آمار کل " واردات از" کشور (اتريش) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اتريش 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 6,971,740 153,322,894,197 Rls. 4,725,361 $
2 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اتريش 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 3,782,392 106,619,306,902 Rls. 3,286,788 $
3 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اتريش 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 3,249,104 57,493,471,911 Rls. 1,772,430 $
4 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اتريش 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 1,701,007 49,128,177,119 Rls. 1,514,199 $
5 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اتريش 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 1,530,270 38,108,477,450 Rls. 1,174,839 $
6 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اتريش 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 1,425,024 31,109,539,877 Rls. 959,016 $
7 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اتريش 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 723,949 19,761,276,926 Rls. 608,971 $
8 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اتريش 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 755,805 17,686,676,159 Rls. 545,064 $
9 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اتريش 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 1,075,700 17,601,461,149 Rls. 543,106 $
10 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اتريش 48010000 کاغذ روزنامه بشکل رول يا ورق 812,369 17,554,106,371 Rls. 541,209 $
11 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اتريش 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 718,210 15,121,320,235 Rls. 466,155 $
12 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اتريش 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 123,021 14,108,963,535 Rls. 434,979 $
13 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اتريش 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 492,989 12,522,429,626 Rls. 385,887 $
14 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اتريش 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 655,340 11,455,942,489 Rls. 353,062 $
15 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اتريش 48109200 ساير کاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 507,642 10,913,626,590 Rls. 336,469 $
16 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اتريش 48109200 ساير کاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 600,376 10,606,627,234 Rls. 326,908 $
17 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اتريش 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 19,056 9,749,486,316 Rls. 300,437 $
18 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اتريش 69032020 ا شياء سرا ميکي نسوزدا را ي بيش ا ز 45%وزني آلومين (Al2O3)باشد 85,452 8,482,800,000 Rls. 261,419 $
19 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اتريش 48101300 کاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..بصورت رول بدون ا لياف ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 255,912 7,021,782,484 Rls. 216,388 $
20 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اتريش 69010090 سايرآجرها,بلوک, چهارگوشtiles وسايرمحصولات سرا ميکي از آرد فسيل سيليي ياخاكهاي سيليسي همانند غيرمذکوردرجاي ديگر 165,459 6,767,276,419 Rls. 208,641 $
21 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اتريش 69021000 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50 درصد وزني عناصر منيزيم ، كلسيم ، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم ، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم 126,621 4,654,405,285 Rls. 143,814 $
22 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اتريش 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 2,820 4,382,105,680 Rls. 135,088 $
23 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اتريش 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 74,852 4,358,938,153 Rls. 134,390 $
24 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اتريش 48102200 کاغذ سبک ا ندود شده بابيش از10%وزن كل ازالياف 159,698 3,697,164,406 Rls. 113,938 $
25 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اتريش 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 151,719 3,686,633,733 Rls. 113,662 $
26 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اتريش 68159990 سايرا شياساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غيرمذکور در جاي ديگر 13,096 3,684,206,400 Rls. 113,612 $
27 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اتريش 69022020 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه محصولاتي كه به لحاظ وزنيداراي بيش از 50 درصد آلومين (Al2O3) و 10 درصد وزني يا بيشتر زيركونيا (ZrO2) باشد 205,472 3,641,339,891 Rls. 112,235 $
28 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اتريش 48042100 كاغذ گرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سفيد نشده قشرنزده بشكل رول ياورق 97,366 3,405,781,866 Rls. 104,974 $
29 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اتريش 48042100 كاغذ گرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سفيد نشده قشرنزده بشكل رول ياورق 73,103 2,465,608,481 Rls. 76,012 $
30 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اتريش 25051090 ساير شن وماسه هاي سيليسي وکوا رتزي غير مذكور درتعرفه 25051010 500,000 2,128,200,000 Rls. 65,606 $
31 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اتريش 39203000 صفحه, ورق... ا زپليمرهاي ا ستيرن, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 18,329 1,834,114,706 Rls. 56,542 $
32 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اتريش 28181000 کوروندوم مصنوعي ,حتي باساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 81,000 1,807,736,936 Rls. 55,735 $
33 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اتريش 28181000 کوروندوم مصنوعي ,حتي باساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 81,000 1,795,828,320 Rls. 55,347 $
34 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اتريش 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 122,700 1,561,063,114 Rls. 48,119 $
35 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اتريش 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 24,104 1,025,942,793 Rls. 31,627 $
36 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اتريش 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 49,240 999,852,791 Rls. 30,813 $
37 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اتريش 44111499 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده كفپوش روكش شده 36,211 987,938,990 Rls. 30,466 $
38 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اتريش 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 48,812 915,448,878 Rls. 28,210 $
39 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اتريش 68159990 سايرا شياساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غيرمذکور در جاي ديگر 6,234 857,500,804 Rls. 26,426 $
40 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اتريش 69021000 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50 درصد وزني عناصر منيزيم ، كلسيم ، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم ، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم 26,481 845,557,933 Rls. 26,082 $
41 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اتريش 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 1,140 778,652,490 Rls. 24,007 $
42 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اتريش 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 25,600 537,027,913 Rls. 16,550 $
43 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اتريش 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 18,000 297,362,772 Rls. 9,163 $
44 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اتريش 69039090 سايرا شياسرا ميکي نسوز غيرمذکور در جاي ديگر 3,183 274,319,834 Rls. 8,465 $
45 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اتريش 38089229 ک ک ک ک ساير LD50 حداكثر 2000 محصول آماده شيميايي 1,080 149,256,479 Rls. 4,600 $
46 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اتريش 32021000 مواد دباغي آلي سنتتيك 8,000 147,640,602 Rls. 4,552 $
47 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اتريش 39069020 پليمرهاي اكريليك به صورت رزينهاي ترموپلاست محلول درآب 7,500 134,583,226 Rls. 4,149 $
48 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اتريش 38099300 موا دتکميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي ا ز نوع مورد مصرف در چرم سازي غيرازموادنشاسته اي 6,450 115,101,536 Rls. 3,547 $
49 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اتريش 32100000 ساير رنگکها (Paints) و ورنيکها (از جمله لعابکها، لاكکها و آب رنگکها)؛ پيگمانکهايي كه با آب مصرف ميکشود از انواعي كه براي پرداخت چرم به كار ميکرود. 2,880 114,566,535 Rls. 3,530 $
50 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اتريش 25199010 کمنيزيم مرده از طريق Sintered (تجزيه شيميائي) با عيار اكسيد منيزيم (MgO) 94درصد و كمتر از آن Fe 203 كمتر از يك درصد 5,000 68,186,565 Rls. 2,101 $
51 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اتريش 29302000 تيوكارباماتکها و دي تيو كارباماتکها 1,260 22,352,670 Rls. 689 $
52 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اتريش 32021000 مواد دباغي آلي سنتتيك 700 10,848,690 Rls. 334 $
مجموع کل
666,520,911,461 ريال
مجموع کل
20,545,713 دلار
[1]