آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (جلفا)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 12 1393 جلفا آذربايجان 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 366,345 481,450,887 Rls. 18,296 $
102 12 1393 جلفا آذربايجان 73141990 سايرتورهاي تاروپودباف ا زآهن يا فولادغيرمذکوردرجاي ديگر 11,478 477,363,568 Rls. 18,571 $
103 12 1393 جلفا آذربايجان 69079040 کاشي يا سرا ميک با جذب آب بين 10ا لي 16 درصد (کاشي ديوا ر)ورني يالعاب نزده 94,420 473,484,268 Rls. 17,404 $
104 12 1393 جلفا آذربايجان 84191190 ---ساير آب گرم كن هاي زودجوش گازي بجز پكيج دو منظوره 2,247 470,796,456 Rls. 17,976 $
105 12 1393 جلفا آذربايجان 76109000 ا سکلت فلزي وقطعات آن , صفحه ،ميله ،پروفيل ،لوله وهمانند ازآالومينوم براي استفاده درساختمان 5,400 470,467,666 Rls. 17,129 $
106 12 1393 جلفا آذربايجان 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 77,528 469,814,520 Rls. 17,996 $
107 12 1393 جلفا آذربايجان 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 3,055 454,934,130 Rls. 16,830 $
108 12 1393 جلفا آذربايجان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 6,758 440,210,754 Rls. 16,324 $
109 12 1393 جلفا آذربايجان 69079090 ساير کاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروکش کردن ا جاق ياديوا ربدون ورني ولعاب ا زسرا ميک غيرمذکوردرجاي ديگر 88,600 437,858,024 Rls. 16,756 $
110 12 1393 جلفا آذربايجان 44101110 تخته ازخرده رير چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراك شده يانشده ،كارنشده يافقط سمباده خور 60,740 429,603,710 Rls. 16,262 $
111 12 1393 جلفا آذربايجان 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 10,138 424,454,907 Rls. 16,221 $
112 12 1393 جلفا آذربايجان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 5,305 423,023,220 Rls. 15,915 $
113 12 1393 منطقه ازاد جلفا آذربايجان 32041990 سايرموا درنگ کننده آلي سنتيک ومخلوطهايي ا ز چندين موا درنگ کننده مشمول شماره 320411لغايت 320419غير مذكور درجاي ديگر 3,260 403,410,330 Rls. 14,670 $
114 12 1393 جلفا آذربايجان 07131000 نخودفرنگي (Pisum sativum)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 8,779 396,894,734 Rls. 14,924 $
115 12 1393 جلفا آذربايجان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 2,746 396,281,392 Rls. 15,103 $
116 12 1393 جلفا آذربايجان 64011000 کفش هاي ضدآب که در قسمت جلو داراي سرپنجه محافظ فلزي است بارويه كائوچو ياپلاستيك 1,100 391,647,856 Rls. 14,922 $
117 12 1393 جلفا آذربايجان 74092900 صفحه, ورق ونوا ر,ا زبرنج, بصورت غيرطومار,به ضخامت بيش ا ز0.15 ميليمتر . 5,840 390,473,620 Rls. 14,797 $
118 12 1393 جلفا آذربايجان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 4,870 388,874,400 Rls. 14,608 $
119 12 1393 جلفا آذربايجان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 3,030 380,001,180 Rls. 14,370 $
120 12 1393 جلفا آذربايجان 63062900 چادرا زموا دنسجي(باستثناء الياف سنتتيک ) 1,760 376,485,144 Rls. 14,784 $
121 12 1393 جلفا آذربايجان 72029990 سايرآلياژهاي آهن (فروآلياژها) غير مذکور درجاي ديگر 13,300 374,395,070 Rls. 14,390 $
122 12 1393 جلفا آذربايجان 85143000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي ,که درجاي ديگر مذکور نباشد 3,500 373,982,000 Rls. 14,000 $
123 12 1393 جلفا آذربايجان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 17,260 366,464,224 Rls. 13,808 $
124 12 1393 جلفا آذربايجان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 10,000 357,435,000 Rls. 13,000 $
