آمار کل " واردات از" کشور (هلند) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هلند 90308400 سايروسايل سنجش همراه باآلات ضبط كننده 297,270 137,020,610,000 Rls. 4,223,947 $
2 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هلند 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 475,000 72,168,747,500 Rls. 2,224,054 $
3 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هلند 94060010 گلخانه باتجهيزا ت کامل 214,890 46,944,208,626 Rls. 1,447,279 $
4 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هلند 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 304,000 23,704,608,650 Rls. 730,780 $
5 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هلند 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 167,375 16,463,726,224 Rls. 507,582 $
6 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هلند 31051010 کود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 296,730 13,070,246,002 Rls. 402,849 $
7 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هلند 39069091 رزين هاي ترموست حلالي ويژه رنگ ا تومبيل ازپليمرهاي اكريليك 109,400 9,701,720,780 Rls. 299,123 $
8 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هلند 17021900 لاکتوز و شربت لاکتوز دا را ي کمتر ا ز 99% وزني لاکتوز محاسبه شده بر حسب ماده خشک 96,390 7,861,947,254 Rls. 242,600 $
9 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هلند 87163920 بوژي براي حمل ونقل كالا 68,520 7,348,158,000 Rls. 226,439 $
10 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هلند 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 145,950 6,461,181,542 Rls. 199,198 $
11 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هلند 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 57,300 5,762,512,040 Rls. 177,612 $
12 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هلند 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 74,250 5,743,664,685 Rls. 177,023 $
13 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هلند 73041910 ساير لوله هاي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز ،غيراز فولادزنگ نزن ،اندودشده (Coating) 137,639 5,707,723,225 Rls. 175,974 $
14 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هلند 29400000 قندهاي خالص از لحاظ شيميايي، غير از ساكارز، لاكتوز، مالتوز، گلوكز و فركتوز (لوولوز)؛ استرها، استالکها و استرهاي قند و املاح آن، غير از محصولات مشمول شمارهکهاي 3729، 3829 يا 3929. 44,800 5,535,758,592 Rls. 170,588 $
15 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هلند 23099040 خوراك آماده دام و طيور 140,000 5,515,376,020 Rls. 170,033 $
16 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هلند 04022120 مواد اوليه شيرخشك اطفال (پايه) حاوي چربي گياهي 50,000 5,357,782,000 Rls. 165,185 $
17 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هلند 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 234,000 5,147,347,140 Rls. 158,653 $
18 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هلند 84089010 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت تا 150 اسب بخار 2,420 4,909,705,150 Rls. 151,329 $
19 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هلند 31039000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي فسفاته , که در جاي ديگري مذکور نباشد 492,000 4,894,134,540 Rls. 150,898 $
20 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هلند 19019010 خوراک دام جايگزين شونده شير دامي مطابق استاندارد ملي 2388 91,000 4,340,023,300 Rls. 133,793 $
21 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هلند 83099090 سايردر،درپوش و سرپوش ،درپوش پاره شونده برا ي بطري درپوش پيچي بشكه ،مهروموم وساير متفرغات بسته بندي ،ا ز فلزا ت معمولي غيرمذکوردرجاي ديگر 18,400 4,189,574,520 Rls. 129,152 $
22 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هلند 29051200 پروپان- 1-ئول (ا لکل پروپيليک )وپروپان 2-ئول (ا لکل ا يزوپروپيليک ) 92,160 3,827,166,659 Rls. 117,984 $
23 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هلند 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 24,132 3,595,638,555 Rls. 110,881 $
24 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هلند 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 808 3,334,569,000 Rls. 102,798 $
25 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هلند 29173990 سايرا سيدهاي پلي کربوکسيليک بودا ر.ا نيدريد.هالوژنورهاهاپرا کسيدهاپرا کسي ا سيدهاي آنهاومشتقات آنهاغيرمذکور 45,000 3,076,645,200 Rls. 94,844 $
26 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هلند 39079991 رزين پلي ا ستر ا شباع ويژه رنگ ا تومبيل 30,400 3,048,057,528 Rls. 93,994 $
