آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (منطقه آزاد حسن رود)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 84291111 ک ک ک ک نو 746,925 225,020,934,395 Rls. 6,127,844 $
2 9 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 579,787 51,172,451,824 Rls. 1,447,881 $
3 10 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 377,253 32,162,551,449 Rls. 889,222 $
4 11 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 344,190 26,223,549,321 Rls. 712,915 $
5 8 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 321,764 24,434,126,304 Rls. 706,022 $
6 12 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 147,692 21,801,892,372 Rls. 582,705 $
7 12 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 244,030 20,769,343,554 Rls. 555,779 $
8 2 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 84672990 سايرا بزار براي کارکردن دردست باموتورا لکتريکي غير ازموتورا ويزبراي دندا نپزشکي و دستگاه سنگ زني دستي 124,839 18,036,311,073 Rls. 556,007 $
9 3 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 84672990 سايرا بزار براي کارکردن دردست باموتورا لکتريکي غير ازموتورا ويزبراي دندا نپزشکي و دستگاه سنگ زني دستي 155,099 17,361,636,413 Rls. 535,071 $
10 10 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 68138100 لنتها وبالشتكها ي ترمز فاقد پنبه نسوز سوار نشده . 412,441 15,865,604,599 Rls. 439,004 $
11 11 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 65,022 13,733,358,608 Rls. 371,654 $
12 7 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 84672100 مته ا ز هر نوع ،توام شده باموتوربرقي 116,539 12,799,819,450 Rls. 382,305 $
13 11 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 154,298 12,502,857,008 Rls. 338,354 $
14 11 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 72107010 ک ک ک با ضخامت حداقل 4/0 و حداکثر 6/0 ميلي­متر و عرض حداقل 600 و کمتر از 1100 ميلي­متر 550,000 12,218,912,750 Rls. 332,750 $
15 12 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 84295111 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو،باقدرت 270اسب بخاروكمتر 55,425 12,092,761,284 Rls. 327,256 $
16 6 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 84672990 سايرا بزار براي کارکردن دردست باموتورا لکتريکي غير ازموتورا ويزبراي دندا نپزشکي و دستگاه سنگ زني دستي 154,421 11,668,076,774 Rls. 351,022 $
17 11 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 84672990 سايرا بزار براي کارکردن دردست باموتورا لکتريکي غير ازموتورا ويزبراي دندا نپزشکي و دستگاه سنگ زني دستي 108,588 10,725,348,697 Rls. 291,062 $
18 11 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 84672100 مته ا ز هر نوع ،توام شده باموتوربرقي 63,255 10,528,124,356 Rls. 285,570 $
19 2 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 87149400 ترمزها;همچنين توپي ترمزپدا ل معکوس وترمزتوپي واجزاء وقطعات آنها , برا ي چرخهاي پائي 132,028 10,309,534,035 Rls. 317,813 $
20 10 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 99,221 8,388,372,352 Rls. 232,739 $
21 8 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 85395000 ک لامپ­ها? ساخته شده از د?ودها? ساطع - نور 28,593 8,186,070,000 Rls. 232,896 $
22 6 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 87149110 تنه و دوشاخه برا ي دوچرخه 226,810 8,170,699,761 Rls. 246,135 $
23 7 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 85395000 ک لامپ­ها? ساخته شده از د?ودها? ساطع - نور 34,724 7,385,577,408 Rls. 216,491 $
24 11 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 87141090 ک ک ک ساير 70,238 7,100,647,763 Rls. 192,009 $
25 10 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 94054030 ---وسايل وچراغ هايي كه براي به كارگيري با ديودهاي نورافشان (LED)ساخته شده اند. 45,968 6,884,540,427 Rls. 191,030 $
