آمار کل " واردات از" کشور (ژاپن) گمرک (منطقه ازاد بندر انزلي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ژاپن 76069240 ک ک ک کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 800,000 101,607,771,493 Rls. 3,131,496 $
2 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ژاپن 76069240 ک ک ک کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 680,000 90,721,064,349 Rls. 2,683,053 $
3 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ژاپن 76069240 ک ک ک کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 540,000 69,733,506,488 Rls. 2,124,609 $
4 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ژاپن 76069240 ک ک ک کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 387,534 66,390,976,037 Rls. 1,784,344 $
5 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ژاپن 76069240 ک ک ک کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 300,080 43,421,073,384 Rls. 1,229,918 $
6 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ژاپن 76069240 ک ک ک کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 260,000 34,255,694,421 Rls. 1,036,795 $
7 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ژاپن 76069240 ک ک ک کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 219,920 29,664,151,409 Rls. 865,525 $
8 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ژاپن 76069240 ک ک ک کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 200,000 29,358,849,912 Rls. 814,642 $
9 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ژاپن 76069240 ک ک ک کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 153,300 25,209,242,707 Rls. 683,337 $
10 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ژاپن 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 207,155 1,897,821,315 Rls. 58,504 $
11 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ژاپن 76069240 ک ک ک کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 13,408 1,818,945,155 Rls. 56,064 $
12 4 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ژاپن 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 124,612 1,298,454,681 Rls. 39,992 $
مجموع کل
495,377,551,351 ريال
مجموع کل
14,508,279 دلار
[1]