آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (دوغارون)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 دوغارون افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 339,871,300 488,383,306,983 Rls. 18,511,842 $
2 12 1393 دوغارون افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 19,360,197 391,540,664,485 Rls. 14,951,715 $
3 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 16,807,613 303,131,507,662 Rls. 11,111,307 $
4 12 1393 دوغارون افغانستان 27132000 قيرنفت 21,720,782 301,027,116,500 Rls. 11,597,579 $
5 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 27132000 قيرنفت 15,167,965 217,890,931,613 Rls. 8,052,343 $
6 12 1393 دوغارون افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 7,634,699 169,764,545,512 Rls. 6,455,443 $
7 12 1393 دوغارون افغانستان 08081000 سيب , تازه 14,903,879 164,744,852,719 Rls. 6,266,387 $
8 12 1393 دوغارون افغانستان 39262090 سايرلباس ومتفرقات لباس (همچنين ا نوا ع دستکش )به غيرا ز مصارف پزشکي 1,436,743 117,540,582,768 Rls. 4,355,080 $
9 12 1393 دوغارون افغانستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 1,329,155 102,695,004,308 Rls. 3,986,736 $
10 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 4,689,980 67,091,454,500 Rls. 2,485,700 $
11 12 1393 دوغارون افغانستان 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 784,459 65,691,182,330 Rls. 2,474,290 $
12 12 1393 دوغارون افغانستان 55069000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, که درجاي ديگرگفته نشده, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 1,203,345 50,599,383,827 Rls. 1,880,977 $
13 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 29,746,500 45,127,555,913 Rls. 1,635,387 $
14 12 1393 دوغارون افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 573,622 39,090,204,626 Rls. 1,471,980 $
15 12 1393 دوغارون افغانستان 72166900 پروفيل ا زآهن ياا زفولاد,فقطسردشکل دا ده شده ياسردتمام شده, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 1,607,946 34,234,037,216 Rls. 1,263,460 $
16 12 1393 دوغارون افغانستان 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 1,396,830 29,614,961,775 Rls. 1,128,872 $
17 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 07132000 نخود رسمي غلاف کنده , خشک کردهحتي پوست كنده 603,540 27,542,032,117 Rls. 1,026,696 $
18 12 1393 دوغارون افغانستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 2,524,808 26,399,065,600 Rls. 1,008,889 $
19 12 1393 دوغارون افغانستان 08105000 کيوي, تازه 1,999,398 26,190,319,639 Rls. 983,712 $
20 12 1393 دوغارون افغانستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 319,660 25,205,439,420 Rls. 954,174 $
21 12 1393 دوغارون افغانستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 936,814 25,134,882,363 Rls. 952,826 $
22 12 1393 دوغارون افغانستان 27101940 فوتس ا ويل (foots oil ) 772,108 22,734,288,892 Rls. 847,992 $
23 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 741,829 22,193,393,702 Rls. 815,790 $
24 12 1393 دوغارون افغانستان 39201010 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي ا تيلن 399,843 21,837,167,625 Rls. 840,874 $
25 12 1393 دوغارون افغانستان 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 525,227 20,749,716,436 Rls. 785,127 $
26 12 1393 دوغارون افغانستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 270,385 20,517,407,005 Rls. 798,030 $
27 12 1393 دوغارون افغانستان 55062000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 495,934 20,057,024,862 Rls. 767,151 $
28 12 1393 دوغارون افغانستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 2,205,144 18,564,075,321 Rls. 707,189 $
29 12 1393 دوغارون افغانستان 25202000 ک گچ 19,624,685 18,313,714,461 Rls. 701,528 $
30 12 1393 دوغارون افغانستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 1,920,975 18,202,814,551 Rls. 690,976 $
31 12 1393 دوغارون افغانستان 84335200 ماشين آلات ودستگاههاي خرمن کوبي(threshing)برا ي محصولات کشاورزي, غيرمذکوردرجاي ديگر 176,296 18,139,926,720 Rls. 704,817 $
32 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 552,198 17,636,490,784 Rls. 643,782 $
33 12 1393 دوغارون افغانستان 01051160 جوجه يكروزه گوشتي ازمرغ وخروس به وزن 185گرم وكمتر . 72,162 16,961,532,840 Rls. 639,397 $
34 12 1393 دوغارون افغانستان 01022110 گاو شيري 137,529 15,975,948,600 Rls. 595,488 $
35 12 1393 دوغارون افغانستان 11031300 بلغور و زبره ذرت 2,967,640 15,954,392,632 Rls. 602,101 $