125 12 1393 جلفا آذربايجان 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 3,350 354,894,505 Rls. 12,845 $
126 12 1393 جلفا آذربايجان 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 3,320 353,938,560 Rls. 13,280 $
127 12 1393 جلفا آذربايجان 15030000 استه آرين لارد، روغن لارد، اولئواسته آرين، اولئومارگارين و روغن پيه گاو و گوسفند (Tallow Oil)، امولسيونه نشده يا مخلوط نشده يا آماده نشده به نحوي ديگر. 3,800 351,306,200 Rls. 13,300 $
128 12 1393 جلفا آذربايجان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 23,860 347,978,512 Rls. 13,076 $
129 12 1393 جلفا آذربايجان 68101190 سايربلوک و آجربرا ي ساختمان بجزا زبتون سبک, به شکل چهارگوش يالوح وهمانند 217,360 336,240,154 Rls. 12,535 $
130 12 1393 جلفا آذربايجان 07132000 نخود رسمي غلاف کنده , خشک کردهحتي پوست كنده 7,822 336,058,045 Rls. 12,710 $
131 12 1393 منطقه ازاد جلفا آذربايجان 32041390 سايرموا درنگي قليايي وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبجزرنگهاي نساجي کاتيونيک 8,420 335,342,160 Rls. 12,580 $
132 12 1393 جلفا آذربايجان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 2,650 330,935,860 Rls. 12,550 $
133 12 1393 جلفا آذربايجان 73218200 بخاري ،منقل وساير وسايل غيربرقي همانند (باستثناءوسائل خورا ک پزي ياخورا ک گرم کن ),باسوخت مايع, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 3,000 320,351,800 Rls. 12,000 $
134 12 1393 منطقه ازاد جلفا آذربايجان 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 9,870 315,074,088 Rls. 11,829 $
135 12 1393 جلفا آذربايجان 39046110 پلي تترا فلوئوروا تيلن به شكل مايع 2,300 312,087,000 Rls. 11,500 $
136 12 1393 جلفا آذربايجان 61059000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 965 310,618,200 Rls. 11,580 $
137 12 1393 منطقه ازاد جلفا آذربايجان 76082000 لوله ا زآلياژهاي آلومينيوم 3,560 302,755,973 Rls. 11,357 $
138 12 1393 جلفا آذربايجان 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 2,100 300,123,450 Rls. 11,550 $
139 12 1393 جلفا آذربايجان 73143900 شبکه توري , پرچين, ا زآهن ياا زفولاد,جوش دا ده شده درنقاطتقاطع, که درجاي ديگرگفته نشده. 6,450 295,658,660 Rls. 11,140 $
140 12 1393 جلفا آذربايجان 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 6,924 283,177,764 Rls. 10,387 $
141 12 1393 جلفا آذربايجان 72139190 ميله هاي گرم ا زا هن يافولاد غير ممزوج بامقطع عرض دا يره به قطرکمترا ز14ميليمتربصورت طومارغيرمذکوردرجاي ديگر 13,534 277,838,143 Rls. 10,027 $
142 12 1393 منطقه ازاد جلفا آذربايجان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 5,070 276,446,820 Rls. 10,140 $
143 12 1393 جلفا آذربايجان 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 16,900 272,867,724 Rls. 10,140 $
144 12 1393 جلفا آذربايجان 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 208,800 268,227,403 Rls. 10,020 $
145 12 1393 جلفا آذربايجان 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 893 262,154,233 Rls. 9,823 $
146 12 1393 جلفا آذربايجان 01059420 پولت مرغ تخم گذار 11,698 261,670,000 Rls. 10,000 $
147 12 1393 منطقه ازاد جلفا آذربايجان 29051200 پروپان- 1-ئول (ا لکل پروپيليک )وپروپان 2-ئول (ا لکل ا يزوپروپيليک ) 8,020 257,085,912 Rls. 9,624 $
148 12 1393 جلفا آذربايجان 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 5,350 246,874,890 Rls. 8,910 $
