آمار کل " واردات از" کشور (ارمنستان) گمرک (نوردوز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 نوردوز ارمنستان 02042100 لاشه و شقه حيوا نات ا ز نوع گوسفند (باستثناي بره ) تازه يا سرد کرده 325,510 75,620,510,456 Rls. 2,212,037 $
2 6 1396 نوردوز ارمنستان 02041000 لاشه و شقه بره , تازه يا سرد کرده 286,117 63,229,867,128 Rls. 1,921,165 $
3 6 1396 نوردوز ارمنستان 02042100 لاشه و شقه حيوا نات ا ز نوع گوسفند (باستثناي بره ) تازه يا سرد کرده 289,908 59,885,331,722 Rls. 1,804,842 $
4 9 1396 نوردوز ارمنستان 02042100 لاشه و شقه حيوا نات ا ز نوع گوسفند (باستثناي بره ) تازه يا سرد کرده 238,179 57,015,423,380 Rls. 1,657,879 $
5 3 1396 نوردوز ارمنستان 02041000 لاشه و شقه بره , تازه يا سرد کرده 250,955 40,756,504,603 Rls. 1,255,991 $
6 9 1396 نوردوز ارمنستان 02041000 لاشه و شقه بره , تازه يا سرد کرده 176,043 40,127,156,085 Rls. 1,142,895 $
7 4 1396 نوردوز ارمنستان 02041000 لاشه و شقه بره , تازه يا سرد کرده 192,019 32,524,315,986 Rls. 999,998 $
8 5 1396 نوردوز ارمنستان 02041000 لاشه و شقه بره , تازه يا سرد کرده 169,125 28,080,273,430 Rls. 857,794 $
9 12 1396 نوردوز ارمنستان 02042100 لاشه و شقه حيوا نات ا ز نوع گوسفند (باستثناي بره ) تازه يا سرد کرده 109,162 27,894,186,455 Rls. 753,526 $
10 7 1396 نوردوز ارمنستان 02042100 لاشه و شقه حيوا نات ا ز نوع گوسفند (باستثناي بره ) تازه يا سرد کرده 128,732 24,962,216,220 Rls. 741,023 $
11 7 1396 نوردوز ارمنستان 02041000 لاشه و شقه بره , تازه يا سرد کرده 90,433 19,188,321,979 Rls. 573,845 $
12 10 1396 نوردوز ارمنستان 02042100 لاشه و شقه حيوا نات ا ز نوع گوسفند (باستثناي بره ) تازه يا سرد کرده 69,269 16,870,446,081 Rls. 471,689 $
13 11 1396 نوردوز ارمنستان 02042100 لاشه و شقه حيوا نات ا ز نوع گوسفند (باستثناي بره ) تازه يا سرد کرده 58,984 14,806,182,922 Rls. 403,724 $
14 4 1396 نوردوز ارمنستان 02042100 لاشه و شقه حيوا نات ا ز نوع گوسفند (باستثناي بره ) تازه يا سرد کرده 79,121 13,502,447,986 Rls. 414,684 $
15 5 1396 نوردوز ارمنستان 02042100 لاشه و شقه حيوا نات ا ز نوع گوسفند (باستثناي بره ) تازه يا سرد کرده 70,237 12,123,223,678 Rls. 370,047 $
16 8 1396 نوردوز ارمنستان 02041000 لاشه و شقه بره , تازه يا سرد کرده 49,068 10,676,493,128 Rls. 311,942 $
17 2 1396 نوردوز ارمنستان 02041000 لاشه و شقه بره , تازه يا سرد کرده 40,261 6,537,039,057 Rls. 201,468 $
18 10 1396 نوردوز ارمنستان 02041000 لاشه و شقه بره , تازه يا سرد کرده 18,150 4,580,315,860 Rls. 127,056 $
19 12 1396 نوردوز ارمنستان 02041000 لاشه و شقه بره , تازه يا سرد کرده 10,200 2,474,781,120 Rls. 68,196 $
20 11 1396 نوردوز ارمنستان 02041000 لاشه و شقه بره , تازه يا سرد کرده 9,340 2,266,123,104 Rls. 62,447 $
مجموع کل
553,121,160,380 ريال
مجموع کل
16,352,248 دلار
[1]