آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (همدان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 همدان چين 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 1,885,771 38,542,587,709 Rls. 1,188,136 $
2 5 1396 همدان چين 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 1,104,522 21,783,780,071 Rls. 665,041 $
3 12 1396 همدان چين 76069240 ک ک ک کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 151,358 18,987,536,845 Rls. 509,930 $
4 1 1396 همدان چين 54021920 نخ پليکآميد 6/6 با دسيکتكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90 195,801 17,952,779,551 Rls. 553,449 $
5 5 1396 همدان چين 76069240 ک ک ک کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 169,330 17,799,028,853 Rls. 542,908 $
6 4 1396 همدان چين 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 899,844 16,440,351,870 Rls. 505,466 $
7 8 1396 همدان چين 76069240 ک ک ک کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 124,957 13,945,619,328 Rls. 402,059 $
8 9 1396 همدان چين 76069240 ک ک ک کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 109,442 12,536,486,514 Rls. 353,455 $
9 10 1396 همدان چين 76069240 ک ک ک کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 96,000 11,422,677,749 Rls. 316,833 $
10 3 1396 همدان چين 54022000 نخ بسيار مقاوم از پليکاسترها 216,960 11,324,200,109 Rls. 348,973 $
11 3 1396 همدان چين 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 589,062 11,224,617,063 Rls. 345,917 $
12 4 1396 همدان چين 76069240 ک ک ک کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 105,193 10,673,168,094 Rls. 328,110 $
13 7 1396 همدان چين 76069240 ک ک ک کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 69,254 7,607,904,498 Rls. 225,785 $
14 8 1396 همدان چين 32041190 ک ک ک ساير مواد رنگي ديسپرسه وفرآورده ها بجز گرانول مستربچ 48,000 6,976,318,000 Rls. 202,670 $
15 4 1396 همدان چين 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 21,000 5,922,331,000 Rls. 182,282 $
16 2 1396 همدان چين 84774000 ماشين هاي قالب گيري باتخليه هوا وسايرماشين هاي شکل دا دن باحرا رت برا ي کائوچويامواد پلاستيكي . 17,940 5,803,265,000 Rls. 178,843 $
17 2 1396 همدان چين 76069240 ک ک ک کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 58,500 5,699,213,190 Rls. 175,690 $
18 11 1396 همدان چين 76069240 ک ک ک کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 40,121 5,001,008,196 Rls. 135,736 $
19 4 1396 همدان چين 32041190 ک ک ک ساير مواد رنگي ديسپرسه وفرآورده ها بجز گرانول مستربچ 24,500 4,798,067,600 Rls. 147,678 $
20 5 1396 همدان چين 32041190 ک ک ک ساير مواد رنگي ديسپرسه وفرآورده ها بجز گرانول مستربچ 24,500 4,785,513,950 Rls. 146,082 $
21 9 1396 همدان چين 84371000 ماشين برا ي پاک کردن, جورکردن يادرجه بندي کردن دا نه ها,غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 6,174 4,510,592,000 Rls. 128,000 $
22 3 1396 همدان چين 76069240 ک ک ک کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 43,600 4,301,839,220 Rls. 132,590 $
23 11 1396 همدان چين 32041190 ک ک ک ساير مواد رنگي ديسپرسه وفرآورده ها بجز گرانول مستربچ 25,500 4,264,563,160 Rls. 117,439 $
24 6 1396 همدان چين 76069240 ک ک ک کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 38,156 4,162,269,881 Rls. 125,256 $
25 5 1396 همدان چين 84371000 ماشين برا ي پاک کردن, جورکردن يادرجه بندي کردن دا نه ها,غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 3,360 3,971,462,000 Rls. 121,000 $
