آمار کل " واردات از" کشور (فرانسه) گمرک (منطقه ويژه پيام)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 98870314 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 2,466,407 841,983,388,920 Rls. 25,902,035 $
2 9 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 98870314 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 1,945,256 788,813,158,749 Rls. 22,363,065 $
3 5 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 98870314 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 1,887,977 663,332,363,185 Rls. 20,277,764 $
4 8 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 98870314 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 1,421,903 629,081,786,231 Rls. 18,139,051 $
5 11 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 98870314 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 1,167,311 610,253,551,418 Rls. 16,631,326 $
6 10 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 98870314 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 1,255,263 540,157,812,181 Rls. 15,046,989 $
7 12 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 98870314 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 816,222 475,467,208,651 Rls. 12,801,558 $
8 7 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 98870314 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 885,682 344,578,317,757 Rls. 10,189,416 $
9 1 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 98870314 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 639,010 173,058,616,707 Rls. 5,337,371 $
10 1 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 39232110 کيسه خون ا ز پليمرهاي ا تيلن 89,188 62,192,988,832 Rls. 1,917,958 $
11 5 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 98870443 با ساخت داخل 30 درصد تا کمتر از 40 درصد به استثناي لاستيك 285,960 55,922,064,818 Rls. 1,710,837 $
12 12 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 39232110 کيسه خون ا ز پليمرهاي ا تيلن 43,477 41,751,065,042 Rls. 1,127,192 $
13 6 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 39232110 کيسه خون ا ز پليمرهاي ا تيلن 52,473 40,533,109,003 Rls. 1,223,863 $
14 7 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 39232110 کيسه خون ا ز پليمرهاي ا تيلن 53,931 39,485,495,348 Rls. 1,191,350 $
15 11 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 98870443 با ساخت داخل 30 درصد تا کمتر از 40 درصد به استثناي لاستيك 159,127 35,193,662,500 Rls. 954,168 $
16 11 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 39232110 کيسه خون ا ز پليمرهاي ا تيلن 61,372 34,316,966,189 Rls. 937,487 $
17 8 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 98870443 با ساخت داخل 30 درصد تا کمتر از 40 درصد به استثناي لاستيك 151,231 28,545,507,661 Rls. 814,587 $
18 10 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 39232110 کيسه خون ا ز پليمرهاي ا تيلن 41,888 28,412,920,574 Rls. 802,312 $
19 12 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 98870443 با ساخت داخل 30 درصد تا کمتر از 40 درصد به استثناي لاستيك 108,386 26,128,170,025 Rls. 700,451 $
20 6 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 98870314 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 82,576 22,376,761,334 Rls. 674,610 $
21 9 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 98870443 با ساخت داخل 30 درصد تا کمتر از 40 درصد به استثناي لاستيك 94,585 21,715,797,622 Rls. 616,344 $
22 7 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 01022120 ک ک ک گاو گوشتي مولد نژاد خالص 91,300 19,078,867,840 Rls. 562,102 $
23 4 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 98870443 با ساخت داخل 30 درصد تا کمتر از 40 درصد به استثناي لاستيك 79,520 16,501,501,300 Rls. 507,622 $
24 9 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 39232110 کيسه خون ا ز پليمرهاي ا تيلن 15,985 13,624,996,727 Rls. 386,204 $
25 10 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 98870443 با ساخت داخل 30 درصد تا کمتر از 40 درصد به استثناي لاستيك 40,202 11,842,239,518 Rls. 330,965 $
26 7 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 61059000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 9,177 6,593,546,160 Rls. 195,317 $
27 8 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 39232110 کيسه خون ا ز پليمرهاي ا تيلن 9,671 5,973,270,491 Rls. 182,898 $
28 5 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 27,715 5,788,279,435 Rls. 176,693 $
29 7 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 98870443 با ساخت داخل 30 درصد تا کمتر از 40 درصد به استثناي لاستيك 23,314 3,571,440,247 Rls. 108,497 $
30 5 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 22,227 3,479,450,012 Rls. 106,214 $
31 5 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 84159070 ک ک ک فن کويل 15,728 3,212,983,900 Rls. 99,050 $
32 5 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 62099000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 3,239 2,926,344,240 Rls. 89,477 $
33 7 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 61034900 شلوار حتي داراي بندوپيش بند,نيم شلوار, شلوار خيلي كوتاه مردانه ياپسرانه, کشباف ازسايرموا دنسجي 2,909 2,804,146,790 Rls. 83,038 $
34 8 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 62099000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 4,567 2,788,463,750 Rls. 81,581 $
35 6 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 98870443 با ساخت داخل 30 درصد تا کمتر از 40 درصد به استثناي لاستيك 19,723 2,735,167,916 Rls. 83,108 $
