آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (دوغارون)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 12 1393 دوغارون افغانستان 27101910 روغن موتور 137,158 3,661,546,755 Rls. 138,049 $
102 12 1393 دوغارون افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 164,976 3,597,279,590 Rls. 139,955 $
103 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 60,550 3,490,776,933 Rls. 127,155 $
104 12 1393 دوغارون افغانستان 08071100 هندوا نه , تازه 604,590 3,422,671,021 Rls. 133,753 $
105 12 1393 دوغارون افغانستان 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 57,030 3,338,258,073 Rls. 128,928 $
106 12 1393 دوغارون افغانستان 08052000 نارنگي (از جمله tangerines و satsumas)، كلمانتين (clementines ، ويلكينگ wilkings ) و مركبات دو گونه اي (hybrid) مشابه . 250,520 3,273,727,077 Rls. 123,361 $
107 12 1393 دوغارون افغانستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 152,669 3,215,013,419 Rls. 120,212 $
108 12 1393 دوغارون افغانستان 62160000 دستکش, دستکش يک ا نگشتي ونيم دستکش. 13,462 3,176,141,760 Rls. 119,382 $
109 12 1393 دوغارون افغانستان 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 72,880 3,134,380,912 Rls. 112,853 $
110 12 1393 دوغارون افغانستان 73062900 ساير لوله ها ازفولاد زنگ نزن براي جداره سازي ولوله گذاري براي حفاري نفت ياگاز ازآهن ياازفولاد غير مذكور درجاي ديگر . 162,964 3,095,631,305 Rls. 115,872 $
111 12 1393 دوغارون افغانستان 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر,که درجاي ديگرگفته نشده. 65,565 3,092,045,939 Rls. 116,293 $
112 12 1393 دوغارون افغانستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 169,796 3,089,234,357 Rls. 115,973 $
113 12 1393 دوغارون افغانستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 39,330 3,084,061,500 Rls. 117,512 $
114 12 1393 دوغارون افغانستان 85489000 ا جزاء وقطعات برقي ماشين آلات يا دستگاهها، که در جاي ديگر مذکور نباشد 14,500 3,072,841,200 Rls. 111,744 $
115 12 1393 دوغارون افغانستان 84623900 ماشين هاي قيچي کردن (ا زجمله پرس ها),که درجاي ديگرمذکورنباشد 32,300 3,063,445,315 Rls. 113,155 $
116 12 1393 دوغارون افغانستان 48192000 - كارتن، قوطي وجعبه ، تاشواز كاغذ يا مقواي غير موجدار 40,000 3,060,120,000 Rls. 120,000 $
117 12 1393 دوغارون افغانستان 32081010 پوشش ورنگها براساس پلي استرها 26,054 3,017,350,698 Rls. 112,196 $
118 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72299090 سايرمفتولهاا زفولادهاي ممزوج غيرمذکوردرجاي ديگر 146,550 2,966,355,160 Rls. 108,180 $
119 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 62160000 دستکش, دستکش يک ا نگشتي ونيم دستکش. 11,915 2,962,245,600 Rls. 110,376 $
120 12 1393 دوغارون افغانستان 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 45,570 2,945,867,250 Rls. 109,615 $
121 12 1393 دوغارون افغانستان 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 177,101 2,835,130,606 Rls. 106,927 $
122 12 1393 دوغارون افغانستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 36,285 2,821,555,590 Rls. 108,455 $
123 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 6,549 2,796,000,000 Rls. 100,000 $
124 12 1393 دوغارون افغانستان 57025000 ساير، مخملي باف ، آماده مصرف نه با ساختار پرزدار (Not of pile)، پرداخت نشده (Not made up ) 28,540 2,708,835,480 Rls. 101,733 $
125 12 1393 دوغارون افغانستان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 17,690 2,668,146,850 Rls. 99,950 $
126 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72161000 پروفيل بامقطعI,U ياHا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 117,161 2,659,546,295 Rls. 99,587 $
127 12 1393 دوغارون افغانستان 84321010 گاوا هن (خيش ) دا را ي خاک برگردا ن 23,086 2,567,532,576 Rls. 92,344 $
128 12 1393 دوغارون افغانستان 84333000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي بريدن وخشک کردن علف 25,030 2,560,248,240 Rls. 100,118 $
129 12 1393 دوغارون افغانستان 76072000 ورق ونوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،روي تكيه گاه 21,320 2,533,225,225 Rls. 97,990 $
130 12 1393 دوغارون افغانستان 08094000 آلو و گوجه , تازه 114,810 2,494,755,179 Rls. 94,286 $
131 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 73063090 سايرلوله هاي جوش دا ده شده ا زآهن يافولادغيرممزوج باسطح مقطع مدور وقطر خارجي بيش از 8اينچ 131,360 2,476,978,924 Rls. 91,952 $
132 12 1393 دوغارون افغانستان 32082010 پوششي ورنگها براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 26,230 2,450,529,054 Rls. 92,281 $
133 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 60,210 2,409,551,625 Rls. 90,315 $