26 6 1396 همدان چين 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 183,485 3,714,965,264 Rls. 112,114 $
27 1 1396 همدان چين 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 203,044 3,700,839,583 Rls. 114,142 $
28 10 1396 همدان چين 32042090 --- ساير محصولات آلي سنتيك از انواع كه به عنوان عوامل درخشان كننده فلورسنت استعمال مي شوند بجز گرانول مستربچ 30,000 3,495,564,288 Rls. 96,994 $
29 11 1396 همدان چين 59111000 پارچهکهاي نسجي، نمد، و پارچهکهاي تار و پودباف داراي آستر نمدي، اندوده، پوشانده يا مطبق شده باكائوچو، چرم يا مواد ديگر، از انواعي كه براي ساخت نوار خاردار ماشين كاردينگ (Card clothing) و پارچهکهاي همانند از انواعي كه براي ساير مصارف فني بهکكار ميکرود، از 46,060 3,404,018,240 Rls. 92,120 $
30 11 1396 همدان چين 40082900 ميله،ترکه يا پروفيله از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده از کائوچوي غيرا سفنجي 45,600 3,370,160,400 Rls. 91,200 $
31 12 1396 همدان چين 29214200 مشتقات آنيلين و املاح آنها 17,510 3,326,154,850 Rls. 90,006 $
32 8 1396 همدان چين 85399030 --- اجزا و قطعات لامپ LED 11,501 3,191,814,990 Rls. 91,286 $
33 6 1396 همدان چين 32042090 --- ساير محصولات آلي سنتيك از انواع كه به عنوان عوامل درخشان كننده فلورسنت استعمال مي شوند بجز گرانول مستربچ 30,000 3,167,495,244 Rls. 95,496 $
34 4 1396 همدان چين 59111000 پارچهکهاي نسجي، نمد، و پارچهکهاي تار و پودباف داراي آستر نمدي، اندوده، پوشانده يا مطبق شده باكائوچو، چرم يا مواد ديگر، از انواعي كه براي ساخت نوار خاردار ماشين كاردينگ (Card clothing) و پارچهکهاي همانند از انواعي كه براي ساير مصارف فني بهکكار ميکرود، از 47,840 3,113,905,600 Rls. 95,680 $
35 5 1396 همدان چين 32042090 --- ساير محصولات آلي سنتيك از انواع كه به عنوان عوامل درخشان كننده فلورسنت استعمال مي شوند بجز گرانول مستربچ 30,000 3,077,497,800 Rls. 93,944 $
36 3 1396 همدان چين 29222100 اسيدهاي آمينو نفتل سولفوئيك و املاح آنها 17,875 3,040,168,418 Rls. 93,690 $
37 2 1396 همدان چين 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 44,534 2,888,920,580 Rls. 89,068 $
38 2 1396 همدان چين 32041190 ک ک ک ساير مواد رنگي ديسپرسه وفرآورده ها بجز گرانول مستربچ 25,200 2,663,766,000 Rls. 82,174 $
39 4 1396 همدان چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 34,737 2,655,250,135 Rls. 81,513 $
40 6 1396 همدان چين 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 10,700 2,624,656,500 Rls. 79,750 $
41 2 1396 همدان چين 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 104,076 2,532,353,188 Rls. 78,058 $
42 4 1396 همدان چين 42029900 جعبه ها و محفظه هائي غيرمذکوردرجاي ديگرباسطح خارجي ا زموا دي که درجاي ديگرمذکورنباش 27,489 2,513,453,705 Rls. 77,189 $
43 7 1396 همدان چين 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 7,075 2,449,528,713 Rls. 72,372 $
44 3 1396 همدان چين 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 10,000 2,430,059,900 Rls. 74,884 $
45 6 1396 همدان چين 65050000 كلاه و ساير پوششکهاي سر، كشباف يا قلابکباف، يا تهيه شده از دانتل، نمد يا ساير پارچهکهاي نسجي، به صورت توپ (ولي نه به صورت نوار)، حتي آستري کشده يا تزئين شده، تور سر از هر ماده، حتي آستريشده يا تزئين شده. 15,760 2,277,847,906 Rls. 68,674 $
46 8 1396 همدان چين 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 14,984 2,274,859,170 Rls. 66,088 $
47 5 1396 همدان چين 39263000 يرا ق آلات برا ي مبل , بدنه وسائط نقليه ياهمانند ا ز موا د پلاستيکي 27,351 2,243,873,812 Rls. 68,378 $
48 9 1396 همدان چين 39071000 پلي ا ستال ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 40,000 2,109,070,425 Rls. 59,740 $
