آمار کل " واردات از" کشور (ايتاليا) گمرک (منطقه ويژه نوشهر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 منطقه ويژه نوشهر ايتاليا 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 329,676 366,759,723,688 Rls. 10,497,038 $
2 5 1396 منطقه ويژه نوشهر ايتاليا 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 491,675 239,461,000,000 Rls. 7,295,760 $
3 9 1396 منطقه ويژه نوشهر ايتاليا 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 58,156 96,588,607,544 Rls. 2,768,830 $
4 10 1396 منطقه ويژه نوشهر ايتاليا 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 58,047 63,407,159,623 Rls. 1,758,575 $
5 11 1396 منطقه ويژه نوشهر ايتاليا 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 16,567 28,804,517,087 Rls. 779,511 $
6 10 1396 منطقه ويژه نوشهر ايتاليا 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 24,300 16,393,898,684 Rls. 454,893 $
7 4 1396 منطقه ويژه نوشهر ايتاليا 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 52,079 8,556,421,725 Rls. 262,910 $
8 11 1396 منطقه ويژه نوشهر ايتاليا 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 76,521 4,593,465,725 Rls. 125,662 $
9 8 1396 منطقه ويژه نوشهر ايتاليا 68061090 ک ک ک ساير 10,202 2,994,780,000 Rls. 87,002 $
10 7 1396 منطقه ويژه نوشهر ايتاليا 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 16,746 2,809,049,400 Rls. 82,341 $
11 11 1396 منطقه ويژه نوشهر ايتاليا 73051200 لوله ا زآهن يافولاد,جوش دا ده ا زدرا زا(غيرازرديف 73051100)بامقطع مدور,باقطرخارجي بيش از 4/406, براي استفاده درخطوط نفت وگاز 59,718 2,620,726,553 Rls. 71,694 $
12 8 1396 منطقه ويژه نوشهر ايتاليا 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 51,871 1,912,787,520 Rls. 54,706 $
13 12 1396 منطقه ويژه نوشهر ايتاليا 73051200 لوله ا زآهن يافولاد,جوش دا ده ا زدرا زا(غيرازرديف 73051100)بامقطع مدور,باقطرخارجي بيش از 4/406, براي استفاده درخطوط نفت وگاز 5,697 1,855,741,321 Rls. 49,919 $
14 8 1396 منطقه ويژه نوشهر ايتاليا 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 2,000 1,734,381,747 Rls. 49,216 $
15 11 1396 منطقه ويژه نوشهر ايتاليا 73079300 لوا زم وا تصالات برا ي جوشکاري لب به لب ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 8,630 1,472,733,119 Rls. 40,289 $
16 8 1396 منطقه ويژه نوشهر ايتاليا 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 1,420 529,997,000 Rls. 15,079 $
17 11 1396 منطقه ويژه نوشهر ايتاليا 73079100 فلانج ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 2,390 332,391,140 Rls. 9,093 $
18 12 1396 منطقه ويژه نوشهر ايتاليا 73079300 لوا زم وا تصالات برا ي جوشکاري لب به لب ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 449 242,492,014 Rls. 6,523 $
19 11 1396 منطقه ويژه نوشهر ايتاليا 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 596 115,921,634 Rls. 3,171 $
20 12 1396 منطقه ويژه نوشهر ايتاليا 73079100 فلانج ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 120 33,678,466 Rls. 906 $
مجموع کل
841,219,473,990 ريال
مجموع کل
24,413,118 دلار
[1]