آمار کل " واردات از" کشور (هند) گمرک (منطقه آزادچابهار)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 منطقه آزادچابهار هند 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 43,680,000 1,734,372,662,400 Rls. 46,554,416 $
2 5 1396 منطقه آزادچابهار هند 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 43,517,700 1,377,634,119,445 Rls. 42,039,083 $
3 4 1396 منطقه آزادچابهار هند 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 17,280,000 625,238,457,600 Rls. 19,240,357 $
4 3 1396 منطقه آزادچابهار هند 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 10,563,000 375,089,091,000 Rls. 11,559,388 $
5 11 1396 منطقه آزادچابهار هند 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 2,780,000 80,371,165,600 Rls. 2,387,260 $
6 3 1396 منطقه آزادچابهار هند 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 165,580 23,305,488,115 Rls. 718,529 $
7 11 1396 منطقه آزادچابهار هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 123,505 21,800,816,284 Rls. 601,615 $
8 10 1396 منطقه آزادچابهار هند 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 144,144 20,477,026,080 Rls. 580,020 $
9 5 1396 منطقه آزادچابهار هند 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 147,564 20,207,291,184 Rls. 622,836 $
10 9 1396 منطقه آزادچابهار هند 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 148,140 20,078,159,227 Rls. 586,493 $
11 7 1396 منطقه آزادچابهار هند 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 137,592 19,245,441,720 Rls. 575,866 $
12 4 1396 منطقه آزادچابهار هند 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 88,090 12,827,231,625 Rls. 395,475 $
13 2 1396 منطقه آزادچابهار هند 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 84,942 11,691,127,630 Rls. 360,815 $
14 12 1396 منطقه آزادچابهار هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 62,920 10,743,888,218 Rls. 290,262 $
15 8 1396 منطقه آزادچابهار هند 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 62,244 8,535,368,310 Rls. 250,194 $
16 7 1396 منطقه آزادچابهار هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 43,180 5,731,180,341 Rls. 170,267 $
17 10 1396 منطقه آزادچابهار هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 34,000 5,423,000,000 Rls. 153,609 $
18 12 1396 منطقه آزادچابهار هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 21,000 3,685,639,140 Rls. 98,814 $
19 6 1396 منطقه آزادچابهار هند 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 26,208 3,389,911,671 Rls. 101,827 $
20 7 1396 منطقه آزادچابهار هند 84182100 يخچال هاي خانگي ا زنوع ترا کمي(Compression) 26,496 3,244,823,040 Rls. 97,280 $
21 8 1396 منطقه آزادچابهار هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 18,950 3,241,939,470 Rls. 94,182 $
22 10 1396 منطقه آزادچابهار هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 15,761 2,696,632,770 Rls. 75,409 $
23 9 1396 منطقه آزادچابهار هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 16,498 1,968,722,400 Rls. 55,870 $
24 10 1396 منطقه آزادچابهار هند 84182100 يخچال هاي خانگي ا زنوع ترا کمي(Compression) 13,248 1,717,096,182 Rls. 48,637 $
25 2 1396 منطقه آزادچابهار هند 54026200 نخ ا زپلي استرها,چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 24,339 1,579,065,642 Rls. 48,678 $
26 1 1396 منطقه آزادچابهار هند 54026200 نخ ا زپلي استرها,چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 24,212 1,569,874,068 Rls. 48,426 $
27 9 1396 منطقه آزادچابهار هند 84182100 يخچال هاي خانگي ا زنوع ترا کمي(Compression) 9,792 1,541,951,389 Rls. 44,796 $
28 12 1396 منطقه آزادچابهار هند 44219990 --- ساير 6,846 913,269,938 Rls. 24,647 $
29 5 1396 منطقه آزادچابهار هند 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 6,583 602,003,347 Rls. 18,433 $
30 5 1396 منطقه آزادچابهار هند 44151000 صندوق, صندوقچه, قفسه, ...وظروف بسته بندي همانند,ا زچوب, قرقره برا ي کابل ا زچوب 2,586 304,022,631 Rls. 9,309 $
31 5 1396 منطقه آزادچابهار هند 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 123 14,467,937 Rls. 443 $
32 5 1396 منطقه آزادچابهار هند 44211090 رخت آويز چوبي بجز صنايع دستي 96 11,300,014 Rls. 346 $
مجموع کل
4,399,252,234,418 ريال
مجموع کل
127,853,582 دلار
[1]