آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (منطقه ازاد بندر انزلي)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي چين 76069240 ک ک ک کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 500,000 63,766,210,584 Rls. 1,852,485 $
2 4 1396 منطقه ازاد بندر انزلي چين 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 4,715,102 59,550,861,180 Rls. 1,832,431 $
3 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي چين 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 5,109,580 55,033,485,105 Rls. 1,586,143 $
4 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي چين 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 5,173,860 54,482,540,345 Rls. 1,646,945 $
5 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي چين 76069240 ک ک ک کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 315,000 45,677,613,826 Rls. 1,224,634 $
6 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي چين 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 3,881,670 41,151,678,703 Rls. 1,169,966 $
7 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي چين 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 3,976,170 35,946,405,838 Rls. 1,108,191 $
8 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي چين 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 2,690,490 28,656,957,850 Rls. 854,666 $
9 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي چين 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 2,176,090 26,222,944,920 Rls. 808,427 $
10 4 1396 منطقه ازاد بندر انزلي چين 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 2,450,650 26,031,800,250 Rls. 801,225 $
11 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي چين 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 1,884,332 25,846,974,701 Rls. 692,731 $
12 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي چين 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 1,664,908 24,312,990,484 Rls. 677,522 $
13 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي چين 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 1,377,233 20,381,150,912 Rls. 567,351 $
14 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي چين 85395000 ک لامپ­ها? ساخته شده از د?ودها? ساطع - نور 72,235 20,351,411,129 Rls. 577,542 $
15 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي چين 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 1,970,258 17,960,083,474 Rls. 554,015 $
16 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي چين 85399030 --- اجزا و قطعات لامپ LED 46,945 16,859,329,466 Rls. 459,984 $
17 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي چين 85395000 ک لامپ­ها? ساخته شده از د?ودها? ساطع - نور 33,807 15,733,861,825 Rls. 423,238 $
18 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي چين 76069240 ک ک ک کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 125,000 14,695,480,045 Rls. 446,522 $
19 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي چين 76069240 ک ک ک کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 125,000 14,052,148,358 Rls. 433,120 $
20 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي چين 89079000 ا دوا ت شناورمثلا کلک (غيرا زکلک قابل بادکردن )مخزن, صندوق زيرآبي,سکوي تخليه وبادگيري بوئه وبرج علائم (فانوس دريايي ) 92,865 13,778,298,620 Rls. 390,985 $
21 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي چين 85395000 ک لامپ­ها? ساخته شده از د?ودها? ساطع - نور 31,829 12,836,678,978 Rls. 349,573 $
22 1 1396 منطقه ازاد بندر انزلي چين 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 735,924 12,498,509,764 Rls. 385,421 $
23 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي چين 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 920,366 12,313,332,634 Rls. 330,126 $
24 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي چين 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 98,947 11,226,741,278 Rls. 301,996 $
25 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي چين 76069240 ک ک ک کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 98,752 11,120,134,409 Rls. 342,844 $
26 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي چين 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 855,386 10,573,252,739 Rls. 307,566 $
27 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي چين 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 819,206 9,984,263,172 Rls. 283,383 $
28 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي چين 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 749,434 9,717,239,590 Rls. 290,762 $
29 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي چين 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 694,803 9,638,337,020 Rls. 297,145 $
30 4 1396 منطقه ازاد بندر انزلي چين 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 804,344 9,419,421,635 Rls. 289,917 $
31 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي چين 76069240 ک ک ک کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 78,750 9,238,221,257 Rls. 280,703 $
32 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي چين 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 1,000,000 9,115,600,000 Rls. 281,189 $
33 4 1396 منطقه ازاد بندر انزلي چين 76069240 ک ک ک کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 72,498 8,284,856,914 Rls. 254,997 $
34 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي چين 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 646,798 8,013,132,134 Rls. 244,608 $
35 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي چين 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 552,414 7,941,496,706 Rls. 216,266 $
36 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي چين 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 498,500 6,539,921,448 Rls. 201,576 $
37 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي چين 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 50,000 5,064,375,900 Rls. 150,024 $
38 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي چين 85340000 مدا رهاي چاپي 4,179 4,996,487,549 Rls. 138,576 $
39 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي چين 94054030 ---وسايل وچراغ هايي كه براي به كارگيري با ديودهاي نورافشان (LED)ساخته شده اند. 30,360 4,896,917,933 Rls. 133,964 $
40 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي چين 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 393,849 4,687,883,384 Rls. 144,460 $
