت) 6,980 14,844,429,020 Rls. 457,850 $
7 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 18,159 13,781,551,796 Rls. 414,662 $
8 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 35,523 11,285,059,634 Rls. 314,656 $
9 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 1,060 11,027,640,000 Rls. 339,845 $
10 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 73181900 سايرا شياءحديده شده, که درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 37,374 10,948,806,678 Rls. 317,829 $
11 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 74,900 10,541,272,675 Rls. 291,312 $
12 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 73181900 سايرا شياءحديده شده, که درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 29,928 10,038,308,617 Rls. 269,443 $
13 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 13,632 9,931,651,830 Rls. 291,451 $
14 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 73181900 سايرا شياءحديده شده, که درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 24,580 9,870,525,974 Rls. 293,621 $
15 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 44,400 9,392,580,530 Rls. 269,239 $
16 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 23,425 9,361,790,779 Rls. 288,605 $
17 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 84672990 سايرا بزار براي کارکردن دردست باموتورا لکتريکي غير ازموتورا ويزبراي دندا نپزشکي و دستگاه سنگ زني دستي 6,927 9,137,622,970 Rls. 281,751 $
18 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 73181900 سايرا شياءحديده شده, که درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 33,994 8,897,112,622 Rls. 274,201 $
19 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 68,400 8,756,847,685 Rls. 248,399 $
20 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 43,450 8,457,660,948 Rls. 227,556 $
21 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 32,851 7,433,496,011 Rls. 229,082 $
22 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 90183926 لوازم مصرفي جراحي قلب (صرفا شامل کليپس - رينگ - استابيلايزر (ثابت نگهدارنده ديواره قلب ) - کانولا - اکسيژناتور به همراهست مربوطه -گرافت - پانچ آئورت) 4,600 7,276,456,320 Rls. 219,375 $
23 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 84672990 سايرا بزار براي کارکردن دردست باموتورا لکتريکي غير ازموتورا ويزبراي دندا نپزشکي و دستگاه سنگ زني دستي 3,750 7,268,571,452 Rls. 208,891 $
24 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 39,419 7,012,699,096 Rls. 207,563 $
25 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 73181900 سايرا شياءحديده شده, که درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 24,950 6,856,761,687 Rls. 194,673 $
26 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 73181900 سايرا شياءحديده شده, که درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 23,984 6,809,010,794 Rls. 187,552 $
27 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 84672990 سايرا بزار براي کارکردن دردست باموتورا لکتريکي غير ازموتورا ويزبراي دندا نپزشکي و دستگاه سنگ زني دستي 4,030 6,744,300,008 Rls. 182,029 $
28 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 73181900 سايرا شياءحديده شده, که درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 31,100 6,739,526,527 Rls. 207,805 $
29 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 14,424 6,659,575,811 Rls. 188,884 $
30 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 84672990 سايرا بزار براي کارکردن دردست باموتورا لکتريکي غير ازموتورا ويزبراي دندا نپزشکي و دستگاه سنگ زني دستي 3,300 6,606,367,092 Rls. 196,242 $
31 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 26,129 5,073,710,996 Rls. 156,411 $
32 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 73181900 سايرا شياءحديده شده, که درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 15,400 5,022,409,715 Rls. 140,049 $
33 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شکال ا بتدا ئي 7,100 4,496,764,500 Rls. 124,716 $
34 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 33069000 ساير فرآورده هابراي بهداشت دهان يادندان غيراز مواد پاك كننده دندان ونخ مورد استفاده براي پاك كردن بين دندانها 3,226 4,494,107,142 Rls. 127,529 $
35 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارروي سنگ, سرا ميک, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 1,450 3,937,011,090 Rls. 108,490 $
36 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 73181900 سايرا شياءحديده شده, که درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 16,600 3,913,062,847 Rls. 118,727 $
37 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 73181900 سايرا شياءحديده شده, که درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 15,299 3,811,770,508 Rls. 117,232 $
38 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 90183926 لوازم مصرفي جراحي قلب (صرفا شامل کليپس - رينگ - استابيلايزر (ثابت نگهدارنده ديواره قلب ) - کانولا - اکسيژناتور به همراهست مربوطه -گرافت - پانچ آئورت) 1,915 3,640,579,161 Rls. 112,243 $
39 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 10,398 3,640,118,153 Rls. 112,252 $
