آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (منطقه آزادچابهار)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 منطقه آزادچابهار چين 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 1,100,736 407,158,000,000 Rls. 10,952,466 $
2 10 1396 منطقه آزادچابهار چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 175,835 232,727,232,636 Rls. 6,454,901 $
3 7 1396 منطقه آزادچابهار چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 133,210 163,597,016,040 Rls. 4,828,724 $
4 3 1396 منطقه آزادچابهار چين 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 889,860 149,120,572,846 Rls. 4,595,399 $
5 10 1396 منطقه آزادچابهار چين 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 227,482 127,559,677,848 Rls. 3,598,830 $
6 6 1396 منطقه آزادچابهار چين 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 572,574 127,383,000,000 Rls. 3,908,044 $
7 7 1396 منطقه آزادچابهار چين 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 737,424 125,333,222,120 Rls. 3,748,936 $
8 5 1396 منطقه آزادچابهار چين 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 569,586 124,379,296,990 Rls. 3,827,851 $
9 4 1396 منطقه آزادچابهار چين 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 490,337 98,810,290,398 Rls. 3,044,622 $
10 3 1396 منطقه آزادچابهار چين 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 491,323 90,180,141,972 Rls. 2,779,563 $
11 6 1396 منطقه آزادچابهار چين 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 162,010 75,507,862,510 Rls. 2,308,110 $
12 10 1396 منطقه آزادچابهار چين 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 321,703 73,413,784,287 Rls. 2,082,595 $
13 3 1396 منطقه آزادچابهار چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 68,159 68,613,918,807 Rls. 2,114,385 $
14 9 1396 منطقه آزادچابهار چين 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 126,381 66,958,195,480 Rls. 1,956,680 $
15 9 1396 منطقه آزادچابهار چين 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 440,362 66,777,503,544 Rls. 1,918,562 $
16 2 1396 منطقه آزادچابهار چين 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 427,803 65,795,152,793 Rls. 2,028,286 $
17 9 1396 منطقه آزادچابهار چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 47,694 63,145,500,000 Rls. 1,788,622 $
18 2 1396 منطقه آزادچابهار چين 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 342,596 57,951,362,030 Rls. 1,786,796 $
19 2 1396 منطقه آزادچابهار چين 84158100 دستگاههاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ براي برگشت گردش سرما،گرما 294,776 51,764,930,250 Rls. 1,595,698 $
20 10 1396 منطقه آزادچابهار چين 85182920 مجموعه سينماي خانگي 208,299 51,538,649,620 Rls. 1,441,492 $
21 8 1396 منطقه آزادچابهار چين 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 328,893 33,222,545,858 Rls. 975,146 $
22 6 1396 منطقه آزادچابهار چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 26,445 31,583,202,328 Rls. 952,190 $
23 3 1396 منطقه آزادچابهار چين 84158100 دستگاههاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ براي برگشت گردش سرما،گرما 168,662 31,568,986,400 Rls. 973,030 $
24 10 1396 منطقه آزادچابهار چين 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 31,889 31,379,901,080 Rls. 885,280 $
25 10 1396 منطقه آزادچابهار چين 87032290 ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 101,250 29,824,074,450 Rls. 827,550 $
26 8 1396 منطقه آزادچابهار چين 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 191,750 27,856,779,943 Rls. 806,222 $
27 7 1396 منطقه آزادچابهار چين 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 260,613 27,823,079,998 Rls. 829,797 $
28 6 1396 منطقه آزادچابهار چين 84729050 ماشين خودپردا ز بانکي(ATM) 61,920 27,463,047,500 Rls. 831,808 $
29 5 1396 منطقه آزادچابهار چين 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 73,764 27,369,048,080 Rls. 840,800 $
30 9 1396 منطقه آزادچابهار چين 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 245,493 26,905,677,028 Rls. 763,246 $
31 7 1396 منطقه آزادچابهار چين 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 142,250 26,859,112,430 Rls. 827,504 $
32 6 1396 منطقه آزادچابهار چين 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 82,100 26,064,698,350 Rls. 795,650 $