36 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 73012000 پروفيل تهيه به وسيله جوشكاري ا زآهن ياا زفولاد. 722,402 15,633,417,734 Rls. 577,903 $
37 12 1393 دوغارون افغانستان 27112990 سايرگازهاي نفتي وهيدروکربورهاي گازي درظروف يکهزا رسانتيمترمکعب وبيشتربجزگازطبيعي 562,140 14,679,506,346 Rls. 534,588 $
38 12 1393 دوغارون افغانستان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 190,008 14,589,683,850 Rls. 570,061 $
39 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 176,294 14,341,827,384 Rls. 528,874 $
40 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 15171000 مارگارين (باستثناي مارگارين مايع ) 262,600 14,090,624,244 Rls. 523,680 $
41 12 1393 دوغارون افغانستان 72169990 سايرپروفيل ا زآهن يا ا زفولادهاي غيرممزوج غيرمذکوردرجاي ديگر 665,225 13,688,273,442 Rls. 532,891 $
42 12 1393 دوغارون افغانستان 18063100 شکلات, غيره حاوي کاکائو,به صورت بلوک (block), تخته, ميله ياقلم, پرشده به وزن كمتر از2كيلوگرم 173,020 13,310,449,332 Rls. 495,450 $
43 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72169990 سايرپروفيل ا زآهن يا ا زفولادهاي غيرممزوج غيرمذکوردرجاي ديگر 594,249 13,180,417,899 Rls. 482,451 $
44 12 1393 دوغارون افغانستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 157,139 12,814,528,194 Rls. 485,780 $
45 12 1393 دوغارون افغانستان 04049000 محصولات متشکل ا ز ا جزا ء طبيعي تشکيل دهنده شير ,غير مذکور يا مشمول درجاي ديگر 433,380 12,440,543,514 Rls. 459,076 $
46 12 1393 دوغارون افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 290,972 12,260,001,043 Rls. 470,204 $
47 12 1393 دوغارون افغانستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 109,442 12,203,967,033 Rls. 466,269 $
48 12 1393 دوغارون افغانستان 07031000 پيازوموسير 1,116,832 11,381,023,934 Rls. 446,729 $
49 12 1393 دوغارون افغانستان 57039000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده. 68,604 11,066,855,079 Rls. 413,296 $
50 12 1393 دوغارون افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 217,652 11,025,917,420 Rls. 416,039 $
51 12 1393 دوغارون افغانستان 07131000 نخودفرنگي (Pisum sativum)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 240,940 10,892,959,578 Rls. 408,984 $
52 12 1393 دوغارون افغانستان 27101920 روغن صنعتي 557,301 10,690,339,135 Rls. 402,876 $
53 12 1393 دوغارون افغانستان 69079010 کاشي يا سرا ميک با جذب آب کمتر ا ز يک درصد (کاشي پرسلاني) ورني يالعاب نزده 1,490,530 10,559,807,320 Rls. 391,416 $
54 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 22,300 10,213,128,600 Rls. 371,400 $
55 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72085490 محصولات ازآهن يافولاد غيرممزوج تخت ياگرم نوردشده ،به شكل غير طومار باپهناي 600mmيابيشتر وضخامت كمتراز 3ميلي متر غيرازرديف 72085410 489,235 9,822,212,752 Rls. 357,328 $
56 12 1393 دوغارون افغانستان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 124,100 9,766,773,600 Rls. 372,261 $
57 12 1393 دوغارون افغانستان 01051150 جوجه مادر تخم گذار 94,600 9,718,495,500 Rls. 357,000 $
58 12 1393 دوغارون افغانستان 16025000 فرآورده هاي گوشت ا ز نوع گاو 54,056 9,039,584,861 Rls. 344,042 $
59 12 1393 دوغارون افغانستان 73012000 پروفيل تهيه به وسيله جوشكاري ا زآهن ياا زفولاد. 419,843 8,874,472,446 Rls. 345,503 $
60 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 540,140 8,562,918,780 Rls. 319,185 $
61 12 1393 دوغارون افغانستان 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 159,730 8,317,535,722 Rls. 311,051 $
62 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 73144990 ساير غير از تورهاي مخصوص نوار نقاله كوره هاي زينتر 151,821 8,182,460,710 Rls. 304,004 $
63 12 1393 دوغارون افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 163,800 8,174,709,820 Rls. 307,901 $
64 12 1393 دوغارون افغانستان 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 252,747 7,956,156,716 Rls. 308,402 $
65 12 1393 دوغارون افغانستان 07081000 نخود فرنگي ,تازه يا سردکرده(pisum sativum) 173,800 7,829,492,290 Rls. 295,460 $
66 12 1393 دوغارون افغانستان 15029010 پيه صنعتي مورد مصرف در صنعت صابونکسازي 275,100 7,719,050,680 Rls. 302,610 $
67 12 1393 دوغارون افغانستان 84321020 گاوا هن قلمي(خيش ) فاقد خاک برگردا ن 70,936 7,604,107,056 Rls. 283,744 $
68 12 1393 دوغارون افغانستان 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 533,651 7,393,920,022 Rls. 282,500 $