149 12 1393 جلفا آذربايجان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 2,600 241,665,375 Rls. 9,100 $
150 12 1393 جلفا آذربايجان 23099020 فرآورده هاي غذائي ساير ا بزيان پرورشي 8,920 240,905,840 Rls. 8,920 $
151 12 1393 جلفا آذربايجان 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 1,930 239,839,032 Rls. 9,246 $
152 12 1393 جلفا آذربايجان 84775900 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشکل دا دن کائوچوياموا دپلاستيکي, غيرمذکوردرجاي ديگر 2,250 239,643,000 Rls. 9,000 $
153 12 1393 جلفا آذربايجان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 105,000 237,857,625 Rls. 8,925 $
154 12 1393 جلفا آذربايجان 11081900 ساير نشاسته و فکول ها ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 17,575 237,449,080 Rls. 9,275 $
155 12 1393 جلفا آذربايجان 84182100 يخچال هاي خانگي ا زنوع ترا کمي(Compression) 1,207 234,648,967 Rls. 8,533 $
156 12 1393 جلفا آذربايجان 84022000 ديگهاي مولدآب فوق ا لعاده گرم 3,000 234,009,000 Rls. 9,000 $
157 12 1393 جلفا آذربايجان 76161090 ساير مصنوعات از آلومينيوم غير از ميخ پرچ 2,534 228,500,842 Rls. 8,511 $
158 12 1393 جلفا آذربايجان 08132000 آلو ,خشک کرده 2,100 227,897,200 Rls. 8,400 $
159 12 1393 جلفا آذربايجان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,850 226,096,020 Rls. 8,550 $
160 12 1393 جلفا آذربايجان 63039900 پشت دري, پرده وپرده کرکره ا ي دروني,وا لان پرده ياتختخوا ب ا زسايرموا دنسجي. 1,444 223,860,199 Rls. 8,414 $
161 12 1393 جلفا آذربايجان 69099090 تغار.لاوک وظروف همانند براي مصارف روستايي از سرا ميک, کوزه وهمانند ازسراميك غيرمذکوردرجاي ديگر 1,394 222,708,228 Rls. 8,364 $
162 12 1393 جلفا آذربايجان 42022220 رختدا ن, چمدا ن, کيف (بزك, ا سناد,مدرسه )ومحفظه هاي همانند,باسطح خارجي ا ز نمد 400 218,784,000 Rls. 8,000 $
163 12 1393 جلفا آذربايجان 04022900 شيروخامه شيربه شکل جامدکه ميزا ن موا دچرب آن بيش ا ز 5/1 درصد باشد ,شيرين شده 2,050 211,648,400 Rls. 8,200 $
164 12 1393 جلفا آذربايجان 39079910 رنگ پودرهاي ا ماده ونيمه ا ماده به شکل فلس ياگرا نول ازنوع پلي استر 3,200 211,522,352 Rls. 8,001 $
165 12 1393 جلفا آذربايجان 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 4,600 209,701,120 Rls. 7,820 $
166 12 1393 جلفا آذربايجان 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 1,980 208,754,360 Rls. 7,920 $
167 12 1393 جلفا آذربايجان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 2,570 204,361,260 Rls. 7,453 $
168 12 1393 جلفا آذربايجان 39211100 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا ز پليمرهاي ا ستيرن 2,249 197,816,610 Rls. 7,302 $
169 12 1393 جلفا آذربايجان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي تا 8 اينچ وسطح مقطع غير مدور 9,421 197,282,456 Rls. 7,301 $
170 12 1393 جلفا آذربايجان 94032090 مبلهاي فلزي غير از مبلهاي آهنگري سنتي 3,025 195,757,359 Rls. 7,611 $
171 12 1393 جلفا آذربايجان 48237000 ا شياءقالب گيري شده ياپرس شده ا زخميرکاغذ 8,750 187,432,350 Rls. 7,350 $
172 12 1393 جلفا آذربايجان 39252000 درب و پنجره و چارچوب آنها و آستانه در ا ز موا د پلاستيکي 2,280 185,398,020 Rls. 6,840 $
173 12 1393 جلفا آذربايجان 84659100 ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, وغيره 1,548 182,680,912 Rls. 6,992 $
174 12 1393 جلفا آذربايجان 63023100 شستنيهاي رختخوا ب ا زپنبه (باستثناءچاپ شده, کشباف ياقلاب باف ). 1,090 180,543,540 Rls. 6,540 $
175 12 1393 جلفا آذربايجان 76042900 ميله وساير پروفيل هاا زآلياژهاي آلومينيوم. 3,640 180,326,575 Rls. 6,921 $