49 3 1396 همدان چين 39071000 پلي ا ستال ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 60,000 2,025,185,760 Rls. 62,421 $
50 8 1396 همدان چين 84371000 ماشين برا ي پاک کردن, جورکردن يادرجه بندي کردن دا نه ها,غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 800 1,953,561,000 Rls. 57,000 $
51 8 1396 همدان چين 39071000 پلي ا ستال ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 40,000 1,944,178,800 Rls. 56,481 $
52 2 1396 همدان چين 39071000 پلي ا ستال ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 60,000 1,930,612,320 Rls. 59,517 $
53 8 1396 همدان چين 29214200 مشتقات آنيلين و املاح آنها 13,025 1,887,080,750 Rls. 55,060 $
54 12 1396 همدان چين 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 15,361 1,862,587,104 Rls. 49,937 $
55 10 1396 همدان چين 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 14,808 1,848,784,843 Rls. 51,300 $
56 11 1396 همدان چين 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 15,000 1,805,648,130 Rls. 49,172 $
57 11 1396 همدان چين 29214200 مشتقات آنيلين و املاح آنها 9,625 1,725,348,624 Rls. 47,063 $
58 6 1396 همدان چين 65040000 کلاه و ساير پوشش هاي سر، گيس باف يا تهيه شده از جفت و جور کردن نوار از هر ماده، حتي آستر شده يا تزئين شده 19,620 1,724,788,000 Rls. 52,000 $
59 5 1396 همدان چين 29214200 مشتقات آنيلين و املاح آنها 24,000 1,664,316,000 Rls. 50,812 $
60 9 1396 همدان چين 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 15,000 1,651,276,250 Rls. 46,861 $
61 6 1396 همدان چين 85059090 ساير ابزارهاي مغناطيسي والكترومغناطيسي واجزاء وقطعات غير از اشياء مشمول رديف 85051100 لغايت 85059010 1,100 1,584,219,760 Rls. 47,403 $
62 6 1396 همدان چين 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 15,000 1,583,030,150 Rls. 47,551 $
63 3 1396 همدان چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 19,274 1,563,650,330 Rls. 48,185 $
64 5 1396 همدان چين 40082900 ميله،ترکه يا پروفيله از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده از کائوچوي غيرا سفنجي 23,754 1,563,535,788 Rls. 47,508 $
65 10 1396 همدان چين 29222100 اسيدهاي آمينو نفتل سولفوئيك و املاح آنها 52,100 1,533,397,204 Rls. 42,457 $
66 6 1396 همدان چين 61169300 دستکش, دستکش يک ا نگشتي ونيم دستکش, کشباف ياقلاب باف, ا زا لياف سنتتيک. 9,445 1,531,611,744 Rls. 46,176 $
67 5 1396 همدان چين 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 15,000 1,503,968,440 Rls. 46,051 $
68 10 1396 همدان چين 29214200 مشتقات آنيلين و املاح آنها 12,175 1,498,482,014 Rls. 41,293 $
69 3 1396 همدان چين 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 15,451 1,490,496,042 Rls. 45,941 $
70 3 1396 همدان چين 85059090 ساير ابزارهاي مغناطيسي والكترومغناطيسي واجزاء وقطعات غير از اشياء مشمول رديف 85051100 لغايت 85059010 1,100 1,446,234,480 Rls. 44,567 $
71 4 1396 همدان چين 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 14,989 1,443,014,223 Rls. 44,407 $
72 5 1396 همدان چين 39071000 پلي ا ستال ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 40,000 1,426,314,240 Rls. 43,612 $
73 2 1396 همدان چين 40081900 ميله ,ترکه و پروفيله ا زکائوچوي ا سفنجي ,که درجاي ديگر مذکور نباشد 24,122 1,408,468,941 Rls. 43,419 $
74 12 1396 همدان چين 29222100 اسيدهاي آمينو نفتل سولفوئيك و املاح آنها 5,200 1,403,297,636 Rls. 37,973 $
75 12 1396 همدان چين 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 54,972 1,389,673,216 Rls. 37,504 $