134 12 1393 دوغارون افغانستان 15171000 مارگارين (باستثناي مارگارين مايع ) 45,480 2,373,740,088 Rls. 90,676 $
135 12 1393 دوغارون افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 105,280 2,303,377,268 Rls. 89,449 $
136 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 28,550 2,303,023,500 Rls. 85,650 $
137 12 1393 دوغارون افغانستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 135,910 2,288,171,135 Rls. 89,572 $
138 12 1393 دوغارون افغانستان 70072190 سايرشيشه هاي ا يمني چندلايه برا ي نصب درنوا قل زميني,هوا پيما,فضاپيماياکشتي بجزموا ردمذکور 61,100 2,268,385,650 Rls. 82,950 $
139 12 1393 دوغارون افغانستان 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 144,400 2,228,185,080 Rls. 87,089 $
140 12 1393 دوغارون افغانستان 69022090 آجر ،بلوكه ،چهارگوش ساختماني سرا ميکي همانند نسوزکه حاوي بيش ا ز50درصد وزني ا لومين ياسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 152,720 2,163,774,658 Rls. 79,414 $
141 12 1393 دوغارون افغانستان 08061000 ا نگور تازه 104,053 2,136,313,506 Rls. 80,126 $
142 12 1393 دوغارون افغانستان 34011150 صابون رختشويي 90,800 2,131,360,560 Rls. 81,713 $
143 12 1393 دوغارون افغانستان 56013000 پرزمنسوجات, گردموا دنسجي وگره ولوله هاي كوچك ا زا لياف نسجي. 567,164 2,118,637,170 Rls. 81,450 $
144 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 25,900 2,095,879,800 Rls. 77,700 $
145 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 39,995 2,008,652,273 Rls. 74,137 $
146 12 1393 دوغارون افغانستان 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 36,121 2,004,941,375 Rls. 75,842 $
147 12 1393 دوغارون افغانستان 04071118 تخمکمرغ نطفهکدار جوجه يكروزه گوشتي 19,230 1,989,526,500 Rls. 78,000 $
148 12 1393 دوغارون افغانستان 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 9,300 1,951,837,500 Rls. 73,332 $
149 12 1393 دوغارون افغانستان 08109010 انار تازه 88,291 1,948,605,434 Rls. 72,240 $
150 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 24,000 1,928,880,000 Rls. 72,000 $
151 12 1393 دوغارون افغانستان 70049090 ورق شيشه اي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 196,410 1,925,143,912 Rls. 72,635 $
152 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 18063100 شکلات, غيره حاوي کاکائو,به صورت بلوک (block), تخته, ميله ياقلم, پرشده به وزن كمتر از2كيلوگرم 13,089 1,856,466,630 Rls. 69,297 $
153 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 14,678 1,836,482,004 Rls. 66,051 $
154 12 1393 دوغارون افغانستان 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 120,596 1,835,352,144 Rls. 70,409 $
155 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72164000 پروفيل بامقطعL ياTا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 85,334 1,829,470,707 Rls. 68,267 $
156 12 1393 دوغارون افغانستان 84335390 سايرماشينهابراي بردا شت ريشه ياغده بجزکمباين مخصوص بردا شت چغندرقندوسيب زميني 17,280 1,827,354,240 Rls. 68,647 $
157 12 1393 دوغارون افغانستان 84261100 جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تکيه گاه ثابت 10,300 1,768,296,600 Rls. 66,600 $
158 12 1393 دوغارون افغانستان 72085490 محصولات ازآهن يافولاد غيرممزوج تخت ياگرم نوردشده ،به شكل غير طومار باپهناي 600mmيابيشتر وضخامت كمتراز 3ميلي متر غيرازرديف 72085410 92,490 1,723,193,550 Rls. 67,518 $
159 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 86,134 1,680,594,997 Rls. 61,895 $
160 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 39,950 1,644,211,425 Rls. 59,925 $
161 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 20,460 1,564,317,120 Rls. 58,080 $
162 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 14,000 1,539,720,000 Rls. 56,000 $
163 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 16041400 فرآورده ها و کنسروهاي ماهي تن , ليستائو بونيت (بااستثناي قيمه شده ) 11,232 1,516,344,480 Rls. 56,160 $
164 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 13,500 1,509,840,000 Rls. 54,000 $
165 12 1393 دوغارون افغانستان 84283900 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, که درجاي ديگرمذکورنباشد 9,800 1,507,212,800 Rls. 56,798 $
166 12 1393 دوغارون افغانستان 84879000 ساير اجزاءياقطعات بجز اجزاءوقطعات كشتي ،قايق وپره ها ي آن . 14,000 1,492,512,000 Rls. 56,000 $
167 12 1393 دوغارون افغانستان 04079000 ساير تخم هاي پرندگان ذخيره شده ويا پخته شده 13,720 1,480,576,500 Rls. 58,408 $
168 12 1393 دوغارون افغانستان 28112100 دي ا کسيدکربن 371,210 1,480,185,900 Rls. 55,645 $