33 11 1396 منطقه آزادچابهار چين 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 119,710 24,766,734,960 Rls. 691,194 $
34 4 1396 منطقه آزادچابهار چين 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 55,190 24,380,694,800 Rls. 750,640 $
35 2 1396 منطقه آزادچابهار چين 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 357,586 23,932,148,209 Rls. 738,487 $
36 10 1396 منطقه آزادچابهار چين 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 243,427 23,598,971,989 Rls. 657,696 $
37 4 1396 منطقه آزادچابهار چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 20,634 23,363,747,110 Rls. 717,891 $
38 2 1396 منطقه آزادچابهار چين 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 148,703 23,131,286,981 Rls. 713,774 $
39 11 1396 منطقه آزادچابهار چين 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 222,286 22,381,091,366 Rls. 609,490 $
40 7 1396 منطقه آزادچابهار چين 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 41,601 22,342,473,120 Rls. 668,536 $
41 12 1396 منطقه آزادچابهار چين 84729050 ماشين خودپردا ز بانکي(ATM) 40,896 21,405,081,600 Rls. 572,098 $
42 4 1396 منطقه آزادچابهار چين 84729050 ماشين خودپردا ز بانکي(ATM) 51,120 21,241,152,000 Rls. 653,775 $
43 6 1396 منطقه آزادچابهار چين 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 35,538 21,104,097,960 Rls. 644,936 $
44 10 1396 منطقه آزادچابهار چين 84158100 دستگاههاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ براي برگشت گردش سرما،گرما 107,748 20,353,684,112 Rls. 564,502 $
45 5 1396 منطقه آزادچابهار چين 85165000 فر (oven) ميکروويو 76,178 19,441,732,100 Rls. 597,380 $
46 7 1396 منطقه آزادچابهار چين 84159070 ک ک ک فن کويل 107,744 19,420,499,784 Rls. 574,544 $
47 12 1396 منطقه آزادچابهار چين 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 60,550 19,171,041,516 Rls. 518,096 $
48 6 1396 منطقه آزادچابهار چين 87032290 ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 67,500 18,568,739,525 Rls. 563,113 $
49 8 1396 منطقه آزادچابهار چين 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 57,470 18,473,640,395 Rls. 556,955 $
50 2 1396 منطقه آزادچابهار چين 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 192,614 18,253,511,360 Rls. 562,720 $
51 8 1396 منطقه آزادچابهار چين 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 160,597 18,110,995,080 Rls. 530,881 $
52 3 1396 منطقه آزادچابهار چين 87087011 چرخ براي سوا ري، وا نت و تراکتور کشاورزي 123,419 18,097,910,014 Rls. 557,792 $
53 3 1396 منطقه آزادچابهار چين 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 55,585 17,986,987,060 Rls. 554,320 $
54 1 1396 منطقه آزادچابهار چين 87032290 ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 67,500 17,863,494,300 Rls. 551,700 $
55 3 1396 منطقه آزادچابهار چين 85182920 مجموعه سينماي خانگي 70,802 17,530,263,289 Rls. 540,324 $
56 7 1396 منطقه آزادچابهار چين 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 125,325 17,486,175,890 Rls. 523,796 $
57 7 1396 منطقه آزادچابهار چين 85165000 فر (oven) ميکروويو 66,188 17,238,036,000 Rls. 515,800 $
58 12 1396 منطقه آزادچابهار چين 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 145,239 17,107,805,359 Rls. 462,286 $
59 9 1396 منطقه آزادچابهار چين 84184000 فريزرهاا زنوع ا يستاده, به گنجايش حدا کثر900ليتر 181,480 17,028,884,400 Rls. 482,350 $
60 12 1396 منطقه آزادچابهار چين 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 171,093 16,857,112,222 Rls. 456,329 $
61 9 1396 منطقه آزادچابهار چين 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 17,171 16,487,704,200 Rls. 481,800 $
62 12 1396 منطقه آزادچابهار چين 85182920 مجموعه سينماي خانگي 62,937 16,426,895,790 Rls. 441,880 $
63 2 1396 منطقه آزادچابهار چين 84821000 بلبرينگ. 147,412 15,825,850,787 Rls. 487,945 $
64 2 1396 منطقه آزادچابهار چين 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 194,683 15,796,175,856 Rls. 486,963 $
65 8 1396 منطقه آزادچابهار چين 85182920 مجموعه سينماي خانگي 66,058 15,479,893,604 Rls. 451,664 $
66 12 1396 منطقه آزادچابهار چين 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 86,142 15,364,177,083 Rls. 412,534 $
67 8 1396 منطقه آزادچابهار چين 84184000 فريزرهاا زنوع ا يستاده, به گنجايش حدا کثر900ليتر 161,848 15,014,420,960 Rls. 437,360 $
