آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (جلفا)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 12 1393 جلفا آذربايجان 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 500 98,363,650 Rls. 3,850 $
202 12 1393 جلفا آذربايجان 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 5,230 97,467,095 Rls. 3,817 $
203 12 1393 جلفا آذربايجان 63069000 ساير اشياء اردوزني از ساير مواد نسجي 475 95,722,580 Rls. 3,580 $
204 12 1393 جلفا آذربايجان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 1,208 94,074,048 Rls. 3,624 $
205 12 1393 جلفا آذربايجان 84328000 ماشين آلات ووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين, غيرمذکوردرجاي ديگر;غلتک برا ي چمن يازمين ورزش 480 93,945,600 Rls. 3,360 $
206 12 1393 جلفا آذربايجان 28321010 سولفيت سديم 10,850 92,747,536 Rls. 3,472 $
207 12 1393 جلفا آذربايجان 39206190 سايرصفحه هاوورقهاا زپلي کربنات غيرا سفنجي بجزورق دوجدا ره وفيلم متالايز 1,110 88,867,890 Rls. 3,330 $
208 12 1393 جلفا آذربايجان 44211090 رخت آويز چوبي بجز صنايع دستي 1,600 87,984,000 Rls. 3,200 $
209 12 1393 جلفا آذربايجان 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 3,240 86,352,480 Rls. 3,240 $
210 12 1393 جلفا آذربايجان 95069990 ساير ا دوا ت برا ي بازيهاي درهوا ي آزا د 700 86,064,800 Rls. 3,200 $
211 12 1393 جلفا آذربايجان 25174900 دا نه دا نه ها(granules) ,ترا شه ها و پودرسنگ ها (باستثناي مرمر) 43,000 85,096,850 Rls. 3,334 $
212 12 1393 جلفا آذربايجان 62111100 لباس شنا,مردا نه ياپسرا نه. 250 83,880,000 Rls. 3,000 $
213 12 1393 جلفا آذربايجان 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 1,484 83,621,851 Rls. 3,189 $
214 12 1393 جلفا آذربايجان 84199020 ا جزا وقطعات تعرفه 84191900 2,000 83,226,000 Rls. 3,120 $
215 12 1393 جلفا آذربايجان 72022900 فروسيلسيوم دا را ي 55% وزني ياکمترسيلسيوم. 2,000 82,184,100 Rls. 3,100 $
216 12 1393 جلفا آذربايجان 52042000 نخ ا زپنبه برا ي دوخت, آماده شده برا ي خرده فروشي. 1,011 81,004,467 Rls. 3,033 $
217 12 1393 منطقه ازاد جلفا آذربايجان 39011011 پلي اتيلن خطي به صورت پودرباچگالي كمتراز94% 2,010 80,205,030 Rls. 3,011 $
218 12 1393 جلفا آذربايجان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 1,850 79,791,420 Rls. 3,030 $
219 12 1393 جلفا آذربايجان 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 150 79,653,000 Rls. 3,000 $
220 12 1393 جلفا آذربايجان 54083400 ساير پارچه هاي تاروپودباف, چاپ شده, ا زنخ رشته ها يا نوارها يا اشكال همانند مصنوعي 872 79,640,355 Rls. 3,052 $
221 12 1393 جلفا آذربايجان 95042010 ميزبيليارد حتي به همرا ه ا شيا ومتفرعات ا ستاندا رد مربوطه 1,400 78,501,000 Rls. 3,000 $
222 12 1393 جلفا آذربايجان 69139090 ساير مجسمه وساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني )غيرمذكور درجاي ديگر 500 76,332,000 Rls. 3,000 $
223 12 1393 جلفا آذربايجان 25239090 سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني 40,000 75,700,125 Rls. 2,950 $
224 12 1393 منطقه ازاد جلفا آذربايجان 32041610 --- گرانول مستربچ 3,750 75,346,875 Rls. 2,813 $
225 12 1393 جلفا آذربايجان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 150 75,237,264 Rls. 2,736 $