40 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز،ک ميخ مسمار(Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آنهايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، باستثناي آنهايي كه سر مسي دارند. 4,033 3,402,925,307 Rls. 97,992 $
41 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 73181900 سايرا شياءحديده شده, که درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 11,100 2,973,104,388 Rls. 90,769 $
42 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 25,820 2,859,554,080 Rls. 86,436 $
43 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 82075090 ا بزارها براي سوراخ کردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 1.5 mm 1,750 2,767,231,252 Rls. 76,552 $
44 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارروي سنگ, سرا ميک, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 1,620 2,613,973,511 Rls. 80,593 $
45 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 5,602 2,435,654,284 Rls. 74,725 $
46 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 18,796 2,360,169,582 Rls. 72,577 $
47 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز،ک ميخ مسمار(Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آنهايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، باستثناي آنهايي كه سر مسي دارند. 4,546 2,325,129,245 Rls. 70,700 $
48 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 82075090 ا بزارها براي سوراخ کردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 1.5 mm 2,610 2,155,460,817 Rls. 63,488 $
49 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 84672990 سايرا بزار براي کارکردن دردست باموتورا لکتريکي غير ازموتورا ويزبراي دندا نپزشکي و دستگاه سنگ زني دستي 1,400 2,146,883,268 Rls. 60,903 $
50 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 82075090 ا بزارها براي سوراخ کردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 1.5 mm 1,400 2,046,732,870 Rls. 58,428 $
51 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 3,225 1,823,302,656 Rls. 55,828 $
52 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 84679900 سايرا جزا ءوقطعات ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, درجاي ديگرمذکورنباشد 637 1,717,072,175 Rls. 51,715 $
53 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 82075090 ا بزارها براي سوراخ کردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 1.5 mm 1,100 1,683,362,797 Rls. 45,132 $
54 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 84679900 سايرا جزا ءوقطعات ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, درجاي ديگرمذکورنباشد 465 1,663,023,510 Rls. 49,047 $
55 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 84672990 سايرا بزار براي کارکردن دردست باموتورا لکتريکي غير ازموتورا ويزبراي دندا نپزشکي و دستگاه سنگ زني دستي 920 1,662,913,746 Rls. 51,244 $
56 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز،ک ميخ مسمار(Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آنهايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، باستثناي آنهايي كه سر مسي دارند. 2,380 1,656,491,623 Rls. 45,647 $
57 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارروي سنگ, سرا ميک, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 850 1,602,850,245 Rls. 48,703 $
58 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 84672990 سايرا بزار براي کارکردن دردست باموتورا لکتريکي غير ازموتورا ويزبراي دندا نپزشکي و دستگاه سنگ زني دستي 1,800 1,584,461,592 Rls. 47,956 $
59 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 84672100 مته ا ز هر نوع ،توام شده باموتوربرقي 1,350 1,576,298,044 Rls. 42,575 $
60 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارروي سنگ, سرا ميک, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 520 1,557,520,363 Rls. 46,139 $
61 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 82075090 ا بزارها براي سوراخ کردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 1.5 mm 1,100 1,546,635,798 Rls. 43,862 $
62 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 90153000 ترا زها 550 1,513,415,624 Rls. 46,214 $
63 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 84679900 سايرا جزا ءوقطعات ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, درجاي ديگرمذکورنباشد 315 1,444,130,904 Rls. 40,949 $
64 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارروي سنگ, سرا ميک, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 420 1,416,524,200 Rls. 40,124 $
65 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 82075090 ا بزارها براي سوراخ کردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 1.5 mm 920 1,298,833,764 Rls. 35,741 $
66 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 90153000 ترا زها 479 1,276,270,900 Rls. 39,344 $
67 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 82075090 ا بزارها براي سوراخ کردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 1.5 mm 1,553 1,229,016,729 Rls. 37,899 $
68 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارروي سنگ, سرا ميک, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 510 1,197,640,080 Rls. 36,906 $