27 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هلند 29400000 قندهاي خالص از لحاظ شيميايي، غير از ساكارز، لاكتوز، مالتوز، گلوكز و فركتوز (لوولوز)؛ استرها، استالکها و استرهاي قند و املاح آن، غير از محصولات مشمول شمارهکهاي 3729، 3829 يا 3929. 24,300 2,827,100,880 Rls. 87,151 $
28 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هلند 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 32,613 2,775,658,582 Rls. 85,543 $
29 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هلند 29161200 استرهاي اسيد اكريليك 49,200 2,750,097,468 Rls. 84,779 $
30 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هلند 39092090 سايررزينهاي ملامينيک بغيرا ز پودرقالب گيري 32,000 2,673,923,520 Rls. 82,439 $
31 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هلند 31051090 سايرکودهابه شکل قرص ياا شکال هماننددربسته.... ناخالص کمترا ز10کيلوگرم غيرمذکور 16,939 2,664,330,924 Rls. 82,121 $
32 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هلند 19019090 ساير فراورده هاي غذايي از عصاره مالت كه فاقد كاكائو بوده غير مذكور 64,800 2,605,854,240 Rls. 80,301 $
33 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هلند 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 24,000 2,530,941,285 Rls. 78,010 $
34 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هلند 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 33,950 2,249,493,372 Rls. 69,347 $
35 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هلند 31039000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي فسفاته , که در جاي ديگري مذکور نباشد 420,000 2,058,946,750 Rls. 63,462 $
36 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هلند 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 24,646 2,048,216,191 Rls. 63,148 $
37 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هلند 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 17,640 1,846,213,500 Rls. 56,913 $
38 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هلند 27030010 پيت ماس 375,000 1,810,004,405 Rls. 55,801 $
39 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هلند 39069091 رزين هاي ترموست حلالي ويژه رنگ ا تومبيل ازپليمرهاي اكريليك 16,000 1,771,316,320 Rls. 54,588 $
40 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هلند 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 11,159 1,697,318,350 Rls. 52,325 $
41 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هلند 21061010 مواد پروتئيني تكستوره 15,750 1,655,774,138 Rls. 51,034 $
42 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هلند 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 16,000 1,606,081,600 Rls. 49,510 $
43 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هلند 27101930 روغن ترانسفور ماتور 43,680 1,433,522,448 Rls. 44,176 $
44 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هلند 39199040 ورق پشت چسب دا رboppباپهناي بيش از 20سانتيمتر 18,766 1,397,793,247 Rls. 43,090 $
45 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هلند 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 16,000 1,385,524,000 Rls. 42,699 $
46 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هلند 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 13,207 1,373,062,524 Rls. 42,321 $
47 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هلند 39039000 پليمرهاي ا ستيرن که درجاي ديگر گفته نشده, به ا شکال ا بتدا ئي 16,000 1,294,383,360 Rls. 39,907 $
48 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هلند 29094300 اترهاي مونو بوتيليك اتيلن گليكول يا دي اتيلن گليكول 18,800 1,224,965,700 Rls. 37,764 $
49 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هلند 27101940 روغن پايه معدني 11,520 1,201,164,480 Rls. 37,017 $
50 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هلند 27030090 ساير تورب ها به جز پيت ماس 700,900 1,131,142,544 Rls. 34,875 $
51 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هلند 31026000 املاح مضاعف و مخلوطکهاي نيترات كلسيم و نيترات آمونيوم 72,000 1,032,548,340 Rls. 31,862 $
52 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هلند 37031000 کاغذ، مقوا وموا دنسجي عکاسي، حساسشده، عکسبرداري نشده به صورت رول با پهنايي بيش از 610 ميليمتر 13,256 989,815,545 Rls. 30,495 $
53 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هلند 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 10,400 988,545,012 Rls. 30,475 $
54 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هلند 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 14,716 912,610,680 Rls. 28,124 $
55 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هلند 25070010 کائولن 22,050 842,378,576 Rls. 25,958 $