226 12 1393 جلفا آذربايجان 87120000 دوچرخه و سايرچرخهاي پائي (ا زجمله سه چرخه هاي حمل و نقل کالا) بدون موتور 1,140 74,698,000 Rls. 2,850 $
227 12 1393 جلفا آذربايجان 32091090 سايررنگهابرا ساس پليمرهاي ا کريليک يا وينيل غيرمذکور 896 74,061,644 Rls. 2,779 $
228 12 1393 جلفا آذربايجان 39262090 سايرلباس ومتفرقات لباس (همچنين ا نوا ع دستکش )به غيرا ز مصارف پزشکي 525 69,961,500 Rls. 2,625 $
229 12 1393 جلفا آذربايجان 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 910 69,879,030 Rls. 2,730 $
230 12 1393 جلفا آذربايجان 72052900 پودرا زچدن خام, چدن ا شپيگل, آهن يافولاد غير ممزوج 3,680 68,735,408 Rls. 2,576 $
231 12 1393 جلفا آذربايجان 29173910 دي بوتيل فتالات 2,534 67,536,168 Rls. 2,534 $
232 12 1393 جلفا آذربايجان 32082040 موا د ا فزودني رنگ براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 850 65,697,180 Rls. 2,465 $
233 12 1393 جلفا آذربايجان 25083000 خاک رس نسوز 4,000 64,512,000 Rls. 2,400 $
234 12 1393 جلفا آذربايجان 25081000 بنتونيت 25,300 60,807,240 Rls. 2,277 $
235 12 1393 جلفا آذربايجان 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 47,800 58,620,876 Rls. 2,294 $
236 12 1393 جلفا آذربايجان 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 490 57,608,668 Rls. 2,090 $
237 12 1393 جلفا آذربايجان 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 2,200 57,517,600 Rls. 2,200 $
238 12 1393 جلفا آذربايجان 84659200 ماشين هاي رنده کردن, فرزکردن ياقالب سازي (بابرش )برا ي کارروي چوب, ا ستخوا ن, كائوچو ،موادپلاستيكي سخت وغيره 520 55,384,160 Rls. 2,080 $
239 12 1393 جلفا آذربايجان 84158200 ساير دستگاههاي تهويه مطبوع ,توا م شده بايک دستگاه مولد سرما 700 55,129,200 Rls. 2,100 $
240 12 1393 جلفا آذربايجان 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 700 53,600,520 Rls. 2,100 $
241 12 1393 جلفا آذربايجان 34059000 ساير جلاها,واكس ها و فرآورده هاي مشابه که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,000 53,304,000 Rls. 2,000 $
242 12 1393 جلفا آذربايجان 54012000 نخ دوخت ا زرشته هاي مصنوعي. 940 51,907,170 Rls. 1,960 $
243 12 1393 جلفا آذربايجان 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 500 51,002,000 Rls. 2,000 $
244 12 1393 جلفا آذربايجان 39253000 پشت دري وپشت پنجره ا ي, پرده (ا زجمله پرده کرکره )و ا شياءهمانندو ملحقات آنهاا زموا دپلاستيک 600 48,140,100 Rls. 1,800 $
245 12 1393 جلفا آذربايجان 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 590 47,174,040 Rls. 1,770 $
246 12 1393 جلفا آذربايجان 73141400 ساير تورهاي بدون سر وانتهاي تاروپودباف ازفولاد زنگ نزن (غيرازبراي ماشين آلات ) 1,066 46,968,410 Rls. 1,838 $
247 12 1393 جلفا آذربايجان 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 1,500 46,568,800 Rls. 1,808 $
248 12 1393 جلفا آذربايجان 94042900 تشک ا زساير موا د,که درجاي ديگري مذکورنباشند 300 46,103,400 Rls. 1,800 $
249 12 1393 جلفا آذربايجان 44181090 پنجره ،آغشته (frenchwindow) وچهارچوب ودوره آنها، ازچوب به جز صنايع دستي غير مذكور 1,100 45,963,696 Rls. 1,704 $
250 12 1393 جلفا آذربايجان 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 300 42,291,150 Rls. 1,650 $
251 12 1393 جلفا آذربايجان 07132010 ---لپه 970 40,994,528 Rls. 1,552 $
252 12 1393 جلفا آذربايجان 87112090 ---موتورسيکلت باحجم بين 50 تا 250CC،بجزنوع دوزمانه 150 40,820,800 Rls. 1,600 $