26 8 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 84672990 سايرا بزار براي کارکردن دردست باموتورا لکتريکي غير ازموتورا ويزبراي دندا نپزشکي و دستگاه سنگ زني دستي 50,543 6,860,628,920 Rls. 194,683 $
27 3 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 84198910 دستگاههاي آبگرم کن وآبسردکن توا م 47,212 6,745,107,600 Rls. 207,900 $
28 12 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 96151100 شانه, گيره زلف وهمانند,ا زکائوچوي سفت ياا زموا دپلاستيکي. 67,807 6,695,347,939 Rls. 179,505 $
29 5 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 471,500 6,516,262,020 Rls. 199,916 $
30 5 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 42021200 رختدا ن, چمدا ن, کيف (برزک, ا سناد,مدرسه )ومحفظه هاي همانند باسطح خارجي ا زموا دپلاستيک يانسجي 18,760 6,375,200,774 Rls. 195,634 $
31 10 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 84672990 سايرا بزار براي کارکردن دردست باموتورا لکتريکي غير ازموتورا ويزبراي دندا نپزشکي و دستگاه سنگ زني دستي 53,317 6,366,721,818 Rls. 176,662 $
32 7 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 94,967 6,296,484,698 Rls. 187,787 $
33 8 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 84672100 مته ا ز هر نوع ،توام شده باموتوربرقي 40,105 6,178,400,710 Rls. 176,816 $
34 9 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 73,458 6,145,908,097 Rls. 174,853 $
35 4 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 112,146 6,016,774,200 Rls. 185,160 $
36 5 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 87149990 سايرا جزا وقطعات وسايل نقليه شماره 8712غير مذكور درجاي ديگر 156,033 5,553,424,319 Rls. 169,886 $
37 12 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 84672990 سايرا بزار براي کارکردن دردست باموتورا لکتريکي غير ازموتورا ويزبراي دندا نپزشکي و دستگاه سنگ زني دستي 41,007 5,315,871,509 Rls. 142,771 $
38 6 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 87149990 سايرا جزا وقطعات وسايل نقليه شماره 8712غير مذكور درجاي ديگر 151,367 5,223,361,910 Rls. 157,477 $
39 1 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 67041100 کلاه گيس کامل ا زموا دنسجي سنتتيک. 20,130 5,222,205,120 Rls. 161,040 $
40 5 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 71179000 ساير زيور الات بدلي غير از انواع فلزات معمولي حتي ابكاري شده با فلزات گرانبها 8,175 5,209,972,500 Rls. 159,965 $
41 9 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 59070090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگرغيرمذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر ، براي اتليه يا مصارف همانند 39,693 5,199,854,940 Rls. 148,716 $
42 12 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 68138100 لنتها وبالشتكها ي ترمز فاقد پنبه نسوز سوار نشده . 101,897 4,438,573,540 Rls. 119,000 $
43 10 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 19,574 4,285,850,500 Rls. 118,923 $
44 7 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 84671100 ا بزا رپنوماتيک, نوع دوا ر,برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 34,189 4,222,951,200 Rls. 126,360 $
45 5 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 87149110 تنه و دوشاخه برا ي دوچرخه 101,312 4,216,718,497 Rls. 128,719 $
46 7 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 87149190 ا جزا و قطعات تنه ودوشاخه ،براي دوچرخه 59,796 4,133,689,049 Rls. 123,283 $
47 10 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 72107010 ک ک ک با ضخامت حداقل 4/0 و حداکثر 6/0 ميلي­متر و عرض حداقل 600 و کمتر از 1100 ميلي­متر 184,000 4,013,753,920 Rls. 111,320 $
48 5 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 96062100 دگمه ا زموا دپلاستيکي,پوشانده نشده باموا دنسجي. 34,387 3,900,432,026 Rls. 119,163 $
49 5 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 85161010 دستگاههاي آبگرم کن وآبسردکن توا م برقي 41,665 3,885,354,000 Rls. 118,800 $