41 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي چين 85340000 مدا رهاي چاپي 3,407 4,199,085,982 Rls. 113,323 $
42 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي چين 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 180,923 3,844,900,125 Rls. 103,257 $
43 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي چين 94054030 ---وسايل وچراغ هايي كه براي به كارگيري با ديودهاي نورافشان (LED)ساخته شده اند. 22,672 3,409,591,601 Rls. 91,412 $
44 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي چين 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 194,982 2,641,053,195 Rls. 73,249 $
45 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي چين 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 212,224 2,567,759,512 Rls. 75,268 $
46 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي چين 44123900 تخته چند لايه ،پانل روكش شده وچوب مطبق شده همانند غير مذكور بالايه هاي به ضخامت نه بيش از 6ميلمتر . 150,140 2,433,372,118 Rls. 75,016 $
47 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي چين 76069240 ک ک ک کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 10,365 2,290,870,668 Rls. 67,151 $
48 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي چين 85399030 --- اجزا و قطعات لامپ LED 4,527 1,940,953,885 Rls. 53,832 $
49 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي چين 44123900 تخته چند لايه ،پانل روكش شده وچوب مطبق شده همانند غير مذكور بالايه هاي به ضخامت نه بيش از 6ميلمتر . 97,893 1,745,239,360 Rls. 47,527 $
50 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي چين 44039900 سايرچوبهاي خام يا چهارترا شي که درجاي ديگرمذکور نيست 318,843 1,632,228,261 Rls. 49,825 $
51 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي چين 44123900 تخته چند لايه ،پانل روكش شده وچوب مطبق شده همانند غير مذكور بالايه هاي به ضخامت نه بيش از 6ميلمتر . 75,240 1,278,679,983 Rls. 35,480 $
52 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي چين 84862000 ماشين ها ودستگاههابراي ساخت وسايل نيمه رسانا يامدارهاي مجتمع شده الكترونيك 3,969 1,252,741,448 Rls. 33,482 $
53 4 1396 منطقه ازاد بندر انزلي چين 44123900 تخته چند لايه ،پانل روكش شده وچوب مطبق شده همانند غير مذكور بالايه هاي به ضخامت نه بيش از 6ميلمتر . 82,171 1,241,242,495 Rls. 38,241 $
54 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي چين 44123900 تخته چند لايه ،پانل روكش شده وچوب مطبق شده همانند غير مذكور بالايه هاي به ضخامت نه بيش از 6ميلمتر . 81,390 1,230,284,352 Rls. 37,920 $
55 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 14,489 1,132,681,547 Rls. 34,149 $
56 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي چين 84672100 مته ا ز هر نوع ،توام شده باموتوربرقي 4,037 1,029,631,104 Rls. 31,736 $
57 1 1396 منطقه ازاد بندر انزلي چين 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 97,240 1,009,055,590 Rls. 31,117 $
58 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي چين 63080000 مجموعهکها متشكل هستند از پارچهکهاي تار و پودباف و نخ،ک حتي داراي متفرعات، براي آمادهکكردن کآنها به صورت قاليچه، ديواركوب، روميزي و دستمال سفره گلدوزي و قلابکدوزي شده، يا اشياء نسجي همانند، بستهکبندي شده براي خرده فروشي. 10,100 818,504,779 Rls. 24,677 $
59 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي چين 84672990 سايرا بزار براي کارکردن دردست باموتورا لکتريکي غير ازموتورا ويزبراي دندا نپزشکي و دستگاه سنگ زني دستي 2,792 694,042,048 Rls. 21,392 $
60 1 1396 منطقه ازاد بندر انزلي چين 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 62,100 660,746,490 Rls. 20,376 $
61 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي چين 63080000 مجموعهکها متشكل هستند از پارچهکهاي تار و پودباف و نخ،ک حتي داراي متفرعات، براي آمادهکكردن کآنها به صورت قاليچه، ديواركوب، روميزي و دستمال سفره گلدوزي و قلابکدوزي شده، يا اشياء نسجي همانند، بستهکبندي شده براي خرده فروشي. 6,926 638,809,928 Rls. 18,127 $
62 1 1396 منطقه ازاد بندر انزلي چين 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 1,716 524,426,370 Rls. 16,185 $
63 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 4,354 477,114,360 Rls. 13,539 $
64 4 1396 منطقه ازاد بندر انزلي چين 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 31,000 417,958,599 Rls. 12,877 $
65 4 1396 منطقه ازاد بندر انزلي چين 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 3,619 391,086,442 Rls. 12,049 $
66 4 1396 منطقه ازاد بندر انزلي چين 44039900 سايرچوبهاي خام يا چهارترا شي که درجاي ديگرمذکور نيست 33,996 390,315,408 Rls. 12,012 $
67 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي چين 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 3,103 322,168,920 Rls. 9,930 $
68 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي چين 94059200 ا جرا ءوقطعات ا زپلاستيک, برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکنها 1,731 194,436,892 Rls. 5,993 $
69 4 1396 منطقه ازاد بندر انزلي چين 94054040 ---چراغ هاي شيلنگي ويا نواري متشكل از ديودهاي نورافشان (LED)حتي داراي تجهيزات نصب پيچي ، چسب و... 860 111,655,520 Rls. 3,440 $
70 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي چين 84678900 ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, باموتورغيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 692 77,865,600 Rls. 2,400 $
71 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي چين 94054040 ---چراغ هاي شيلنگي ويا نواري متشكل از ديودهاي نورافشان (LED)حتي داراي تجهيزات نصب پيچي ، چسب و... 495 64,888,000 Rls. 2,000 $
72 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي چين 84679900 سايرا جزا ءوقطعات ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, درجاي ديگرمذکورنباشد 776 54,505,920 Rls. 1,680 $
73 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي چين 94054030 ---وسايل وچراغ هايي كه براي به كارگيري با ديودهاي نورافشان (LED)ساخته شده اند. 161 19,985,504 Rls. 616 $
74 4 1396 منطقه ازاد بندر انزلي چين 94052010 ---چراغ كنارتختخواب، چراغ روميزي وچراغ هاي پايه دار داخل ساختمان كه فقط جهت به كار گرفتن با ديودهاي نورافشان (LED)ساخته شده اند 146 18,923,014 Rls. 583 $
75 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي چين 94059100 ا جزا ءوقطعات ا زشيشه برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکن ها 90 8,986,988 Rls. 277 $
76 4 1396 منطقه ازاد بندر انزلي چين 94059100 ا جزا ءوقطعات ا زشيشه برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکن ها 70 3,180,884 Rls. 98 $
مجموع کل
839,368,004,951 ريال
مجموع کل
24,503,455 دلار
[1]