36 9 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 61059000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 4,435 2,713,966,070 Rls. 77,262 $
37 6 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 62099000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 3,863 2,686,291,550 Rls. 81,623 $
38 8 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 61059000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 3,864 2,363,429,470 Rls. 69,191 $
39 12 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 61041900 لباس بصورت دست, زنانه يادخترانه, کشباف يا قلاب باف ،ازسايرموا دنسجي 2,277 2,303,482,380 Rls. 61,762 $
40 12 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 3,117 2,278,160,530 Rls. 61,399 $
41 6 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 61069000 پيرا هن, بلوز,بلوزشميزه, زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 2,752 2,088,689,700 Rls. 63,427 $
42 4 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 61059000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 2,671 1,997,756,690 Rls. 61,498 $
43 6 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 61059000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 2,834 1,928,202,160 Rls. 58,531 $
44 5 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 33073000 املاح معطر و ساير فرآوردهکها براي استحمام 14,605 1,875,025,244 Rls. 57,238 $
45 12 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 61130000 لباس دوخته ومهياا زپارچه هاي کشباف ياقلاب باف مشمول شماره هاي 5903 يا 5907 1,780 1,802,412,220 Rls. 48,256 $
46 6 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 61034900 شلوار حتي داراي بندوپيش بند,نيم شلوار, شلوار خيلي كوتاه مردانه ياپسرانه, کشباف ازسايرموا دنسجي 1,677 1,741,668,720 Rls. 52,863 $
47 10 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 62099000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 2,605 1,683,253,500 Rls. 47,071 $
48 7 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 2,199 1,537,798,110 Rls. 45,329 $
49 12 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني وياديافرا گمي 870 1,360,129,975 Rls. 36,466 $
50 12 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 62069000 پيرا هن, بلوز,بلوزشميزه, زنانه يادخترا نه ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده 1,880 1,351,399,620 Rls. 36,498 $
51 4 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 61034900 شلوار حتي داراي بندوپيش بند,نيم شلوار, شلوار خيلي كوتاه مردانه ياپسرانه, کشباف ازسايرموا دنسجي 1,289 1,295,913,890 Rls. 39,878 $
52 9 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 61043200 ژا کت, ژاكت ورزشي زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زپنبه 1,792 1,129,467,310 Rls. 32,148 $
53 1 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 61059000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 1,918 1,107,534,600 Rls. 34,166 $
54 9 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 61034900 شلوار حتي داراي بندوپيش بند,نيم شلوار, شلوار خيلي كوتاه مردانه ياپسرانه, کشباف ازسايرموا دنسجي 1,792 1,099,162,570 Rls. 31,293 $
55 4 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 61069000 پيرا هن, بلوز,بلوزشميزه, زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,396 1,084,026,465 Rls. 33,364 $
56 8 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 63023100 شستنيهاي رختخوا ب ا زپنبه (باستثناءچاپ شده, کشباف ياقلاب باف ). 730 1,012,789,260 Rls. 29,688 $
57 10 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 2,250 944,626,096 Rls. 26,211 $
58 5 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 23091000 فرآورده هاي غذائي برا ي سگ يا گربه , بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 20,275 936,729,330 Rls. 28,540 $
59 7 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 61043200 ژا کت, ژاكت ورزشي زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زپنبه 1,501 906,214,580 Rls. 26,849 $
60 12 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 62034900 شلوار،شلوار سرهم داراي بند وپيش بند، نيم شلوار و شلوار خيلي كوتاه مردا نه ياپسرا نه ازسايرمواد نسجي، غيرمذکور 988 900,470,000 Rls. 24,344 $
61 11 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 61043200 ژا کت, ژاكت ورزشي زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زپنبه 1,256 871,241,490 Rls. 23,577 $
62 8 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 61043200 ژا کت, ژاكت ورزشي زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زپنبه 1,416 862,484,800 Rls. 25,275 $
63 8 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 61034900 شلوار حتي داراي بندوپيش بند,نيم شلوار, شلوار خيلي كوتاه مردانه ياپسرانه, کشباف ازسايرموا دنسجي 1,372 850,833,020 Rls. 24,924 $
64 11 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 61041900 لباس بصورت دست, زنانه يادخترانه, کشباف يا قلاب باف ،ازسايرموا دنسجي 708 788,133,060 Rls. 21,463 $
65 4 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 808 768,563,100 Rls. 23,669 $
66 10 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 61059000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 1,183 757,993,400 Rls. 21,197 $
67 6 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 61043200 ژا کت, ژاكت ورزشي زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زپنبه 1,070 636,610,790 Rls. 19,318 $
