آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (منطقه ازاد بندر انزلي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 38,928,097 753,958,031,056 Rls. 20,350,987 $
2 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 48,812,428 646,985,085,341 Rls. 19,939,360 $
3 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 32,348,223 635,253,604,552 Rls. 17,517,021 $
4 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 26,535,520 493,923,324,911 Rls. 13,810,873 $
5 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 33,983,442 459,940,252,427 Rls. 14,184,574 $
6 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 87041090 دا مپرهابرا ي ا ستفاده درخارج ا زشاهرا ههاباوزن ناخالص بيش ا ز30تن 931,000 324,549,723,200 Rls. 9,822,552 $
7 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 23,178,825 310,976,187,178 Rls. 9,503,858 $
8 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 15,686,040 282,579,771,545 Rls. 8,020,536 $
9 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 17,187,790 271,297,343,578 Rls. 7,841,624 $
10 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 16,629,090 271,237,791,465 Rls. 7,695,473 $
11 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 15,977,200 249,719,408,378 Rls. 7,415,341 $
12 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 87041090 دا مپرهابرا ي ا ستفاده درخارج ا زشاهرا ههاباوزن ناخالص بيش ا ز30تن 700,500 228,593,490,400 Rls. 7,022,661 $
13 4 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 17,186,330 213,814,051,272 Rls. 6,578,496 $
14 4 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 13,682,453 197,289,648,890 Rls. 6,068,847 $
15 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 87041090 دا مپرهابرا ي ا ستفاده درخارج ا زشاهرا ههاباوزن ناخالص بيش ا ز30تن 467,000 187,203,000,000 Rls. 5,052,157 $
16 1 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 13,720,847 169,055,996,173 Rls. 5,218,133 $
17 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 10,245,560 161,379,500,995 Rls. 4,930,606 $
18 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 8,347,069 160,546,173,002 Rls. 4,499,358 $
19 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 10,194,500 145,034,115,047 Rls. 4,167,484 $
20 4 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 87041090 دا مپرهابرا ي ا ستفاده درخارج ا زشاهرا ههاباوزن ناخالص بيش ا ز30تن 467,000 141,218,360,000 Rls. 4,353,888 $
21 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 8,898,380 140,025,837,134 Rls. 4,226,978 $
22 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 87041090 دا مپرهابرا ي ا ستفاده درخارج ا زشاهرا ههاباوزن ناخالص بيش ا ز30تن 360,000 128,242,000,000 Rls. 3,632,493 $
23 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 9,673,300 127,431,565,860 Rls. 3,928,564 $
24 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 8,049,270 124,329,928,526 Rls. 3,831,622 $
25 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 7,289,292 118,862,295,005 Rls. 3,422,370 $
26 4 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 7,975,237 112,394,378,148 Rls. 3,456,070 $
27 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0 mm 5,928,700 104,419,578,611 Rls. 3,147,737 $
28 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 6,170,810 100,300,299,325 Rls. 2,846,496 $
29 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 7,175,990 97,216,329,649 Rls. 2,938,855 $
30 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 10039000 جو باستثناي بذر 14,036,105 97,163,059,540 Rls. 2,784,367 $
31 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 6,110,877 96,904,922,014 Rls. 2,906,212 $
32 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 4,398,905 95,516,009,439 Rls. 2,945,370 $
33 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 5,295,460 90,609,702,054 Rls. 2,700,182 $
34 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72081000 محصولات ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت نوردشده فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهناي 600 mmيابيشتربانقش برجسته. 5,038,300 87,764,757,837 Rls. 2,361,028 $
35 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 10039000 جو باستثناي بذر 10,427,334 86,986,890,067 Rls. 2,395,089 $
36 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0 mm 4,041,220 84,330,083,583 Rls. 2,363,824 $
37 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 6,054,880 81,034,690,365 Rls. 2,498,082 $
38 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0 mm 4,570,680 80,195,762,578 Rls. 2,364,595 $
39 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72259200 محصولات از فولادممزوج تخت نوردشده, باپهناي 600mmيابيشتر,آبکاري ياا ندودشده باروي به نحوي ديگر 4,438,450 78,120,083,061 Rls. 2,356,201 $
40 1 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 5,662,930 74,949,103,269 Rls. 2,311,322 $
41 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 4,492,120 73,453,357,526 Rls. 2,220,705 $
42 4 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0 mm 4,465,910 70,744,417,091 Rls. 2,174,606 $
43 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72259200 محصولات از فولادممزوج تخت نوردشده, باپهناي 600mmيابيشتر,آبکاري ياا ندودشده باروي به نحوي ديگر 3,404,540 69,643,318,576 Rls. 1,925,122 $
44 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0 mm 3,518,070 66,412,012,830 Rls. 1,812,128 $
45 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 4,511,530 65,862,579,496 Rls. 2,029,719 $
46 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 10059010 ---ذرت دامي 6,341,022 65,417,350,911 Rls. 1,770,262 $
47 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 3,847,201 63,131,036,716 Rls. 1,823,653 $
48 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 3,105,450 59,895,172,321 Rls. 1,675,778 $
49 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0 mm 2,704,230 56,599,330,485 Rls. 1,524,832 $
50 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 3,273,980 56,317,710,118 Rls. 1,672,337 $
51 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0 mm 2,781,850 55,747,186,885 Rls. 1,583,369 $
52 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 2,531,330 49,138,011,122 Rls. 1,321,557 $
53 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0 mm 2,642,880 49,051,084,574 Rls. 1,424,241 $
54 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72081000 محصولات ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت نوردشده فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهناي 600 mmيابيشتربانقش برجسته. 3,062,260 48,827,485,218 Rls. 1,389,157 $
