آمار کل " واردات از" کشور (اكوادور) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اكوادور 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 17,869,541 619,307,187,160 Rls. 16,608,507 $
2 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اكوادور 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 12,865,941 364,677,952,426 Rls. 9,909,590 $
3 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اكوادور 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 13,225,292 344,275,372,004 Rls. 10,184,924 $
4 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اكوادور 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 13,492,788 336,924,528,105 Rls. 10,390,201 $
5 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اكوادور 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 12,054,727 323,279,427,141 Rls. 9,282,442 $
6 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اكوادور 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 11,174,211 279,132,551,754 Rls. 8,604,989 $
7 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اكوادور 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 9,403,753 261,760,552,037 Rls. 7,251,401 $
8 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اكوادور 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 10,197,287 260,353,051,649 Rls. 7,852,187 $
9 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اكوادور 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 8,835,965 240,433,780,951 Rls. 6,804,325 $
10 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اكوادور 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 8,117,027 204,681,669,170 Rls. 6,250,577 $
11 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اكوادور 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 6,817,550 170,785,045,061 Rls. 5,250,036 $
12 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اكوادور 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 5,607,499 140,144,856,350 Rls. 4,319,229 $
مجموع کل
3,545,755,973,808 ريال
مجموع کل
102,708,408 دلار
[1]