آمار کل " واردات از" کشور (سنگاپور) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سنگاپور 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 19,936,199 506,405,467,658 Rls. 15,611,489 $
2 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سنگاپور 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 4,999,028 131,436,460,073 Rls. 4,050,555 $
3 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سنگاپور 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي,به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد 1,209,600 83,438,299,390 Rls. 2,572,192 $
4 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سنگاپور 15119020 --- R.B.D مورد مصرف در صنايع آرايشي و بهداشتي 2,999,525 73,249,425,799 Rls. 2,259,529 $
5 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سنگاپور 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي,به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد 704,800 51,998,822,252 Rls. 1,602,504 $
6 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سنگاپور 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 1,999,990 47,692,563,535 Rls. 1,471,266 $
7 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سنگاپور 15132919 ----روغن پالم كرنل تصفيه شده RBD غيراز استئارين وپالم كرنل استئارين 697,971 38,565,835,919 Rls. 1,189,643 $
8 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سنگاپور 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 783,776 34,480,623,014 Rls. 1,063,339 $
9 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سنگاپور 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 179,840 28,291,671,779 Rls. 872,171 $
10 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سنگاپور 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 386,400 27,771,333,072 Rls. 855,871 $
11 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سنگاپور 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 282,240 22,082,979,180 Rls. 680,766 $
12 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سنگاپور 03034300 اسكيپ جك يا بونيتو با شكم راه راه Skipjack or strip-bellied bonito 344,230 20,311,216,108 Rls. 625,923 $
13 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سنگاپور 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 220,800 16,828,881,776 Rls. 518,740 $
14 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سنگاپور 73011000 پالپلانش ا زآهن ياا زفولاد. 217,863 10,837,188,725 Rls. 334,100 $
15 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سنگاپور 55101100 نخ يک لا,دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره مصنوعي,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 147,148 8,668,391,800 Rls. 267,147 $
16 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سنگاپور 27101940 روغن پايه معدني 193,750 6,913,078,223 Rls. 213,117 $
17 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سنگاپور 80011000 قلع, غيرممزوج, بصورت کارنشده. 10,027 6,683,821,533 Rls. 206,011 $
18 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سنگاپور 39053000 پلي الكل وينيليك , حتي دا را ي گروه هاي ا ستات غيرهيدروليزه 77,000 4,666,082,729 Rls. 143,847 $
19 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سنگاپور 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 64,000 4,213,191,475 Rls. 129,804 $
20 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سنگاپور 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 84,500 4,189,783,161 Rls. 129,167 $
21 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سنگاپور 38123060 پايدا رکننده هابرپايه سيليکون 26,040 3,715,717,068 Rls. 114,546 $
22 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سنگاپور 39023020 كوپليمر هاي پرو پيلن گريدفيلم 72,000 3,714,990,480 Rls. 114,480 $
23 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سنگاپور 29161900 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غيرحلقوي ،انيدريدها ، هالوژنورها ، پراکسيدها ، پراکسي اسيدها ومشتقات آنها غير از رديف هاي 29161100 لغايت 29161600 28,640 2,753,402,934 Rls. 84,853 $
24 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سنگاپور 39053000 پلي الكل وينيليك , حتي دا را ي گروه هاي ا ستات غيرهيدروليزه 34,000 2,425,141,800 Rls. 74,749 $
25 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سنگاپور 29212990 ساير پلي آمين هاي غيرحلقوي ومشتقات آنها بجز ترت بوتيل آمين كلاولانات 5,700 1,638,923,475 Rls. 50,525 $
26 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سنگاپور 29054900 ساير پلي الکل ها غير مذکور در رديف هاي 29054100 لغايت 29054500 61,000 1,087,571,562 Rls. 33,542 $
27 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سنگاپور 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 14,800 793,696,176 Rls. 24,468 $
28 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سنگاپور 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 7,140 773,509,880 Rls. 23,848 $
29 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سنگاپور 90183916 آنژيوكت (iv cunnula) 502 755,080,500 Rls. 23,278 $
30 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سنگاپور 32041490 ---ساير مواد رنگي مستقيم وفرآورده هاي براساس اين مواد غير از گرانول مستربچ 4,000 754,846,800 Rls. 23,278 $
31 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سنگاپور 85182930 بلندگوها به صورت چند پارچه 4,638 660,202,424 Rls. 20,353 $
32 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سنگاپور 29157019 ساير ا ستئارات هاي فلزي غير از استئارات منيزيم گريد دارويي 3,000 636,468,300 Rls. 19,614 $
33 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سنگاپور 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 277 534,264,130 Rls. 16,471 $
34 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سنگاپور 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 23,510 511,940,515 Rls. 15,777 $
35 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سنگاپور 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 1,995 500,923,815 Rls. 15,443 $
36 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سنگاپور 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 10,002 478,720,097 Rls. 14,753 $
37 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سنگاپور 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 3,169 462,798,411 Rls. 14,265 $
38 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سنگاپور 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 565 381,135,890 Rls. 11,748 $
39 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سنگاپور 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 6,250 347,215,000 Rls. 10,700 $
40 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سنگاپور 90328100 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياکنترل خودکار هيدروليکي يا پنوماتيکي 168 341,452,276 Rls. 10,538 $
41 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سنگاپور 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 5,486 248,429,544 Rls. 7,656 $
42 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سنگاپور 85182100 تک بلندگو ,تعبيه شده در محفظه آن 229 245,181,355 Rls. 7,559 $
43 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سنگاپور 85183010 هدفون و گوشي حتي توام شده با يک ميکروفون 194 227,963,559 Rls. 7,028 $
44 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سنگاپور 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 6,513 203,652,042 Rls. 6,278 $
45 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سنگاپور 84842020 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي ا توبوس ، ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 463 149,667,959 Rls. 4,614 $
46 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سنگاپور 85011010 ا لکتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و24ولت به قدرت حداكثر 37.5 وات 2,480 142,232,039 Rls. 4,385 $
47 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سنگاپور 23099010 خوراك اماده ابزيان 740 136,227,000 Rls. 4,200 $
48 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سنگاپور 23099010 خوراك اماده ابزيان 190 47,030,750 Rls. 1,450 $
49 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سنگاپور 96121000 نوا رماشين تحريريانوا رهاي همانند,مرکب زده يابه نحوديگري برا ي ا ثرگذا ري آماده شده ،حتي سوارشده روي قرقره يادركارتريچ 202 40,868,100 Rls. 1,260 $
50 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سنگاپور 84733090 ساير ا جزا وقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول شماره 8471غيرمذکور 157 39,266,784 Rls. 1,211 $
51 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سنگاپور 84716010 صفحه کليد(keyboard) 165 37,076,449 Rls. 1,143 $
52 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سنگاپور 84716020 موشوا ره (mouse) 41 27,514,611 Rls. 848 $
53 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سنگاپور 85152900 سايرماشينهاودستگاههاي زرد جوشكاري يالحيم کاري که در جاي ديگرمذکور نباشد 470 21,734,130 Rls. 670 $
54 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سنگاپور 95045010 ---دسته بازي براي بازي با رايانه يا ساير كنسول هاي بازي يا... 8 5,473,082 Rls. 169 $
مجموع کل
1,153,565,436,138 ريال
مجموع کل
35,562,881 دلار
[1]