56 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هلند 72143000 ميله هاا زآهن ياغير ممزوج تراشكاري (خوش تراش )فولاد 53,120 822,443,192 Rls. 25,372 $
57 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هلند 32021000 مواد دباغي آلي سنتتيك 15,700 810,250,078 Rls. 24,978 $
58 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هلند 39189010 ---ساير كف پوشها از ساير مواد پلاستيكي 5,990 776,471,720 Rls. 23,960 $
59 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هلند 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك بغير از استات اتيل ، استات ونيل ، استات بوتيل نرمال ، استات دي نوسب (iso) 16,000 769,180,320 Rls. 23,703 $
60 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هلند 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 16,420 765,560,400 Rls. 23,600 $
61 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هلند 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 7,500 764,888,250 Rls. 23,580 $
62 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هلند 29142200 سيكلوهگزانون و متيل سيكلوهگزانونکها 15,200 692,352,780 Rls. 21,344 $
63 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هلند 29161100 کاسيد اكريليك و املاح آن 16,000 629,947,200 Rls. 19,419 $
64 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هلند 27030090 ساير تورب ها به جز پيت ماس 371,200 593,131,896 Rls. 18,278 $
65 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هلند 25081000 بنتونيت 35,038 577,533,600 Rls. 17,804 $
66 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هلند 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 46,200 568,595,580 Rls. 17,529 $
67 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هلند 29161200 استرهاي اسيد اكريليك 9,430 561,744,464 Rls. 17,314 $
68 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هلند 34039100 فرآورده ها برا ي عمل آوردن موادنسجي وچرم پوستهاي نرم اياساير مواد فاقد روغنهاي نفتي يامعدني 9,380 549,891,410 Rls. 16,952 $
69 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هلند 29126000 پارا فرمالدئيد 18,750 531,899,750 Rls. 16,394 $
70 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هلند 29161400 کاسترهاي اسيد متاكريليك 7,140 523,568,184 Rls. 16,138 $
71 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هلند 38112900 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده فاقد روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 14,630 519,104,000 Rls. 16,000 $
72 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هلند 38112900 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده فاقد روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 15,600 518,512,000 Rls. 16,000 $
73 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هلند 29181100 اسيد لاكتيك، املاح و استرهاي آن 6,000 498,466,500 Rls. 15,367 $
74 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هلند 29096090 سايرپرا کسيدهاي ا لکل ها,ا ترهاوستن هاومشتقات هالوژنه سولفونه نيتره يانيتروزه غيرمذکور 3,960 332,970,264 Rls. 10,261 $
75 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هلند 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 3,439 278,988,875 Rls. 8,598 $
76 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هلند 84133010 پمپ ا نژکتور 6 248,099,680 Rls. 7,647 $
77 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هلند 39021091 انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن 2,125 200,369,650 Rls. 6,175 $
78 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هلند 14049030 كوكوپيت 20,000 172,027,400 Rls. 5,300 $
79 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هلند 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 1,600 120,922,656 Rls. 3,728 $
80 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هلند 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 81 92,253,200 Rls. 2,844 $
81 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هلند 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 200 86,887,533 Rls. 2,678 $
82 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هلند 40027000 کائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 1,330 65,115,603 Rls. 2,007 $
83 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هلند 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 505 40,968,125 Rls. 1,263 $
84 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هلند 84131100 تلمبه هاي توزيع سوخت ياموا د روا ن کننده مورد استفاده درجايگاه توزيع بنزين يادرتعميرگاه 2 5,409,150 Rls. 167 $
مجموع کل
478,627,114,173 ريال
مجموع کل
14,754,227 دلار
[1]