50 10 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 87141055 ک ک ک ترمزها و اجزاء و قطعات آنها 54,111 3,856,008,269 Rls. 106,680 $
51 3 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 84243010 ک ک ک دستگاه شستشوي خودرو از نوع خانگي (car wash) 39,303 3,799,564,276 Rls. 117,086 $
52 11 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 43,002 3,795,325,200 Rls. 103,140 $
53 6 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 96151100 شانه, گيره زلف وهمانند,ا زکائوچوي سفت ياا زموا دپلاستيکي. 45,345 3,759,865,328 Rls. 113,797 $
54 2 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 87149500 زين , برا ي چرخهاي پائي 111,325 3,744,419,906 Rls. 115,430 $
55 6 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 42021200 رختدا ن, چمدا ن, کيف (برزک, ا سناد,مدرسه )ومحفظه هاي همانند باسطح خارجي ا زموا دپلاستيک يانسجي 11,471 3,729,995,277 Rls. 113,325 $
56 5 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 58,078 3,696,131,200 Rls. 112,833 $
57 10 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 87141090 ک ک ک ساير 38,656 3,634,620,242 Rls. 100,604 $
58 11 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 87089421 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 40,950 3,611,831,023 Rls. 98,359 $
59 5 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 96151100 شانه, گيره زلف وهمانند,ا زکائوچوي سفت ياا زموا دپلاستيکي. 44,225 3,598,623,224 Rls. 110,397 $
60 10 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 71171900 زيورآلات بدلي ا زفلزا ت معمولي(همچنين آبکاري شده )غيرمذکوردرجاي ديگر 5,000 3,573,050,000 Rls. 99,144 $
61 10 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 85152900 سايرماشينهاودستگاههاي زرد جوشكاري يالحيم کاري که در جاي ديگرمذکور نباشد 12,574 3,427,314,605 Rls. 94,445 $
62 9 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 87141090 ک ک ک ساير 26,370 3,425,020,515 Rls. 97,080 $
63 11 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 68138100 لنتها وبالشتكها ي ترمز فاقد پنبه نسوز سوار نشده . 61,420 3,388,034,400 Rls. 91,680 $
64 5 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 71171900 زيورآلات بدلي ا زفلزا ت معمولي(همچنين آبکاري شده )غيرمذکوردرجاي ديگر 5,113 3,328,051,700 Rls. 102,260 $
65 9 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 96151100 شانه, گيره زلف وهمانند,ا زکائوچوي سفت ياا زموا دپلاستيکي. 37,189 3,297,800,986 Rls. 93,403 $
66 6 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 83012000 قفل مغزي وکلوني برا ي وسائط نقليه موتوري ازفلز معمولي 40,174 3,292,652,028 Rls. 98,523 $
67 12 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 73151100 زنجيرغلتکي باحلقه هاي مفصل بندي شده از چدن ،آهن يا از فولاد. 69,756 3,271,460,173 Rls. 87,549 $
68 2 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 39,749 3,252,143,631 Rls. 100,230 $
69 10 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 36,108 3,248,888,100 Rls. 90,149 $
70 7 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 87141090 ک ک ک ساير 43,133 3,239,899,668 Rls. 95,454 $
71 11 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 17,156 3,229,253,453 Rls. 88,611 $
72 1 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 73151100 زنجيرغلتکي باحلقه هاي مفصل بندي شده از چدن ،آهن يا از فولاد. 67,656 3,135,177,954 Rls. 96,681 $
73 4 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 225,000 3,099,546,000 Rls. 95,400 $
74 12 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 43,360 3,065,450,500 Rls. 82,460 $
75 11 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 87141025 ک ک ک كمك فنر 46,206 2,980,018,689 Rls. 80,847 $
76 4 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 87149990 سايرا جزا وقطعات وسايل نقليه شماره 8712غير مذكور درجاي ديگر 66,717 2,975,458,031 Rls. 91,568 $