253 12 1393 جلفا آذربايجان 73059000 لوله ا زآهن ياا زفولاد,پرچ شده,يابه طريق مشابهي مسدود شده باقطرخارجي بيش ا ز 4/406 mmوسطح مقطع مدور غير مذكور درجاي ديگر 1,000 39,800,280 Rls. 1,560 $
254 12 1393 جلفا آذربايجان 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 2,636 39,755,247 Rls. 1,483 $
255 12 1393 جلفا آذربايجان 73101000 منبع, چليک, بشکه, پيت... (غيرا زبرا ي گاز)ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,باگنجايش 50لغايت 300ليتر. 975 38,812,878 Rls. 1,521 $
256 12 1393 جلفا آذربايجان 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 970 38,585,821 Rls. 1,513 $
257 12 1393 جلفا آذربايجان 44190090 اشياءچوبي براي سرويس ميز ياآشپزخانه بجز مصنوعات صنايع دستي 700 37,902,200 Rls. 1,400 $
258 12 1393 جلفا آذربايجان 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 2,380 37,896,684 Rls. 1,428 $
259 12 1393 جلفا آذربايجان 33051000 شامپوها 564 37,584,383 Rls. 1,409 $
260 12 1393 جلفا آذربايجان 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 450 37,407,150 Rls. 1,350 $
261 12 1393 جلفا آذربايجان 84362100 ماشين هاي جوجه کشي وجوجه پروري مصنوعي براي پرورش پرندگان خانگي 210 36,331,920 Rls. 1,360 $
262 12 1393 جلفا آذربايجان 53110000 پارچهکهاي تار و پود باف از ساير الياف نسجي نباتي؛ پارچهکهاي تار و پود باف از نخ كاغذي. 660 34,652,640 Rls. 1,320 $
263 12 1393 جلفا آذربايجان 85392220 لامپ حبابي رشته ا ي 25ا لي 200وا ت ،براي ولتاژ بيشتر از100ولت 352 34,557,971 Rls. 1,298 $
264 12 1393 جلفا آذربايجان 20029010 رب گوجه فرنگي 900 34,449,300 Rls. 1,350 $
265 12 1393 جلفا آذربايجان 18062000 ساير فرآوردهکها به صورت بلوك (Block)، تخته (Slab)، قلم يا ميله (Bar) به وزن بيش از 2 كيلوگرم، يا به حالت مايع، خمير، پودر، دانهکريز (Granule) يا به صورت فله در ظروف يا بستهکبنديکهاي اوليه (Immediate packing) كه وزن محتوي آن بيش از دو كيلوگرم باشد. 840 33,069,825 Rls. 1,260 $
266 12 1393 جلفا آذربايجان 95030090 ---اجزاء وقطعات 425 32,535,450 Rls. 1,275 $
267 12 1393 جلفا آذربايجان 63053900 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زا لياف نسجي سنتتيک يامصنوعي,غيرمذکوردرجاي ديگر 400 31,922,400 Rls. 1,200 $
268 12 1393 جلفا آذربايجان 72109000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmبه نحوديگري روکش آبکاري ياا ندودشده غيرمذکوردرجاي ديگر 781 31,118,682 Rls. 1,218 $
269 12 1393 جلفا آذربايجان 08011900 نارگيل باستثناي نارگيل خشک کرده 599 30,776,752 Rls. 1,148 $
270 12 1393 جلفا آذربايجان 84189930 ---انواع كابينت يخچال،يخچال فريزر، فريزروسايد باي سايد 250 30,756,000 Rls. 1,100 $
271 12 1393 جلفا آذربايجان 07031000 پيازوموسير 3,184 29,985,414 Rls. 1,119 $
272 12 1393 جلفا آذربايجان 09109110 ساير ا دويه جات مخلوط ياددا شت ا- ب فصل در بسته بندي آماده برا ي خرده فروشي 750 29,251,125 Rls. 1,125 $
273 12 1393 جلفا آذربايجان 63051000 جوا ل وکيسه, برا ي بسته بندي کالا,ا زکنف, يا ساير الياف نسجي از پوسته ساخته نباتات مشمول شماره 5303 660 28,650,270 Rls. 1,122 $
274 12 1393 جلفا آذربايجان 57050010 --- جاجيم 300 28,224,468 Rls. 1,059 $
275 12 1393 جلفا آذربايجان 73239490 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده 680 27,737,020 Rls. 1,060 $