176 12 1393 جلفا آذربايجان 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 2,210 169,184,340 Rls. 6,630 $
177 12 1393 جلفا آذربايجان 76101000 در,پنجره وچهارچوب آنها،دوره وآستانه در , ا زآلومينيوم. 1,917 167,432,730 Rls. 6,261 $
178 12 1393 جلفا آذربايجان 28301000 سولفور سديم 19,600 166,722,304 Rls. 6,272 $
179 12 1393 جلفا آذربايجان 70199010 ا لياف بافته نشده بصورت حجمي يا فلاکس 3,000 162,828,000 Rls. 6,000 $
180 12 1393 جلفا آذربايجان 28499000 ساير کربورها باستثناي کلسيم و سيليسيم با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 6,965 154,463,410 Rls. 5,918 $
181 12 1393 جلفا آذربايجان 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 1,200 153,570,000 Rls. 6,000 $
182 12 1393 جلفا آذربايجان 06031100 گل هاي رز(Rosos) 2,000 150,612,000 Rls. 6,000 $
183 12 1393 جلفا آذربايجان 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 1,850 140,004,350 Rls. 5,475 $
184 12 1393 جلفا آذربايجان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 6,985 131,007,981 Rls. 4,890 $
185 12 1393 جلفا آذربايجان 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 3,989 127,536,954 Rls. 4,725 $
186 12 1393 جلفا آذربايجان 25262090 سنگ صابون هاي خردشده طبيعي ياپودرشده 81,300 127,178,958 Rls. 4,751 $
187 12 1393 جلفا آذربايجان 38244000 ا فزودنيهاي آماده برا ي سيمان ,ملاط ,بتون 2,619 126,156,789 Rls. 4,714 $
188 12 1393 جلفا آذربايجان 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 2,200 122,086,650 Rls. 4,620 $
189 12 1393 جلفا آذربايجان 38019000 فرآورده هابرا ساس گرا فيت ياکربن به شکل خمير,بلوک يامحصولات نيمه ساخته غيرمذکوردرجاي ديگ 23,000 121,151,400 Rls. 4,600 $
190 12 1393 جلفا آذربايجان 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 1,587 120,900,241 Rls. 4,741 $
191 12 1393 جلفا آذربايجان 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 850 119,884,325 Rls. 4,675 $
192 12 1393 جلفا آذربايجان 39211990 ک ک ک ساير صفحه ها و ورق هاي نازك از ساير مواد پلاستيكي بجز مورد مصرف در صنايع سيم وكابل 810 116,446,490 Rls. 4,510 $
193 12 1393 جلفا آذربايجان 20059900 ساير سبزيجات ومخلوطهاي سبزيجات بغير از جوانه بامبو بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 5,810 112,007,792 Rls. 4,183 $
194 12 1393 جلفا آذربايجان 68021000 چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند حتي به اشكالي غير از مربع يا مربعکمستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از هفت سانتيمتر جاي گيرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعي 11,680 111,953,600 Rls. 4,400 $
195 12 1393 جلفا آذربايجان 84418000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي کارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 1,000 108,552,000 Rls. 4,000 $
196 12 1393 جلفا آذربايجان 69149090 اشياءسراميكي كه درجاي ديگر ذكر نشده (به استثناي چيني ) 2,650 108,190,350 Rls. 3,975 $
197 12 1393 جلفا آذربايجان 34021320 نونيل فنل اتوكسيله 3,500 107,274,300 Rls. 4,025 $
198 12 1393 جلفا آذربايجان 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 1,323 105,331,332 Rls. 3,954 $
199 12 1393 جلفا آذربايجان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 828 101,387,775 Rls. 3,794 $
200 12 1393 جلفا آذربايجان 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 1,223 98,933,652 Rls. 3,669 $
مجموع کل
26,397,400,561 ريال
مجموع کل
993,232 دلار