آمار کل " واردات از" کشور (جمهوري كره) گمرک (منطقه ويژه پيام)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 منطقه ويژه پيام جمهوري كره 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 1,417,615 448,975,472,000 Rls. 12,149,600 $
2 11 1396 منطقه ويژه پيام جمهوري كره 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 200,250 63,187,920,000 Rls. 1,710,000 $
3 10 1396 منطقه ويژه پيام جمهوري كره 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 144,180 41,736,120,400 Rls. 1,155,600 $
4 12 1396 منطقه ويژه پيام جمهوري كره 72107010 ک ک ک با ضخامت حداقل 4/0 و حداکثر 6/0 ميلي­متر و عرض حداقل 600 و کمتر از 1100 ميلي­متر 835,870 36,673,415,350 Rls. 989,728 $
5 11 1396 منطقه ويژه پيام جمهوري كره 72107010 ک ک ک با ضخامت حداقل 4/0 و حداکثر 6/0 ميلي­متر و عرض حداقل 600 و کمتر از 1100 ميلي­متر 382,893 19,611,894,879 Rls. 535,877 $
6 6 1396 منطقه ويژه پيام جمهوري كره 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 66,750 17,745,415,000 Rls. 535,000 $
7 11 1396 منطقه ويژه پيام جمهوري كره 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 216,000 11,517,769,741 Rls. 311,670 $
8 10 1396 منطقه ويژه پيام جمهوري كره 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 204,000 10,176,996,960 Rls. 280,443 $
9 7 1396 منطقه ويژه پيام جمهوري كره 72107010 ک ک ک با ضخامت حداقل 4/0 و حداکثر 6/0 ميلي­متر و عرض حداقل 600 و کمتر از 1100 ميلي­متر 199,830 7,460,892,846 Rls. 219,813 $
10 12 1396 منطقه ويژه پيام جمهوري كره 85285900 ساير مانيتورها غير مذكور در جاي ديگر 4,199 6,941,762,854 Rls. 186,461 $
11 5 1396 منطقه ويژه پيام جمهوري كره 85285900 ساير مانيتورها غير مذكور در جاي ديگر 4,500 6,028,308,313 Rls. 185,230 $
12 10 1396 منطقه ويژه پيام جمهوري كره 85285900 ساير مانيتورها غير مذكور در جاي ديگر 3,455 5,985,631,604 Rls. 166,088 $
13 6 1396 منطقه ويژه پيام جمهوري كره 72107010 ک ک ک با ضخامت حداقل 4/0 و حداکثر 6/0 ميلي­متر و عرض حداقل 600 و کمتر از 1100 ميلي­متر 131,902 5,813,466,682 Rls. 175,483 $
14 9 1396 منطقه ويژه پيام جمهوري كره 85414010 پانل هاي خورشيدي (تبديل كننده انرژي خورشيدي به الكتريسته) 44,762 5,509,891,236 Rls. 156,070 $
15 6 1396 منطقه ويژه پيام جمهوري كره 85414010 پانل هاي خورشيدي (تبديل كننده انرژي خورشيدي به الكتريسته) 30,227 5,296,919,924 Rls. 158,496 $
16 5 1396 منطقه ويژه پيام جمهوري كره 72107010 ک ک ک با ضخامت حداقل 4/0 و حداکثر 6/0 ميلي­متر و عرض حداقل 600 و کمتر از 1100 ميلي­متر 92,162 4,630,603,394 Rls. 141,587 $
17 8 1396 منطقه ويژه پيام جمهوري كره 40027000 کائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 52,800 4,629,169,101 Rls. 135,068 $
18 4 1396 منطقه ويژه پيام جمهوري كره 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 9,125 4,570,229,260 Rls. 140,428 $
19 10 1396 منطقه ويژه پيام جمهوري كره 84158200 ساير دستگاههاي تهويه مطبوع ,توا م شده بايک دستگاه مولد سرما 13,514 4,445,767,423 Rls. 126,164 $
20 9 1396 منطقه ويژه پيام جمهوري كره 40027000 کائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 43,200 3,847,121,449 Rls. 108,099 $
21 9 1396 منطقه ويژه پيام جمهوري كره 85285900 ساير مانيتورها غير مذكور در جاي ديگر 1,805 3,591,778,531 Rls. 101,923 $
22 10 1396 منطقه ويژه پيام جمهوري كره 85414010 پانل هاي خورشيدي (تبديل كننده انرژي خورشيدي به الكتريسته) 16,920 3,586,319,824 Rls. 100,289 $
23 11 1396 منطقه ويژه پيام جمهوري كره 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 7,586 3,585,106,683 Rls. 97,631 $
24 6 1396 منطقه ويژه پيام جمهوري كره 85285900 ساير مانيتورها غير مذكور در جاي ديگر 1,402 3,140,346,837 Rls. 95,678 $
25 5 1396 منطقه ويژه پيام جمهوري كره 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 3,957 3,035,731,610 Rls. 93,436 $
26 8 1396 منطقه ويژه پيام جمهوري كره 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 5,305 2,508,863,225 Rls. 72,885 $
