آمار کل " واردات از" کشور (گرجستان) گمرک (نوردوز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1396 نوردوز گرجستان 02042100 لاشه و شقه حيوا نات ا ز نوع گوسفند (باستثناي بره ) تازه يا سرد کرده 607,301 106,856,150,153 Rls. 3,218,310 $
2 5 1396 نوردوز گرجستان 02041000 لاشه و شقه بره , تازه يا سرد کرده 518,859 85,072,065,961 Rls. 2,593,886 $
3 5 1396 نوردوز گرجستان 02042100 لاشه و شقه حيوا نات ا ز نوع گوسفند (باستثناي بره ) تازه يا سرد کرده 353,368 58,580,603,490 Rls. 1,789,098 $
4 6 1396 نوردوز گرجستان 02041000 لاشه و شقه بره , تازه يا سرد کرده 318,880 53,982,297,358 Rls. 1,633,510 $
5 7 1396 نوردوز گرجستان 02042100 لاشه و شقه حيوا نات ا ز نوع گوسفند (باستثناي بره ) تازه يا سرد کرده 257,414 52,227,701,562 Rls. 1,545,196 $
6 9 1396 نوردوز گرجستان 02042100 لاشه و شقه حيوا نات ا ز نوع گوسفند (باستثناي بره ) تازه يا سرد کرده 227,796 49,449,227,512 Rls. 1,414,671 $
7 3 1396 نوردوز گرجستان 02041000 لاشه و شقه بره , تازه يا سرد کرده 276,786 44,597,678,115 Rls. 1,374,452 $
8 8 1396 نوردوز گرجستان 02042100 لاشه و شقه حيوا نات ا ز نوع گوسفند (باستثناي بره ) تازه يا سرد کرده 175,057 39,812,206,932 Rls. 1,145,422 $
9 4 1396 نوردوز گرجستان 02041000 لاشه و شقه بره , تازه يا سرد کرده 218,432 35,887,130,411 Rls. 1,103,236 $
10 4 1396 نوردوز گرجستان 02042100 لاشه و شقه حيوا نات ا ز نوع گوسفند (باستثناي بره ) تازه يا سرد کرده 119,893 19,642,511,458 Rls. 603,268 $
11 12 1396 نوردوز گرجستان 02042100 لاشه و شقه حيوا نات ا ز نوع گوسفند (باستثناي بره ) تازه يا سرد کرده 68,038 18,284,117,268 Rls. 489,893 $
12 2 1396 نوردوز گرجستان 02041000 لاشه و شقه بره , تازه يا سرد کرده 112,036 18,184,979,941 Rls. 560,508 $
13 9 1396 نوردوز گرجستان 02041000 لاشه و شقه بره , تازه يا سرد کرده 79,870 17,189,370,345 Rls. 487,173 $
14 3 1396 نوردوز گرجستان 02042100 لاشه و شقه حيوا نات ا ز نوع گوسفند (باستثناي بره ) تازه يا سرد کرده 79,181 12,846,498,890 Rls. 395,905 $
15 10 1396 نوردوز گرجستان 02042100 لاشه و شقه حيوا نات ا ز نوع گوسفند (باستثناي بره ) تازه يا سرد کرده 50,402 12,017,587,287 Rls. 334,699 $
16 11 1396 نوردوز گرجستان 02042100 لاشه و شقه حيوا نات ا ز نوع گوسفند (باستثناي بره ) تازه يا سرد کرده 37,000 9,950,034,300 Rls. 270,713 $
17 2 1396 نوردوز گرجستان 02042100 لاشه و شقه حيوا نات ا ز نوع گوسفند (باستثناي بره ) تازه يا سرد کرده 49,150 7,972,821,000 Rls. 245,750 $
18 10 1396 نوردوز گرجستان 02041000 لاشه و شقه بره , تازه يا سرد کرده 27,353 5,935,491,307 Rls. 171,515 $
19 1 1396 نوردوز گرجستان 02041000 لاشه و شقه بره , تازه يا سرد کرده 24,490 3,977,748,135 Rls. 122,654 $
20 8 1396 نوردوز گرجستان 02041000 لاشه و شقه بره , تازه يا سرد کرده 15,129 3,423,282,744 Rls. 99,638 $
21 7 1396 نوردوز گرجستان 02041000 لاشه و شقه بره , تازه يا سرد کرده 16,040 2,687,474,822 Rls. 81,024 $
مجموع کل
658,576,978,991 ريال
مجموع کل
19,680,521 دلار
[1]