آمار کل " واردات از" کشور (پاكستان) گمرک (ميرجاوه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 ميرجاوه پاكستان 08045000 گلابي هندي، ا نبه ومنگوتين ، تازه يا خشک کرده 6,134,066 145,310,771,016 Rls. 4,477,868 $
2 4 1396 ميرجاوه پاكستان 08045000 گلابي هندي، ا نبه ومنگوتين ، تازه يا خشک کرده 5,618,797 133,431,627,913 Rls. 4,101,714 $
3 5 1396 ميرجاوه پاكستان 08045000 گلابي هندي، ا نبه ومنگوتين ، تازه يا خشک کرده 5,116,401 122,353,388,495 Rls. 3,734,978 $
4 6 1396 ميرجاوه پاكستان 08045000 گلابي هندي، ا نبه ومنگوتين ، تازه يا خشک کرده 1,998,150 48,288,839,527 Rls. 1,458,655 $
5 10 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 01022190 ساير حيوانات مولد نژاد خاص از نوع گاو بجز گاو شيري و گاو گوشتي 407,040 27,110,194,566 Rls. 753,028 $
6 11 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 01061300 شترها و ساير گونهکهاي شتر (Camelidae) 418,430 25,249,379,497 Rls. 690,413 $
7 12 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 01022900 ساير حيواناتاز نوع گاو بجز مولد نژاد خالص 349,450 24,158,131,584 Rls. 646,488 $
8 12 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 01061300 شترها و ساير گونهکهاي شتر (Camelidae) 377,760 23,259,997,069 Rls. 623,309 $
9 11 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 01022190 ساير حيوانات مولد نژاد خاص از نوع گاو بجز گاو شيري و گاو گوشتي 279,430 18,970,570,414 Rls. 516,948 $
10 12 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 01022120 ک ک ک گاو گوشتي مولد نژاد خالص 153,860 10,634,016,933 Rls. 284,643 $
11 10 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 01061300 شترها و ساير گونهکهاي شتر (Camelidae) 119,350 7,557,307,705 Rls. 210,173 $
12 9 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 01022900 ساير حيواناتاز نوع گاو بجز مولد نژاد خالص 74,130 4,880,711,049 Rls. 137,141 $
13 10 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 01022120 ک ک ک گاو گوشتي مولد نژاد خالص 63,500 4,191,295,287 Rls. 117,475 $
14 4 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 01061300 شترها و ساير گونهکهاي شتر (Camelidae) 38,580 2,318,908,770 Rls. 71,373 $
15 9 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 01022190 ساير حيوانات مولد نژاد خاص از نوع گاو بجز گاو شيري و گاو گوشتي 11,810 777,584,061 Rls. 21,849 $
16 4 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 01022190 ساير حيوانات مولد نژاد خاص از نوع گاو بجز گاو شيري و گاو گوشتي 7,960 426,723,660 Rls. 13,134 $
17 7 1396 ميرجاوه پاكستان 08045000 گلابي هندي، ا نبه ومنگوتين ، تازه يا خشک کرده 7,685 188,103,300 Rls. 5,610 $
مجموع کل
599,107,550,846 ريال
مجموع کل
17,864,799 دلار
[1]