68 5 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 61059000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 938 620,202,880 Rls. 18,964 $
69 7 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 61069000 پيرا هن, بلوز,بلوزشميزه, زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 772 601,717,680 Rls. 17,811 $
70 9 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 918 559,758,370 Rls. 15,925 $
71 5 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 33079090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديفهاي 33071000 لغايت 33079010 4,502 535,576,891 Rls. 16,349 $
72 11 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 61046900 شلوار حتي دا را ي بندوپيش بند,نيم شلوا ر,زنانه يا دخترا نه, کشباف ياقلاب باف ا زسايرموا دنسجي غيرمذکور 410 527,533,380 Rls. 14,366 $
73 5 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 33071000 فرآوردهکها براي قبل از اصلاح،کحين اصلاح و بعد از اصلاح صورت 2,715 495,316,080 Rls. 15,120 $
74 8 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 813 490,074,920 Rls. 14,364 $
75 11 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 61062000 پيرا هن, بلوز,بلوزشميزه, زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي. 653 476,434,110 Rls. 12,893 $
76 12 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 61046900 شلوار حتي دا را ي بندوپيش بند,نيم شلوا ر,زنانه يا دخترا نه, کشباف ياقلاب باف ا زسايرموا دنسجي غيرمذکور 471 475,829,580 Rls. 12,800 $
77 1 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 61034900 شلوار حتي داراي بندوپيش بند,نيم شلوار, شلوار خيلي كوتاه مردانه ياپسرانه, کشباف ازسايرموا دنسجي 659 436,851,360 Rls. 13,476 $
78 10 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 61034900 شلوار حتي داراي بندوپيش بند,نيم شلوار, شلوار خيلي كوتاه مردانه ياپسرانه, کشباف ازسايرموا دنسجي 614 408,638,900 Rls. 11,427 $
79 11 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 84198100 دستگاههاي غيرخانگي,برا ي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم ،پختن ياگرم کردن غذا 1,008 361,667,700 Rls. 9,787 $
80 6 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 960 353,650,400 Rls. 10,662 $
81 4 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 300 335,976,675 Rls. 10,340 $
82 6 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 401 328,119,660 Rls. 9,939 $
83 6 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 63023100 شستنيهاي رختخوا ب ا زپنبه (باستثناءچاپ شده, کشباف ياقلاب باف ). 745 314,102,550 Rls. 9,544 $
84 5 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 391 309,720,480 Rls. 9,470 $
85 11 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 84185000 ساير مبلمان (Furniture) (صندوقچهکها (Chests)، كابينتکها، پيشخوانکهاي (Display Counters) نمايش، ويترينکها (Show cases) و غيره) براي نگهداري و نمايش، يكپارچه شده با تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده". 4,860 302,636,880 Rls. 8,190 $
86 1 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 61043200 ژا کت, ژاكت ورزشي زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زپنبه 562 285,185,880 Rls. 8,798 $
87 12 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 61043900 ژا کت, ژا کت ورزشي زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 263 264,345,330 Rls. 7,092 $
88 11 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 61043900 ژا کت, ژا کت ورزشي زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 231 260,599,680 Rls. 7,097 $
89 11 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 61034900 شلوار حتي داراي بندوپيش بند,نيم شلوار, شلوار خيلي كوتاه مردانه ياپسرانه, کشباف ازسايرموا دنسجي 318 253,558,260 Rls. 6,862 $
90 5 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 61034900 شلوار حتي داراي بندوپيش بند,نيم شلوار, شلوار خيلي كوتاه مردانه ياپسرانه, کشباف ازسايرموا دنسجي 384 252,957,440 Rls. 7,735 $
91 11 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 325 241,695,090 Rls. 6,540 $
92 7 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 42021200 رختدا ن, چمدا ن, کيف (برزک, ا سناد,مدرسه )ومحفظه هاي همانند باسطح خارجي ا زموا دپلاستيک يانسجي 291 224,511,960 Rls. 6,628 $
93 6 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 42021200 رختدا ن, چمدا ن, کيف (برزک, ا سناد,مدرسه )ومحفظه هاي همانند باسطح خارجي ا زموا دپلاستيک يانسجي 219 209,886,660 Rls. 6,356 $
94 6 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 256 206,206,540 Rls. 6,253 $
95 9 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 61069000 پيرا هن, بلوز,بلوزشميزه, زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 304 186,722,020 Rls. 5,312 $
96 10 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 62121000 پستان بندوسينه بند حتي كشباف وقلاب باف 269 178,700,120 Rls. 4,997 $
97 8 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 61069000 پيرا هن, بلوز,بلوزشميزه, زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 264 170,085,240 Rls. 4,982 $
98 10 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 63023100 شستنيهاي رختخوا ب ا زپنبه (باستثناءچاپ شده, کشباف ياقلاب باف ). 250 161,338,260 Rls. 4,512 $
99 1 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 398 151,323,120 Rls. 4,668 $
100 6 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 63026000 شستنيهاي توا لت ياآشپزخانه, ا زپارچه حوله باف ا سفنجي,سايرپارچه هاي ا سفنجي همانند,ا زپنبه 313 132,131,700 Rls. 4,015 $
مجموع کل
5,660,998,926,569 ريال
مجموع کل
164,000,092 دلار