آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (دوغارون)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 12 1393 دوغارون افغانستان 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 26,200 1,031,703,600 Rls. 38,783 $
202 12 1393 دوغارون افغانستان 44130000 چوبکهاي متراكم شده، به شكل بلوك،کصفحه، باريكه يا پروفيل. 64,270 1,028,374,320 Rls. 38,562 $
203 12 1393 دوغارون افغانستان 48202000 دفترچه مشق 24,800 1,025,157,600 Rls. 37,200 $
204 12 1393 دوغارون افغانستان 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 18,485 1,016,657,485 Rls. 38,281 $
205 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 20,494 1,001,184,960 Rls. 35,864 $
206 12 1393 دوغارون افغانستان 26020000 سنگ منگنز وکكنسانتره آن، از جمله سنگکهاي منگنز آهنکدار وکكنسانترهکهاي آلي كه بر حسب وزن خشك حاوي 20 درصد يا بيشتر منگنز باشد. 24,800 997,555,200 Rls. 37,200 $
207 12 1393 دوغارون افغانستان 04071114 کتخمکمرغ نطفهکدار مادر گوشتي 9,620 995,104,500 Rls. 39,000 $
208 12 1393 دوغارون افغانستان 63069000 ساير اشياء اردوزني از ساير مواد نسجي 2,050 981,771,750 Rls. 37,350 $
209 12 1393 دوغارون افغانستان 28365000 کربنات کلسيم 461,802 969,214,624 Rls. 36,943 $
210 12 1393 دوغارون افغانستان 64052090 ساير كفش ها با رويه نسجي به غير از كفش هاي ضد اتش فاقد پنبه نسوز 9,600 968,698,800 Rls. 36,415 $
211 12 1393 دوغارون افغانستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 12,700 950,380,500 Rls. 37,250 $
212 12 1393 دوغارون افغانستان 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 13,364 919,525,155 Rls. 34,252 $
213 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 10,860 883,606,920 Rls. 32,579 $
214 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 15122900 روغن پنبه دا نه (باستثناي خام )وا جزا ءآن, تصفيه شده يا نشده تغييرنيافته شيميائي 19,200 877,363,200 Rls. 32,640 $
215 12 1393 دوغارون افغانستان 49011000 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانندبصورت ا ورا ق مجزا, حتيتاشده 8,330 877,165,920 Rls. 33,320 $
216 12 1393 دوغارون افغانستان 08107000 خرمالوها 52,715 877,096,989 Rls. 32,678 $
217 12 1393 دوغارون افغانستان 20093100 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 13,600 871,095,000 Rls. 33,992 $
218 12 1393 دوغارون افغانستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 321,500 841,955,705 Rls. 32,630 $
219 12 1393 دوغارون افغانستان 85365020 کليد روشنايي براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 4,070 834,056,640 Rls. 32,239 $
220 12 1393 دوغارون افغانستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 37,610 833,059,134 Rls. 31,628 $
221 12 1393 دوغارون افغانستان 04062000 پنير رنده شده يا به صورت پودر از هر نوع 5,230 827,896,020 Rls. 31,264 $
222 12 1393 دوغارون افغانستان 34021240 كوكو آميد و بتائين 24,160 827,550,240 Rls. 31,233 $
223 12 1393 دوغارون افغانستان 08084000 به تازه 29,476 823,185,643 Rls. 30,288 $
224 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 44130000 چوبکهاي متراكم شده، به شكل بلوك،کصفحه، باريكه يا پروفيل. 28,061 803,874,300 Rls. 29,320 $
225 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 70193910 پشم شيشه 15,140 799,576,600 Rls. 29,956 $
226 12 1393 دوغارون افغانستان 15029090 پيه صنعتي غير از آب کرده و غير مورد مصرف در صنعت صابون سازي 28,000 785,954,400 Rls. 30,800 $
227 12 1393 دوغارون افغانستان 39211990 ک ک ک ساير صفحه ها و ورق هاي نازك از ساير مواد پلاستيكي بجز مورد مصرف در صنايع سيم وكابل 12,260 785,183,595 Rls. 30,165 $
228 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 63053900 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زا لياف نسجي سنتتيک يامصنوعي,غيرمذکوردرجاي ديگر 9,190 770,857,200 Rls. 27,570 $
229 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 13,500 758,164,050 Rls. 28,350 $
230 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 11,302 754,436,755 Rls. 28,255 $
231 12 1393 دوغارون افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 9,800 749,700,000 Rls. 29,400 $
232 12 1393 دوغارون افغانستان 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 9,020 747,681,229 Rls. 28,020 $
233 12 1393 دوغارون افغانستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 9,360 746,984,160 Rls. 28,080 $
234 12 1393 دوغارون افغانستان 69010090 سايرآجرها,بلوک, چهارگوشtiles وسايرمحصولات سرا ميکي از آرد فسيل سيليي ياخاكهاي سيليسي همانند غيرمذکوردرجاي ديگر 391,879 741,331,700 Rls. 28,060 $
