آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (گناوه)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 گناوه چين 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 577,458 31,489,218,980 Rls. 883,907 $
2 9 1396 گناوه چين 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 590,009 24,381,696,474 Rls. 691,718 $
3 7 1396 گناوه چين 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 657,027 22,881,615,440 Rls. 680,283 $
4 12 1396 گناوه چين 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 472,580 21,653,676,762 Rls. 580,605 $
5 8 1396 گناوه چين 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 495,780 19,250,758,792 Rls. 555,383 $
6 10 1396 گناوه چين 85269200 دستگاههاي کنترل ا ز را ه دور را ديوئي 9,011 18,482,254,053 Rls. 523,517 $
7 6 1396 گناوه چين 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 414,611 15,965,069,300 Rls. 482,000 $
8 12 1396 گناوه چين 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 143,880 15,122,790,000 Rls. 406,800 $
9 4 1396 گناوه چين 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 170,954 14,922,121,790 Rls. 459,678 $
10 8 1396 گناوه چين 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 214,659 14,681,844,440 Rls. 428,470 $
11 10 1396 گناوه چين 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 367,850 14,527,244,015 Rls. 404,198 $
12 9 1396 گناوه چين 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 143,072 14,361,667,200 Rls. 406,800 $
13 11 1396 گناوه چين 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 342,400 13,712,889,000 Rls. 373,400 $
14 9 1396 گناوه چين 87089412 ک ک ک ک جعبه فرمان الکتر?ک? برا? سوار? و وانت 111,810 12,525,705,600 Rls. 355,440 $
15 3 1396 گناوه چين 87085032 ---توپ? محور(Hub) برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ون، کام?ونت و کشنده تر?لر 109,819 12,152,345,684 Rls. 374,561 $
16 10 1396 گناوه چين 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 98,626 11,529,477,129 Rls. 323,550 $
17 4 1396 گناوه چين 85269200 دستگاههاي کنترل ا ز را ه دور را ديوئي 4,536 10,014,378,600 Rls. 308,600 $
18 12 1396 گناوه چين 84821000 بلبرينگ. 81,992 9,972,733,369 Rls. 268,650 $
19 2 1396 گناوه چين 84821000 بلبرينگ. 88,795 9,804,203,929 Rls. 302,285 $
20 2 1396 گناوه چين 91029900 ساعتهاي جيبي وهمانندغيربرقي ،غيرازرديف 91019900 14,740 9,716,169,519 Rls. 299,817 $
21 4 1396 گناوه چين 42021900 رختدا ن, چمدا ن, کيف برک, کيف ا سناد,کيف مدرسه که درجاي ديگر مذکور نباشند 63,730 9,636,880,422 Rls. 296,856 $
22 2 1396 گناوه چين 87011000 ک تراكتورهاي كوچك قابل هدايت به وسيله انسان پياده (Pedestrain controlled): 155,365 9,236,324,692 Rls. 284,736 $
23 8 1396 گناوه چين 87088011 ----كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 74,474 8,933,687,845 Rls. 257,513 $
24 5 1396 گناوه چين 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 89,339 8,918,500,394 Rls. 273,156 $
25 5 1396 گناوه چين 54024500 نخ هاي يک لا ازنايلون ياساير پلي آميدها غيراز نخ دوخت ، آماده نشده براي خرده فروشي ، بدون تاب يا با تابي كه از 50 دور درمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 129,978 8,494,605,900 Rls. 260,100 $
26 12 1396 گناوه چين 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 109,520 8,438,525,760 Rls. 226,240 $
27 4 1396 گناوه چين 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 84,318 8,420,596,407 Rls. 259,303 $
28 9 1396 گناوه چين 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 73,687 8,260,543,480 Rls. 234,420 $
29 5 1396 گناوه چين 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 83,522 7,948,560,150 Rls. 243,150 $
30 7 1396 گناوه چين 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 64,353 7,916,060,706 Rls. 235,741 $
31 10 1396 گناوه چين 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 72,555 7,853,790,032 Rls. 217,822 $
32 8 1396 گناوه چين 84261990 --- سا?ر 114,000 7,678,370,000 Rls. 229,000 $
33 12 1396 گناوه چين 85061090 ساير قوه ها وباطريهاي بابي اکسيد منگنز بجز قوه هاي نيم قلمي، قلمي، متوسط، بزرگ ودکمه اي 60,986 7,667,247,683 Rls. 207,412 $
34 4 1396 گناوه چين 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 115,770 7,610,263,490 Rls. 234,566 $
