آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (منطقه ازاد بندر انزلي)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي آلمان 87041090 دا مپرهابرا ي ا ستفاده درخارج ا زشاهرا ههاباوزن ناخالص بيش ا ز30تن 934,800 356,529,919,191 Rls. 9,819,372 $
2 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي آلمان 84781000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن ياتغييرشکل دا دن توتون وتنباکو،غيرمذکوردرجاي ديگرا ين فصل 210,000 277,476,000,000 Rls. 7,464,037 $
3 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي آلمان 87041090 دا مپرهابرا ي ا ستفاده درخارج ا زشاهرا ههاباوزن ناخالص بيش ا ز30تن 584,250 211,132,808,975 Rls. 5,987,611 $
4 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي آلمان 87041090 دا مپرهابرا ي ا ستفاده درخارج ا زشاهرا ههاباوزن ناخالص بيش ا ز30تن 350,550 126,997,000,000 Rls. 3,597,249 $
5 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي آلمان 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 6,790,730 118,218,738,232 Rls. 3,177,082 $
6 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي آلمان 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 6,379,590 112,849,818,393 Rls. 3,150,460 $
7 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي آلمان 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 6,380,980 91,092,134,077 Rls. 2,808,000 $
8 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي آلمان 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 5,307,290 79,334,362,657 Rls. 2,425,431 $
9 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي آلمان 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 4,155,610 59,836,390,057 Rls. 1,843,936 $
10 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي آلمان 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 2,957,875 58,565,871,542 Rls. 1,613,874 $
11 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي آلمان 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 2,931,000 56,145,414,790 Rls. 1,593,837 $
12 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي آلمان 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 2,493,980 43,218,098,326 Rls. 1,177,159 $
13 4 1396 منطقه ازاد بندر انزلي آلمان 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 2,482,140 36,860,312,660 Rls. 1,134,338 $
14 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي آلمان 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 1,917,860 36,704,054,631 Rls. 1,080,560 $
15 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي آلمان 47031100 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, سفيدنشده, تيره کاج 1,034,000 34,259,743,952 Rls. 919,378 $
16 4 1396 منطقه ازاد بندر انزلي آلمان 27011110 آنترا سيت؛حاوي ماده فرا ر 3,508,606 30,599,272,317 Rls. 943,207 $
17 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي آلمان 10059010 ---ذرت دامي 3,295,848 29,044,958,401 Rls. 800,379 $
18 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي آلمان 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 1,231,640 18,596,877,219 Rls. 562,859 $
19 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي آلمان 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 744,770 13,866,458,538 Rls. 410,773 $
20 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي آلمان 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 581,220 10,821,412,022 Rls. 320,568 $
21 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي آلمان 47031100 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, سفيدنشده, تيره کاج 407,018 9,391,265,850 Rls. 272,827 $
22 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي آلمان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 5,310 8,838,971,460 Rls. 250,744 $
23 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي آلمان 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 454,190 8,658,154,025 Rls. 253,793 $
24 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي آلمان 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 360,370 6,875,820,680 Rls. 195,619 $
25 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي آلمان 47031100 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, سفيدنشده, تيره کاج 214,467 5,630,747,620 Rls. 157,459 $
26 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي آلمان 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 443,372 5,328,833,711 Rls. 148,745 $
27 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي آلمان 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 254,200 5,034,001,910 Rls. 135,414 $
28 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي آلمان 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 290,202 3,470,328,006 Rls. 98,446 $
29 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي آلمان 39053000 پلي الكل وينيليك , حتي دا را ي گروه هاي ا ستات غيرهيدروليزه 22,000 3,150,792,600 Rls. 92,829 $
30 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي آلمان 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 124,420 2,930,420,892 Rls. 89,728 $
31 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي آلمان 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 212,648 2,851,394,567 Rls. 77,262 $
32 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي آلمان 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 120,260 2,294,547,812 Rls. 65,281 $
33 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي آلمان 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 5,079 2,165,223,266 Rls. 65,533 $
34 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي آلمان 84313900 قطعات مربوط;ماشين آلات شماره 8428(غيرا زآسانسور,بالاکشنده هاي محفظه دا رياپلکان متحرک ) 10,289 1,915,274,034 Rls. 57,121 $
35 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي آلمان 84659200 ماشين هاي رنده کردن, فرزکردن ياقالب سازي (بابرش )برا ي کارروي چوب, ا ستخوا ن, كائوچو ،موادپلاستيكي سخت وغيره 6,814 1,791,342,000 Rls. 55,201 $
36 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي آلمان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 489 1,589,030,578 Rls. 44,071 $
37 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي آلمان 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 41,790 1,275,201,791 Rls. 38,596 $
38 1 1396 منطقه ازاد بندر انزلي آلمان 84669200 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8465 1,425 1,083,029,676 Rls. 33,406 $
39 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي آلمان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 440 923,237,740 Rls. 24,835 $
40 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي آلمان 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 3,599 840,568,060 Rls. 25,912 $
41 1 1396 منطقه ازاد بندر انزلي آلمان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 440 725,414,700 Rls. 22,370 $
42 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي آلمان 84793000 پرس هابرا ي ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فيبر ساختماني ازچوب ياساير مواد چوبي وساير دستگاههابراي عمل اوردن چوب ياچوب پنبه . 10,698 692,283,736 Rls. 21,344 $
43 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي آلمان 85364990 ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر 14 602,175,420 Rls. 16,701 $
44 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي آلمان 84669200 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8465 560 496,444,464 Rls. 14,485 $
45 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي آلمان 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 714 417,314,117 Rls. 11,416 $
46 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي آلمان 32081010 پوشش ورنگها براساس پلي استرها 4,433 366,064,302 Rls. 10,286 $
47 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي آلمان 32081090 سايررنگهاوورني ها(ازجمله لعابهاولاكها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 2,746 327,249,146 Rls. 9,641 $
48 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي آلمان 39079999 سايرپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرمذکور 250 292,399,130 Rls. 8,177 $
49 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي آلمان 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 750 217,930,152 Rls. 6,044 $
50 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي آلمان 39093100 ک ک پل? (مت?لن فن?ل ا?زوس?انات) (MDI خام، MDI پل?­مر?ک) 150 200,931,770 Rls. 5,619 $
51 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي آلمان 34039910 روانکكننده سيليكوني 3 44,497,177 Rls. 1,244 $
52 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي آلمان 38122090 سايرپلاستي سايزهاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي بجزمخلوطهاي دا را ي دي بوتيل فتالات 13 43,404,650 Rls. 1,214 $
53 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي آلمان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 3 17,277,168 Rls. 483 $
54 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي آلمان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 5 17,001,919 Rls. 475 $
55 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي آلمان 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 109 13,642,652 Rls. 402 $
56 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي آلمان 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD 28 11,958,932 Rls. 336 $
57 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي آلمان 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD 50 8,095,420 Rls. 239 $
مجموع کل
1,882,681,917,113 ريال
مجموع کل
53,143,408 دلار
[1]