276 12 1393 جلفا آذربايجان 06024000 درختچه گل رز (Rose)، حتي پيوندزده 360 27,554,040 Rls. 1,080 $
277 12 1393 جلفا آذربايجان 15159010 روغن جلا (Tung oil) (Abrasin) و اجزاء آن 374 26,193,940 Rls. 952 $
278 12 1393 جلفا آذربايجان 95069110 دستگاه TRAD MILL 128 26,167,000 Rls. 1,000 $
279 12 1393 جلفا آذربايجان 85016490 ساير ژنرا تورهاي جريان متناوب (آلتر ناتورها ) به قدرت بيش از1500 kva 330 25,740,990 Rls. 990 $
280 12 1393 جلفا آذربايجان 01064110 كلني زنبور عسل 1,000 25,549,000 Rls. 1,000 $
281 12 1393 جلفا آذربايجان 55049000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, (غيرا زريون ويسکوز),حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 650 25,119,510 Rls. 943 $
282 12 1393 جلفا آذربايجان 76061190 ساير به شکل مربع يا مستطيل از آلومينيوم غير ممزوج بغير از ورق کامپوزيتي 430 24,191,370 Rls. 903 $
283 12 1393 جلفا آذربايجان 84162000 مشعل هاي کوره برا ي سوخت جامدياگاز(همچنين مشعل هاي مختلط) 420 23,463,280 Rls. 880 $
284 12 1393 جلفا آذربايجان 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 450 23,400,900 Rls. 900 $
285 12 1393 جلفا آذربايجان 63063000 بادبانکها (Sails) 100 22,387,680 Rls. 840 $
286 12 1393 جلفا آذربايجان 15159090 ساير چربي ها ,روغن هاي ثابت نباتي واجزاء أنها حتي تصفيه شده ولي ازلحاظ شيميايي تغيير نيافته كه درجاي ديگري مذكور نباشد . 430 22,004,675 Rls. 815 $
287 12 1393 جلفا آذربايجان 91039000 ساعتهاي ديواري, روميزي وهمانندداراي محرک ساعت مچي ،جيبي وهمانندغيربرقي. 270 21,988,530 Rls. 810 $
288 12 1393 جلفا آذربايجان 84191110 ---پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 100 21,359,200 Rls. 800 $
289 12 1393 جلفا آذربايجان 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100 250 20,781,150 Rls. 750 $
290 12 1393 منطقه ازاد جلفا آذربايجان 95069990 ساير ا دوا ت برا ي بازيهاي درهوا ي آزا د 270 20,746,530 Rls. 809 $
291 12 1393 جلفا آذربايجان 25221000 آهک زنده 10,000 20,504,800 Rls. 800 $
292 12 1393 جلفا آذربايجان 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 250 19,689,000 Rls. 750 $
293 12 1393 جلفا آذربايجان 63029300 شستنيهاي توا لت ياآشپزخانه ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي,غيرمذکوردرجاي ديگر 194 19,540,992 Rls. 768 $
294 12 1393 جلفا آذربايجان 61159900 جورا ب زنانه وپاپوش, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرا لياف نسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 78 19,248,840 Rls. 702 $
295 12 1393 جلفا آذربايجان 84314100 سطل, بيل, چنگک وگيره مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430 440 18,476,038 Rls. 686 $
296 12 1393 جلفا آذربايجان 25301010 پرليت 4,000 18,369,360 Rls. 720 $
297 12 1393 جلفا آذربايجان 68101910 سايرا شياساخته شده ا زسيمان... به شکل چهارگوش يالوح هماننذموردمصرف درسقف. بام 3,440 18,336,576 Rls. 688 $
298 12 1393 جلفا آذربايجان 25059000 شن وماسه طبيعي,(باستثناي شن وماسه هاي فلزي فصل 26),غيرمذکوردرجاي ديگر 9,320 17,645,523 Rls. 672 $
299 12 1393 جلفا آذربايجان 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 400 17,352,240 Rls. 680 $
300 12 1393 جلفا آذربايجان 56029000 نمد,که درجاي ديگرگفته نشده. 150 17,276,625 Rls. 675 $
مجموع کل
4,960,848,973 ريال
مجموع کل
187,914 دلار