235 12 1393 دوغارون افغانستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 22,138 731,963,512 Rls. 28,096 $
236 12 1393 دوغارون افغانستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 14,250 727,595,500 Rls. 28,500 $
237 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 15,021 726,432,960 Rls. 27,038 $
238 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 96081010 قلم نوك ساچمه اي با جوهر خميري (خودکار) 2,440 723,616,250 Rls. 26,250 $
239 12 1393 دوغارون افغانستان 73053100 لوله ا زآهن ياا زفولاد,جوش داده شده ا زدرا زا, باقطرخارجي بيش از 4/406 mm وسطح مقطع مدور غير مذكور درجاي ديگر 39,200 720,354,880 Rls. 27,079 $
240 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 14,772 716,883,066 Rls. 26,589 $
241 12 1393 دوغارون افغانستان 16041400 فرآورده ها و کنسروهاي ماهي تن , ليستائو بونيت (بااستثناي قيمه شده ) 5,250 700,743,500 Rls. 26,250 $
242 12 1393 دوغارون افغانستان 84143090 سايرکمپرسورهاباکاربرددرتجهيزا ت مولدسرماغيرمذکوردرجاي ديگر 4,750 690,856,380 Rls. 27,225 $
243 12 1393 دوغارون افغانستان 28289010 هيپوکلريت سديم 46,539 685,437,576 Rls. 25,596 $
244 12 1393 دوغارون افغانستان 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 14,084 676,581,038 Rls. 25,251 $
245 12 1393 دوغارون افغانستان 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 13,850 664,470,608 Rls. 25,363 $
246 12 1393 دوغارون افغانستان 48101300 کاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..بصورت رول بدون ا لياف ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 10,700 655,476,864 Rls. 23,968 $
247 12 1393 دوغارون افغانستان 07132000 نخود رسمي غلاف کنده , خشک کردهحتي پوست كنده 23,660 621,122,320 Rls. 23,349 $
248 12 1393 دوغارون افغانستان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 7,700 607,198,200 Rls. 22,836 $
249 12 1393 دوغارون افغانستان 27101950 روغن ترا نسفورماتورکلاس (II) 23,000 589,054,334 Rls. 21,758 $
250 12 1393 دوغارون افغانستان 51011900 پشم چرب (غيرا ز چيده شده ) ,حلاجي نشده و شانه نزده. 9,350 586,735,405 Rls. 21,785 $
251 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 23,520 584,293,449 Rls. 21,873 $
252 12 1393 دوغارون افغانستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 9,100 580,147,750 Rls. 22,750 $
253 12 1393 دوغارون افغانستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 7,250 579,553,350 Rls. 21,742 $
254 12 1393 دوغارون افغانستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 18,882 579,553,290 Rls. 22,654 $
255 12 1393 دوغارون افغانستان 38089111 حشره كش خانگي آماده 11,300 577,407,400 Rls. 22,600 $
256 12 1393 دوغارون افغانستان 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 8,850 564,281,875 Rls. 22,125 $
257 12 1393 دوغارون افغانستان 32091090 سايررنگهابرا ساس پليمرهاي ا کريليک يا وينيل غيرمذکور 3,850 560,303,680 Rls. 21,129 $
258 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 69079020 کاشي يا سرا ميک با جذب آب بين يک ا لي 6 درصد (کاشي کف )ورني يالعاب نزده 84,440 544,439,280 Rls. 19,892 $
259 12 1393 دوغارون افغانستان 83023090 ک ک ک سايريراق الات واتصالات واشياء همانند براي وسايل نقليه موتوري غيراز فنرگازي 4,920 540,095,360 Rls. 19,665 $
260 12 1393 دوغارون افغانستان 62103000 لباس دوخته ومهياازانواع مذكور درشماره هاي 620111لغايت 620119ا ز پارچه هاي مشمول 5906، 5903، 5907 1,320 535,230,480 Rls. 20,036 $
261 12 1393 دوغارون افغانستان 73143900 شبکه توري , پرچين, ا زآهن ياا زفولاد,جوش دا ده شده درنقاطتقاطع, که درجاي ديگرگفته نشده. 9,890 533,780,720 Rls. 19,780 $
262 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 8,778 526,826,970 Rls. 19,242 $
263 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 22,720 520,921,888 Rls. 19,312 $
264 12 1393 دوغارون افغانستان 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 45,275 493,848,666 Rls. 19,145 $
265 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 1,980 491,178,780 Rls. 17,820 $
266 12 1393 دوغارون افغانستان 85443090 سايرمجموعه سيمهابرا ي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 2,000 489,347,100 Rls. 18,000 $
267 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72083690 محصولات ازاهن يافولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شكل طومار باپهناي 600mmوبيشتر غير مذكور درجاي ديگر 24,580 478,629,525 Rls. 17,938 $
268 12 1393 دوغارون افغانستان 68029390 ساير سنگ خارا بغير از پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري وحکاکي نشده 51,000 474,249,755 Rls. 18,529 $