35 2 1396 گناوه چين 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 76,586 7,495,024,967 Rls. 231,415 $
36 3 1396 گناوه چين 87011000 ک تراكتورهاي كوچك قابل هدايت به وسيله انسان پياده (Pedestrain controlled): 86,522 7,463,349,880 Rls. 230,020 $
37 7 1396 گناوه چين 85061010 قوه هاي ا ستوا نه ا ي شکل به سايزهاي قلميAA متوسط C وبزرگD بابي اكسيد منگنز 61,118 7,443,561,174 Rls. 219,381 $
38 4 1396 گناوه چين 85022090 مجموعه مولدهاي داراي موتور پيستوني جرقه اي-احتراقي بجزمولدگازي توليد همزمان برق وگرما 55,711 7,326,676,950 Rls. 225,355 $
39 11 1396 گناوه چين 84821000 بلبرينگ. 88,624 7,265,518,856 Rls. 199,110 $
40 9 1396 گناوه چين 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 81,256 7,201,333,094 Rls. 204,223 $
41 2 1396 گناوه چين 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 155,332 7,092,275,846 Rls. 218,884 $
42 12 1396 گناوه چين 68138100 لنتها وبالشتكها ي ترمز فاقد پنبه نسوز سوار نشده . 117,190 7,055,140,030 Rls. 189,370 $
43 9 1396 گناوه چين 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 27,424 7,024,836,535 Rls. 200,799 $
44 10 1396 گناوه چين 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 98,777 7,013,389,028 Rls. 196,480 $
45 4 1396 گناوه چين 84335120 كمباين برنج با چرخ شني (زنجيري) با عمل برش وجداكردن دانه 58,800 6,965,856,000 Rls. 214,400 $
46 11 1396 گناوه چين 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 81,723 6,891,764,802 Rls. 188,330 $
47 1 1396 گناوه چين 87089311 کلاچ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 21,103 6,870,806,368 Rls. 211,944 $
48 10 1396 گناوه چين 87083029 ترمزهاوترمزها خودروها وغيراز لنت هاي ترمز سوارشده وغيرازانواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 71,102 6,681,627,929 Rls. 186,651 $
49 11 1396 گناوه چين 85061010 قوه هاي ا ستوا نه ا ي شکل به سايزهاي قلميAA متوسط C وبزرگD بابي اكسيد منگنز 44,300 6,596,142,663 Rls. 181,767 $
50 5 1396 گناوه چين 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 99,964 6,545,064,000 Rls. 200,440 $
51 5 1396 گناوه چين 87088011 ----كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 79,187 6,487,583,778 Rls. 198,637 $
52 12 1396 گناوه چين 42021900 رختدا ن, چمدا ن, کيف برک, کيف ا سناد,کيف مدرسه که درجاي ديگر مذکور نباشند 58,820 6,333,430,694 Rls. 169,754 $
53 6 1396 گناوه چين 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 167,560 6,247,134,664 Rls. 189,124 $
54 12 1396 گناوه چين 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 58,123 6,244,784,090 Rls. 167,490 $
55 9 1396 گناوه چين 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 87,755 6,215,104,700 Rls. 176,045 $
56 10 1396 گناوه چين 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 66,265 6,204,523,290 Rls. 172,938 $
57 11 1396 گناوه چين 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 78,902 6,134,303,820 Rls. 170,133 $
58 12 1396 گناوه چين 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 45,709 6,115,191,651 Rls. 165,046 $
59 11 1396 گناوه چين 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 53,073 6,114,151,020 Rls. 167,459 $
60 5 1396 گناوه چين 85022090 مجموعه مولدهاي داراي موتور پيستوني جرقه اي-احتراقي بجزمولدگازي توليد همزمان برق وگرما 55,385 6,074,579,444 Rls. 185,327 $
61 5 1396 گناوه چين 84672100 مته ا ز هر نوع ،توام شده باموتوربرقي 55,847 6,033,558,014 Rls. 184,590 $
62 12 1396 گناوه چين 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 53,642 6,021,529,021 Rls. 162,579 $
63 7 1396 گناوه چين 84138200 بالابرهاي آبگونها 94,124 5,818,232,390 Rls. 173,184 $
64 4 1396 گناوه چين 54024500 نخ هاي يک لا ازنايلون ياساير پلي آميدها غيراز نخ دوخت ، آماده نشده براي خرده فروشي ، بدون تاب يا با تابي كه از 50 دور درمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 88,552 5,754,933,232 Rls. 177,304 $
65 9 1396 گناوه چين 96071900 انواع زيپ غيراز رديف 96071100 64,435 5,688,321,398 Rls. 161,223 $
66 12 1396 گناوه چين 85061020 قوهک نيم قلمي (AAA/LR03/AM4) با بي اكسيد منگنز 45,330 5,686,429,409 Rls. 153,885 $
67 11 1396 گناوه چين 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 77,750 5,668,176,900 Rls. 156,200 $