169 12 1393 دوغارون افغانستان 84209900 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي تخت کردن ياسايرماشينهاي نوردکردن, به جز غلتك 28,143 1,477,620,072 Rls. 55,525 $
170 12 1393 دوغارون افغانستان 15220000 دگراها (Degras)؛ تفالهکهاي حاصل از عمل آوردناجسامچربيامومکهاي حيوانييانباتي. 52,430 1,433,188,720 Rls. 52,430 $
171 12 1393 دوغارون افغانستان 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 4,700 1,417,289,500 Rls. 52,910 $
172 12 1393 دوغارون افغانستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 25,744 1,409,562,674 Rls. 53,007 $
173 12 1393 دوغارون افغانستان 22011000 آبکمعدني و آب گازدار شده 487,519 1,393,042,728 Rls. 53,623 $
174 12 1393 دوغارون افغانستان 32091050 رنگها و پوششهاي صنعتي براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 13,600 1,388,179,200 Rls. 54,400 $
175 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 20079100 مركبات 22,791 1,341,632,995 Rls. 50,140 $
176 12 1393 دوغارون افغانستان 39039000 پليمرهاي ا ستيرن که درجاي ديگر گفته نشده, به ا شکال ا بتدا ئي 32,000 1,305,651,200 Rls. 51,200 $
177 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 69079040 کاشي يا سرا ميک با جذب آب بين 10ا لي 16 درصد (کاشي ديوا ر)ورني يالعاب نزده 209,230 1,304,002,228 Rls. 48,592 $
178 12 1393 دوغارون افغانستان 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 16,900 1,298,886,300 Rls. 50,700 $
179 12 1393 دوغارون افغانستان 07135000 باقلا Vicia faba) از نوع (Major و باقلاي علوفهکاي Vicia fabaاز نوع equina؛ Vicia faba از نوع Minorخشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 6,000 1,297,894,400 Rls. 48,400 $
180 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 32091050 رنگها و پوششهاي صنعتي براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 12,355 1,273,917,932 Rls. 46,108 $
181 12 1393 دوغارون افغانستان 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 60,690 1,268,005,023 Rls. 46,688 $
182 12 1393 دوغارون افغانستان 07094000 کرفس به غيرازكرفس غده دار , تازه يا سردکرده 128,271 1,265,428,270 Rls. 47,420 $
183 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 5,150 1,255,198,050 Rls. 46,350 $
184 12 1393 دوغارون افغانستان 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 12,059 1,232,942,195 Rls. 45,389 $
185 12 1393 دوغارون افغانستان 44119390 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از 8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 28,000 1,213,303,476 Rls. 45,488 $
186 12 1393 دوغارون افغانستان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 11,425 1,213,295,000 Rls. 45,535 $
187 12 1393 دوغارون افغانستان 20079100 مركبات 21,306 1,207,026,623 Rls. 46,948 $
188 12 1393 دوغارون افغانستان 73144990 ساير غير از تورهاي مخصوص نوار نقاله كوره هاي زينتر 26,800 1,206,127,120 Rls. 46,252 $
189 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 28365000 کربنات کلسيم 554,728 1,200,203,266 Rls. 44,377 $
190 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39269060 پريفرم (PET) 25,240 1,177,199,782 Rls. 43,413 $
191 12 1393 دوغارون افغانستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 14,550 1,175,055,225 Rls. 42,825 $
192 12 1393 دوغارون افغانستان 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرازصنايع دستي و غيرمذکور درجاي ديگر 34,165 1,166,188,363 Rls. 43,793 $
193 12 1393 دوغارون افغانستان 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 8,586 1,160,028,345 Rls. 44,885 $
194 12 1393 دوغارون افغانستان 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 15,453 1,136,397,288 Rls. 43,089 $
195 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39201010 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي ا تيلن 19,831 1,134,943,655 Rls. 41,645 $
196 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 07133100 لوبيا از گونهکهاي (Uigna Mllugo Hepper ((Wilezek L or L Radiara vigna خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 31,104 1,097,325,030 Rls. 40,435 $
197 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 99,500 1,093,638,600 Rls. 39,800 $
198 12 1393 دوغارون افغانستان 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 9,140 1,077,607,350 Rls. 40,410 $
199 12 1393 دوغارون افغانستان 84186190 ساير تجهيزات سردكننده يامنجمد كننده تراكمي باكندانسور مبدل حرارتي بجزرديف 84186110. 8,600 1,062,600,800 Rls. 39,750 $
200 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 62,860 1,039,377,528 Rls. 37,716 $
مجموع کل
203,724,354,952 ريال
مجموع کل
7,653,417 دلار