269 12 1393 دوغارون افغانستان 63053900 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زا لياف نسجي سنتتيک يامصنوعي,غيرمذکوردرجاي ديگر 5,850 471,744,000 Rls. 17,550 $
270 12 1393 دوغارون افغانستان 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 11,260 467,298,900 Rls. 16,890 $
271 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 85141090 کوره ها وفرهاکه بامقاومت ا لکتريکي گرم مي شوندبجزکوره دندا نسازي 1,820 463,489,760 Rls. 17,120 $
272 12 1393 دوغارون افغانستان 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 7,800 458,813,100 Rls. 17,998 $
273 12 1393 دوغارون افغانستان 72089000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده ,باپهناي حدا قل 600 mmغيرمذکوردرجاي ديگر 23,710 454,684,246 Rls. 17,090 $
274 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر,که درجاي ديگرگفته نشده. 5,340 445,420,080 Rls. 16,020 $
275 12 1393 دوغارون افغانستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 20,000 435,285,000 Rls. 16,995 $
276 12 1393 دوغارون افغانستان 96081010 قلم نوك ساچمه اي با جوهر خميري (خودکار) 2,170 434,462,000 Rls. 16,450 $
277 12 1393 دوغارون افغانستان 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارروي سنگ, سرا ميک, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 2,700 432,392,400 Rls. 16,200 $
278 12 1393 دوغارون افغانستان 62171000 متفرعات لباس دوخته ومهيا ,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,399 431,179,740 Rls. 16,787 $
279 12 1393 دوغارون افغانستان 94042100 تشک ا زکائوچوي ا سفنجي يا از مواد پلاستيکي اسفنجي، با يا بدون روپوش 2,690 424,188,000 Rls. 15,933 $
280 12 1393 دوغارون افغانستان 44182090 در، چارچوب ، دوره وآستانه در از چوب به جز صنايع دستي غيرمذكور 5,040 423,753,960 Rls. 15,960 $
281 12 1393 دوغارون افغانستان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 2,700 422,126,700 Rls. 16,540 $
282 12 1393 دوغارون افغانستان 84818030 شير مخصوص سيلندر گاز مايع 1,620 422,068,800 Rls. 16,200 $
283 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 40151910 دستكش خانگي 1,935 421,039,296 Rls. 15,552 $
284 12 1393 دوغارون افغانستان 34021210 بنزالكونيوم كلرايد داراي گريدداروئي 10,000 408,945,000 Rls. 15,000 $
285 12 1393 دوغارون افغانستان 13019020 آنغوزه ( تلخ و شيرين ) 494 404,037,660 Rls. 14,820 $
286 12 1393 دوغارون افغانستان 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 9,800 399,855,680 Rls. 15,680 $
287 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72171090 سايرمفتولهاا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري نشده ياا ندودنشده حتي صيقل شده غير مذكور درجاي ديگر 15,250 385,026,876 Rls. 14,274 $
288 12 1393 دوغارون افغانستان 84629100 پرس هاي هيدروليک برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 3,720 384,493,200 Rls. 14,400 $
289 12 1393 دوغارون افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 10,000 384,465,000 Rls. 15,000 $
290 12 1393 دوغارون افغانستان 35052000 چسب هابرا ساس نشاسته يافکول يابرا ساس دکسترين يا ساير نشاسته ها و فکول هاي تغييريافته 7,950 373,789,855 Rls. 13,895 $
291 12 1393 دوغارون افغانستان 96083010 با جوهر مايع (روانکنويس نوك غلطكي Roller Point Pen) 2,000 372,890,000 Rls. 14,000 $
292 12 1393 دوغارون افغانستان 69081000 کاشي وچهارگوش, مکعب بزرگ کوچک وا شياء همانند بزرگترين ضلع كمتراز7سانتيمتر ورني زده يالعاب زده, برا ي موزا ئيک. 3,000 372,776,040 Rls. 14,040 $
293 12 1393 دوغارون افغانستان 85291010 آنتن تلويزيون به جز انتن تلسكوپي 1,980 368,133,120 Rls. 13,176 $
294 12 1393 دوغارون افغانستان 39252000 درب و پنجره و چارچوب آنها و آستانه در ا ز موا د پلاستيکي 4,700 359,550,000 Rls. 14,100 $
295 12 1393 دوغارون افغانستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 5,340 359,373,080 Rls. 13,956 $
296 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 69089040 ک ک ک كاشي يا سراميك با جذب آب بين 10 تا 16 درصد (كاشي ديوار) 57,050 358,106,104 Rls. 13,128 $
297 12 1393 دوغارون افغانستان 51072090 ساير نخ از پشم شانه زده ، آماده نشده براي خرده فروشي غير مذکور در جاي ديگر 1,850 356,726,250 Rls. 13,875 $
298 12 1393 دوغارون افغانستان 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 4,600 352,576,200 Rls. 13,800 $
299 12 1393 دوغارون افغانستان 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 3,300 341,711,370 Rls. 12,870 $
300 12 1393 دوغارون افغانستان 69029090 ساير آجر بلوک چهارگوش ومحصولات ساختماني سراميکي همانند نسوز غيرمذکور درجاي ديگر 24,500 339,036,880 Rls. 12,733 $
مجموع کل
63,111,153,902 ريال
مجموع کل
2,378,762 دلار