76 11 1396 همدان چين 42029900 جعبه ها و محفظه هائي غيرمذکوردرجاي ديگرباسطح خارجي ا زموا دي که درجاي ديگرمذکورنباش 12,795 1,303,259,345 Rls. 35,570 $
77 5 1396 همدان چين 29071500 نفتل ها و ا ملاح آنها 17,000 1,249,500,000 Rls. 38,069 $
78 12 1396 همدان چين 29331990 ساير تركيبات هتروسيكليك غير مذكور 2,450 1,220,024,455 Rls. 33,014 $
79 3 1396 همدان چين 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 48,576 1,195,217,099 Rls. 36,832 $
80 11 1396 همدان چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 12,745 1,150,361,945 Rls. 31,240 $
81 8 1396 همدان چين 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 6,128 1,134,436,520 Rls. 33,100 $
82 5 1396 همدان چين 59111000 پارچهکهاي نسجي، نمد، و پارچهکهاي تار و پودباف داراي آستر نمدي، اندوده، پوشانده يا مطبق شده باكائوچو، چرم يا مواد ديگر، از انواعي كه براي ساخت نوار خاردار ماشين كاردينگ (Card clothing) و پارچهکهاي همانند از انواعي كه براي ساير مصارف فني بهکكار ميکرود، از 17,213 1,127,761,334 Rls. 34,426 $
83 10 1396 همدان چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 13,031 1,090,754,268 Rls. 30,512 $
84 3 1396 همدان چين 29212100 اتيلن دي آمين و املاح آن 18,000 1,079,087,758 Rls. 33,255 $
85 12 1396 همدان چين 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 29,348 1,070,628,786 Rls. 29,503 $
86 8 1396 همدان چين 29222100 اسيدهاي آمينو نفتل سولفوئيك و املاح آنها 4,715 990,049,825 Rls. 28,887 $
87 11 1396 همدان چين 42010000 ا شياءزين وبرگ سازي برا ي هرنوع حيوا ن (ا زجمله مالبند,قلاده, زا نوبندوهمانند)ا زهرماده 4,398 942,352,500 Rls. 25,500 $
88 2 1396 همدان چين 59111000 پارچهکهاي نسجي، نمد، و پارچهکهاي تار و پودباف داراي آستر نمدي، اندوده، پوشانده يا مطبق شده باكائوچو، چرم يا مواد ديگر، از انواعي كه براي ساخت نوار خاردار ماشين كاردينگ (Card clothing) و پارچهکهاي همانند از انواعي كه براي ساير مصارف فني بهکكار ميکرود، از 14,152 918,153,456 Rls. 28,304 $
89 12 1396 همدان چين 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 14,000 883,315,389 Rls. 23,904 $
90 7 1396 همدان چين 42029900 جعبه ها و محفظه هائي غيرمذکوردرجاي ديگرباسطح خارجي ا زموا دي که درجاي ديگرمذکورنباش 8,843 805,964,542 Rls. 23,999 $
91 3 1396 همدان چين 90159000 اجزا ء وقطعات ومتفرعات آلات نقشه بردا ري, مساحي,ترا زگيري, فتوگرا متري, هوا شناسي وغيره مشمول رديف 9015 2,918 783,967,840 Rls. 24,160 $
92 6 1396 همدان چين 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 3,800 777,881,400 Rls. 23,700 $
93 11 1396 همدان چين 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 2,520 776,055,000 Rls. 21,000 $
94 1 1396 همدان چين 69029010 قطعات چيد مان وا گن هاي کوره ها مانند ساگار,پايه, صفحه, ساپورت 8,897 764,545,200 Rls. 23,583 $
95 11 1396 همدان چين 29222100 اسيدهاي آمينو نفتل سولفوئيك و املاح آنها 2,550 736,652,140 Rls. 20,061 $
96 5 1396 همدان چين 70102000 درپوش, سرپوش وسايردرپوش هاا زشيشه. 13,430 713,648,746 Rls. 21,743 $
97 3 1396 همدان چين 40029100 لاتکس کائوچوي سنتتيک وشبه كائوچو که درجاي ديگر مذکور نباشد 16,800 711,698,400 Rls. 21,936 $
98 12 1396 همدان چين 44092900 چوب ازساير غير مخروطيان كه هريك ازلبه ها يارويه هاي آن بطور پيوسته كارشده باشد . 8,943 680,876,373 Rls. 18,315 $
99 9 1396 همدان چين 54022000 نخ بسيار مقاوم از پليکاسترها 9,600 639,492,000 Rls. 18,148 $
100 4 1396 همدان چين 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 9,789 636,089,220 Rls. 19,578 $
مجموع کل
404,477,941,492 ريال
مجموع کل
12,023,898 دلار