68 6 1396 منطقه آزادچابهار چين 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 162,440 14,592,704,489 Rls. 443,399 $
69 4 1396 منطقه آزادچابهار چين 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 58,650 14,539,606,556 Rls. 447,848 $
70 6 1396 منطقه آزادچابهار چين 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 152,129 13,971,772,652 Rls. 424,532 $
71 10 1396 منطقه آزادچابهار چين 85168090 ساير مقاومت هاي گرم كننده الكتريكي غير از فندك خودرو 12,697 13,939,955,392 Rls. 393,272 $
72 9 1396 منطقه آزادچابهار چين 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 86,785 13,835,219,700 Rls. 392,608 $
73 10 1396 منطقه آزادچابهار چين 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 116,484 13,735,197,306 Rls. 385,940 $
74 10 1396 منطقه آزادچابهار چين 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 137,314 13,335,479,205 Rls. 371,307 $
75 2 1396 منطقه آزادچابهار چين 85182920 مجموعه سينماي خانگي 75,195 13,256,531,712 Rls. 408,686 $
76 7 1396 منطقه آزادچابهار چين 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 141,926 13,016,991,953 Rls. 383,353 $
77 5 1396 منطقه آزادچابهار چين 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 142,156 12,718,533,828 Rls. 389,968 $
78 11 1396 منطقه آزادچابهار چين 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 124,631 12,281,554,387 Rls. 334,456 $
79 2 1396 منطقه آزادچابهار چين 55151900 سايرپارچه هاي تار وپودباف از الياف غيريکسره پلي استر كه درجاي ديگري ذكرنشده باشد 19,491 11,959,585,154 Rls. 368,566 $
80 2 1396 منطقه آزادچابهار چين 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 26,510 11,249,431,050 Rls. 346,830 $
81 9 1396 منطقه آزادچابهار چين 84729050 ماشين خودپردا ز بانکي(ATM) 23,430 10,555,238,400 Rls. 316,029 $
82 12 1396 منطقه آزادچابهار چين 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 96,489 10,504,700,173 Rls. 286,145 $
83 11 1396 منطقه آزادچابهار چين 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 85,990 10,493,211,402 Rls. 283,969 $
84 7 1396 منطقه آزادچابهار چين 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 106,770 10,006,606,929 Rls. 293,838 $
85 4 1396 منطقه آزادچابهار چين 76129090 چليک ،بشکه،پيت ،قوطي وظروف همانند ا زآلومينيوم (غيراز براي گازهاي فشرده يامايع شده ) به گنجايش حدا کثر 300ليتر 169,025 9,708,849,325 Rls. 299,028 $
86 6 1396 منطقه آزادچابهار چين 85168090 ساير مقاومت هاي گرم كننده الكتريكي غير از فندك خودرو 9,522 9,462,977,256 Rls. 289,246 $
87 5 1396 منطقه آزادچابهار چين 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 23,973 9,375,217,151 Rls. 287,866 $
88 8 1396 منطقه آزادچابهار چين 84186910 ا نوا ع چيلرهاي جذبي 34,882 9,204,200,087 Rls. 269,799 $
89 5 1396 منطقه آزادچابهار چين 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 84,973 9,154,191,858 Rls. 280,847 $
90 7 1396 منطقه آزادچابهار چين 84186910 ا نوا ع چيلرهاي جذبي 45,132 9,059,723,260 Rls. 272,378 $
91 11 1396 منطقه آزادچابهار چين 84158100 دستگاههاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ براي برگشت گردش سرما،گرما 35,640 8,951,709,060 Rls. 244,890 $
92 3 1396 منطقه آزادچابهار چين 85165000 فر (oven) ميکروويو 33,670 8,513,968,620 Rls. 262,380 $
93 4 1396 منطقه آزادچابهار چين 84184000 فريزرهاا زنوع ا يستاده, به گنجايش حدا کثر900ليتر 98,232 8,336,497,200 Rls. 255,760 $
94 10 1396 منطقه آزادچابهار چين 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 48,310 7,921,460,300 Rls. 220,720 $
95 7 1396 منطقه آزادچابهار چين 76129090 چليک ،بشکه،پيت ،قوطي وظروف همانند ا زآلومينيوم (غيراز براي گازهاي فشرده يامايع شده ) به گنجايش حدا کثر 300ليتر 90,495 7,719,562,897 Rls. 229,568 $
96 6 1396 منطقه آزادچابهار چين 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 48,965 7,687,529,565 Rls. 233,485 $
97 9 1396 منطقه آزادچابهار چين 85168090 ساير مقاومت هاي گرم كننده الكتريكي غير از فندك خودرو 7,121 7,408,017,760 Rls. 216,480 $
98 12 1396 منطقه آزادچابهار چين 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 110,746 7,402,262,640 Rls. 221,492 $
99 6 1396 منطقه آزادچابهار چين 84183000 فريزرهاا زنوع صندوقي,به گنجايش حدا کثر800ليتر 76,610 7,315,056,000 Rls. 221,400 $
100 4 1396 منطقه آزادچابهار چين 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 51,784 7,209,678,611 Rls. 222,289 $
مجموع کل
3,655,091,796,275 ريال
مجموع کل
107,098,710 دلار