27 4 1396 منطقه ويژه پيام جمهوري كره 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 7,113 2,463,337,000 Rls. 75,818 $
28 11 1396 منطقه ويژه پيام جمهوري كره 85419000 ا جزا ء و قطعات وسايل مشمول رديف 8541 4,487 2,280,593,474 Rls. 62,080 $
29 5 1396 منطقه ويژه پيام جمهوري كره 40027000 کائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 28,800 2,226,294,329 Rls. 68,168 $
30 1 1396 منطقه ويژه پيام جمهوري كره 85414010 پانل هاي خورشيدي (تبديل كننده انرژي خورشيدي به الكتريسته) 12,900 2,197,158,693 Rls. 67,755 $
31 8 1396 منطقه ويژه پيام جمهوري كره 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 26,600 2,097,740,786 Rls. 61,490 $
32 5 1396 منطقه ويژه پيام جمهوري كره 85414010 پانل هاي خورشيدي (تبديل كننده انرژي خورشيدي به الكتريسته) 14,609 1,915,043,250 Rls. 58,555 $
33 12 1396 منطقه ويژه پيام جمهوري كره 84862000 ماشين ها ودستگاههابراي ساخت وسايل نيمه رسانا يامدارهاي مجتمع شده الكترونيك 6,850 1,889,754,000 Rls. 51,000 $
34 4 1396 منطقه ويژه پيام جمهوري كره 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 195 1,842,951,550 Rls. 56,724 $
35 10 1396 منطقه ويژه پيام جمهوري كره 90318030 لودسل (سلول سنجش وزن ) 2,500 1,740,159,744 Rls. 48,896 $
36 11 1396 منطقه ويژه پيام جمهوري كره 72123020 ورق گالوا نيزه ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت نوردشده باپهناي كمتراز 600ميلي متر وبه ضخامت کمترا ز 3/0ميليمتر ابكاري يااندود شده باروي 39,012 1,505,673,992 Rls. 41,491 $
37 8 1396 منطقه ويژه پيام جمهوري كره 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 1,800 1,411,302,000 Rls. 41,000 $
38 11 1396 منطقه ويژه پيام جمهوري كره 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 5,343 1,234,704,430 Rls. 33,424 $
39 12 1396 منطقه ويژه پيام جمهوري كره 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 2,105 1,077,385,050 Rls. 28,981 $
40 9 1396 منطقه ويژه پيام جمهوري كره 72107010 ک ک ک با ضخامت حداقل 4/0 و حداکثر 6/0 ميلي­متر و عرض حداقل 600 و کمتر از 1100 ميلي­متر 9,825 1,062,645,585 Rls. 30,156 $
41 10 1396 منطقه ويژه پيام جمهوري كره 90319000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي آلات ووسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 370 886,166,100 Rls. 24,900 $
42 4 1396 منطقه ويژه پيام جمهوري كره 85044050 کنترل دور موتورInverter 3,000 857,769,705 Rls. 26,427 $
43 8 1396 منطقه ويژه پيام جمهوري كره 90292090 سرعت سنج وتاکومتر وا ستروبوسکوپ ،كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 1,100 820,739,837 Rls. 23,843 $
44 8 1396 منطقه ويژه پيام جمهوري كره 90308900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياکنترل دستگاههاي مشمول 9030غيرمذکوردرجاي ديگر. 1,850 568,042,517 Rls. 16,502 $
45 4 1396 منطقه ويژه پيام جمهوري كره 85011020 ا لکتروموتورهاي جريان متناوب به قدرت حداكثر 37.5 وات 2,850 348,096,444 Rls. 10,696 $
46 10 1396 منطقه ويژه پيام جمهوري كره 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 333 315,745,608 Rls. 8,872 $
47 11 1396 منطقه ويژه پيام جمهوري كره 85363020 کليدهاي قطع و وصل دوطرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 540 238,226,387 Rls. 6,487 $
48 10 1396 منطقه ويژه پيام جمهوري كره 85011020 ا لکتروموتورهاي جريان متناوب به قدرت حداكثر 37.5 وات 435 148,228,185 Rls. 4,165 $
49 11 1396 منطقه ويژه پيام جمهوري كره 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 376 129,831,527 Rls. 3,536 $
50 8 1396 منطقه ويژه پيام جمهوري كره 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 240 122,228,595 Rls. 3,551 $
51 4 1396 منطقه ويژه پيام جمهوري كره 84159020 ا جزا وقطعات تعرفه 84158100 552 14,782,950 Rls. 455 $
52 4 1396 منطقه ويژه پيام جمهوري كره 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 226 1,171,620 Rls. 36 $
مجموع کل
763,628,688,484 ريال
مجموع کل
20,983,755 دلار
[1]