77 9 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 71179000 ساير زيور الات بدلي غير از انواع فلزات معمولي حتي ابكاري شده با فلزات گرانبها 4,205 2,933,985,020 Rls. 83,002 $
78 8 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 85122030 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت موتور سيکلت 29,330 2,932,164,064 Rls. 85,909 $
79 4 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 87141025 ک ک ک كمك فنر 45,189 2,889,048,563 Rls. 88,907 $
80 3 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 84672200 ا ره ها توا م شده با موتورا لکتريکي 37,721 2,845,887,798 Rls. 87,698 $
81 9 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 85152900 سايرماشينهاودستگاههاي زرد جوشكاري يالحيم کاري که در جاي ديگرمذکور نباشد 10,123 2,844,531,540 Rls. 80,572 $
82 7 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 73151100 زنجيرغلتکي باحلقه هاي مفصل بندي شده از چدن ،آهن يا از فولاد. 53,382 2,798,630,769 Rls. 83,101 $
83 3 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 87141970 ترمزها وا جزا وقطعات آنها ،براي موتورسيكلتها 75,512 2,793,125,638 Rls. 86,075 $
84 5 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 73151100 زنجيرغلتکي باحلقه هاي مفصل بندي شده از چدن ،آهن يا از فولاد. 69,408 2,783,923,199 Rls. 85,217 $
85 10 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 96062100 دگمه ا زموا دپلاستيکي,پوشانده نشده باموا دنسجي. 20,865 2,747,208,205 Rls. 76,228 $
86 5 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 96062200 دگمه ا زفلزا ت معمولي,پوشانده نشده باموا دنسجي. 34,403 2,737,630,852 Rls. 83,507 $
87 2 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 87141950 توپي ودنده زنجير چرخ با لوا زم ترمز بندي حتي توا م شده با زنجير ،براي موتورسيكلتها 67,693 2,729,882,452 Rls. 84,128 $
88 5 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 87141025 ک ک ک كمك فنر 42,294 2,723,044,464 Rls. 83,261 $
89 12 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 71171900 زيورآلات بدلي ا زفلزا ت معمولي(همچنين آبکاري شده )غيرمذکوردرجاي ديگر 3,477 2,664,598,950 Rls. 71,439 $
90 11 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 71179000 ساير زيور الات بدلي غير از انواع فلزات معمولي حتي ابكاري شده با فلزات گرانبها 3,685 2,655,374,150 Rls. 73,646 $
91 11 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 84238290 سايرماشين الات توزين باظرفيت بين 30تا5000كيلوگرم جزباسکول ا لکترونيکي سيار500 كيلوگرم به بالا 25,235 2,653,836,864 Rls. 72,601 $
92 8 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 21,892 2,640,855,840 Rls. 76,720 $
93 10 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 89079000 ا دوا ت شناورمثلا کلک (غيرا زکلک قابل بادکردن )مخزن, صندوق زيرآبي,سکوي تخليه وبادگيري بوئه وبرج علائم (فانوس دريايي ) 25,600 2,627,644,800 Rls. 73,480 $
94 8 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 87141040 ک ک ک توپي و دنده زنجير چرخ با لوازم ترمزبندي حتي توام شده با زنجير 24,593 2,591,375,400 Rls. 75,960 $
95 2 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 94054020 چرا غهاي ضد ا نفجار 12,655 2,529,183,995 Rls. 77,977 $
96 5 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 87149200 طوقه و پره چرخ برا ي چرخهاي پائي 49,413 2,524,138,364 Rls. 77,186 $
97 8 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 87141090 ک ک ک ساير 45,444 2,513,773,436 Rls. 73,164 $
98 12 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 85152900 سايرماشينهاودستگاههاي زرد جوشكاري يالحيم کاري که در جاي ديگرمذکور نباشد 10,952 2,509,312,500 Rls. 67,500 $
99 7 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 42,670 2,474,514,000 Rls. 73,800 $
100 2 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 87149110 تنه و دوشاخه برا ي دوچرخه 62,300 2,459,383,880 Rls. 75,804 $
مجموع کل
891,620,610,904 ريال
مجموع کل
25,219,892 دلار