آمار کل " واردات از" کشور (ژاپن) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان )

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ژاپن 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 549,640 356,156,219,422 Rls. 9,663,795 $
2 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ژاپن 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 607,995 351,853,917,033 Rls. 9,540,895 $
3 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ژاپن 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 540,830 303,324,766,226 Rls. 8,177,836 $
4 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ژاپن 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 252,170 164,715,942,707 Rls. 4,448,165 $
5 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ژاپن 87034010 --- با حجم موتور پ?ستون? درونسوز جرقه­ا? احتراق? 2500 cc و کمتر 137,640 90,854,104,004 Rls. 2,438,891 $
6 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ژاپن 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 165,310 73,441,385,852 Rls. 2,036,870 $
7 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ژاپن 87034010 --- با حجم موتور پ?ستون? درونسوز جرقه­ا? احتراق? 2500 cc و کمتر 38,020 41,108,980,000 Rls. 1,265,000 $
8 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ژاپن 87032321 ---ساير وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتراز 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد 32,820 33,891,220,000 Rls. 1,045,000 $
9 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ژاپن 84295221 بيلهاي مکانيکي نوبا قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش از200 اسب بخار 134,928 23,316,575,850 Rls. 718,827 $
10 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ژاپن 87032321 ---ساير وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتراز 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد 21,840 23,199,440,000 Rls. 715,000 $
11 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ژاپن 87032290 ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 43,855 21,275,482,615 Rls. 572,306 $
12 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ژاپن 87034010 --- با حجم موتور پ?ستون? درونسوز جرقه­ا? احتراق? 2500 cc و کمتر 18,520 19,668,000,000 Rls. 550,000 $
13 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ژاپن 87032321 ---ساير وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتراز 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد 18,075 17,830,945,000 Rls. 550,050 $
14 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ژاپن 84295111 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو،باقدرت 270اسب بخاروكمتر 45,000 14,316,110,400 Rls. 441,351 $
15 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ژاپن 84272022 ک ک ک ک مستعمل 72,042 6,594,661,416 Rls. 203,234 $
16 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ژاپن 84272022 ک ک ک ک مستعمل 78,138 5,533,130,040 Rls. 164,388 $
17 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ژاپن 87034010 --- با حجم موتور پ?ستون? درونسوز جرقه­ا? احتراق? 2500 cc و کمتر 7,440 4,698,126,400 Rls. 127,141 $
18 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ژاپن 84271022 ارابه هاي صفاف خودرو،مستعمل ، باموتوربرقي وظرفيت کمترا ز5تن 44,130 2,920,690,003 Rls. 80,663 $
19 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ژاپن 84272022 ک ک ک ک مستعمل 39,290 2,511,588,786 Rls. 68,709 $
20 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ژاپن 84271022 ارابه هاي صفاف خودرو،مستعمل ، باموتوربرقي وظرفيت کمترا ز5تن 24,540 2,323,522,350 Rls. 71,515 $
21 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ژاپن 84272022 ک ک ک ک مستعمل 24,190 2,198,448,560 Rls. 66,539 $
22 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ژاپن 84272022 ک ک ک ک مستعمل 21,880 1,940,344,236 Rls. 54,999 $
23 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ژاپن 87034010 --- با حجم موتور پ?ستون? درونسوز جرقه­ا? احتراق? 2500 cc و کمتر 1,680 1,792,725,000 Rls. 55,000 $
24 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ژاپن 87032321 ---ساير وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتراز 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد 1,860 1,783,320,000 Rls. 55,000 $
25 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ژاپن 84271022 ارابه هاي صفاف خودرو،مستعمل ، باموتوربرقي وظرفيت کمترا ز5تن 22,030 1,648,614,858 Rls. 50,822 $
26 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ژاپن 84272021 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،نو،باظرفيت کمترا ز10تن 20,734 1,595,011,928 Rls. 49,162 $
27 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ژاپن 84272022 ک ک ک ک مستعمل 19,960 1,570,969,638 Rls. 44,142 $
28 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ژاپن 84271021 ارابه هاي صفاف خودرو،نو،باموتوربرقي وظرفيت کمترا ز5 تن 26,530 1,556,533,470 Rls. 47,986 $
29 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ژاپن 84272022 ک ک ک ک مستعمل 27,802 1,481,178,660 Rls. 43,030 $
30 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ژاپن 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 4,432 1,477,212,800 Rls. 45,231 $
31 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ژاپن 84272021 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،نو،باظرفيت کمترا ز10تن 17,000 955,594,020 Rls. 29,460 $
32 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ژاپن 84271022 ارابه هاي صفاف خودرو،مستعمل ، باموتوربرقي وظرفيت کمترا ز5تن 13,620 735,219,498 Rls. 21,359 $
33 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ژاپن 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 2,764 662,217,500 Rls. 19,750 $
34 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ژاپن 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 2,147 597,513,840 Rls. 16,170 $
35 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ژاپن 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 2,147 570,865,680 Rls. 16,170 $
36 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ژاپن 33029090 سايرمخلوطهاي موا د معطر ومخلوطهابرا ساس يک يا چندماده ا ز ا ين موا دغيرمذکوردرجاي ديگر 598 315,490,448 Rls. 9,660 $
37 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ژاپن 90101090 دستگاهها ظاهرکردن ياچاپ فيلم ياكاغذ عکاسي به صورت خودکاربجزدستگاههاي ظهور فيلم را ديولوژي پزشکي 1,000 190,443,000 Rls. 5,873 $
38 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ژاپن 33029090 سايرمخلوطهاي موا د معطر ومخلوطهابرا ساس يک يا چندماده ا ز ا ين موا دغيرمذکوردرجاي ديگر 314 166,021,112 Rls. 4,493 $
39 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ژاپن 33029090 سايرمخلوطهاي موا د معطر ومخلوطهابرا ساس يک يا چندماده ا ز ا ين موا دغيرمذکوردرجاي ديگر 339 112,526,680 Rls. 3,356 $
40 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ژاپن 39023091 انواع اميزه كوپليمرهاي پروپيلن برپايه پروپيلن 215 98,745,288 Rls. 2,797 $
مجموع کل
1,580,983,804,320 ريال
مجموع کل
43,520,635 دلار
[1]