آمار کل " واردات از" کشور (جمهوري كره) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان )

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 2,096,153 1,105,103,788,208 Rls. 32,255,891 $
2 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 1,469,056 743,204,958,563 Rls. 21,871,148 $
3 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 860,750 516,588,487,500 Rls. 13,887,500 $
4 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 469,500 280,176,525,000 Rls. 7,575,000 $
5 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 461,250 229,206,785,816 Rls. 7,040,932 $
6 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 323,850 172,744,968,697 Rls. 5,038,183 $
7 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 343,900 169,037,065,390 Rls. 5,215,420 $
8 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 234,824 123,594,357,468 Rls. 3,814,400 $
9 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 98870121 قطعات منفصله براي توليد تراكتورهاي جاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل كمتر از 14 درصد 337,325 102,478,199,986 Rls. 3,144,000 $
10 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 189,500 93,265,877,340 Rls. 2,878,400 $
11 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 157,600 82,949,233,200 Rls. 2,560,000 $
12 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 152,800 74,997,608,400 Rls. 2,317,000 $
13 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 87032290 ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 188,000 72,947,848,200 Rls. 2,252,920 $
14 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 131,800 72,525,880,000 Rls. 1,960,000 $
15 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 87032290 ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 141,000 58,186,503,600 Rls. 1,723,496 $
16 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 94,750 46,632,938,670 Rls. 1,439,200 $
17 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 94,750 46,632,938,650 Rls. 1,439,200 $
18 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 87043100 وسايل نقليه حمل ونقل كالا ،باموتور جرقه اي -احتراقي ،به وزن ناخالص وسيله نقليه (g.v.w ) حدا کثر5 تن 76,685 46,148,187,750 Rls. 1,237,250 $
19 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 98870432 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك 126,735 42,364,800,003 Rls. 1,200,000 $
20 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 98870432 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك 126,735 42,364,800,003 Rls. 1,200,000 $
21 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 98870432 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك 126,735 41,127,600,016 Rls. 1,200,000 $
22 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 98870432 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك 128,750 40,730,400,011 Rls. 1,200,000 $
23 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 98870432 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك 128,750 40,730,400,011 Rls. 1,200,000 $
24 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 87032290 ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 94,000 39,655,460,822 Rls. 1,152,038 $
25 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 65,900 36,553,020,000 Rls. 980,000 $
26 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 98870121 قطعات منفصله براي توليد تراكتورهاي جاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل كمتر از 14 درصد 119,952 35,566,686,590 Rls. 1,096,046 $
27 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 98870121 قطعات منفصله براي توليد تراكتورهاي جاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل كمتر از 14 درصد 115,875 35,089,199,996 Rls. 1,080,000 $
28 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 98870121 قطعات منفصله براي توليد تراكتورهاي جاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل كمتر از 14 درصد 122,493 34,172,618,890 Rls. 1,053,442 $
29 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 98870121 قطعات منفصله براي توليد تراكتورهاي جاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل كمتر از 14 درصد 102,900 30,079,084,333 Rls. 927,308 $
30 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 87032290 ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 47,000 18,236,962,050 Rls. 563,230 $
31 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 98870221 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتر با ساخت داخل كمتر از 30%(اتوبوس، ميني بوس،ون) 5,527 5,950,065,000 Rls. 183,395 $
32 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 87029000 وسايل نقليه موتوري برا ي حمل ونقل 10نفريابيشترغيراز نوع هيبريدي وديزل ونيمه ديزيل 28,000 5,900,320,000 Rls. 181,604 $
33 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 87021000 ک تنها با موتور پيستوني درونسوز تراكمي ک احتراقي (ديزل يا نيمه­ديزل) 28,000 5,789,280,000 Rls. 178,159 $
34 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 84212190 ک ک ک ساير 2,418 4,828,050,750 Rls. 148,350 $
35 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 87021000 ک تنها با موتور پيستوني درونسوز تراكمي ک احتراقي (ديزل يا نيمه­ديزل) 16,362 3,657,216,000 Rls. 111,824 $
36 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 87032311 ---وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتر از 1500 سي سي تا 2000 سي سي 2,900 1,942,197,600 Rls. 59,900 $
37 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 84152090 سايردستگاههاي تهويه مطبوع براي وسايل نقليه موتوري زميني بجز خودروهاي سواري,سواري کارووا نت 2,627 1,853,460,000 Rls. 52,500 $
38 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 1,152 965,806,500 Rls. 25,980 $
39 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 1,576 881,203,226 Rls. 25,600 $
40 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 590 743,574,350 Rls. 20,002 $
41 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 87087019 چرخ بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري,سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 10,486 704,474,820 Rls. 20,148 $
42 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 1,114 508,589,372 Rls. 15,525 $
43 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 1,200 501,212,700 Rls. 15,300 $
44 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 800 500,021,878 Rls. 14,301 $
45 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 1,500 450,558,990 Rls. 12,886 $
46 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 500 370,176,700 Rls. 11,300 $
47 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 500 294,831,000 Rls. 9,000 $
48 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 500 279,720,000 Rls. 8,000 $
49 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 386 246,172,850 Rls. 6,622 $
50 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 500 195,804,000 Rls. 5,600 $
51 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 84842020 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي ا توبوس ، ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 300 170,346,800 Rls. 5,200 $
52 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 84842020 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي ا توبوس ، ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 300 122,377,500 Rls. 3,500 $
53 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 85123010 دستگاههاي علامت دادن سمعي جهت خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ،کاميون ،کاميونت وماشين آلات راهسازي وکشاورزي 80 85,948,600 Rls. 2,312 $
54 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 154 77,658,575 Rls. 2,089 $
55 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 87083021 كاسه وديسك ترمز با يا بدون لنت ترمز وملحقات ديگر ، براي اتوبوس ، ميني بوس، كاميونت ، كاميون وكاميون كشنده تريلر 27 17,769,650 Rls. 478 $
56 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 84842020 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي ا توبوس ، ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 3 14,200,850 Rls. 382 $
57 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 22 13,531,700 Rls. 364 $
58 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 12 4,992,868 Rls. 147 $
59 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 15 4,592,353 Rls. 135 $
مجموع کل
4,510,167,339,795 ريال
مجموع کل
131,622,607 دلار
[1]