55 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 10039000 جو باستثناي بذر 6,642,991 48,256,103,571 Rls. 1,345,929 $
56 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72259200 محصولات از فولادممزوج تخت نوردشده, باپهناي 600mmيابيشتر,آبکاري ياا ندودشده باروي به نحوي ديگر 2,722,950 47,840,355,525 Rls. 1,357,438 $
57 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72259200 محصولات از فولادممزوج تخت نوردشده, باپهناي 600mmيابيشتر,آبکاري ياا ندودشده باروي به نحوي ديگر 2,038,840 47,300,628,722 Rls. 1,279,047 $
58 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72081000 محصولات ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت نوردشده فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهناي 600 mmيابيشتربانقش برجسته. 3,379,010 47,062,082,285 Rls. 1,437,483 $
59 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72259200 محصولات از فولادممزوج تخت نوردشده, باپهناي 600mmيابيشتر,آبکاري ياا ندودشده باروي به نحوي ديگر 1,954,320 45,934,315,678 Rls. 1,290,717 $
60 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 2,833,300 45,102,177,990 Rls. 1,380,135 $
61 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0 mm 2,746,750 44,520,281,684 Rls. 1,356,815 $
62 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 10059010 ---ذرت دامي 5,324,000 43,439,652,900 Rls. 1,325,968 $
63 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 10039000 جو باستثناي بذر 5,886,879 41,097,842,438 Rls. 1,167,787 $
64 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 1,968,290 37,178,018,887 Rls. 1,016,514 $
65 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 1,941,700 36,654,324,201 Rls. 998,810 $
66 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72259200 محصولات از فولادممزوج تخت نوردشده, باپهناي 600mmيابيشتر,آبکاري ياا ندودشده باروي به نحوي ديگر 2,094,150 36,617,599,830 Rls. 1,069,396 $
67 1 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 2,636,530 34,771,271,347 Rls. 1,072,177 $
68 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72085290 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا10ميلي متر وعرض 1850ميلي متر وكمتر 2,374,800 33,785,516,940 Rls. 1,041,176 $
69 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0 mm 2,394,200 33,643,000,765 Rls. 1,037,139 $
70 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 1,448,750 29,219,773,557 Rls. 788,501 $
71 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 44119310 سايرتخته ها ي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از8/0گرم برسانتي متر مكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 2,582,016 27,598,092,620 Rls. 844,224 $
72 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 1,294,625 27,536,172,071 Rls. 801,188 $
73 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 29261000 اكريلونيتريل 412,420 26,159,029,375 Rls. 806,109 $
74 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 984,190 25,747,591,428 Rls. 696,785 $
75 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 1,193,770 23,563,565,788 Rls. 644,623 $
76 4 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 1,889,391 22,796,935,102 Rls. 701,660 $
77 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 10039000 جو باستثناي بذر 3,713,959 22,750,019,402 Rls. 683,368 $
78 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 10039000 جو باستثناي بذر 2,777,340 21,549,865,706 Rls. 586,854 $
79 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 23061000 كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ...از پنبه 2,997,890 21,465,911,934 Rls. 661,783 $
80 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72092800 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0 mm 1,790,890 21,449,647,216 Rls. 661,251 $
81 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 10059010 ---ذرت دامي 2,830,478 19,280,182,448 Rls. 594,352 $
82 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72083800 محصولات ازاهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3تا75/4ميلي متر 1,528,655 18,949,272,393 Rls. 583,942 $
83 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 266,575 18,453,467,559 Rls. 569,060 $
84 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 29261000 اكريلونيتريل 272,440 18,443,508,167 Rls. 511,765 $
85 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 10059010 ---ذرت دامي 2,570,287 18,111,656,061 Rls. 540,163 $
86 1 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 23061000 كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ...از پنبه 2,088,500 17,951,054,317 Rls. 553,771 $
87 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 866,360 17,547,260,276 Rls. 540,764 $
88 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 23061000 كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ...از پنبه 2,150,000 17,513,642,000 Rls. 528,012 $
89 1 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 442,050 17,066,661,980 Rls. 526,294 $
90 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0 mm 1,048,680 16,455,494,418 Rls. 507,096 $
91 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 707,170 16,299,207,745 Rls. 438,445 $
92 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72083790 محصولات تخت نورد شده از آهن يا از فولادهاي غير ممزوج به صورت طومار فقط گرم نورد شده غيرمذکور در رديف هاي 72081000 لغايت 72083790 995,270 15,520,131,701 Rls. 468,153 $
93 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72083790 محصولات تخت نورد شده از آهن يا از فولادهاي غير ممزوج به صورت طومار فقط گرم نورد شده غيرمذکور در رديف هاي 72081000 لغايت 72083790 1,094,760 14,980,376,170 Rls. 459,591 $
94 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 23061000 كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ...از پنبه 1,612,580 14,956,381,173 Rls. 407,298 $
95 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 23063000 كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ...از تخم آفتابگردان 1,785,087 14,520,788,722 Rls. 446,176 $
96 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 1,148,195 14,194,894,850 Rls. 426,981 $
97 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72259200 محصولات از فولادممزوج تخت نوردشده, باپهناي 600mmيابيشتر,آبکاري ياا ندودشده باروي به نحوي ديگر 869,830 13,862,933,022 Rls. 419,580 $
98 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 723,530 13,169,842,339 Rls. 373,602 $
99 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 557,595 13,062,236,836 Rls. 376,876 $
100 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 23061000 كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ...از پنبه 1,548,700 11,875,787,801 Rls. 364,344 $
مجموع کل
10,376,846,746,284 ريال
مجموع کل
303,447,894 دلار