آمار کل " صادرات به" کشور (ارمنستان) گمرک (نوردوز)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 12 1393 نوردوز ارمنستان 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 70 3,763,200 Rls. 140 $
102 12 1393 نوردوز ارمنستان 70052190 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلا درتوده رنگ شده غير مذكور درجاي ديگر 800 3,558,912 Rls. 128 $
103 12 1393 نوردوز ارمنستان 44050000 پشم چوب (کاوه ياپوشال ) ,آرد چوب 42 2,335,536 Rls. 84 $
مجموع کل
9,657,648 ريال
مجموع کل
352 دلار