آمار کل " واردات از" کشور (فيليپين) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فيليپين 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 42,479,043 1,154,039,092,191 Rls. 32,709,224 $
2 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فيليپين 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 34,109,413 909,453,984,683 Rls. 26,264,381 $
3 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فيليپين 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 28,882,860 738,433,796,577 Rls. 22,239,878 $
4 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فيليپين 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 21,347,030 735,131,741,976 Rls. 19,704,990 $
5 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فيليپين 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 28,435,765 717,475,804,133 Rls. 21,895,661 $
6 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فيليپين 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 23,519,385 650,128,176,273 Rls. 18,114,853 $
7 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فيليپين 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 22,191,120 638,595,967,490 Rls. 17,396,720 $
8 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فيليپين 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 23,728,478 617,692,820,374 Rls. 18,271,014 $
9 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فيليپين 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 21,828,515 546,795,117,492 Rls. 16,808,078 $
10 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فيليپين 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 20,497,868 511,514,410,998 Rls. 15,768,020 $
11 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فيليپين 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 17,063,114 426,313,149,237 Rls. 13,138,740 $
12 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فيليپين 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 12,803,614 319,668,268,877 Rls. 9,859,010 $
13 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فيليپين 08043000 آناناس , تازه يا خشک کرده 2,659,320 73,325,532,438 Rls. 2,260,422 $
14 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فيليپين 08043000 آناناس , تازه يا خشک کرده 2,644,260 73,250,612,310 Rls. 2,252,121 $
15 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فيليپين 08043000 آناناس , تازه يا خشک کرده 1,937,480 63,964,407,368 Rls. 1,741,978 $
16 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فيليپين 08043000 آناناس , تازه يا خشک کرده 1,933,216 62,072,882,934 Rls. 1,757,898 $
17 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فيليپين 08043000 آناناس , تازه يا خشک کرده 1,900,252 60,676,894,008 Rls. 1,687,773 $
18 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فيليپين 08043000 آناناس , تازه يا خشک کرده 1,895,160 52,269,948,756 Rls. 1,610,886 $
19 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فيليپين 08043000 آناناس , تازه يا خشک کرده 1,666,128 46,962,214,051 Rls. 1,434,209 $
20 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فيليپين 08043000 آناناس , تازه يا خشک کرده 1,695,900 46,739,986,014 Rls. 1,441,515 $
21 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فيليپين 08043000 آناناس , تازه يا خشک کرده 1,150,880 39,194,890,619 Rls. 1,050,867 $
22 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فيليپين 08043000 آناناس , تازه يا خشک کرده 1,178,140 37,498,650,002 Rls. 1,080,194 $
23 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فيليپين 08043000 آناناس , تازه يا خشک کرده 427,440 12,372,022,440 Rls. 372,624 $
24 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فيليپين 08043000 آناناس , تازه يا خشک کرده 272,640 8,454,989,304 Rls. 250,044 $
25 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فيليپين 20060000 سبزيجات، ميوه،کميوهکهاي سخت پوست، پوست ميوه، و ساير اجزاء نباتات،کمحفوظ شده در قند (آب گرفته شده، براق شده يا متبلور). 135,407 4,504,895,559 Rls. 122,679 $
26 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فيليپين 13023900 لعاب ها و موا د غليظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذکور يا مشمول درجاي ديگر 18,000 3,321,420,300 Rls. 101,700 $
27 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فيليپين 20060000 سبزيجات، ميوه،کميوهکهاي سخت پوست، پوست ميوه، و ساير اجزاء نباتات،کمحفوظ شده در قند (آب گرفته شده، براق شده يا متبلور). 121,154 2,802,029,093 Rls. 78,733 $
28 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فيليپين 20060000 سبزيجات، ميوه،کميوهکهاي سخت پوست، پوست ميوه، و ساير اجزاء نباتات،کمحفوظ شده در قند (آب گرفته شده، براق شده يا متبلور). 110,669 2,597,390,877 Rls. 71,149 $
29 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فيليپين 20060000 سبزيجات، ميوه،کميوهکهاي سخت پوست، پوست ميوه، و ساير اجزاء نباتات،کمحفوظ شده در قند (آب گرفته شده، براق شده يا متبلور). 88,873 2,000,507,090 Rls. 57,215 $
30 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فيليپين 84701000 ماشين حساب الكترونيكي که قادرا ست بدون نيروي برق خارجي کارکند,ماشين هاي جيبي ضبط ،پخش ونمايش داده هاكه داراي اعمال محاسبه اي باشند 6,255 1,812,525,175 Rls. 54,057 $
31 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فيليپين 20060000 سبزيجات، ميوه،کميوهکهاي سخت پوست، پوست ميوه، و ساير اجزاء نباتات،کمحفوظ شده در قند (آب گرفته شده، براق شده يا متبلور). 74,637 1,741,252,756 Rls. 49,396 $
32 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فيليپين 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 24,100 471,766,090 Rls. 12,805 $
33 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فيليپين 44191190 --- سا?ر 3,257 417,281,025 Rls. 11,725 $
34 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فيليپين 20060000 سبزيجات، ميوه،کميوهکهاي سخت پوست، پوست ميوه، و ساير اجزاء نباتات،کمحفوظ شده در قند (آب گرفته شده، براق شده يا متبلور). 17,442 367,439,686 Rls. 11,216 $
35 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فيليپين 72292000 مفتول ا زفولادسيليکومنگنز. 4,830 131,607,454 Rls. 4,057 $
36 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فيليپين 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 9,500 111,329,760 Rls. 3,280 $
37 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فيليپين 72292000 مفتول ا زفولادسيليکومنگنز. 4,800 109,011,840 Rls. 3,360 $
38 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فيليپين 83111000 ا لکترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي ازفلزات معمولي 2,850 65,914,800 Rls. 1,995 $
39 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فيليپين 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 4,700 59,312,120 Rls. 1,645 $
40 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فيليپين 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 2,800 32,379,200 Rls. 980 $
41 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فيليپين 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 2,380 28,995,952 Rls. 822 $
مجموع کل
8,562,600,419,322 ريال
مجموع کل
249,697,914 دلار
[1]