69 12 1393 دوغارون افغانستان 84551090 سايرماشينهاي نوردبرا ي ساخت لوله به قطر بيش از 3 اينچ 38,840 6,494,459,506 Rls. 241,426 $
70 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 07135000 باقلا Vicia faba) از نوع (Major و باقلاي علوفهکاي Vicia fabaاز نوع equina؛ Vicia faba از نوع Minorخشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 29,600 6,353,698,000 Rls. 237,000 $
71 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 49011000 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانندبصورت ا ورا ق مجزا, حتيتاشده 57,580 6,334,633,880 Rls. 230,320 $
72 12 1393 دوغارون افغانستان 08051000 پرتقال , تازه يا خشک کرده 472,150 6,331,215,833 Rls. 247,884 $
73 12 1393 دوغارون افغانستان 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 38,140 6,024,488,540 Rls. 225,522 $
74 12 1393 دوغارون افغانستان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 343,925 5,774,014,285 Rls. 212,868 $
75 12 1393 دوغارون افغانستان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 519,076 5,633,826,374 Rls. 213,745 $
76 12 1393 دوغارون افغانستان 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 189,850 5,537,230,563 Rls. 215,378 $
77 12 1393 دوغارون افغانستان 87141910 تنه ، ا گزوز ،ترک بند ،جاپايي ،درپوش بغل موتورسيكلت ها (ازجمله موتورگازي ) 96,880 5,279,256,360 Rls. 195,750 $
78 12 1393 دوغارون افغانستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 118,713 4,900,396,650 Rls. 187,588 $
79 12 1393 دوغارون افغانستان 08083000 گلابيکها تازه 253,557 4,883,239,203 Rls. 182,017 $
80 12 1393 دوغارون افغانستان 39269060 پريفرم (PET) 103,778 4,852,040,241 Rls. 178,297 $
81 12 1393 دوغارون افغانستان 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 104,446 4,835,430,014 Rls. 186,434 $
82 12 1393 دوغارون افغانستان 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 492,927 4,734,559,253 Rls. 184,234 $
83 12 1393 دوغارون افغانستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 127,881 4,645,272,302 Rls. 173,241 $
84 12 1393 دوغارون افغانستان 84335990 سايرماشينهابرا ي بردا شت غير مذكور درجاي ديگر 44,430 4,555,304,800 Rls. 177,720 $
85 12 1393 دوغارون افغانستان 68030010 سنگ برا ي کف و ديوا ر 499,381 4,482,685,196 Rls. 168,073 $
86 12 1393 دوغارون افغانستان 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 418,693 4,406,155,628 Rls. 171,635 $
87 12 1393 دوغارون افغانستان 73063090 سايرلوله هاي جوش دا ده شده ا زآهن يافولادغيرممزوج باسطح مقطع مدور وقطر خارجي بيش از 8اينچ 244,470 4,381,571,804 Rls. 170,812 $
88 12 1393 دوغارون افغانستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 104,089 4,364,720,640 Rls. 162,378 $
89 12 1393 دوغارون افغانستان 39173300 ساير، كه با مواد ديگرمستحكم نشده و به نحو ديگري کبا کسايرموادجورنشدهکباشد، با لوازم و ملحقات 66,119 4,342,851,402 Rls. 160,291 $
90 12 1393 دوغارون افغانستان 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 510,081 4,333,070,283 Rls. 166,008 $
91 12 1393 دوغارون افغانستان 69089040 ک ک ک كاشي يا سراميك با جذب آب بين 10 تا 16 درصد (كاشي ديوار) 678,850 4,298,333,372 Rls. 166,179 $
92 12 1393 دوغارون افغانستان 83030000 گاوصندوق, صندوق ودرهاي زره دا ر وكشوها براي خزائن ،صندوق وصندوقچه اطمينان واشياء همانند ،ا زفلزمعمولي. 87,000 4,288,895,000 Rls. 162,121 $
93 12 1393 دوغارون افغانستان 69079040 کاشي يا سرا ميک با جذب آب بين 10ا لي 16 درصد (کاشي ديوا ر)ورني يالعاب نزده 641,088 4,286,405,816 Rls. 167,828 $
94 12 1393 دوغارون افغانستان 01051190 مرغ وخروس به وزن 185گرم وكمتر غير مذكور درجاي ديگر . 39,193 4,270,975,450 Rls. 164,825 $
95 12 1393 دوغارون افغانستان 72164000 پروفيل بامقطعL ياTا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 232,082 4,220,425,365 Rls. 163,577 $
96 12 1393 دوغارون افغانستان 84021900 سايرديگهاي مولدبخارهمچنين ديگهاي مختلط بخار(Hybrid)که درجاي ديگرمذکورنباشد 16,100 4,207,658,490 Rls. 156,997 $
97 12 1393 دوغارون افغانستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 45,977 3,915,773,597 Rls. 150,703 $
98 12 1393 دوغارون افغانستان 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 232,189 3,890,439,687 Rls. 150,998 $
99 12 1393 دوغارون افغانستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 94,706 3,808,607,298 Rls. 142,059 $
100 12 1393 دوغارون افغانستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 27,185 3,680,860,806 Rls. 137,709 $
مجموع کل
3,498,850,583,981 ريال
مجموع کل
132,016,213 دلار