69 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 2,800 1,090,771,831 Rls. 33,233 $
70 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شکال ا بتدا ئي 2,100 1,014,703,200 Rls. 30,263 $
71 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز،ک ميخ مسمار(Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آنهايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، باستثناي آنهايي كه سر مسي دارند. 1,800 956,824,379 Rls. 27,102 $
72 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 33061000 مواد پاكکكننده دندان 3,000 935,077,500 Rls. 26,535 $
73 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 82075090 ا بزارها براي سوراخ کردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 1.5 mm 500 920,203,724 Rls. 28,351 $
74 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 27111910 ک ک ک در ظروف كمتر از يك هزار سانتيک متر مكعب 285 919,322,264 Rls. 26,312 $
75 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 84679900 سايرا جزا ءوقطعات ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, درجاي ديگرمذکورنباشد 210 917,484,377 Rls. 26,158 $
76 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 84679900 سايرا جزا ءوقطعات ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, درجاي ديگرمذکورنباشد 304 904,106,103 Rls. 25,083 $
77 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 500 819,318,462 Rls. 24,787 $
78 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 85079090 اجزاء وقطعات انباره هاي برقي (همچنين جدا كننده هاي آنها)به جز پليت باطري 300 780,721,690 Rls. 24,070 $
79 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 27111910 ک ک ک در ظروف كمتر از يك هزار سانتيک متر مكعب 280 748,005,075 Rls. 22,737 $
80 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 82073000 ا بزا رهابرا ي پرس کردن, منگنه کردن يا پانچ کردن. 570 724,295,540 Rls. 22,322 $
81 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 82075090 ا بزارها براي سوراخ کردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 1.5 mm 1,100 717,999,120 Rls. 22,126 $
82 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 82073000 ا بزا رهابرا ي پرس کردن, منگنه کردن يا پانچ کردن. 297 700,234,812 Rls. 19,296 $
83 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 90153000 ترا زها 30 695,436,588 Rls. 19,728 $
84 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 84661000 ا بزا رگيروحديده گيرخودکار 500 691,504,500 Rls. 18,712 $
85 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارروي سنگ, سرا ميک, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 250 688,158,182 Rls. 21,112 $
86 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 90153000 ترا زها 510 671,855,304 Rls. 19,903 $
87 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 90151000 مسافت ياب ها 110 624,387,753 Rls. 18,139 $
88 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 85076090 ساير انباره هاي برقي ليتيوم يون بجز سل ليتيومي استوانه اي شكل بالاتر از 2 امپرساعت ، سل ليتيومي تخت بالاتر از 2،5 امپر ساعت 146 614,146,050 Rls. 16,924 $
89 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 84672990 سايرا بزار براي کارکردن دردست باموتورا لکتريکي غير ازموتورا ويزبراي دندا نپزشکي و دستگاه سنگ زني دستي 400 601,655,127 Rls. 18,331 $
90 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 82073000 ا بزا رهابرا ي پرس کردن, منگنه کردن يا پانچ کردن. 360 563,112,012 Rls. 17,242 $
91 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 82073000 ا بزا رهابرا ي پرس کردن, منگنه کردن يا پانچ کردن. 346 561,946,512 Rls. 16,942 $
92 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 84679900 سايرا جزا ءوقطعات ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, درجاي ديگرمذکورنباشد 142 553,997,920 Rls. 14,989 $
93 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 84679900 سايرا جزا ءوقطعات ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, درجاي ديگرمذکورنباشد 180 545,713,174 Rls. 16,626 $
94 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 84669100 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8464 450 523,822,128 Rls. 16,153 $
95 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 38245000 ملاطها و بتون هاي غيرنسوز 6,697 482,104,880 Rls. 14,741 $
96 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 39069099 سايرپليمرهاي ا کريليک به ا شکال ا بتدا يي غيرمذکور 2,401 471,334,780 Rls. 13,072 $
97 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 90151000 مسافت ياب ها 6 441,361,962 Rls. 12,162 $
98 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز،ک ميخ مسمار(Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آنهايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، باستثناي آنهايي كه سر مسي دارند. 950 411,560,498 Rls. 11,071 $
99 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 84669100 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8464 200 407,992,873 Rls. 12,536 $
100 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 1,100 406,855,467 Rls. 12,396 $
مجموع کل
434,756,878,576 ريال
مجموع کل
12,680,948 دلار