68 4 1396 گناوه چين 87085032 ---توپ? محور(Hub) برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ون، کام?ونت و کشنده تر?لر 68,385 5,646,428,480 Rls. 173,992 $
69 5 1396 گناوه چين 84138200 بالابرهاي آبگونها 37,603 5,627,551,725 Rls. 172,275 $
70 6 1396 گناوه چين 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 84,424 5,622,018,864 Rls. 169,512 $
71 11 1396 گناوه چين 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 39,742 5,482,657,687 Rls. 149,139 $
72 5 1396 گناوه چين 85061090 ساير قوه ها وباطريهاي بابي اکسيد منگنز بجز قوه هاي نيم قلمي، قلمي، متوسط، بزرگ ودکمه اي 50,242 5,440,313,410 Rls. 166,071 $
73 6 1396 گناوه چين 84529020 ساير اجزاء وقطعات چرخ هاي دوزندگي 60,276 5,425,878,370 Rls. 164,335 $
74 11 1396 گناوه چين 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 29,642 5,393,275,012 Rls. 146,338 $
75 12 1396 گناوه چين 84119100 ا جزا ءوقطعات توربوجت هاياتوربوپرا پلرها 21,372 5,321,239,190 Rls. 142,989 $
76 10 1396 گناوه چين 83017000 کليدهائيکه به تنهائي عرضه ميشوندا زفلزمعمولي 51,912 5,267,994,400 Rls. 146,740 $
77 10 1396 گناوه چين 85022090 مجموعه مولدهاي داراي موتور پيستوني جرقه اي-احتراقي بجزمولدگازي توليد همزمان برق وگرما 42,935 5,124,459,000 Rls. 142,125 $
78 12 1396 گناوه چين 83017000 کليدهائيکه به تنهائي عرضه ميشوندا زفلزمعمولي 50,022 5,069,962,650 Rls. 135,510 $
79 9 1396 گناوه چين 84821000 بلبرينگ. 38,250 5,056,411,350 Rls. 143,443 $
80 4 1396 گناوه چين 68138100 لنتها وبالشتكها ي ترمز فاقد پنبه نسوز سوار نشده . 100,900 5,044,685,140 Rls. 155,330 $
81 5 1396 گناوه چين 85061010 قوه هاي ا ستوا نه ا ي شکل به سايزهاي قلميAA متوسط C وبزرگD بابي اكسيد منگنز 36,292 5,020,307,611 Rls. 153,311 $
82 11 1396 گناوه چين 87085032 ---توپ? محور(Hub) برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ون، کام?ونت و کشنده تر?لر 52,029 4,984,388,272 Rls. 139,140 $
83 9 1396 گناوه چين 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 95,722 4,964,386,783 Rls. 140,610 $
84 11 1396 گناوه چين 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 45,856 4,960,531,390 Rls. 138,110 $
85 5 1396 گناوه چين 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 49,586 4,899,605,335 Rls. 150,206 $
86 6 1396 گناوه چين 83017000 کليدهائيکه به تنهائي عرضه ميشوندا زفلزمعمولي 47,483 4,887,118,800 Rls. 146,800 $
87 8 1396 گناوه چين 84138200 بالابرهاي آبگونها 82,198 4,885,931,644 Rls. 143,047 $
88 8 1396 گناوه چين 90289020 اجزا ء وقطعات ومتفرعات برا ي کنتور مايعات 43,000 4,857,755,100 Rls. 142,135 $
89 12 1396 گناوه چين 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 48,091 4,779,569,919 Rls. 128,151 $
90 5 1396 گناوه چين 42021900 رختدا ن, چمدا ن, کيف برک, کيف ا سناد,کيف مدرسه که درجاي ديگر مذکور نباشند 42,804 4,752,707,246 Rls. 145,754 $
91 7 1396 گناوه چين 87087031 ک ک ک ک براي سواري و وانت 48,216 4,748,381,126 Rls. 141,714 $
92 8 1396 گناوه چين 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 45,574 4,732,083,718 Rls. 138,434 $
93 4 1396 گناوه چين 59070090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگرغيرمذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر ، براي اتليه يا مصارف همانند 22,328 4,706,002,200 Rls. 145,050 $
94 4 1396 گناوه چين 84138200 بالابرهاي آبگونها 67,342 4,655,112,510 Rls. 143,320 $
95 1 1396 گناوه چين 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 53,782 4,606,531,264 Rls. 142,122 $
96 10 1396 گناوه چين 85114020 ا ستارترودينام جهت خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ،کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات را هسازي و کشاورزي 43,122 4,597,380,364 Rls. 128,695 $
97 5 1396 گناوه چين 85061020 قوهک نيم قلمي (AAA/LR03/AM4) با بي اكسيد منگنز 37,418 4,560,109,019 Rls. 139,210 $
98 7 1396 گناوه چين 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 43,904 4,444,812,006 Rls. 132,158 $
99 8 1396 گناوه چين 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 86,247 4,397,423,500 Rls. 128,900 $
100 3 1396 گناوه چين 83017000 کليدهائيکه به تنهائي عرضه ميشوندا زفلزمعمولي 45,883 4,366,962,400 Rls. 134,600 $
مجموع کل
814,266,128,159 ريال
مجموع کل
23,608,430 دلار