آمار کل " واردات از" کشور (سوئد) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سوئد 98870122 قطعات منفصله تراکتورجاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل 14% تا كمتر از 20% به استثناي موتور، گيربکس، اکسل، کولر، جعبه فرمان و لاستيک 2,345,177 670,617,391,264 Rls. 20,672,713 $
2 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سوئد 98870224 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 50 % به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 656,945 302,728,240,000 Rls. 9,332,504 $
3 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سوئد 98870224 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 50 % به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 519,096 243,729,072,000 Rls. 7,511,491 $
4 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سوئد 98870122 قطعات منفصله تراکتورجاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل 14% تا كمتر از 20% به استثناي موتور، گيربکس، اکسل، کولر، جعبه فرمان و لاستيک 335,376 106,464,441,750 Rls. 3,280,978 $
5 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سوئد 87084020 جعبده دنده به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 149,173 40,756,441,690 Rls. 1,256,365 $
6 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سوئد 27101930 روغن ترانسفور ماتور 247,520 14,838,130,725 Rls. 457,275 $
7 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سوئد 84295111 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو،باقدرت 270اسب بخاروكمتر 55,593 14,808,457,666 Rls. 456,332 $
8 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سوئد 27101930 روغن ترانسفور ماتور 296,480 14,805,701,847 Rls. 456,262 $
9 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سوئد 48103900 کاغذکرا فت غيرا زا نواعي که برا ي مقاصدگرا فيکي است, ا ندوده غيرمذکوردرجاي ديگر 616,265 12,990,632,234 Rls. 400,504 $
10 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سوئد 48010000 کاغذ روزنامه بشکل رول يا ورق 492,913 10,647,527,189 Rls. 328,232 $
11 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سوئد 84295121 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو ،باقدرت بيش از 270اسب بخار 35,646 9,216,788,852 Rls. 284,083 $
12 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سوئد 28352610 مونو كلسيم فسفات 480,000 9,076,596,000 Rls. 279,719 $
13 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سوئد 87084020 جعبده دنده به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 13,974 7,157,362,500 Rls. 220,573 $
14 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سوئد 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 307,882 5,206,697,449 Rls. 160,512 $
15 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سوئد 31029000 ساير کودهايمعدني يا شيميائي، ا زوته، همچنين مخلوطکهاي غيرمذكور در شمارهکهاي فرعي قبلي 196,000 4,960,338,320 Rls. 152,889 $
16 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سوئد 21069020 ا مولسيفاير 82,048 4,886,456,280 Rls. 150,592 $
17 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سوئد 48042100 كاغذ گرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سفيد نشده قشرنزده بشكل رول ياورق 140,288 4,402,160,494 Rls. 135,742 $
18 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سوئد 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 20,000 3,910,212,800 Rls. 120,540 $
19 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سوئد 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 146,107 3,723,353,637 Rls. 114,745 $
20 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سوئد 87083022 ---- کاسه و د?سک ترمز((Brake Disk با ?ا بدون لنت ترمز و ملحقات د?گر، برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ونت، کام?ون و کام?ون کشنده تر?لر 23,904 2,744,491,200 Rls. 84,576 $
21 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سوئد 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 105,843 2,676,011,270 Rls. 82,520 $
22 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سوئد 47031100 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, سفيدنشده, تيره کاج 96,000 2,057,132,700 Rls. 63,406 $
23 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سوئد 48101300 کاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..بصورت رول بدون ا لياف ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 15,698 809,884,437 Rls. 24,963 $
24 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سوئد 11081300 فکول سيب زميني 79,925 778,045,898 Rls. 23,978 $
25 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سوئد 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 862 731,372,400 Rls. 22,543 $
26 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سوئد 47069300 ک ک حاصل از تركيب فرآيندکهاي مكانيكي و شيميايي 25,658 614,745,264 Rls. 18,948 $
27 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سوئد 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 2,130 559,306,110 Rls. 17,239 $
28 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سوئد 87083022 ---- کاسه و د?سک ترمز((Brake Disk با ?ا بدون لنت ترمز و ملحقات د?گر، برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ونت، کام?ون و کام?ون کشنده تر?لر 60 44,114,320 Rls. 1,360 $
مجموع کل
1,495,941,106,296 ريال
مجموع کل
46,111,584 دلار
[1]